Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Матфею 11 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


11:1 - И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедывать в городах их.

Καὶ И ἐγένετο случилось ὅτε когда ἐτέλεσεν окончил - ᾿Ιησοῦς Иисус διατάσσων делающий распоряжения τοῖς - δώδεκα двенадцати μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Его, μετέβη перешёл ἐκεῖθεν оттуда τοῦ - διδάσκειν учить καὶ и κηρύσσειν возвещать ἐν в ταῖς - πόλεσιν городах αὐτῶν. их.

11:2 - Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих

‛Ο - δὲ А ᾿Ιωάννης Иоанн ἀκούσας услышав ἐν в ‛Ο - δεσμωτηρίῳ тюрьме τὰ - ἔργα дела́ τοῦ - Χριστοῦ Христа πέμψας послав διὰ через τῶν - μαθητῶν учеников αὐτοῦ своих

11:3 - сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?

εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Σὺ Ты εἶ есть - ἐρχόμενος Приходящий или ἕτερον другого προσδοκῶμεν; ожидали бы?

11:4 - И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите:

καὶ И ἀποκριθεὶς ответив - ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Πορευθέντες Пойдя ἀπαγγείλατε сообщите ᾿Ιωάννῃ Иоанну которое ἀκούετε слышите καὶ и βλέπετε· видите;

11:5 - слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют;

τυφλοὶ слепые ἀναβλέπουσιν прозревают καὶ и χωλοὶ хромые περιπατοῦσιν, ходят, λεπροὶ прокажённые καθαρίζονται очищаются καὶ и κωφοὶ глухие ἀκούουσιν, слышат, καὶ и νεκροὶ мёртвые ἐγείρονται воскрешаются καὶ и πτωχοὶ нищие εὐαγγελίζονται· благовествуют;

11:6 - и блажен, кто не соблазнится о Мне.

καὶ и μακάριός счастливый ἐστιν есть ὃς который ἐὰν если μὴ не σκανδαλισθῇ будет соблазнен ἐν во ἐμοί. Мне.

11:7 - Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую?

Τούτων Этих δὲ же πορευομένων отправляющихся ἤρξατο на́чал - ᾿Ιησοῦς Иисус λέγειν говорить τοῖς - ὄχλοις толпам περὶ о ᾿Ιωάννου, Иоанне, Τί Что ἐξήλθατε вы вышли εἰς в τὴν - ἔρημον пустыню θεάσασθαι; посмотреть? κάλαμον Тростник ὑπὸ - ἀνέμου ветром σαλευόμενον; колеблемый?

11:8 - Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских.

ἀλλὰ Но τί что ἐξήλθατε вы вышли ἰδεῖν; увидеть? ἄνθρωπον Человека ἐν в μαλακοῖς мягкие (одежды) ἠμφιεσμένον; одетого? ἰδοὺ Вот οἱ они τὰ - μαλακὰ мягкие (одежды) φοροῦντες носящие ἐν в τοῖς - οἴκοις домах τῶν - βασιλέων царей εἰσίν. есть.

11:9 - Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка.

ἀλλὰ Но τί что́ ἐξήλθατε вы вышли ἰδεῖν; увидеть? προφήτην; Пророка? ναί, Да, λέγω говорю ὑμῖν, вам, καὶ и περισσότερον больше, чем προφήτου. пророка.

11:10 - Ибо он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.

οὗτός Этот ἐστιν есть περὶ о οὗ котором γέγραπται, написано, ᾿Ιδοὺ Вот ἐγὼ Я ἀποστέλλω посылаю τὸν - ἄγγελόν вестника μου Моего πρὸ перед προσώπου лицом σου, Твоим, ὃς который κατασκευάσει приготовит τὴν - ὁδόν путь σου Твой ἔμπροσθέν перед σου. Тобой.

11:11 - Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его.

ἀμὴν Верно λέγω говорю ὑμῖν, вам, οὐκ не ἐγήγερται был воздвигнут ἐν у γεννητοῖς рождённых γυναικῶν женщин μείζων больший ᾿Ιωάννου Иоанна τοῦ - βαπτιστοῦ· Омывателя; - δὲ но μικρότερος меньший ἐν в τῇ - βασιλείᾳ Царстве τῶν - οὐρανῶν небес μείζων больший αὐτοῦ его ἐστιν. есть.

11:12 - От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его,

ἀπὸ От δὲ же τῶν - ἡμερῶν дней ᾿Ιωάννου Иоанна τοῦ - βαπτιστοῦ Омывателя ἕως до ἄρτι ныне - βασιλεία Царство τῶν - οὐρανῶν небес βιάζεται, силой берётся, καὶ и βιασταὶ прилагающие силу ἁρπάζουσιν восхищают αὐτήν. его.

11:13 - ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.

πάντες Все γὰρ ведь οἱ - προφῆται пророки καὶ и - νόμος Закон ἕως до ᾿Ιωάννου Иоанна ἐπροφήτευσαν· прорекли;

11:14 - И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти.

καὶ и εἰ если θέλετε желаете δέξασθαι, принять, αὐτός он ἐστιν есть ᾿Ηλίας Илия - μέλλων готовящийся ἔρχεσθαι. приходить.

11:15 - Кто имеет уши слышать, да слышит!

- ἔχων Имеющий ὦτα уши ἀκουέτω. пусть слышит.

11:16 - Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам,

Τίνι Кому δὲ же ὁμοιώσω уподобил бы τὴν - γενεὰν поколение ταύτην; это? ὁμοία Подобно ἐστὶν оно есть παιδίοις детям καθημένοις сидящим ἐν на ταῖς - ἀγοραῖς рыночных площадях которые προσφωνοῦντα взывают к τοῖς - ἑτέροις другим

11:17 - говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали.

λέγουσιν, говорят, Ηὐλήσαμεν Мы сыграли ὑμῖν вам καὶ и οὐκ не ὠρχήσασθε· сплясали вы; ἐθρηνήσαμεν мы спели погребальные песни καὶ и οὐκ не ἐκόψασθε. зарыдали вы.

11:18 - Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес.

ἦλθεν Пришёл γὰρ ведь ᾿Ιωάννης Иоанн μήτε и не ἐσθίων вкушающий μήτε и не πίνων, пьющий, καὶ и λέγουσιν, говорят, Δαιμόνιον Демона ἔχει· имеет;

11:19 - Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее.

ἦλθεν пришёл - υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человека ἐσθίων вкушающий καὶ и πίνων, пьющий, καὶ и λέγουσιν, говорят, ᾿Ιδοὺ Вот ἄνθρωπος человек φάγος любитель поесть καὶ и οἰνοπότης, винопийца, τελωνῶν сборщиков податей φίλος друг καὶ и ἁμαρτωλῶν. грешных. καὶ И ἐδικαιώθη была признана правой - σοφία мудрость ἀπὸ от τῶν - ἔργων дел αὐτῆς. её.

11:20 - Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись:

Τότε Тогда ἤρξατο на́чал ὀνειδίζειν упрекать τὰς - πόλεις города́ ἐν в αἷς которых ἐγένοντο сделались αἱ - πλεῖσται наибольшие δυνάμεις силы αὐτοῦ, Его, ὅτι потому что οὐ не μετενόησαν· покаялись они;

11:21 - горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись,

Οὐαί Увы σοι, тебе, Χοραζίν· Хоразин; οὐαί увы σοι, тебе, Βηθσαϊδά· Вифсаида; ὅτι потому что εἰ если ἐν в Τύρῳ Тире καὶ и Σιδῶνι Сидоне ἐγένοντο сделались бы αἱ - δυνάμεις силы αἱ - γενόμεναι сделавшиеся ἐν в ὑμῖν, вас, πάλαι давно ἂν - ἐν в σάκκῳ грубой ткане καὶ и σποδῷ пепле μετενόησαν. покаялись они.

11:22 - но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам.

πλὴν Однако λέγω говорю ὑμῖν, вам, Τύρῳ Тиру καὶ и Σιδῶνι Сидону ἀνεκτότερον терпимее ἔσται будет ἐν в ἡμέρᾳ день κρίσεως суда чем ὑμῖν. вам.

11:23 - И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня;

καὶ И σύ, ты, Καφαρναούμ, Капернаум, μὴ разве ἕως до οὐρανοῦ неба ὑψωθήσῃ; будешь возвышен? ἕως До ᾅδου ада καταβήσῃ. низойдешь. ὅτι Потому что εἰ если ἐν в Σοδόμοις Содоме ἐγενήθησαν были бы осуществлены αἱ - δυνάμεις силы αἱ - γενόμεναι сделавшиеся ἐν в σοί, тебе, ἔμεινεν он остался ἂν бы μέχρι до τῆς - σήμερον. сегодня.

11:24 - но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе.

πλὴν Однако λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что γῇ земле Σοδόμων Содома ἀνεκτότερον терпимее ἔσται будет ἐν в ἡμέρᾳ день κρίσεως суда чем σοί. тебе.

11:25 - В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам;

᾿Εν В ἐκείνῳ то το καιρῷ время ἀποκριθεὶς ответив - ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, ᾿Εξομολογοῦμαί Воздаю хвалу σοι, Тебе, πάτερ, Отец, κύριε Господь τοῦ - οὐρανοῦ неба καὶ и τῆς - γῆς, земли́, ὅτι потому что ἔκρυψας Ты скрыл ταῦτα это ἀπὸ от σοφῶν мудрых καὶ и συνετῶν разумных καὶ и ἀπεκάλυψας Ты открыл αὐτὰ это νηπίοις· младенцам;

11:26 - ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение.

ναί, да, - πατήρ, Отец, ὅτι потому что οὕτως так εὐδοκία доброе намерение ἐγένετο сделалось ἔμπροσθέν перед σου. Тобой.

11:27 - Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.

Πάντα Всё μοι Мне παρεδόθη было предано ὑπὸ от τοῦ - πατρός Отца μου, Моего, καὶ и οὐδεὶς никто ἐπιγινώσκει узнаёт τὸν - υἱὸν Сына εἰ если μὴ не - πατήρ, Отец, οὐδὲ и не τὸν - πατέρα Отца τις кто ἐπιγινώσκει узнаёт εἰ если μὴ не - υἱὸς Сын καὶ и которому ἐὰν если βούληται пожелает - υἱὸς Сын ἀποκαλύψαι. открыть.

11:28 - Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;

Δεῦτε Идите πρός ко με Мне πάντες все οἱ - κοπιῶντες трудящиеся καὶ и πεφορτισμένοι, обременённые, κἀγὼ и Я ἀναπαύσω успокою ὑμᾶς. вас.

11:29 - возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;

ἄρατε Возьмите τὸν - ζυγόν ярмо μου Моё ἐφ᾿ на ὑμᾶς вас καὶ и μάθετε научитесь ἀπ᾿ от ἐμοῦ, Меня, ὅτι потому что πραΰς кроткий εἰμι Я есть καὶ и ταπεινὸς смиренный τῇ - καρδίᾳ, сердцем, καὶ и εὑρήσετε найдёте ἀνάπαυσιν покой ταῖς - ψυχαῖς душам ὑμῶν· вашим;

11:30 - ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

- γὰρ ведь ζυγός ярмо μου Моё χρηστὸς справедливое καὶ и τὸ - φορτίον бремя μου Моё ἐλαφρόν лёгкое ἐστιν. есть.

Открыть окно