Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Матфею 26 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


26:1 - Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:

Καὶ И ἐγένετο случилось ὅτε когда ἐτέλεσεν закончил - ᾿Ιησοῦς Иисус πάντας все τοὺς - λόγους слова́ τούτους, эти, εἶπεν сказал τοῖς - μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Его,

26:2 - вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.

Οἴδατε Знаете ὅτι что μετὰ после δύο двух ἡμέρας дней τὸ - πάσχα Пасха γίνεται, наступает, καὶ и - υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человека παραδίδοται предаётся εἰς на τὸ - σταυρωθῆναι. распятие.

26:3 - Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы,

Τότε Тогда συνήχθησαν были собраны οἱ - ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ - πρεσβύτεροι старейшины τοῦ - λαοῦ народа εἰς во τὴν - αὐλὴν двор τοῦ - ἀρχιερέως первосвященника τοῦ - λεγομένου называемого Καϊάφα, Каиафа,

26:4 - и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;

καὶ и συνεβουλεύσαντο вместе решили ἵνα чтобы τὸν - ᾿Ιησοῦν Иисуса δόλῳ хитростью κρατήσωσιν схватили бы καὶ и ἀποκτείνωσιν· убили;

26:5 - но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе.

ἔλεγον говорили δέ, же, Μὴ Не ἐν в τῇ - ἑορτῇ, праздник, ἵνα чтобы μὴ не θόρυβος возмущение γένηται случилось ἐν в το λαῷ. народе.

26:6 - Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,

Τοῦ - δὲ А ᾿Ιησοῦ Иисусу γενομένου оказавшемуся ἐν в Βηθανίᾳ Вифании ἐν в οἰκίᾳ доме Σίμωνος Симона τοῦ - λεπροῦ, прокажённого,

26:7 - приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову.

προσῆλθεν подошла к αυτο Нему γυνὴ женщина ἔχουσα имеющая ἀλάβαστρον алебастровый сосуд μύρου мира βαρυτίμου драгоценного καὶ и κατέχεεν проливала ἐπὶ на τῆς - κεφαλῆς голову αὐτοῦ Его ἀνακειμένου. возлежащего.

26:8 - Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?

ἰδόντες Увидев δὲ же οἱ - μαθηταὶ ученики ἠγανάκτησαν вознегодовали λέγοντες, говоря, Εἰς Для τί чего - ἀπώλεια уничтожение αὕτη; это?

26:9 - Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим.

ἐδύνατο Могло γὰρ ведь τοῦτο это πραθῆναι (быть) продано πολλοῦ дорогое καὶ и δοθῆναι быть дано πτωχοῖς. нищим.

26:10 - Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня:

γνοὺς Узнав δὲ же - ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τί Что κόπους неприятности παρέχετε доставляете τῇ - γυναικί; женщине? ἔργον Дело γὰρ ведь καλὸν хорошее ἠργάσατο сделала εἰς для ἐμέ· Меня;

26:11 - ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете;

πάντοτε всегда γὰρ ведь τοὺς - πτωχοὺς нищих ἔχετε имеете μεθ᾿ с ἑαυτῶν, собой, ἐμὲ Меня δὲ же οὐ не πάντοτε всегда ἔχετε· имеете;

26:12 - возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению;

βαλοῦσα вылив γὰρ же αὕτη она τὸ - μύρον миро τοῦτο это ἐπὶ на τοῦ - σώματός тело μου моё πρὸς к τὸ - ἐνταφιάσαι погребению με Меня ἐποίησεν. приготовила.

26:13 - истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.

ἀμὴν Верно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ὅπου где ἐὰν если κηρυχθῇ будет проповедана τὸ - εὐαγγέλιον благая весть τοῦτο эта ἐν во ὅλῳ всём τὸ - κόσμῳ, мире, λαληθήσεται будет сказано καὶ и что ἐποίησεν сделала αὕτη эта εἰς в μνημόσυνον воспоминание αὐτῆς. её.

26:14 - Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам

Τότε Тогда πορευθεὶς пойдя εἷς один τῶν - δώδεκα, (из) двенадцати, - λεγόμενος называемый ᾿Ιούδας Иуда ᾿Ισκαριώτης, Искариот, πρὸς к τοὺς - ἀρχιερεῖς первосвященникам

26:15 - и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребренников;

εἶπεν, сказал, Τί Что θέλετέ желаете μοι мне δοῦναι дать κἀγὼ и я ὑμῖν вам παραδώσω передам αὐτόν; Его? οἱ Они δὲ же ἔστησαν установили αυτο ему τριάκοντα тридцать ἀργύρια. серебряников.

26:16 - и с того времени он искал удобного случая предать Его.

καὶ И ἀπὸ от τότε того времени ἐζήτει искал εὐκαιρίαν удобное время ἵνα чтобы αὐτὸν Его παραδῷ. передал.

26:17 - В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху?

Τῇ - δὲ А πρώτῃ (к) первому τῶν - ἀζύμων бесквасных (дней) προσῆλθον подошли οἱ - μαθηταὶ ученики Τῇ - ᾿Ιησοῦ (к) Иисусу λέγοντες, говоря, Ποῦ Где θέλεις желаешь ἑτοιμάσωμέν приготовили бы σοι Тебе φαγεῖν съесть τὸ - πάσχα; пасху?

26:18 - Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими.

Он δὲ же εἶπεν, сказал, ‛Υπάγετε Идите εἰς в τὴν - πόλιν город πρὸς к τὸν - δεῖνα такому-то καὶ и εἴπατε скажите αὐτῷ, ему, ‛Ο - διδάσκαλος Учитель λέγει, говорит, ‛Ο - καιρός Время μου Моё ἐγγύς близко ἐστιν· есть; πρὸς у σὲ тебя ποιῶ делаю τὸ - πάσχα пасху μετὰ с τῶν - μαθητῶν учениками μου. Моими.

26:19 - Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.

καὶ И ἐποίησαν сделали οἱ - μαθηταὶ ученики ὡς как συνέταξεν приказал αὐτοῖς им - ᾿Ιησοῦς, Иисус, καὶ и ἡτοίμασαν приготовили τὸ - πάσχα. пасху.

26:20 - Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками;

᾿Οψίας Ве́чера δὲ же γενομένης совершившегося ἀνέκειτο возлежал μετὰ с τῶν - δώδεκα. двенадцатью.

26:21 - и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.

καὶ И ἐσθιόντων едящим αὐτῶν им εἶπεν, сказал, ᾿Αμὴν Верно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что εἷς один ἐξ из ὑμῶν вас παραδώσει предаст με. Меня.

26:22 - Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?

καὶ И λυπούμενοι огорчающиеся σφόδρα очень ἤρξαντο начали λέγειν говорить αυτο Ему εἷς один ἕκαστος, каждый, Μήτι Ведь не ἐγώ я εἰμι, есть, κύριε; Господи?

26:23 - Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня;

Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответив εἶπεν, сказал, ‛Ο - ἐμβάψας Погрузивший μετ᾿ со ἐμοῦ Мной τὴν - χεῖρα руку ἐν в Он τρυβλίῳ блюдо οὗτός этот με Меня παραδώσει. предаст.

26:24 - впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться.

- μὲν Ведь υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человека ὑπάγει идёт καθὼς как γέγραπται написано περὶ о αὐτοῦ, Нём, οὐαὶ горе δὲ же - ἀνθρώπῳ человеку ἐκείνῳ тому δι᾿ через οὗ которого υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человека παραδίδοται· предаётся; καλὸν хорошо ἦν было αυτο ему εἰ если бы οὐκ не ἐγεννήθη был рождён - ἄνθρωπος человек ἐκεῖνος. тот.

26:25 - При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал.

ἀποκριθεὶς Ответив δὲ же ᾿Ιούδας Иуда - παραδιδοὺς предающий αὐτὸν Его εἶπεν, сказал, Μήτι Неужели ἐγώ я εἰμι, есть, ῥαββί; учитель? λέγει Говорит αὐτῷ, ему, Σὺ Ты εἶπας. сказал.

26:26 - И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.

᾿Εσθιόντων Вкушающих δὲ же αὐτῶν их λαβὼν взяв - ᾿Ιησοῦς Иисус ἄρτον хлеб καὶ и εὐλογήσας благословив ἔκλασεν разломил καὶ и δοὺς дав τοῖς - μαθηταῖς ученикам εἶπεν, сказал, Λάβετε Возьмите φάγετε, съешьте, τοῦτό это ἐστιν есть τὸ - σῶμά тело μου. Моё.

26:27 - И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,

καὶ И λαβὼν взяв ποτήριον чашу καὶ и εὐχαριστήσας возблагодарив ἔδωκεν дал αὐτοῖς им λέγων, говоря, Πίετε Выпейте ἐξ из αὐτοῦ неё πάντες, все,

26:28 - ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

τοῦτο это γάρ ведь ἐστιν есть τὸ - αἷμά кровь μου Моего τῆς - διαθήκης Завета τὸ - περὶ за πολλῶν многих ἐκχυννόμενον проливаемая εἰς в ἄφεσιν прощение ἁμαρτιῶν. грехов.

26:29 - Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего.

λέγω Говорю δὲ же ὑμῖν, вам, οὐ нет μὴ не πίω выпью ἀπ᾿ от ἄρτι ныне ἐκ от τούτου этого τοῦ - γενήματος плода τῆς - ἀμπέλου виноградной лозы ἕως до τῆς - ἡμέρας дня ἐκείνης того ὅταν когда αὐτὸ это πίνω буду пить μεθ᾿ с ὑμῶν вами καινὸν новое ἐν в τῇ - βασιλείᾳ Царстве τοῦ - πατρός Отца μου. Моего.

26:30 - И, воспев, пошли на гору Елеонскую.

Καὶ И ὑμνήσαντες воспев ἐξῆλθον они вышли εἰς на τὸ - ῎Ορος Гору τῶν - ᾿Ελαιῶν. Оливок.

26:31 - Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада;

Τότε Тогда λέγει говорит αὐτοῖς им - ᾿Ιησοῦς, Иисус, Πάντες Все ὑμεῖς вы σκανδαλισθήσεσθε соблазнитесь ἐν во ἐμοὶ Мне ἐν в τῇ - νυκτὶ ночь ταύτῃ, эту, γέγραπται написано γάρ, ведь, Πατάξω Поражу τὸν - ποιμένα, Пастуха, καὶ и διασκορπισθήσονται рассеются τὰ - πρόβατα о́вцы τῆς - ποίμνης· ста́да;

26:32 - по воскресении же Моем предварю вас в Галилее.

μετὰ после δὲ же τὸ - ἐγερθῆναί быть воскрешённым με Мне προάξω пойду вперёд ὑμᾶς вас εἰς в τὴν - Γαλιλαίαν. Галилею.

26:33 - Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь.

ἀποκριθεὶς Ответив δὲ же - Πέτρος Пётр εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Εἰ Если πάντες все σκανδαλισθήσονται соблазнятся ἐν в σοί, Тебе, ἐγὼ я οὐδέποτε никогда σκανδαλισθήσομαι. (не) соблазнюсь.

26:34 - Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.

ἔφη Сказал αυτο ему - ᾿Ιησοῦς, Иисус, ᾿Αμὴν Верно λέγω говорю σοι тебе ὅτι что ἐν в ταύτῃ эту τῇ - νυκτὶ ночь πρὶν прежде ἀλέκτορα петуху φωνῆσαι прокричать τρὶς трижды ἀπαρνήσῃ откажешься με. (от) Меня.

26:35 - Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики.

λέγει Говорит αυτο Ему - Πέτρος, Пётр, Κἂν И если δέῃ надлежит με мне σὺν с σοὶ Тобой ἀποθανεῖν, умереть, οὐ нет μή не σε (от) Тебя ἀπαρνήσομαι. откажусь. ὁμοίως Подобно καὶ и πάντες все οἱ - μαθηταὶ ученики λέγει Говорит

26:36 - Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.

Τότε Тогда ἔρχεται приходит μετ᾿ с αὐτῶν ними - ᾿Ιησοῦς Иисус εἰς на χωρίον место λεγόμενον называемое Γεθσημανί, Гефсимания, καὶ и λέγει говорит τοῖς - μαθηταῖς, ученикам, Καθίσατε Сядьте αὐτοῦ здесь ἕως до οὗ которого (времени) ἀπελθὼν уйдя ἐκεῖ там προσεύξωμαι. помолюсь.

26:37 - И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.

καὶ И παραλαβὼν забрав τὸν - Πέτρον Петра καὶ и τοὺς - δύο двух υἱοὺς сыновей Ζεβεδαίου Зеведея ἤρξατο на́чал λυπεῖσθαι печалиться καὶ и ἀδημονεῖν. тосковать.

26:38 - Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.

τότε Тогда λέγει говорит αὐτοῖς, им, Περίλυπός Очень печальна ἐστιν есть - ψυχή душа́ μου Моя ἕως до θανάτου· смерти; μείνατε останьтесь ὧδε здесь καὶ и γρηγορεῖτε бодрствуйте μετ᾿ со ἐμοῦ. Мной.

26:39 - И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.

καὶ И προελθὼν пройдя вперёд μικρὸν немного ἔπεσεν упал ἐπὶ на πρόσωπον лицо αὐτοῦ Своё προσευχόμενος молясь καὶ и λέγων, говоря, Πάτερ Отец μου, Мой, εἰ если δυνατόν возможно ἐστιν, есть, παρελθάτω пусть минует ἀπ᾿ от ἐμοῦ Меня τὸ - ποτήριον чаша τοῦτο· эта; πλὴν однако οὐχ не ὡς как ἐγὼ Я θέλω хочу ἀλλ᾿ но ὡς как σύ. Ты.

26:40 - И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?

καὶ И ἔρχεται приходит πρὸς к τοὺς - μαθητὰς ученикам καὶ и εὑρίσκει находит αὐτοὺς их καθεύδοντας, спящих, καὶ и λέγει говорит το Πέτρῳ, Петру, Οὕτως Так οὐκ не ἰσχύσατε смогли μίαν один ὥραν час γρηγορῆσαι пободрствовать μετ᾿ со ἐμοῦ; Мной?

26:41 - бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.

γρηγορεῖτε Бодрствуйте καὶ и προσεύχεσθε, моли́тесь, ἵνα чтобы μὴ не εἰσέλθητε вошли вы εἰς в πειρασμόν· искушение; τὸ - μὲν ведь πνεῦμα дух πρόθυμον бодр - δὲ а σὰρξ плоть ἀσθενής. слаба.

26:42 - Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя.

πάλιν Опять ἐκ во δευτέρου второй (раз) ἀπελθὼν уйдя προσηύξατο помолился λέγων, говоря, Πάτερ Отец μου, Мой, εἰ если οὐ не δύναται может τοῦτο эта παρελθεῖν миновать ἐὰν если μὴ не αὐτὸ её πίω, выпью, γενηθήτω пусть сбудется τὸ - θέλημά воля σου. Твоя.

26:43 - И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели.

καὶ И ἐλθὼν придя πάλιν опять εὗρεν нашёл αὐτοὺς их καθεύδοντας, спящих, ἦσαν были γὰρ ведь αὐτῶν их οἱ - ὀφθαλμοὶ глаза́ βεβαρημένοι. отягчены.

26:44 - И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.

καὶ И ἀφεὶς оставив αὐτοὺς их πάλιν опять ἀπελθὼν уйдя προσηύξατο помолился ἐκ в τρίτου третий (раз) τὸν - αὐτὸν Своё λόγον Слово εἰπὼν сказав πάλιν. опять.

26:45 - Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников;

τότε Тогда ἔρχεται приходит πρὸς к τοὺς - μαθητὰς ученикам καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Καθεύδετε Спите
[τω̣]
λοιπὸν всё ещё καὶ и ἀναπαύεσθε; отдыхаете? ἰδοὺ Вот ἤγγικεν приблизился - ὥρα час καὶ и - υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человека παραδίδοται предаётся εἰς в χεῖρας ру́ки ἁμαρτωλῶν. грешников.

26:46 - встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.

ἐγείρεσθε, Вставайте, ἄγωμεν· идём; ἰδοὺ вот ἤγγικεν приблизился - παραδιδούς предающий με. Меня.

26:47 - И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных.

Καὶ И ἔτι ещё αὐτοῦ Его λαλοῦντος говорящего ἰδοὺ вот ᾿Ιούδας Иуда εἷς один τῶν - δώδεκα (из) двенадцати ἦλθεν пришёл καὶ и μετ᾿ с αὐτοῦ ним ὄχλος толпа πολὺς многая μετὰ с μαχαιρῶν мечами καὶ и ξύλων кольями ἀπὸ от τῶν - ἀρχιερέων первосвященников καὶ и πρεσβυτέρων старейшин τοῦ - λαοῦ. народа.

26:48 - Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его.

- δὲ А παραδιδοὺς предающий αὐτὸν Его ἔδωκεν дал αὐτοῖς им σημεῖον знак λέγων, говоря, ῝Ον Которого ἂν - φιλήσω поцелую αὐτός Он ἐστιν· есть; κρατήσατε схвати́те αὐτόν. Его.

26:49 - И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его.

καὶ И εὐθέως тотчас προσελθὼν подойдя το ᾿Ιησοῦ (к) Иисусу εἶπεν, сказал, Χαῖρε, Здравствуй, ῥαββί· учитель; καὶ и κατεφίλησεν поцеловал αὐτόν. Его.

26:50 - Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его.

- δὲ Но ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, ‛Εταῖρε, Последователь, ἐφ᾿ на что πάρει. приближаешься. τότε Тогда προσελθόντες подойдя ἐπέβαλον наложили τὰς - χεῖρας ру́ки ἐπὶ на τὸν - ᾿Ιησοῦν Иисуса καὶ и ἐκράτησαν схватили αὐτόν. Его.

26:51 - И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо.

καὶ И ἰδοὺ вот εἷς один τῶν - μετὰ с ᾿Ιησοῦ Иисусом ἐκτείνας протянув τὴν - χεῖρα руку ἀπέσπασεν выхватил τὴν - μάχαιραν меч αὐτοῦ свой καὶ и πατάξας ударив τὸν - δοῦλον раба τοῦ - ἀρχιερέως первосвященника ἀφεῖλεν лишил αὐτοῦ его τὸ - ὠτίον. ухо.

26:52 - Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;

τότε Тогда λέγει говорит αυτο ему - ᾿Ιησοῦς, Иисус, ᾿Απόστρεψον Возврати τὴν - μάχαιραν меч σου твой εἰς на τὸν - τόπον место αὐτῆς, своё, πάντες все γὰρ ведь οἱ - λαβόντες взявшие μάχαιραν меч ἐν - μαχαίρῃ мечом ἀπολοῦνται. погибнут.

26:53 - или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?

Или δοκεῖς полагаешь ὅτι что οὐ не δύναμαι могу παρακαλέσαι попросить τὸν - πατέρα Отца μου, Моего, καὶ и παραστήσει предоставит μοι мне ἄρτι ныне πλείω более δώδεκα двенадцати λεγιῶνας легионов ἀγγέλων; ангелов?

26:54 - как же сбудутся Писания, что так должно быть?

πῶς Как οὖν итак πληρωθῶσιν исполнятся αἱ - γραφαὶ Писания ὅτι что οὕτως так δεῖ надлежит γενέσθαι; случиться?

26:55 - В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня.

᾿Εν В ἐκείνῃ тот τῇ - ὥρᾳ час εἶπεν сказал - ᾿Ιησοῦς Иисус τοῖς - ὄχλοις, толпам, ‛Ως Как ἐπὶ на λῃστὴν разбойника ἐξήλθατε вы вышли μετὰ с μαχαιρῶν мечами καὶ и ξύλων кольями συλλαβεῖν взять με; Меня? καθ᾿ Каждый ἡμέραν день ἐν в το ἱερῷ Храме ἐκαθεζόμην сидел διδάσκων уча καὶ и οὐκ не ἐκρατήσατέ схватили με; Меня?

26:56 - Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали.

τοῦτο Это δὲ же ὅλον всё γέγονεν сделалось ἵνα чтобы πληρωθῶσιν исполнились αἱ - γραφαὶ Писания τῶν - προφητῶν. пророков. Τότε Тогда οἱ - μαθηταὶ ученики πάντες все ἀφέντες оставив αὐτὸν Его ἔφυγον. убежали.

26:57 - А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины.

Οἱ - δὲ А κρατήσαντες схватившие τὸν - ᾿Ιησοῦν Иисуса ἀπήγαγον отвели πρὸς к Καϊάφαν Каиафе τὸν - ἀρχιερέα, первосвященнику, ὅπου где οἱ - γραμματεῖς книжники καὶ и οἱ - πρεσβύτεροι старейшины συνήχθησαν. были собраны.

26:58 - Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец.

- δὲ Но Πέτρος Пётр ἠκολούθει следовал αυτο Ему ἀπὸ из μακρόθεν далека ἕως до - αὐλῆς двора τοῦ - ἀρχιερέως, первосвященника, καὶ и εἰσελθὼν войдя ἔσω внутрь ἐκάθητο сидел μετὰ со τῶν - ὑπηρετῶν служителями ἰδεῖν (чтобы) увидеть τὸ - τέλος. конец.

26:59 - Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти,

οἱ - δὲ Но ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и τὸ - συνέδριον совет ὅλον весь ἐζήτουν искали ψευδομαρτυρίαν лжесвидетельство κατὰ против τοῦ - ᾿Ιησοῦ Иисуса ὅπως чтобы αὐτὸν Его θανατώσωσιν, умертвили,

26:60 - и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля

καὶ и οὐχ не εὗρον нашли πολλῶν многих προσελθόντων пришедших ψευδομαρτύρων лжесвидетелей ὕστερον Позднее δὲ же προσελθόντες подошедшие δύο два

26:61 - и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его.

εἶπαν, сказали, Οὗτος Этот ἔφη, сказал, Δύναμαι Могу καταλῦσαι уничтожить τὸν - ναὸν Святилище τοῦ - θεοῦ Бога καὶ и διὰ через τριῶν три ἡμερῶν дня οἰκοδομῆσαι. построить.

26:62 - И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют?

καὶ И ἀναστὰς встав - ἀρχιερεὺς первосвященник εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Οὐδὲν Ничто ἀποκρίνῃ; отвечаешь? τί Что οὗτοί эти σου тебя καταμαρτυροῦσιν; против свидетельствуют?

26:63 - Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?

- δὲ Но ᾿Ιησοῦς Иисус ἐσιώπα. молчал. καὶ И - ἀρχιερεὺς первосвященник εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, ᾿Εξορκίζω Заклинаю σε Тебя κατὰ ради τοῦ - θεοῦ Бога τοῦ - ζῶντος живущего ἵνα чтобы ἡμῖν нам εἴπῃς сказал εἰ если σὺ Ты εἶ есть - Χριστὸς Христос - υἱὸς Сын τοῦ - θεοῦ. Бога.

26:64 - Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.

λέγει Говорит αυτο ему - ᾿Ιησοῦς, Иисус, Σὺ Ты εἶπας· сказал; πλὴν однако λέγει Говорит ὑμῖν, вам, ἀπ᾿ от ἄρτι ныне ὄψεσθε увидите τὸν - υἱὸν Сына τοῦ - ἀνθρώπου человека καθήμενον сидящего ἐκ - δεξιῶν справа τῆς - δυνάμεως силы καὶ и ἐρχόμενον приходящего ἐπὶ на τῶν - νεφελῶν облаках τοῦ - οὐρανοῦ. неба.

26:65 - Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его!

τότε Тогда - ἀρχιερεὺς первосвященник διέρρηξεν разорвал τὰ - ἱμάτια одежды αὐτοῦ свои λέγων, говоря, ᾿Εβλασφήμησεν· Он злословит; τί что ἔτι ещё χρείαν необходимое ἔχομεν знаем μαρτύρων; (от) свидетелей? ἴδε Смотри́те νῦν теперь ἠκούσατε вы услышали τὴν - βλασφημίαν· злословие;

26:66 - как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.

τί что ὑμῖν вам δοκεῖ; кажется? οἱ Они δὲ же ἀποκριθέντες ответив εἶπαν, сказали, ῎Ενοχος Повинный θανάτου смерти ἐστίν. есть.

26:67 - Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам

Τότε Тогда ἐνέπτυσαν плюнули εἰς в τὸ - πρόσωπον лицо αὐτοῦ Его καὶ и ἐκολάφισαν побили по щекам αὐτόν, Его, οἱ другие δὲ же ἐράπισαν ударили

26:68 - и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?

λέγοντες, говоря, Προφήτευσον Пророчествуй ἡμῖν, нам, Χριστέ, Христос, τίς кто ἐστιν есть - παίσας ударивший σε; Тебя?

26:69 - Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином.

‛Ο - δὲ А Πέτρος Пётр ἐκάθητο сидел ἔξω вне ἐν во τῇ - αὐλῇ· дворе; καὶ и προσῆλθεν подошла к αυτο нему μία одна παιδίσκη служанка λέγουσα, говоря, καὶ и σὺ ты ἦσθα был μετὰ с ᾿Ιησοῦ Иисусом ‛Ο - Γαλιλαίου. Галилеянином.

26:70 - Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь.

Он δὲ же ἠρνήσατο отказался ἔμπροσθεν перед πάντων всеми λέγων, говоря, Οὐκ Не οἶδα знаю τί что λέγεις. говоришь.

26:71 - Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем.

ἐξελθόντα Вышедшего δὲ же εἰς в τὸν - πυλῶνα крытый проход εἶδεν увидела αὐτὸν его ἄλλη другая καὶ и λέγει говорит τοῖς другим ἐκεῖ, там, Οὗτος Этот ἦν был μετὰ с ᾿Ιησοῦ Иисусом τοῦ - Ναζωραίου. Назореем.

26:72 - И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека.

καὶ И πάλιν опять ἠρνήσατο отказался μετὰ с ὅρκου клятвой ὅτι что Οὐκ Не οἶδα знаю τὸν этого ἄνθρωπον. человека.

26:73 - Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя.

μετὰ После μικρὸν немного δὲ же προσελθόντες подойдя οἱ эти ἑστῶτες стоящие εἶπον сказали το Πέτρῳ, Петру, ᾿Αληθῶς Истинно καὶ и σὺ ты ἐξ из αὐτῶν них εἶ, есть, καὶ и γὰρ ведь - λαλιά речь σου твоя δῆλόν явного σε тебя ποιεῖ. делает.

26:74 - Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух.

τότε Тогда ἤρξατο на́чал καταθεματίζειν клясться καὶ и ὀμνύειν заверять ὅτι что Οὐκ Не οἶδα знаю τὸν этого ἄνθρωπον. человека. καὶ И εὐθέως тотчас ἀλέκτωρ петух ἐφώνησεν. закричал.

26:75 - И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько.

καὶ И ἐμνήσθη вспомнил - Πέτρος Пётр τοῦ - ῥήματος слово ᾿Ιησοῦ Иисуса εἰρηκότος сказавшего ὅτι что Πρὶν Прежде ἀλέκτορα петуху φωνῆσαι прокричать τρὶς трижды ἀπαρνήσῃ откажешься με· (от) Меня; καὶ и ἐξελθὼν выйдя ἔξω вон ἔκλαυσεν заплакал πικρῶς. горько.

Открыть окно