Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Матфею 3 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


3:1 - В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской

᾿Εν В δὲ ведь ταῖς - ἡμέραις дни ἐκείναις те παραγίνεται приходит ᾿Ιωάννης Иоанн - βαπτιστὴς Омыватель κηρύσσων возвещающий ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыне τῆς - ᾿Ιουδαίας Иудейской

3:2 - и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

καὶ и λέγων, говоря, Μετανοεῖτε, Кайтесь, ἤγγικεν приблизилось γὰρ ведь - βασιλεία Царство τῶν - οὐρανῶν. небес.

3:3 - Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.

οὗτος Этот γάρ ведь ἐστιν есть - ῥηθεὶς сказанное διὰ через ᾿Ησαΐου Исаию τοῦ - προφήτου пророка λέγοντος, говорящего, Φωνὴ Голос βοῶντος кричащего ἐν в τῇ - ἐρήμῳ, пустыне, ‛Ετοιμάσατε Приготовьте τὴν - ὁδὸν путь κυρίου, Го́спода, εὐθείας прямые ποιεῖτε делайте τὰς - τρίβους доро́ги αὐτοῦ. Его.

3:4 - Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед.

Αὐτὸς Сам δὲ же - ᾿Ιωάννης Иоанн εἶχεν имел τὸ - ἔνδυμα одежду αὐτοῦ свою ἀπὸ из τριχῶν волос καμήλου верблюда καὶ и ζώνην пояс δερματίνην кожаный περὶ вокруг τὴν - ὀσφὺν бедра αὐτοῦ, своего, - δὲ а τροφὴ пища ἦν была αὐτοῦ его ἀκρίδες рожковые плоды καὶ и μέλι мёд ἄγριον. дикий.

3:5 - Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему

τότε Тогда ἐξεπορεύετο выходил πρὸς к αὐτὸν нему ‛Ιεροσόλυμα Иерусалим καὶ и πᾶσα вся - ᾿Ιουδαία Иудея καὶ и πᾶσα вся - περίχωρος окрестность τοῦ - ᾿Ιορδάνου, Иордана,

3:6 - и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.

καὶ и ἐβαπτίζοντο были омываемы ἐν в το ᾿Ιορδάνῃ Иордане ποταμῷ реке ὑπ᾿ от αὐτοῦ него ἐξομολογούμενοι признающие τὰς - ἁμαρτίας грехи αὐτῶν. свои.

3:7 - Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?

᾿Ιδὼν Увидев δὲ же πολλοὺς многих τῶν - Φαρισαίων фарисеев καὶ и Σαδδουκαίων саддукеев ἐρχομένους приходящих ἐπὶ на τὸ - βάπτισμα омовение αὐτοῦ его εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Γεννήματα Порождения ἐχιδνῶν, гадюк, τίς кто ὑπέδειξεν показал ὑμῖν вам φυγεῖν сбежать ἀπὸ от τῆς - μελλούσης готовящегося ὀργῆς; гнева?

3:8 - сотворите же достойный плод покаяния

ποιήσατε Сотвори́те οὖν итак καρπὸν плод ἄξιον достойный τῆς - μετανοίας· покаяния;

3:9 - и не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.

καὶ и μὴ не δόξητε подумайте λέγειν говорить ἐν в ἑαυτοῖς, себе, Πατέρα Отца ἔχομεν знаем τὸν - ᾿Αβραάμ, Авраама, λέγω говорю γὰρ ведь ὑμῖν вам ὅτι что δύναται может - θεὸς Бог ἐκ из τῶν - λίθων камней τούτων этих ἐγεῖραι воздвигнуть τέκνα детей το ᾿Αβραάμ, Авраама,

3:10 - Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

ἤδη Уже́ δὲ ведь - ἀξίνη топор πρὸς у τὴν - ῥίζαν корня τῶν - δένδρων деревьев κεῖται· лежит; πᾶν всякое οὖν же δένδρον дерево μὴ не ποιοῦν производящее καρπὸν плод καλὸν хороший ἐκκόπτεται срубается καὶ и εἰς в πῦρ огонь βάλλεται. бросается.

3:11 - Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем;

ἐγὼ Я μὲν то ὑμᾶς вас βαπτίζω омываю ἐν в ὕδατι воде εἰς в μετάνοιαν· покаяние; - δὲ а ὀπίσω за μου мной ἐρχόμενος Приходящий ἰσχυρότερός сильнее μού меня ἐστιν, есть, οὗ Которого οὐκ не εἰμὶ есть я ἱκανὸς достоин τὰ - ὑποδήματα сандалии βαστάσαι· понести; αὐτὸς Он ὑμᾶς вас βαπτίσει будет омывать ἐν - πνεύματι Духом ἁγίῳ Святым καὶ и πυρί· огнём;

3:12 - лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.

οὗ Которого τὸ - πτύον веялка ἐν в τῇ - χειρὶ руке αὐτοῦ, Его, καὶ и διακαθαριεῖ очистит τὴν - ἅλωνα молотильную площадку αὐτοῦ, Свою, καὶ и συνάξει соберёт τὸν - σῖτον пшеницу αὐτοῦ Свою εἰς в τὴν - ἀποθήκην, хранилище, τὸ - δὲ а ἄχυρον шелуху κατακαύσει сожжёт πυρὶ огнём ἀσβέστῳ. неугасимым.

3:13 - Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.

Τότε Тогда παραγίνεται приходит - ᾿Ιησοῦς Иисус ἀπὸ из τῆς - Γαλιλαίας Галилеи ἐπὶ на τὸν - ᾿Ιορδάνην Иордан πρὸς к τὸν - ᾿Ιωάννην Иоанну τοῦ - βαπτισθῆναι (чтобы) быть омытым ὑπ᾿ - αὐτοῦ. им.

3:14 - Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?

- δὲ Но ᾿Ιωάννης Иоанн διεκώλυεν препятствовал αὐτὸν Ему λέγων, говоря, ᾿Εγὼ Я χρείαν нужду ἔχω имею ὑπὸ - σοῦ Тобой βαπτισθῆναι, быть омытым, καὶ и σὺ Ты ἔρχῃ приходишь πρός ко με; мне?

3:15 - Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.

ἀποκριθεὶς Ответив δὲ же - ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал πρὸς к αὐτόν, нему, ῎Αφες Оставь ἄρτι, сейчас, οὕτως так γὰρ ведь πρέπον подобающе ἐστὶν есть ἡμῖν нам πληρῶσαι исполнить πᾶσαν всякую δικαιοσύνην. правду. τότε Тогда ἀφίησιν пускает αὐτόν. Его.

3:16 - И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.

βαπτισθεὶς Омытый δὲ же - ᾿Ιησοῦς Иисус εὐθὺς тотчас ἀνέβη вышел ἀπὸ из τοῦ - ὕδατος· воды́ καὶ и ἰδοὺ вот ἠνεῴχθησαν открылись
[αυτο]
Ему οἱ - οὐρανοί, небеса, καὶ и εἶδεν увидел
[τω̣]
πνεῦμα Духа τοῦ - θεοῦ Бога καταβαῖνον сходящего ὡσεὶ будто περιστερὰν голубя καὶ и ἐρχόμενον приходящего ἐπ᾿ на αὐτόν· Него;

3:17 - И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

καὶ и ἰδοὺ вот φωνὴ голос ἐκ из τῶν - οὐρανῶν небес λέγουσα, говорящий, Οὗτός Этот ἐστιν есть - υἱός Сын μου Мой - ἀγαπητός, возлюбленный, ἐν в Котором εὐδόκησα. Я обрёл благоволение.

Открыть окно