Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Матфею 4 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


4:1 - Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,

Τότε Тогда - ᾿Ιησοῦς Иисус ἀνήχθη был возведён εἰς в τὴν - ἔρημον пустыню ὑπὸ - τοῦ - πνεύματος, Духом, πειρασθῆναι быть искушённым ὑπὸ от τοῦ - διαβόλου. дьявола.

4:2 - и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.

καὶ И νηστεύσας постился ἡμέρας дней τεσσεράκοντα сорок καὶ и νύκτας ночей τεσσεράκοντα сорок ὕστερον впоследствии ἐπείνασεν. испытал голод.

4:3 - И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.

Καὶ И προσελθὼν подойдя - πειράζων искушающий εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Εἰ Если υἱὸς Сын εἶ Ты есть τοῦ - θεοῦ, Бога, εἰπὲ скажи ἵνα чтобы οἱ - λίθοι камни οὗτοι эти ἄρτοι хлебы γένωνται. сделались.

4:4 - Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.

Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответив εἶπεν, сказал, Γέγραπται, Написано, Οὐκ Не ἐπ᾿ на ἄρτῳ хлебе μόνῳ одном ζήσεται будет жить - ἄνθρωπος, человек, ἀλλ᾿ но ἐπὶ - παντὶ всяким ῥήματι Словом ἐκπορευομένῳ исходящим διὰ из στόματος уст θεοῦ. Бога.

4:5 - Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма,

Τότε Тогда παραλαμβάνει забирает αὐτὸν Его - διάβολος дьявол εἰς в τὴν - ἁγίαν святой πόλιν, город, καὶ и ἔστησεν поставил αὐτὸν Его ἐπὶ на τὸ - πτερύγιον выступ τοῦ - ἱεροῦ, Храма,

4:6 - и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.

καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, Ему, Εἰ Если υἱὸς сын εἶ Ты есть τοῦ - θεοῦ, Бога, βάλε брось σεαυτὸν Тебя Самого κάτω· вниз; γέγραπται написано γὰρ ведь ὅτι что: Τοῖς - ἀγγέλοις Ангелам αὐτοῦ Его ἐντελεῖται прикажет περὶ о σοῦ Тебе καὶ и ἐπὶ на χειρῶν руках ἀροῦσίν поднимут σε, Тебя, μήποτε никогда не προσκόψῃς споткнёшься πρὸς о λίθον камень τὸν - πόδα ногою σου. Твоей.

4:7 - Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.

ἔφη Сказал αυτο ему - ᾿Ιησοῦς, Иисус, Πάλιν Опять γέγραπται, написано, Οὐκ Не ἐκπειράσεις будешь искушать κύριον Го́спода τὸν - θεόν Бога σου. твоего.

4:8 - Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их,

Πάλιν Опять παραλαμβάνει забирает αὐτὸν Его - διάβολος дьявол εἰς на ὄρος гору ὑψηλὸν высокую λίαν, очень, καὶ и δείκνυσιν показывает αυτο Ему πάσας все τὰς - βασιλείας царства τοῦ - κόσμου мира καὶ и τὴν - δόξαν славу αὐτῶν, их,

4:9 - и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.

καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Ταῦτά Это σοι Тебе πάντα всё δώσω дам ἐὰν если πεσὼν упав προσκυνήσῃς поклонишься μοι. мне.

4:10 - Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.

τότε Тогда λέγει говорит αυτο ему - ᾿Ιησοῦς, Иисус, ῞Υπαγε, Отступи, Σατανᾶ· Сатана; γέγραπται написано γάρ, ведь, Κύριον Господу τὸν - θεόν Богу σου твоему προσκυνήσεις будешь поклоняться καὶ и αυτο Ему μόνῳ одному λατρεύσεις. будешь служить.

4:11 - Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.

Τότε Тогда ἀφίησιν оставляет αὐτὸν Его - διάβολος, дьявол, καὶ и ἰδοὺ вот ἄγγελοι ангелы προσῆλθον подошли καὶ и διηκόνουν служили αὐτῷ. Ему.

4:12 - Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею

᾿Ακούσας Услышав δὲ же ὅτι что ᾿Ιωάννης Иоанн παρεδόθη был предан ἀνεχώρησεν удалился Он εἰς в τὴν - Γαλιλαίαν. Галилею.

4:13 - и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых,

καὶ И καταλιπὼν оставив τὴν - Ναζαρὰ Назарет ἐλθὼν придя κατῴκησεν поселился εἰς в Καφαρναοὺμ Капернауме τὴν - παραθαλασσίαν приморском ἐν в ὁρίοις пределах Ζαβουλὼν Завулона καὶ и Νεφθαλίμ· Неффалима;

4:14 - да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:

ἵνα чтобы πληρωθῇ было исполнено τὸ - ῥηθὲν сказанное διὰ через ᾿Ησαΐου Исаию τοῦ - προφήτου пророка λέγοντος, говорящего,

4:15 - земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая,

Γῆ Земля Ζαβουλὼν Завулона καὶ и γῆ земля Νεφθαλίμ, Неффалима, ὁδὸν путь θαλάσσης, мо́ря, πέραν за τοῦ - ᾿Ιορδάνου, Иорданом, Γαλιλαία Галилея τῶν - ἐθνῶν, язычников,

4:16 - народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет.

- λαὸς народ - καθήμενος сидящий ἐν во σκότει тьме φῶς свет εἶδεν увидел μέγα, великий, καὶ и τοῖς - καθημένοις сидящим ἐν в χώρᾳ стране καὶ и σκια̣ϋ те́ни θανάτου смерти φῶς свет ἀνέτειλεν взошёл αὐτοῖς. им.

4:17 - С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

᾿Απὸ От τότε того времени ἤρξατο на́чал - ᾿Ιησοῦς Иисус κηρύσσειν возвещать καὶ и λέγειν, говорить, Μετανοεῖτε, Кайтесь, ἤγγικεν приблизилось γὰρ ведь - βασιλεία Царство τῶν - οὐρανῶν. небес.

4:18 - Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,

Περιπατῶν Проходя δὲ же παρὰ у τὴν - θάλασσαν мо́ря τῆς - Γαλιλαίας Галилеи εἶδεν Он увидел δύο двух ἀδελφούς, братьев, Σίμωνα Симона τὸν - λεγόμενον называемого Πέτρον Петром καὶ и ᾿Ανδρέαν Андрея τὸν - ἀδελφὸν брата αὐτοῦ, его, βάλλοντας бросающих ἀμφίβληστρον сеть εἰς в τὴν - θάλασσαν· море; ἦσαν они были γὰρ ведь ἁλιεῖς. рыбаками.

4:19 - и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.

καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς, им, Δεῦτε Идите ὀπίσω за μου, Мной, καὶ и ποιήσω сделаю ὑμᾶς вас ἁλιεῖς ловцами ἀνθρώπων. людей.

4:20 - И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.

οἱ Они δὲ же εὐθέως тотчас ἀφέντες оставив τὰ - δίκτυα се́ти ἠκολούθησαν последовали αὐτῷ. Ему.

4:21 - Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.

Καὶ И προβὰς пройдя ἐκεῖθεν оттуда εἶδεν увидел ἄλλους других δύο двух ἀδελφούς, братьев, ᾿Ιάκωβον Иакова τὸν (сына) τοῦ - Ζεβεδαίου Зеведея καὶ и ᾿Ιωάννην Иоанна τὸν - ἀδελφὸν брата αὐτοῦ, его, ἐν в το πλοίῳ лодке μετὰ с Ζεβεδαίου Зеведея τοῦ - πατρὸς отцом αὐτῶν их καταρτίζοντας чинящих τὰ - δίκτυα се́ти αὐτῶν их Καὶ и ἐκάλεσεν призвал αὐτούς. их.

4:22 - И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

οἱ Они δὲ же εὐθέως тотчас ἀφέντες оставив τὸ - πλοῖον лодку καὶ и τὸν - πατέρα отца αὐτῶν своего ἠκολούθησαν последовали αὐτῷ. Ему.

4:23 - И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

Καὶ И περιῆγεν ходил ἐν по ὅλῃ всей τῇ - Γαλιλαίᾳ, Галилее, διδάσκων уча ἐν в ταῖς - συναγωγαῖς собраниях αὐτῶν их καὶ и κηρύσσων возвещая τὸ - εὐαγγέλιον благую весть τῆς - βασιλείας Царства καὶ и θεραπεύων исцеляя πᾶσαν всякую νόσον болезнь καὶ и πᾶσαν всякую μαλακίαν слабость ἐν в τὸ - λαῷ. народе.

4:24 - И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их.

καὶ И ἀπῆλθεν вышел - ἀκοὴ слух αὐτοῦ (о) Нём εἰς на ὅλην всю τὴν - Συρίαν· Сирию; καὶ и προσήνεγκαν доставили αυτο Ему πάντας всех τοὺς - κακῶς слабость ἔχοντας имеющих ποικίλαις различными νόσοις болезнями καὶ и βασάνοις муками συνεχομένους охватываемых καὶ И δαιμονιζομένους одержимых бесами καὶ и σεληνιαζομένους страдающих припадками καὶ и παραλυτικούς, парализованных, καὶ и ἐθεράπευσεν исцелял αὐτούς. их.

4:25 - И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.

καὶ И ἠκολούθησαν последовали αυτο Ему ὄχλοι то́лпы πολλοὶ многие ἀπὸ из τῆς - Γαλιλαίας Галилеи καὶ и Δεκαπόλεως Десятиградия καὶ И ‛Ιεροσολύμων Иерусалима καὶ и ᾿Ιουδαίας Иудеи καὶ и πέραν с противоположного берега τοῦ - ᾿Ιορδάνου. Иордана.

Открыть окно