Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Матфею 19 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


19:1 - Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, Заиорданскою стороною.

Καὶ И ἐγένετο случилось ὅτε когда ἐτέλεσεν закончил - ᾿Ιησοῦς Иисус τοὺς - λόγους слова́ τούτους, эти, μετῆρεν перешёл ἀπὸ из τῆς - Γαλιλαίας Галилеи καὶ и ἦλθεν пришёл εἰς в τὰ - ὅρια пределы τῆς - ᾿Ιουδαίας Иудеи πέραν за τοῦ - ᾿Ιορδάνου. Иордан.

19:2 - За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там.

καὶ И ἠκολούθησαν последовали αυτο Ему ὄχλοι то́лпы πολλοί, многие, καὶ и ἐθεράπευσεν исцелил αὐτοὺς их ἐκεῖ. там.

19:3 - И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?

Καὶ И προσῆλθον подошли к αυτο Нему Φαρισαῖοι фарисеи πειράζοντες испытывая αὐτὸν Его Καὶ и λέγοντες, говоря, Εἰ Разве ἔξεστιν позволено ἀνθρώπῳ человеку ἀπολῦσαι отпустить τὴν - γυναῖκα жену αὐτοῦ свою κατὰ по πᾶσαν всякой αἰτίαν; причине?

19:4 - Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?

Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответив εἶπεν, сказал, Οὐκ Разве не ἀνέγνωτε прочли вы ὅτι что - κτίσας Создавший ἀπ᾿ от ἀρχῆς нача́ла ἄρσεν мужской пол καὶ и θῆλυ женский пол ἐποίησεν сотворил αὐτούς; их?

19:5 - И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью,

καὶ И εἶπεν, сказал, ῞Ενεκα Ради τούτου этого καταλείψει оставит ἄνθρωπος человек τὸν - πατέρα отца καὶ и τὴν - μητέρα мать καὶ и κολληθήσεται прилепится τῇ - γυναικὶ (к) жене αὐτοῦ, своей, καὶ и ἔσονται будут οἱ - δύο двое εἰς в σάρκα плоть μίαν. одну.

19:6 - так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.

ὥστε Так что οὐκέτι уже́ не εἰσὶν есть они δύο двое ἀλλὰ но σὰρξ плоть μία. одна. Которое οὖν итак - θεὸς Бог συνέζευξεν соединил ἄνθρωπος человек μὴ не χωριζέτω. пусть разделяет.

19:7 - Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?

λέγουσιν Говорят αὐτῷ, Ему, Τί Что οὖν же Μωϋσῆς Моисей ἐνετείλατο предложил δοῦναι дать βιβλίον письмо ἀποστασίου развода καὶ и ἀπολῦσαι отпустить αὐτήν; её?

19:8 - Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так;

λέγει Говорит αὐτοῖς им ὅτι потому что Μωϋσῆς Моисей πρὸς из-за τὴν - σκληροκαρδίαν жестокосердия ὑμῶν вашего ἐπέτρεψεν разрешил ὑμῖν вам ἀπολῦσαι отпускать τὰς - γυναῖκας жён ὑμῶν, ваших, ἀπ᾿ от ἀρχῆς нача́ла δὲ же οὐ не γέγονεν было οὕτως. так.

19:9 - но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.

λέγω Говорю δὲ же ὑμῖν вам ὅτι что ὃς который ἂν если ἀπολύσῃ отпустит τὴν - γυναῖκα жену αὐτοῦ свою μὴ не ἐπὶ из-за πορνείᾳ блуда καὶ и γαμήσῃ возьмёт в жёны ἄλλην другую μοιχᾶται прелюбодействует

19:10 - Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.

λέγουσιν Говорят αυτο Ему οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ, Его, Εἰ Если οὕτως настолько ἐστὶν есть - αἰτία обвинение τοῦ - ἀνθρώπου человека μετὰ с τῆς - γυναικός, женой, οὐ не συμφέρει есть полезным γαμῆσαι. жениться.

19:11 - Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано,

Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Οὐ Не πάντες все χωροῦσιν вмещают τὸν - λόγον слово τοῦτον, это, ἀλλ᾿ но οἷς которым δέδοται. дано.

19:12 - ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.

εἰσὶν Есть γὰρ ведь εὐνοῦχοι евнухи οἵτινες которые ἐκ от κοιλίας живота μητρὸς матери ἐγεννήθησαν были рождены οὕτως, так, καὶ и εἰσὶν есть εὐνοῦχοι евнухи οἵτινες которые εὐνουχίσθησαν были сделаны евнухами ὑπὸ - τῶν - ἀνθρώπων, людьми, καὶ и εἰσὶν есть εὐνοῦχοι евнухи οἵτινες которые εὐνούχισαν сделали евнухами ἑαυτοὺς себя самих διὰ ради τὴν - βασιλείαν Царства τῶν - οὐρανῶν. небес. - δυνάμενος Могущий χωρεῖν вмещать χωρείτω. пусть вмещает.

19:13 - Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им.

Τότε Тогда προσηνέχθησαν были поднесены к αυτο Нему παιδία, дети, ἵνα чтобы τὰς - χεῖρας ру́ки ἐπιθῇ возложил αὐτοῖς (на) них καὶ и προσεύξηται· помолился; οἱ - δὲ а μαθηταὶ ученики ἐπετίμησαν упрекали αὐτοῖς (на) них

19:14 - Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное.

- δὲ Но ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, ῎Αφετε Оставьте τὰ - παιδία детей καὶ и μὴ не κωλύετε препятствуйте αὐτὰ этим ἐλθεῖν прийти πρός ко με, Мне, τῶν - γὰρ ведь τοιούτων таких ἐστὶν есть - βασιλεία Царство τῶν - οὐρανῶν. небес.

19:15 - И, возложив на них руки, пошел оттуда.

καὶ И ἐπιθεὶς возложив τὰς - χεῖρας ру́ки αὐτοῖς (на) них ἐπορεύθη пошёл ἐκεῖθεν. оттуда.

19:16 - И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

Καὶ И ἰδοὺ вот εἷς один προσελθὼν подойдя αυτο
[к]
Нему
εἶπεν, сказал, Διδάσκαλε, Учитель, τί что ἀγαθὸν доброе ποιήσω сделаю ἵνα чтобы σχῶ получил ζωὴν жизнь αἰώνιον; вечную?

19:17 - Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.

Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, ⸂Τί Что με Меня η̣ερωτα̣ϋς спрашиваешь περὶ о Он ἀγαθοῦ; до́бром? εἷς Один ἐστιν есть ἀγαθός⸃. Добрый. εἰ Если δὲ же θέλεις желаешь εἰς в τὴν - ζωὴν жизнь εἰσελθεῖν, войти, τήρησον соблюди τὰς - ἐντολάς. заповеди.

19:18 - Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;

λέγει Говорит αὐτῷ, Ему, Ποίας; Какие? - δὲ А ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Τὸ - Οὐ Не φονεύσεις, будешь убивать, Οὐ Не μοιχεύσεις, будешь прелюбодействовать, Οὐ Не κλέψεις, будешь красть, Οὐ Не ψευδομαρτυρήσεις, будешь лжесвидетельствовать,

19:19 - почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Τίμα Почитай τὸν - πατέρα отца καὶ и τὴν - μητέρα, мать, καί, и, ᾿Αγαπήσεις Будешь любить τὸν - πλησίον ближнего σου твоего ὡς как σεαυτόν. тебя самого.

19:20 - Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?

λέγει Говорит αυτο Ему - νεανίσκος, юноша, Πάντα Всё ταῦτα это ἐφύλαξα сохранил τί (в) чём ἔτι ещё ὑστερῶ; нуждаюсь?

19:21 - Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.

ἔφη Сказал αυτο ему - ᾿Ιησοῦς, Иисус, Εἰ Если θέλεις желаешь τέλειος совершенным εἶναι, быть, ὕπαγε иди πώλησόν продай σου твоё τὰ - ὑπάρχοντα имущество καὶ и δὸς дай τοῖς - πτωχοῖς, нищим, καὶ и ἕξεις будешь иметь θησαυρὸν сокровище ἐν в οὐρανοῖς, небесах, καὶ и δεῦρο сюда ἀκολούθει следуй μοι. Мне.

19:22 - Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.

ἀκούσας Услышав δὲ же - νεανίσκος юноша τὸν - λόγον слово ἀπῆλθεν ушёл λυπούμενος, печалящийся, ἦν был γὰρ ведь ἔχων имеющий κτήματα приобретения πολλά. многие.

19:23 - Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное;

‛Ο - δὲ А ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал τοῖς - μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Своим, ᾿Αμὴν Верно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что πλούσιος богатый δυσκόλως трудно εἰσελεύσεται будет входить εἰς в τὴν - βασιλείαν Царство τῶν - οὐρανῶν. небес.

19:24 - и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.

πάλιν Опять δὲ же λέγω говорю ὑμῖν, вам, εὐκοπώτερόν легче ἐστιν есть κάμηλον верблюду διὰ через τρυπήματος ушко ῥαφίδος иглы διελθεῖν пройти чем πλούσιον богатому εἰσελθεῖν войти εἰς в τὴν - βασιλείαν Царство τοῦ - θεοῦ. Бога.

19:25 - Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?

ἀκούσαντες Услышав δὲ же οἱ - μαθηταὶ ученики ἐξεπλήσσοντο поражались σφόδρα очень λέγοντες, говоря, Τίς Кто ἄρα же δύναται может σωθῆναι; быть спасённым?

19:26 - А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.

ἐμβλέψας Взглянув δὲ же - ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Παρὰ У ἀνθρώποις людей τοῦτο это ἀδύνατόν невозможное ἐστιν, есть, παρὰ у δὲ ведь θεῷ Бога πάντα всё δυνατά. возможное.

19:27 - Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам?

Τότε Тогда ἀποκριθεὶς ответив - Πέτρος Пётр εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, ᾿Ιδοὺ Вот ἡμεῖς мы ἀφήκαμεν оставили πάντα всё καὶ и ἠκολουθήσαμέν последовали σοι· Тебе; τί что ἄρα же ἔσται будет ἡμῖν; нам?

19:28 - Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.

- δὲ А ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, ᾿Αμὴν Верно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что ὑμεῖς вы οἱ - ἀκολουθήσαντές последовавшие μοι, Мне, ἐν в τῇ - παλιγγενεσίᾳ, возрождении, ὅταν когда καθίσῃ сядет - υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человека ἐπὶ на θρόνου троне δόξης славы αὐτοῦ, Его, καθήσεσθε будете сидеть καὶ и ὑμεῖς вы ἐπὶ на δώδεκα двенадцати θρόνους тронах κρίνοντες судящие τὰς - δώδεκα двенадцать φυλὰς племён τοῦ - ᾿Ισραήλ. Израиля.

19:29 - И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную.

καὶ И πᾶς всякий ὅστις тот, который ἀφῆκεν оставил οἰκίας дома́ или ἀδελφοὺς братьев или ἀδελφὰς сестёр или πατέρα отца или μητέρα мать или τέκνα детей или ἀγροὺς поля́ ἕνεκεν ради τοῦ - ὀνόματός имени μου Моего ἑκατονταπλασίονα стократно λήμψεται получит καὶ и ζωὴν жизнь αἰώνιον вечную κληρονομήσει. унаследует.

19:30 - Многие же будут первые последними, и последние первыми.

Πολλοὶ Многие δὲ же ἔσονται будут πρῶτοι первые ἔσχατοι последними καὶ и ἔσχατοι последние πρῶτοι. первыми.

Открыть окно