Biblezoom Cloud / Иисус Навин 4 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 4:1 - Когда весь народ перешел чрез Иордан, Господь сказал Иисусу:
МБО4:1 - Когда весь народ переправился через Иордан, Господь сказал Иисусу:

LXX Септуагинта: Καὶ И ἐπεὶ когда συνετέλεσεν завершил πᾶς весь - λαὸς народ διαβαίνων переходя τὸν - Ιορδάνην, Иордан, καὶ и εἶπεν сказал κύριος Господь τῷ - ᾿Ιησοῖ Иисусу λέγων говоря

Масоретский:
וַ and יְהִי֙ be כַּ as אֲשֶׁר־ [relative] תַּ֣מּוּ be complete כָל־ whole הַ the גֹּ֔וי people לַ to עֲבֹ֖ור pass אֶת־ [object marker] הַ the יַּרְדֵּ֑ן פ Jordan וַ and יֹּ֣אמֶר say יְהוָ֔ה YHWH אֶל־ to יְהֹושֻׁ֖עַ Joshua לֵ to אמֹֽר׃ say

Синодальный: 4:2 - возьмите себе из народа двенадцать человек, по одному человеку из колена,
МБО4:2 - - Выберите из народа двенадцать человек, по одному из каждого рода,

LXX Септуагинта: Παραλαβὼν Отбери ἄνδρας мужей ἀπὸ из τοῦ - λαοῦ, народа, ἕνα одного ἀφ᾿ из ἑκάστης каждого φυλῆς, колена,

Масоретский:
קְח֤וּ take לָכֶם֙ to מִן־ from הָ the עָ֔ם people שְׁנֵ֥ים two עָשָׂ֖ר -teen אֲנָשִׁ֑ים man אִישׁ־ man אֶחָ֥ד one אִישׁ־ man אֶחָ֖ד one מִ from שָּֽׁבֶט׃ rod

Синодальный: 4:3 - и дайте им повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь.
МБО4:3 - и велите им взять двенадцать камней из середины Иордана, оттуда, где стояли священники, перенести их с собой и положить их там, где вы остановитесь сегодня вечером на ночлег.

LXX Септуагинта: σύνταξον прикажи αὐτοῖς им λέγων говоря ᾿Ανέλεσθε Соберите ἐκ из μέσου середины τοῦ - Ιορδάνου Иордана ἑτοίμους готовых δώδεκα двенадцать λίθους камней καὶ и τούτους эти διακομίσαντες переправив ἅμα вместе с ὑμῖν вами αὐτοῖς самим θέτε положи́те αὐτοὺς их ἐν в τῇ - στρατοπεδείᾳ стане ὑμῶν, вашем, οὗ где ἐὰν когда παρεμβάλητε расположили бы ἐκεῖ там τὴν - νύκτα. ночь.

Масоретский:
וְ and צַוּ֣וּ command אֹותָם֮ [object marker] לֵ to אמֹר֒ say שְׂאֽוּ־ lift לָכֶ֨ם to מִ from זֶּ֜ה this מִ from תֹּ֣וךְ midst הַ the יַּרְדֵּ֗ן Jordan מִ from מַּצַּב֙ standing place רַגְלֵ֣י foot הַ the כֹּהֲנִ֔ים priest הָכִ֖ין be firm שְׁתֵּים־ two עֶשְׂרֵ֣ה -teen אֲבָנִ֑ים stone וְ and הַעֲבַרְתֶּ֤ם pass אֹותָם֙ [object marker] עִמָּכֶ֔ם with וְ and הִנַּחְתֶּ֣ם settle אֹותָ֔ם [object marker] בַּ in the מָּלֹ֕ון sleeping place אֲשֶׁר־ [relative] תָּלִ֥ינוּ lodge בֹ֖ו in הַ the לָּֽיְלָה׃ ס night

Синодальный: 4:4 - Иисус призвал двенадцать человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена,
МБО4:4 - Иисус позвал двенадцать человек, которых он назначил из израильтян, по одному из каждого рода,

LXX Септуагинта: καὶ И ἀνακαλεσάμενος созвав ᾿Ιησοῦς Иисус δώδεκα двенадцать ἄνδρας мужей τῶν - ἐνδόξων славных ἀπὸ от τῶν - υἱῶν сыновей Ισραηλ, Израиля, ἕνα одного ἀφ᾿ от ἑκάστης каждого φυλῆς, колена,

Масоретский:
וַ and יִּקְרָ֣א call יְהֹושֻׁ֗עַ Joshua אֶל־ to שְׁנֵ֤ים two הֶֽ the עָשָׂר֙ -teen אִ֔ישׁ man אֲשֶׁ֥ר [relative] הֵכִ֖ין be firm מִ from בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֑ל Israel אִישׁ־ man אֶחָ֥ד one אִישׁ־ man אֶחָ֖ד one מִ from שָּֽׁבֶט׃ rod

Синодальный: 4:5 - и сказал им Иисус: пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана и [возьмите оттуда и] положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых,
МБО4:5 - и сказал им: - Пройдите перед ковчегом Господа, вашего Бога, на середину Иордана. Пусть каждый из вас возьмет на плечи по одному камню, по числу родов израильтян.

LXX Септуагинта: εἶπεν сказал αὐτοῖς им Προσαγάγετε Принесите ἔμπροσθέν передо μου мной πρὸ перед προσώπου лица́ κυρίου Го́спода εἰς из μέσον середины τοῦ - Ιορδάνου, Иордана, καὶ и ἀνελόμενος выбрав ἐκεῖθεν из того места ἕκαστος каждый λίθον камень ἀράτω пусть возьмёт ἐπὶ на τῶν - ὤμων плечи αὐτοῦ свои κατὰ по τὸν - ἀριθμὸν числу τῶν - δώδεκα двенадцати φυλῶν колен τοῦ - Ισραηλ, Израиля,

Масоретский:
וַ and יֹּ֤אמֶר say לָהֶם֙ to יְהֹושֻׁ֔עַ Joshua עִ֠בְרוּ pass לִ to פְנֵ֨י face אֲרֹ֧ון ark יְהוָ֛ה YHWH אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם god(s) אֶל־ to תֹּ֣וךְ midst הַ the יַּרְדֵּ֑ן Jordan וְ and הָרִ֨ימוּ be high לָכֶ֜ם to אִ֣ישׁ man אֶ֤בֶן stone אַחַת֙ one עַל־ upon שִׁכְמֹ֔ו shoulder לְ to מִסְפַּ֖ר number שִׁבְטֵ֥י rod בְנֵי־ son יִשְׂרָאֵֽל׃ Israel

Синодальный: 4:6 - чтобы они были у вас [лежащим всегда] знамением; когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: "к чему у вас эти камни?",
МБО4:6 - Они будут служить вам памятным знаком. В будущем, когда ваши дети спросят вас: «Что значат эти камни?», -

LXX Септуагинта: ἵνα чтобы ὑπάρχωσιν пребывали бы ὑμῖν вам οὗτοι эти εἰς в σημεῖον знак κείμενον находящихся διὰ на παντός, всегда, ἵνα чтобы ὅταν когда ἐρωτᾷ спрашивал бы σε тебя - υἱός сын σου твой αὔριον завтра λέγων говоря Τί Что εἰσιν есть οἱ - λίθοι камни οὗτοι эти ὑμῖν; вам?

Масоретский:
לְמַ֗עַן because of תִּֽהְיֶ֛ה be זֹ֥את this אֹ֖ות sign בְּ in קִרְבְּכֶ֑ם interior כִּֽי־ that יִשְׁאָל֨וּן ask בְּנֵיכֶ֤ם son מָחָר֙ next day לֵ to אמֹ֔ר say מָ֛ה what הָ the אֲבָנִ֥ים stone הָ the אֵ֖לֶּה these לָכֶֽם׃ to

Синодальный: 4:7 - вы скажете им: "в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа [всей земли]; когда он переходил чрез Иордан, тогда вода Иордана разделилась"; таким образом камни сии будут [у вас] для сынов Израилевых памятником на век.
МБО4:7 - скажите им, что воды реки иссякли перед ковчегом завета Господа, когда его переправляли через Иордан. Эти камни будут у народа Израиля памятным знаком навеки.

LXX Септуагинта: καὶ И σὺ ты δηλώσεις будешь разъяснять τῷ - υἱῷ сыну σου твоему λέγων говоря ῞Οτι Потому что ἐξέλιπεν иссяк - Ιορδάνης Иордан ποταμὸς река ἀπὸ от προσώπου лица́ κιβωτοῦ ковчега διαθήκης завета κυρίου Го́спода πάσης всей τῆς - γῆς, земли, ὡς когда διέβαινεν переходил αὐτόν· его; καὶ и ἔσονται будут οἱ - λίθοι камни οὗτοι эти ὑμῖν вам μνημόσυνον воспоминание τοῖς - υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля ἕως до τοῦ - αἰῶνος. вечности.

Масоретский:
וַ and אֲמַרְתֶּ֣ם say לָהֶ֗ם to אֲשֶׁ֨ר [relative] נִכְרְת֜וּ cut מֵימֵ֤י water הַ the יַּרְדֵּן֙ Jordan מִ from פְּנֵי֙ face אֲרֹ֣ון ark בְּרִית־ covenant יְהוָ֔ה YHWH בְּ in עָבְרֹו֙ pass בַּ in the יַּרְדֵּ֔ן Jordan נִכְרְת֖וּ cut מֵ֣י water הַ the יַּרְדֵּ֑ן Jordan וְ֠ and הָיוּ be הָ the אֲבָנִ֨ים stone הָ the אֵ֧לֶּה these לְ to זִכָּרֹ֛ון remembrance לִ to בְנֵ֥י son יִשְׂרָאֵ֖ל Israel עַד־ unto עֹולָֽם׃ eternity

Синодальный: 4:8 - И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус: взяли двенадцать камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там.
МБО4:8 - Израильтяне сделали так, как велел им Иисус. Они взяли из середины Иордана двенадцать камней, по числу родов израильтян, как сказал Иисусу Господь. Они перенесли их с собой в лагерь, где и положили их.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐποίησαν сделали οὕτως так οἱ - υἱοὶ сыны Ισραηλ, Израиля, καθότι как ἐνετείλατο заповедал κύριος Господь τῷ - ᾿Ιησοῖ, Иисусу, καὶ и λαβόντες взяв δώδεκα двенадцать λίθους камней ἐκ из μέσου середины τοῦ - Ιορδάνου, Иордана, καθάπερ как συνέταξεν приказал κύριος Господь τῷ - ᾿Ιησοῖ Иисусу ἐν в τῇ - συντελείᾳ завершении τῆς - διαβάσεως перехода τῶν - υἱῶν сыновей Ισραηλ, Израиля, καὶ и διεκόμισαν переправили ἅμα с ἑαυτοῖς собой εἰς в τὴν - παρεμβολὴν стан καὶ и ἀπέθηκαν поместили ἐκεῖ. там.

Масоретский:
וַ and יַּעֲשׂוּ־ make כֵ֣ן thus בְּנֵי־ son יִשְׂרָאֵל֮ Israel כַּ as אֲשֶׁ֣ר [relative] צִוָּ֣ה command יְהֹושֻׁעַ֒ Joshua וַ and יִּשְׂא֡וּ lift שְׁתֵּֽי־ two עֶשְׂרֵ֨ה -teen אֲבָנִ֜ים stone מִ from תֹּ֣וךְ midst הַ the יַּרְדֵּ֗ן Jordan כַּ as אֲשֶׁ֨ר [relative] דִּבֶּ֤ר speak יְהוָה֙ YHWH אֶל־ to יְהֹושֻׁ֔עַ Joshua לְ to מִסְפַּ֖ר number שִׁבְטֵ֣י rod בְנֵֽי־ son יִשְׂרָאֵ֑ל Israel וַ and יַּעֲבִר֤וּם pass עִמָּם֙ with אֶל־ to הַ the מָּלֹ֔ון sleeping place וַ and יַּנִּח֖וּם settle שָֽׁם׃ there

Синодальный: 4:9 - И [другие] двенадцать камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета [Господня]. Они там и до сего дня.
МБО4:9 - (Иисус поставил также двенадцать камней в середине Иордана, где стояли священники, которые несли ковчег завета. Эти камни там и до сих пор.)

LXX Септуагинта: ἔστησεν Поставил δὲ же ᾿Ιησοῦς Иисус καὶ и ἄλλους других δώδεκα двенадцать λίθους камней ἐν в αὐτῷ том же τῷ - Ιορδάνῃ Иордане ἐν в τῷ - γενομένῳ возникшем τόπῳ месте ὑπὸ под τοὺς - πόδας ногами τῶν - ἱερέων священников τῶν - αἰρόντων поднимающих τὴν - κιβωτὸν ковчег τῆς - διαθήκης завета κυρίου, Го́спода, καί и εἰσιν есть ἐκεῖ там ἕως до τῆς - σήμερον сегодняшнего ἡμέρας. дня.

Масоретский:
וּ and שְׁתֵּ֧ים two עֶשְׂרֵ֣ה -teen אֲבָנִ֗ים stone הֵקִ֣ים arise יְהֹושֻׁעַ֮ Joshua בְּ in תֹ֣וךְ midst הַ the יַּרְדֵּן֒ Jordan תַּ֗חַת under part מַצַּב֙ standing place רַגְלֵ֣י foot הַ the כֹּהֲנִ֔ים priest נֹשְׂאֵ֖י lift אֲרֹ֣ון ark הַ the בְּרִ֑ית covenant וַ and יִּ֣הְיוּ be שָׁ֔ם there עַ֖ד unto הַ the יֹּ֥ום day הַ the זֶּֽה׃ this

Синодальный: 4:10 - Священники, несшие ковчег [завета Господня], стояли среди Иордана, доколе не окончено было [Иисусом] все, что Господь повелел Иисусу сказать народу — так, как завещал Моисей Иисусу; а народ между тем поспешно переходил.
МБО4:10 - А священники, которые несли ковчег, стояли в середине Иордана, пока не исполнилось все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, - как Моисей велел Иисусу. Народ же поспешно переправлялся,

LXX Септуагинта: εἱστήκεισαν Были выставлены впереди δὲ же οἱ - ἱερεῖς священники οἱ - αἴροντες поднимающие τὴν - κιβωτὸν ковчег τῆς - διαθήκης завета ἐν в τῷ - Ιορδάνῃ, Иордане, ἕως пока οὗ - συνετέλεσεν завершил ᾿Ιησοῦς Иисус πάντα, всё, что ἐνετείλατο заповедал κύριος Господь ἀναγγεῖλαι возвестить τῷ - λαῷ, народу, καὶ и ἔσπευσεν поспешил - λαὸς народ καὶ и διέβησαν. они перешли.

Масоретский:
וְ and הַ the כֹּהֲנִ֞ים priest נֹשְׂאֵ֣י lift הָ the אָרֹ֗ון ark עֹמְדִים֮ stand בְּ in תֹ֣וךְ midst הַ the יַּרְדֵּן֒ Jordan עַ֣ד unto תֹּ֣ם be complete כָּֽל־ whole הַ֠ the דָּבָר word אֲשֶׁר־ [relative] צִוָּ֨ה command יְהוָ֤ה YHWH אֶת־ [object marker] יְהֹושֻׁ֨עַ֙ Joshua לְ to דַבֵּ֣ר speak אֶל־ to הָ the עָ֔ם people כְּ as כֹ֛ל whole אֲשֶׁר־ [relative] צִוָּ֥ה command מֹשֶׁ֖ה Moses אֶת־ [object marker] יְהֹושֻׁ֑עַ Joshua וַ and יְמַהֲר֥וּ hasten הָ the עָ֖ם people וַֽ and יַּעֲבֹֽרוּ׃ pass

Синодальный: 4:11 - Когда весь народ перешел [Иордан], тогда перешел и ковчег [завета] Господня, и священники пред народом;
МБО4:11 - и как только все переправились, переправился и ковчег Господа и священники, идущие перед народом.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο случилось ὡς когда συνετέλεσεν завершил πᾶς весь - λαὸς народ διαβῆναι, перейти, καὶ и διέβη перешёл - κιβωτὸς ковчег τῆς - διαθήκης завета κυρίου, Го́спода, καὶ и οἱ - λίθοι камни ἔμπροσθεν впереди αὐτῶν. них.

Масоретский:
וַ and יְהִ֛י be כַּֽ as אֲשֶׁר־ [relative] תַּ֥ם be complete כָּל־ whole הָ the עָ֖ם people לַֽ to עֲבֹ֑ור pass וַ and יַּעֲבֹ֧ר pass אֲרֹון־ ark יְהוָ֛ה YHWH וְ and הַ the כֹּהֲנִ֖ים priest לִ to פְנֵ֥י face הָ the עָֽם׃ people

Синодальный: 4:12 - и сыны Рувима и сыны Гада и половина колена Манассиина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей.
МБО4:12 - Вооруженные рувимиты, гадиты и половина рода Манассии переправились перед израильтянами, как велел им раньше Моисей.

LXX Септуагинта: καὶ И διέβησαν перешли οἱ - υἱοὶ сыны Ρουβην Рувима καὶ и οἱ - υἱοὶ сыны Γαδ Гада καὶ и οἱ - ἡμίσεις половина φυλῆς колена Μανασση Манассии διεσκευασμένοι устроились ἔμπροσθεν впереди τῶν - υἱῶν сыновей Ισραηλ, Израиля, καθάπερ как ἐνετείλατο заповедал αὐτοῖς им Μωϋσῆς. Моисей.

Масоретский:
וַ֠ and יַּעַבְרוּ pass בְּנֵי־ son רְאוּבֵ֨ן Reuben וּ and בְנֵי־ son גָ֜ד Gad וַ and חֲצִ֨י half שֵׁ֤בֶט rod הַֽ the מְנַשֶּׁה֙ Manasseh חֲמֻשִׁ֔ים array לִ to פְנֵ֖י face בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֑ל Israel כַּ as אֲשֶׁ֛ר [relative] דִּבֶּ֥ר speak אֲלֵיהֶ֖ם to מֹשֶֽׁה׃ Moses

Синодальный: 4:13 - Около сорока тысяч вооруженных на брань перешло пред Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться.
МБО4:13 - Около сорока тысяч вооруженных для битвы переправилось перед Господом в долину Иерихона, чтобы воевать.

LXX Септуагинта: τετρακισμύριοι Сорок тысяч εὔζωνοι хорошо подпоясавшиеся εἰς к μάχην битве διέβησαν перешли ἐναντίον перед лицом κυρίου Го́спода εἰς на πόλεμον войну πρὸς к τὴν - Ιεριχω Иерихону πόλιν. городу.

Масоретский:
כְּ as אַרְבָּעִ֥ים four אֶ֖לֶף thousand חֲלוּצֵ֣י draw off הַ the צָּבָ֑א service עָבְר֞וּ pass לִ to פְנֵ֤י face יְהוָה֙ YHWH לַ to the מִּלְחָמָ֔ה war אֶ֖ל to עַֽרְבֹ֥ות desert יְרִיחֹֽו׃ ס Jericho

Синодальный: 4:14 - В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля и стали бояться его, как боялись Моисея, во все дни жизни его.
МБО4:14 - В тот день Господь возвысил Иисуса в глазах всего Израиля, и они чтили его во все дни его жизни, как чтили Моисея.

LXX Септуагинта: ἐν В ἐκείνῃ тот τῇ - ἡμέρᾳ день ηὔξησεν возвеличил κύριος Господь τὸν - ᾿Ιησοῦν Иисуса ἐναντίον перед παντὸς всем τοῦ - γένους родом Ισραηλ, Израиля, καὶ и ἐφοβοῦντο боялись αὐτὸν его ὥσπερ как Μωυσῆν, Моисея, ὅσον какое χρόνον время ἔζη. жил.

Масоретский:
בַּ in the יֹּ֣ום day הַ the ה֗וּא he גִּדַּ֤ל be strong יְהוָה֙ YHWH אֶת־ [object marker] יְהֹושֻׁ֔עַ Joshua בְּ in עֵינֵ֖י eye כָּל־ whole יִשְׂרָאֵ֑ל Israel וַ and יִּֽרְא֣וּ fear אֹתֹ֔ו [object marker] כַּ as אֲשֶׁ֛ר [relative] יָרְא֥וּ fear אֶת־ [object marker] מֹשֶׁ֖ה Moses כָּל־ whole יְמֵ֥י day חַיָּֽיו׃ פ life

Синодальный: 4:15 - И сказал Господь Иисусу, говоря:
МБО4:15 - И Господь сказал Иисусу:

LXX Септуагинта: Καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь τῷ - ᾿Ιησοῖ Иисусу λέγων говоря

Масоретский:
וַ and יֹּ֣אמֶר say יְהוָ֔ה YHWH אֶל־ to יְהֹושֻׁ֖עַ Joshua לֵ to אמֹֽר׃ say

Синодальный: 4:16 - прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана.
МБО4:16 - - Вели священникам, которые несут ковчег свидетельства, выйти из Иордана.

LXX Септуагинта: ῎Εντειλαι Поручи τοῖς - ἱερεῦσιν священникам τοῖς - αἴρουσιν поднимающим τὴν - κιβωτὸν ковчег τῆς - διαθήκης завета τοῦ - μαρτυρίου свидетельства κυρίου Го́спода ἐκβῆναι выходить ἐκ из τοῦ - Ιορδάνου. Иордана.

Масоретский:
צַוֵּה֙ command אֶת־ [object marker] הַ the כֹּ֣הֲנִ֔ים priest נֹשְׂאֵ֖י lift אֲרֹ֣ון ark הָ the עֵד֑וּת reminder וְ and יַעֲל֖וּ ascend מִן־ from הַ the יַּרְדֵּֽן׃ Jordan

Синодальный: 4:17 - Иисус приказал священникам и сказал: выйдите из Иордана.
МБО4:17 - Иисус велел священникам: - Выйдите из Иордана.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐνετείλατο заповедал ᾿Ιησοῦς Иисус τοῖς - ἱερεῦσιν священникам λέγων говоря ῎Εκβητε Выходите ἐκ из τοῦ - Ιορδάνου. Иордана.

Масоретский:
וַ and יְצַ֣ו command יְהֹושֻׁ֔עַ Joshua אֶת־ [object marker] הַ the כֹּהֲנִ֖ים priest לֵ to אמֹ֑ר say עֲל֖וּ ascend מִן־ from הַ the יַּרְדֵּֽן׃ Jordan

Синодальный: 4:18 - И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то, лишь только стопы ног их ступили на сушу, водаИордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих.
МБО4:18 - Когда священники, которые несли ковчег завета Господа, вышли из Иордана и стопы их коснулись суши, вода Иордана вернулась на свое место и потекла, затопляя берега, как прежде.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο случилось ὡς когда ἐξέβησαν вышли οἱ - ἱερεῖς священники οἱ - αἴροντες поднимающие τὴν - κιβωτὸν ковчег τῆς - διαθήκης завета κυρίου Го́спода ἐκ из τοῦ - Ιορδάνου Иордана καὶ и ἔθηκαν поставили τοὺς - πόδας но́ги ἐπὶ на τῆς - γῆς, землю, ὥρμησεν пришла в движение τὸ - ὕδωρ вода τοῦ - Ιορδάνου Иордана κατὰ в χώραν назначенное место καὶ и ἐπορεύετο шла καθὰ как ἐχθὲς вчера καὶ и τρίτην третий ἡμέραν день δι᾿ у ὅλης всего τῆς - κρηπῖδος. основания.

Масоретский:
וַ֠ and יְהִי be ב as עלות ascend הַ the כֹּהֲנִ֜ים priest נֹשְׂאֵ֨י lift אֲרֹ֤ון ark בְּרִית־ covenant יְהוָה֙ YHWH מִ from תֹּ֣וךְ midst הַ the יַּרְדֵּ֔ן Jordan נִתְּק֗וּ pull off כַּפֹּות֙ palm רַגְלֵ֣י foot הַ the כֹּהֲנִ֔ים priest אֶ֖ל to הֶ the חָרָבָ֑ה dry ground וַ and יָּשֻׁ֤בוּ return מֵֽי־ water הַ the יַּרְדֵּן֙ Jordan לִ to מְקֹומָ֔ם place וַ and יֵּלְכ֥וּ walk כִ as תְמֹול־ yesterday שִׁלְשֹׁ֖ום day before yesterday עַל־ upon כָּל־ whole גְּדֹותָֽיו׃ bank

Синодальный: 4:19 - И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона.
МБО4:19 - В десятый день первого месяца народ вышел из Иордана и разбил лагерь в Гилгале на восточной стороне Иерихона.

LXX Септуагинта: καὶ И - λαὸς народ ἀνέβη вышел ἐκ из τοῦ - Ιορδάνου Иордана δεκάτῃ десятым (днём) τοῦ - μηνὸς месяца τοῦ - πρώτου· сначала; καὶ и κατεστρατοπέδευσαν разместились οἱ - υἱοὶ сыны Ισραηλ Израиля ἐν в Γαλγαλοις Галгале κατὰ в μέρος сторону τὸ - πρὸς к ἡλίου солнца ἀνατολὰς восходу ἀπὸ от τῆς - Ιεριχω. Иерихона.

Масоретский:
וְ and הָ the עָ֗ם people עָלוּ֙ ascend מִן־ from הַ the יַּרְדֵּ֔ן Jordan בֶּ in the עָשֹׂ֖ור a ten לַ to the חֹ֣דֶשׁ month הָ the רִאשֹׁ֑ון first וַֽ and יַּחֲנוּ֙ encamp בַּ in the גִּלְגָּ֔ל Gilgal בִּ in קְצֵ֖ה end מִזְרַ֥ח sunrise יְרִיחֹֽו׃ Jericho

Синодальный: 4:20 - И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале
МБО4:20 - Иисус поставил в Гилгале двенадцать камней, которые они взяли из Иордана.

LXX Септуагинта: καὶ И τοὺς - δώδεκα двенадцать λίθους камней τούτους, этих, οὓς которых ἔλαβεν взял ἐκ из τοῦ - Ιορδάνου, Иордана, ἔστησεν поставил ᾿Ιησοῦς Иисус ἐν в Γαλγαλοις Галгале

Масоретский:
וְ and אֵת֩ [object marker] שְׁתֵּ֨ים two עֶשְׂרֵ֤ה -teen הָֽ the אֲבָנִים֙ stone הָ the אֵ֔לֶּה these אֲשֶׁ֥ר [relative] לָקְח֖וּ take מִן־ from הַ the יַּרְדֵּ֑ן Jordan הֵקִ֥ים arise יְהֹושֻׁ֖עַ Joshua בַּ in the גִּלְגָּֽל׃ Gilgal

Синодальный: 4:21 - и сказал сынам Израилевым: когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих: "что значат эти камни?",
МБО4:21 - Он сказал израильтянам: - В будущем, когда ваши потомки станут спрашивать своих отцов: «Что означают эти камни?»,

LXX Септуагинта: λέγων говоря ῞Οταν Когда ἐρωτῶσιν спрашивали бы ὑμᾶς вас οἱ - υἱοὶ сыны ὑμῶν ваши λέγοντες говоря Τί Что εἰσιν есть οἱ - λίθοι камни οὗτοι; эти?

Масоретский:
וַ and יֹּ֛אמֶר say אֶל־ to בְּנֵ֥י son יִשְׂרָאֵ֖ל Israel לֵ to אמֹ֑ר say אֲשֶׁר֩ [relative] יִשְׁאָל֨וּן ask בְּנֵיכֶ֤ם son מָחָר֙ next day אֶת־ [object marker] אֲבֹותָ֣ם father לֵ to אמֹ֔ר say מָ֖ה what הָ the אֲבָנִ֥ים stone הָ the אֵֽלֶּה׃ these

Синодальный: 4:22 - скажите сынам вашим: "Израиль перешел чрез Иордан сей по суше",
МБО4:22 - скажите им: «Израиль посуху перешел Иордан».

LXX Септуагинта: ἀναγγείλατε Возвестите τοῖς - υἱοῖς сыновьям ὑμῶν вашим ὅτι что ᾿Επὶ По ξηρᾶς суше διέβη перешёл Ισραηλ Израиль τὸν - Ιορδάνην Иордан

Масоретский:
וְ and הֹודַעְתֶּ֖ם know אֶת־ [object marker] בְּנֵיכֶ֣ם son לֵ to אמֹ֑ר say בַּ in the יַּבָּשָׁה֙ dry land עָבַ֣ר pass יִשְׂרָאֵ֔ל Israel אֶת־ [object marker] הַ the יַּרְדֵּ֖ן Jordan הַ the זֶּֽה׃ this

Синодальный: 4:23 - ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Чермным морем, которое иссушил [Господь, Бог ваш,] пред нами, доколе мыне перешли его,
МБО4:23 - Ведь Господь, ваш Бог, осушил перед вами Иордан, пока вы не переправились. Господь, ваш Бог, сделал с Иорданом то же, что Он сделал с Красным морем, когда Он осушил его перед нами, чтобы мы переправились.

LXX Септуагинта: ἀποξηράναντος (когда) высушив κυρίου Господь τοῦ - θεοῦ Бог ἡμῶν наш τὸ - ὕδωρ воду τοῦ - Ιορδάνου Иордана ἐκ - τοῦ - ἔμπροσθεν спереди αὐτῶν их μέχρι до οὗ которого (времени) διέβησαν, они перешли, καθάπερ подобно тому как ἐποίησεν сделал κύριος Господь - θεὸς Бог ἡμῶν наш τὴν - ἐρυθρὰν Красное θάλασσαν, море, ἣν которое ἀπεξήρανεν осушил κύριος Господь - θεὸς Бог ἡμῶν наш ἔμπροσθεν перед ἡμῶν нами ἕως пока παρήλθομεν, прошли,

Масоретский:
אֲשֶׁר־ [relative] הֹובִישׁ֩ be dry יְהוָ֨ה YHWH אֱלֹהֵיכֶ֜ם god(s) אֶת־ [object marker] מֵ֧י water הַ the יַּרְדֵּ֛ן Jordan מִ from פְּנֵיכֶ֖ם face עַֽד־ unto עָבְרְכֶ֑ם pass כַּ as אֲשֶׁ֣ר [relative] עָשָׂה֩ make יְהוָ֨ה YHWH אֱלֹהֵיכֶ֧ם god(s) לְ to יַם־ sea ס֛וּף rush אֲשֶׁר־ [relative] הֹובִ֥ישׁ be dry מִ from פָּנֵ֖ינוּ face עַד־ unto עָבְרֵֽנוּ׃ pass

Синодальный: 4:24 - дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, идабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни.
МБО4:24 - Он сделал это, чтобы все народы земли узнали, что рука Господа сильна, и чтобы вы всегда боялись Господа, вашего Бога.

LXX Септуагинта: ὅπως чтобы γνῶσιν познали бы πάντα все τὰ - ἔθνη народы τῆς - γῆς земли ὅτι что - δύναμις сила τοῦ - κυρίου Го́спода ἰσχυρά могущественная ἐστιν, есть, καὶ и ἵνα чтобы ὑμεῖς вы σέβησθε чтили κύριον Го́спода τὸν - θεὸν Бога ὑμῶν вашего ἐν во παντὶ всякое χρόνῳ. время.

Масоретский:
לְ֠מַעַן because of דַּ֜עַת know כָּל־ whole עַמֵּ֤י people הָ the אָ֨רֶץ֙ earth אֶת־ [object marker] יַ֣ד hand יְהוָ֔ה YHWH כִּ֥י that חֲזָקָ֖ה strong הִ֑יא she לְמַ֧עַן because of יְרָאתֶ֛ם fear אֶת־ [object marker] יְהוָ֥ה YHWH אֱלֹהֵיכֶ֖ם god(s) כָּל־ whole הַ the יָּמִֽים׃ ס day

Открыть окно