Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Матфею 22 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


22:1 - Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:

Καὶ И ἀποκριθεὶς ответив - ᾿Ιησοῦς Иисус πάλιν опять εἶπεν сказал ἐν в παραβολαῖς притчах αὐτοῖς им λέγων, говоря,

22:2 - Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего

‛Ωμοιώθη Уподоблено - βασιλεία Царство τῶν - οὐρανῶν небес ἀνθρώπῳ человеку βασιλεῖ, царю, ὅστις который ἐποίησεν сделал γάμους брачный пир το υἱῷ сыну αὐτοῦ. своему.

22:3 - и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти.

καὶ И ἀπέστειλεν послал τοὺς - δούλους рабов αὐτοῦ своих καλέσαι пригласить τοὺς - κεκλημένους приглашённых εἰς на τοὺς - γάμους, брачный пир, καὶ и οὐκ не ἤθελον желали ἐλθεῖν. прийти.

22:4 - Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир.

πάλιν Опять ἀπέστειλεν послал ἄλλους других δούλους рабов λέγων, говоря, Εἴπατε Скажите τοῖς - κεκλημένοις, приглашённым, ᾿Ιδοὺ Вот τὸ - ἄριστόν обед μου мой ἡτοίμακα, приготовил, οἱ - ταῦροί быки μου мои καὶ и τὰ - σιτιστὰ откормленные τεθυμένα, зарезаны, καὶ и πάντα всё ἕτοιμα· готово; δεῦτε идите εἰς на τοὺς - γάμους. брачный пир.

22:5 - Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;

οἱ Они δὲ же ἀμελήσαντες пренебрёгшие ἀπῆλθον, ушли, ὃς который μὲν ведь εἰς на τὸν - ἴδιον собственное ἀγρόν, поле, ὃς который δὲ же ἐπὶ на τὴν - ἐμπορίαν торговлю αὐτοῦ· свою;

22:6 - прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их.

οἱ - δὲ а λοιποὶ остальные κρατήσαντες схватив τοὺς - δούλους рабов αὐτοῦ его ὕβρισαν оскорбили καὶ и ἀπέκτειναν. убили.

22:7 - Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их.

- δὲ А βασιλεὺς царь ὠργίσθη, разгневался, καὶ и πέμψας послав τὰ - στρατεύματα войска αὐτοῦ свои ἀπώλεσεν погубил τοὺς - φονεῖς убийц ἐκείνους тех καὶ и τὴν - πόλιν город αὐτῶν их ἐνέπρησεν. сжёг.

22:8 - Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны;

τότε Тогда λέγει говорит τοῖς - δούλοις рабам αὐτοῦ, своим, ‛Ο - μὲν Вот γάμος брачный пир ἕτοιμός готов ἐστιν, есть, οἱ - δὲ но κεκλημένοι приглашённые οὐκ не ἦσαν были ἄξιοι· достойны;

22:9 - итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.

πορεύεσθε идите οὖν итак ἐπὶ на τὰς - διεξόδους проходы τῶν - ὁδῶν, дорог, καὶ и ὅσους сколько ἐὰν если εὕρητε найдёте καλέσατε пригласите εἰς на τοὺς - γάμους. брачный пир.

22:10 - И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.

καὶ И ἐξελθόντες выйдя οἱ - δοῦλοι рабы ἐκεῖνοι те εἰς на τὰς - ὁδοὺς улицы συνήγαγον собрали πάντας всех οὓς которых εὗρον, нашли, πονηρούς малодушных τε - καὶ и ἀγαθούς· храбрых; καὶ и ἐπλήσθη наполнился - γάμος брачный пир ἀνακειμένων. возлежащими.

22:11 - Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду,

εἰσελθὼν Войдя δὲ же - βασιλεὺς царь θεάσασθαι посмотреть τοὺς - ἀνακειμένους возлежащих εἶδεν увидел ἐκεῖ там ἄνθρωπον человека οὐκ не ἐνδεδυμένον одетого в ἔνδυμα одежду γάμου· брачного пира;

22:12 - и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал.

καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, ему, ‛Εταῖρε, Приятель, πῶς как εἰσῆλθες вошёл ὧδε сюда μὴ не ἔχων имеющий ἔνδυμα одежду γάμου; брачного пира? Он δὲ же ἐφιμώθη. промолчал.

22:13 - Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;

τότε Тогда - βασιλεὺς царь εἶπεν сказал τοῖς - διακόνοις, служащим, Δήσαντες Связав αὐτοῦ ему πόδας но́ги καὶ и χεῖρας ру́ки ἐκβάλετε выбросьте αὐτὸν его εἰς в τὸ - σκότος тьму τὸ - ἐξώτερον· внешнюю; ἐκεῖ там ἔσται будет - κλαυθμὸς плач καὶ и - βρυγμὸς скрежет τῶν - ὀδόντων. зубов.

22:14 - ибо много званых, а мало избранных.

πολλοὶ Многие γάρ ведь εἰσιν есть κλητοὶ званые ὀλίγοι немногие δὲ же ἐκλεκτοί. избранные.

22:15 - Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.

Τότε Тогда πορευθέντες пойдя οἱ - Φαρισαῖοι фарисеи συμβούλιον решение ἔλαβον приняли ὅπως чтобы αὐτὸν Его παγιδεύσωσιν уловили бы ἐν в λόγῳ. слове.

22:16 - И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;

καὶ И ἀποστέλλουσιν посылают αυτο
[к]
Нему
τοὺς - μαθητὰς учеников αὐτῶν своих μετὰ с τῶν - ‛Ηρῳδιανῶν Иродианами λέγοντες, говоря, Διδάσκαλε, Учитель, οἴδαμεν знаем ὅτι что ἀληθὴς истинен εἶ Ты есть καὶ и τὴν - ὁδὸν пути τοῦ - θεοῦ Бога ἐν в ἀληθείᾳ истине διδάσκεις, учишь, καὶ И οὐ не μέλει заботит σοι Тебя περὶ о οὐδενός, ни о ком, οὐ не γὰρ ведь βλέπεις смотришь εἰς на πρόσωπον лицо ἀνθρώπων. людей.

22:17 - итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет?

εἰπὲ Скажи οὖν итак ἡμῖν нам τί что σοι Тебе δοκεῖ· кажется; ἔξεστιν позволяется δοῦναι дать κῆνσον пошлину Καίσαρι Цезарю или οὔ; нет?

22:18 - Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?

γνοὺς Узнав δὲ же - ᾿Ιησοῦς Иисус τὴν - πονηρίαν злонамеренность αὐτῶν их εἶπεν, сказал, Τί Что με Меня πειράζετε, испытываете, ὑποκριταί; лицемеры?

22:19 - покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий.

ἐπιδείξατέ Покажите μοι мне τὸ - νόμισμα монету τοῦ - κήνσου. пошлины. οἱ Они δὲ же προσήνεγκαν дали αυτο Ему δηνάριον. динарий.

22:20 - И говорит им: чье это изображение и надпись?

καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς, им, Τίνος Кого - εἰκὼν изображение αὕτη это καὶ и - ἐπιγραφή; надпись?

22:21 - Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

λέγουσιν Говорят αὐτῷ, Ему, Καίσαρος. Цезаря. τότε Тогда λέγει говорит αὐτοῖς, им, ᾿Απόδοτε Отдайте οὖν итак τὰ то, что Καίσαρος Цезаря Καίσαρι Цезарю καὶ а τὰ то, что τοῦ - θεοῦ Бога το θεῷ. Богу.

22:22 - Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли.

καὶ И ἀκούσαντες услышав ἐθαύμασαν, удивились, καὶ и ἀφέντες оставив αὐτὸν Его ἀπῆλθαν. ушли.

22:23 - В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его:

᾿Εν В ἐκείνῃ тот τῇ - ἡμέρᾳ день προσῆλθον подошли к αυτο Нему Σαδδουκαῖοι, саддукеи, λέγοντες говоря μὴ не εἶναι быть ἀνάστασιν, воскрешению, καὶ и ἐπηρώτησαν спросили αὐτὸν Его

22:24 - Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему;

λέγοντες, говоря, Διδάσκαλε, Учитель, Μωϋσῆς Моисей εἶπεν, сказал, ᾿Εάν Если τις кто ἀποθάνῃ умрёт μὴ не ἔχων имеющий τέκνα, детей, ἐπιγαμβρεύσει возьмёт в жёны - ἀδελφὸς брат αὐτοῦ его τὴν - γυναῖκα жену αὐτοῦ его καὶ и ἀναστήσει восстановит σπέρμα семя το ἀδελφῷ брата αὐτοῦ его

22:25 - было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему;

ἦσαν Были δὲ же παρ᾿ у ἡμῖν нас ἑπτὰ семь ἀδελφοί· братьев; καὶ и - πρῶτος первый γήμας женившийся ἐτελεύτησεν, скончался, καὶ и μὴ не ἔχων имеющей σπέρμα семя ἀφῆκεν оставил τὴν - γυναῖκα жену αὐτοῦ свою το ἀδελφῷ брату αὐτοῦ свою

22:26 - подобно и второй, и третий, даже до седьмого;

ὁμοίως подобно καὶ и - δεύτερος второй καὶ и - τρίτος, третий, ἕως до τῶν - ἑπτά. семи.

22:27 - после же всех умерла и жена;

ὕστερον Позднее δὲ же πάντων всех ἀπέθανεν умерла - γυνή. женщина.

22:28 - итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее.

ἐν В τῇ - ἀναστάσει воскрешении οὖν итак τίνος кого τῶν - ἑπτὰ (из) семи ἔσται будет γυνή; жена? πάντες Все γὰρ ведь ἔσχον имели αὐτήν. её.

22:29 - Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией,

ἀποκριθεὶς Ответив δὲ же - ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Πλανᾶσθε Заблуждаетесь μὴ не εἰδότες знающие τὰς - γραφὰς Писания μηδὲ и не τὴν - δύναμιν могущество τοῦ - θεοῦ· Бога;

22:30 - ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах.

ἐν в γὰρ ведь τῇ - ἀναστάσει воскрешении οὔτε и не γαμοῦσιν женятся οὔτε и не γαμίζονται, выходят замуж, ἀλλ᾿ но ὡς как ἄγγελοι ангелы ἐν в το οὐρανῷ небе εἰσιν. есть.

22:31 - А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом:

περὶ О δὲ же τῆς - ἀναστάσεως воскрешении τῶν - νεκρῶν мёртвых οὐκ не ἀνέγνωτε прочли τὸ - ῥηθὲν сказанное ὑμῖν вам ὑπὸ от τοῦ - θεοῦ Бога λέγοντος, говорящего,

22:32 - Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых.

᾿Εγώ Я εἰμι есть - θεὸς Бог ᾿Αβραὰμ Авраама καὶ и - θεὸς Бог ᾿Ισαὰκ Исаака καὶ и - θεὸς Бог ᾿Ιακώβ; Иакова? οὐκ Не ἔστιν есть - θεὸς Бог νεκρῶν мёртвых ἀλλὰ но ζώντων. живущих.

22:33 - И, слыша, народ дивился учению Его.

καὶ И ἀκούσαντες услышав οἱ - ὄχλοι то́лпы ἐξεπλήσσοντο поражались ἐπὶ на τῇ - διδαχῇ учение αὐτοῦ. Его.

22:34 - А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе.

Οἱ - δὲ А Φαρισαῖοι фарисеи ἀκούσαντες услышав ὅτι что ἐφίμωσεν заставил замолчать τοὺς - Σαδδουκαίους саддукеев συνήχθησαν были собраны ἐπὶ за τὸ - αὐτό. одно.

22:35 - И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:

καὶ И ἐπηρώτησεν спросил εἷς один ἐξ из αὐτῶν них νομικὸς законник πειράζων искушающий αὐτόν, Его,

22:36 - Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?

Διδάσκαλε, Учитель, ποία какая ἐντολὴ заповедь μεγάλη великая ἐν в το νόμῳ; Законе?

22:37 - Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:

Он δὲ же ἔφη сказал αὐτῷ, ему, ᾿Αγαπήσεις Будешь любить κύριον Го́спода τὸν - θεόν Бога σου твоего ἐν во ὅλῃ всем τῇ - καρδίᾳ сердце σου твоём καὶ и ἐν во ὅλῃ всей τῇ - ψυχῇ душе́ σου твоей καὶ и ἐν во ὅλῃ всём τῇ - διανοίᾳ разуме σου· твоём;

22:38 - сия есть первая и наибольшая заповедь;

αὕτη это ἐστὶν есть - μεγάλη великая καὶ и πρώτη первая ἐντολή. заповедь.

22:39 - вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;

δευτέρα Вторая δὲ же ὁμοία подобна αὐτῇ, ей, ᾿Αγαπήσεις Будешь любить τὸν - πλησίον ближнего σου твоего ὡς как σεαυτόν. тебя самого.

22:40 - на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

ἐν На ταύταις этих ταῖς - δυσὶν двух ἐντολαῖς заповедях ὅλος весь - νόμος закон κρέμαται держится καὶ и οἱ - προφῆται. пророки.

22:41 - Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:

Συνηγμένων Собравшихся δὲ же τῶν - Φαρισαίων фарисеев ἐπηρώτησεν спросил αὐτοὺς их - ᾿Ιησοῦς Иисус

22:42 - что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.

λέγων, говоря, Τί Что ὑμῖν вам δοκεῖ кажется περὶ о τοῦ - Χριστοῦ; Христе? τίνος Кого υἱός Сын ἐστιν; есть? λέγουσιν Говорят αὐτῷ, Ему, Τοῦ - Δαυίδ. Давида.

22:43 - Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит:

λέγει Говорит αὐτοῖς, им, Πῶς Как οὖν же Δαυὶδ Давид ἐν в πνεύματι Духе καλεῖ называет αὐτὸν Его κύριον Господом λέγων, говоря,

22:44 - сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?

Εἶπεν Сказал κύριος Господь το κυρίῳ Господу μου, моему, Κάθου Сиди ἐκ - δεξιῶν справа μου Меня ἕως пока не ἂν - θῶ положу τοὺς - ἐχθρούς врагов σου Твоих ὑποκάτω под τῶν - ποδῶν но́ги σου; Твои?

22:45 - Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?

εἰ Если οὖν итак Δαυὶδ Давид καλεῖ называет αὐτὸν Его κύριον, Господом, πῶς как υἱὸς Сын αὐτοῦ его ἐστιν; есть?

22:46 - И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.

καὶ И οὐδεὶς никто не ἐδύνατο мог ἀποκριθῆναι ответить αυτο Ему λόγον, слово, οὐδὲ и не ἐτόλμησέν осмелился τις кто ἀπ᾿ от ἐκείνης того τῆς - ἡμέρας дня ἐπερωτῆσαι спросить αὐτὸν Его οὐκέτι. уже́.

Открыть окно