Библия Biblezoom Cloud / Захария 11 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 11:1 - Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои.
МБО11:1 - Распахни свои двери, Ливан, пусть огонь пожрет твои кедры!

LXX Септуагинта: Διάνοιξον, Отворяй, - Λίβανος, Ливан, τὰς - θύρας две́ри σου, твои, καὶ и καταφαγέτω пусть пожрёт πῦρ огонь τὰς - κέδρους кедры σου· твои;

Масоретский:
פְּתַ֥ח open לְבָנֹ֖ון Lebanon דְּלָתֶ֑יךָ door וְ and תֹאכַ֥ל eat אֵ֖שׁ fire בַּ in אֲרָזֶֽיךָ׃ cedar

Синодальный: 11:2 - Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены; рыдайте, дубы Васанские, ибо повалился непроходимый лес.
МБО11:2 - Плачь, кипарис, потому что рухнул кедр; погибли величественные деревья. Плачьте, дубы Васана - вырублен непроходимый лес.

LXX Септуагинта: ὀλολυξάτω рыдай πίτυς, сосна, διότι потому что πέπτωκεν упал κέδρος, кедр, ὅτι потому что μεγάλως сильно μεγιστᾶνες величественные ἐταλαιπώρησαν· повержены; ὀλολύξατε, рыдайте, δρύες дубы τῆς - Βασανίτιδος, Васанские, ὅτι потому что κατεσπάσθη повалился - δρυμὸς лес - σύμφυτος. засаженный.

Масоретский:
הֵילֵ֤ל howl בְּרֹושׁ֙ juniper כִּֽי־ that נָ֣פַל fall אֶ֔רֶז cedar אֲשֶׁ֥ר [relative] אַדִּרִ֖ים mighty שֻׁדָּ֑דוּ despoil הֵילִ֨ילוּ֙ howl אַלֹּונֵ֣י big tree בָשָׁ֔ן Bashan כִּ֥י that יָרַ֖ד descend יַ֥עַר wood ה the בצור forest

Синодальный: 11:3 - Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их; слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана.
МБО11:3 - Слышен плач пастухов: их богатые выгоны разорены. Слышен рев молодых львов: вырублены их чащи у реки Иордан.

LXX Септуагинта: φωνὴ Голос θρηνούντων рыдания ποιμένων, пастухов, ὅτι потому что τεταλαιπώρηκεν опустошено - μεγαλωσύνη величие αὐτῶν· их; φωνὴ голос ὠρυομένων рёва λεόντων, львов, ὅτι потому что τεταλαιπώρηκεν опустошена τὸ - φρύαγμα наглость τοῦ - Ιορδάνου. Иордана.

Масоретский:
קֹ֚ול sound יִֽלְלַ֣ת howling הָ the רֹעִ֔ים pasture כִּ֥י that שֻׁדְּדָ֖ה despoil אַדַּרְתָּ֑ם splendour קֹ֚ול sound שַׁאֲגַ֣ת roaring כְּפִירִ֔ים young lion כִּ֥י that שֻׁדַּ֖ד despoil גְּאֹ֥ון height הַ the יַּרְדֵּֽן׃ ס Jordan

Синодальный: 11:4 - Так говорит Господь Бог мой: паси овец, обреченных на заклание,
МБО11:4 - [Хороший и плохой пастухи]
Так говорит Господь, мой Бог: - Паси овец, обреченных на убой.

LXX Септуагинта: τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ Всесильный: Ποιμαίνετε Пасите τὰ - πρόβατα овец τῆς - σφαγῆς, заклания,

Масоретский:
כֹּ֥ה thus אָמַ֖ר say יְהוָ֣ה YHWH אֱלֹהָ֑י god(s) רְעֵ֖ה pasture אֶת־ [object marker] צֹ֥אן cattle הַ the הֲרֵגָֽה׃ slaughter

Синодальный: 11:5 - которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят: "благословен Господь; я разбогател!" и пастухи их не жалеют о них.
МБО11:5 - Покупатели безнаказанно перебьют их; те, кто продал их, скажут: «Слава Господу, я разбогател!», и пастухи о них не пожалеют.

LXX Септуагинта: которых οἱ - κτησάμενοι приобретшие κατέσφαζον убивают καὶ и οὐ не μετεμέλοντο, жалеют, καὶ и οἱ - πωλοῦντες продающие αὐτὰ их ἔλεγον говорили: Εὐλογητὸς Благословен κύριος Господь καὶ и πεπλουτήκαμεν, мы разбогатели, καὶ и οἱ - ποιμένες пастухи αὐτῶν их οὐκ не ἔπασχον заботятся οὐδὲν ничем ἐπ᾿ о αὐτοῖς. них.

Масоретский:
אֲשֶׁ֨ר [relative] קֹנֵיהֶ֤ן buy יַֽהֲרְגֻן֙ kill וְ and לֹ֣א not יֶאְשָׁ֔מוּ do wrong וּ and מֹכְרֵיהֶ֣ן sell יֹאמַ֔ר say בָּר֥וּךְ bless יְהוָ֖ה YHWH וַ and אעְשִׁ֑ר become rich וְ and רֹ֣עֵיהֶ֔ם pasture לֹ֥א not יַחְמֹ֖ול have compassion עֲלֵיהֶֽן׃ upon

Синодальный: 11:6 - Ибо Я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь; и вот, Я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и Я не избавлю от рук их.
МБО11:6 - Ведь Я больше не стану жалеть обитателей страны, - возвещает Господь. - Я отдам всякого в руки ближнего его и в руки его царя; они будут опустошать страну, а Я не стану спасать никого от их рук».

LXX Септуагинта: διὰ Через τοῦτο это οὐ не φείσομαι буду щадить οὐκέτι уже́ ἐπὶ - τοὺς - κατοικοῦντας населяющих τὴν - γῆν, землю, λέγει говорит κύριος, Господь, καὶ и ἰδοὺ вот ἐγὼ Я παραδίδωμι передам τοὺς - ἀνθρώπους людей ἕκαστον каждого εἰς в χεῖρας ру́ки τοῦ - πλησίον ближнего αὐτοῦ его καὶ и εἰς в χεῖρας ру́ки βασιλέως царя αὐτοῦ, его, καὶ и κατακόψουσιν разделят τὴν - γῆν, землю, καὶ и οὐ нет μὴ не ἐξέλωμαι избавлю ἐκ от χειρὸς руки́ αὐτῶν. их.

Масоретский:
כִּ֠י that לֹ֣א not אֶחְמֹ֥ול have compassion עֹ֛וד duration עַל־ upon יֹשְׁבֵ֥י sit הָ the אָ֖רֶץ earth נְאֻם־ speech יְהוָ֑ה YHWH וְ and הִנֵּ֨ה behold אָנֹכִ֜י i מַמְצִ֣יא find אֶת־ [object marker] הָ the אָדָ֗ם human, mankind אִ֤ישׁ man בְּ in יַד־ hand רֵעֵ֨הוּ֙ fellow וּ and בְ in יַ֣ד hand מַלְכֹּ֔ו king וְ and כִתְּתוּ֙ crush אֶת־ [object marker] הָ the אָ֔רֶץ earth וְ and לֹ֥א not אַצִּ֖יל deliver מִ from יָּדָֽם׃ hand

Синодальный: 11:7 - И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. И возьму Себе два жезла, и назову один — благоволением, другой — узами, и ими буду пасти овец.
МБО11:7 - Я пас беднейших овец отары, обреченных на убой. Я взял два посоха и назвал один «Благоволением», а другой «Единством», и пас отару.

LXX Септуагинта: καὶ И ποιμανῶ Я буду пасти τὰ - πρόβατα овец τῆς - σφαγῆς заклания εἰς в τὴν - Χαναανῖτιν· (земле) Ханаанской; καὶ и λήμψομαι Я возьму ἐμαυτῷ Мне Самому δύο два ῥάβδους- жезла- τὴν - μίαν один ἐκάλεσα назову Κάλλος Благоволение καὶ а τὴν - ἑτέραν другой ἐκάλεσα назову Σχοίνισμα- Наказание- καὶ и ποιμανῶ буду пасти τὰ - πρόβατα. овец.

Масоретский:
וָֽ and אֶרְעֶה֙ pasture אֶת־ [object marker] צֹ֣אן cattle הַֽ the הֲרֵגָ֔ה slaughter לָכֵ֖ן therefore עֲנִיֵּ֣י humble הַ the צֹּ֑אן cattle וָ and אֶקַּֽח־ take לִ֞י to שְׁנֵ֣י two מַקְלֹ֗ות rod לְ to אַחַ֞ד one קָרָ֤אתִי call נֹ֨עַם֙ kindness וּ and לְ to אַחַד֙ one קָרָ֣אתִי call חֹֽבְלִ֔ים union וָ and אֶרְעֶ֖ה pasture אֶת־ [object marker] הַ the צֹּֽאן׃ cattle

Синодальный: 11:8 - И истреблю трех из пастырей в один месяц; и отвратится душа Моя от них, как и их душа отвращается от Меня.
МБО11:8 - За месяц я прогнал троих пастухов. Отара возненавидела меня, а я устал от них

LXX Септуагинта: καὶ И ἐξαρῶ Я удалю τοὺς - τρεῖς трёх ποιμένας пастырей ἐν в μηνὶ месяц ἑνί, один, καὶ и βαρυνθήσεται отвратится - ψυχή душа μου Моя ἐπ᾿ от αὐτούς, них, καὶ и γὰρ ведь αἱ - ψυχαὶ ду́ши αὐτῶν их ἐπωρύοντο восставали ἐπ᾿ на ἐμέ. Меня.

Масоретский:
וָ and אַכְחִ֛ד hide אֶת־ [object marker] שְׁלֹ֥שֶׁת three הָ the רֹעִ֖ים pasture בְּ in יֶ֣רַח month אֶחָ֑ד one וַ and תִּקְצַ֤ר be short נַפְשִׁי֙ soul בָּהֶ֔ם in וְ and גַם־ even נַפְשָׁ֖ם soul בָּחֲלָ֥ה [uncertain] בִֽי׃ in

Синодальный: 11:9 - Тогда скажу: не буду пасти вас: умирающая — пусть умирает, и гибнущая — пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой.
МБО11:9 - и сказал: «Я не буду больше вашим пастухом. Пусть умирающий умрет, а гибнущий погибнет. Пусть оставшиеся поедают друг друга».

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπα Я сказал: Οὐ Не ποιμανῶ буду пасти ὑμᾶς· вас; τὸ которое ἀποθνῇσκον умирающее ἀποθνῃσκέτω, пусть умирает, καὶ и τὸ которое ἐκλεῖπον падающее ἐκλειπέτω, пусть падает, καὶ и τὰ которое κατάλοιπα остальное κατεσθιέτωσαν пусть ест ἕκαστος каждый τὰς - σάρκας тела́ τοῦ - πλησίον ближнего αὐτοῦ. своего.

Масоретский:
וָ and אֹמַ֕ר say לֹ֥א not אֶרְעֶ֖ה pasture אֶתְכֶ֑ם [object marker] הַ the מֵּתָ֣ה die תָמ֗וּת die וְ and הַ the נִּכְחֶ֨דֶת֙ hide תִּכָּחֵ֔ד hide וְ and הַ֨ the נִּשְׁאָרֹ֔ות remain תֹּאכַ֕לְנָה eat אִשָּׁ֖ה woman אֶת־ [object marker] בְּשַׂ֥ר flesh רְעוּתָֽהּ׃ female companion

Синодальный: 11:10 - И возьму жезл Мой — благоволения и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил Я со всеми народами.
МБО11:10 - Я взял свой посох, называвшийся «Благоволением», и сломал его, расторгнув завет, который я заключил со всеми народами.

LXX Септуагинта: καὶ И λήμψομαι Я возьму τὴν - ῥάβδον посох μου Мой τὴν - καλὴν благоволения καὶ и ἀπορρίψω отброшу αὐτὴν его τοῦ (чтобы) διασκεδάσαι стереть τὴν - διαθήκην завет μου, Мой, ἣν который διεθέμην предписал πρὸς в пользу πάντας всего τοὺς - λαούς· народа;

Масоретский:
וָ and אֶקַּ֤ח take אֶת־ [object marker] מַקְלִי֙ rod אֶת־ [object marker] נֹ֔עַם kindness וָ and אֶגְדַּ֖ע cut off אֹתֹ֑ו [object marker] לְ to הָפֵיר֙ break אֶת־ [object marker] בְּרִיתִ֔י covenant אֲשֶׁ֥ר [relative] כָּרַ֖תִּי cut אֶת־ [object marker] כָּל־ whole הָ the עַמִּֽים׃ people

Синодальный: 11:11 - И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие Меня, что это слово Господа.
МБО11:11 - Он был расторгнут в тот день, и беднейшие из отары, которые наблюдали за мной, узнали, что таково было слово Господне.

LXX Септуагинта: καὶ и διασκεδασθήσεται будет изглажен ἐν в τῇ - ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ, тот, καὶ и γνώσονται узна́ют οἱ - Χαναναῖοι Хананеи τὰ - πρόβατα овец τὰ - φυλασσόμενα, сберегаемых, διότι потому что λόγος слово κυρίου Го́спода ἐστίν. есть.

Масоретский:
וַ and תֻּפַ֖ר break בַּ in the יֹּ֣ום day הַ the ה֑וּא he וַ and יֵּדְע֨וּ know כֵ֜ן thus עֲנִיֵּ֤י humble הַ the צֹּאן֙ cattle הַ the שֹּׁמְרִ֣ים keep אֹתִ֔י [object marker] כִּ֥י that דְבַר־ word יְהוָ֖ה YHWH הֽוּא׃ he

Синодальный: 11:12 - И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, — не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников.
МБО11:12 - Я сказал им: - Если хотите, дайте мне мою плату, а нет, так и не платите. И они отвесили мне тридцать шекелей серебра.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐρῶ Я скажу πρὸς к αὐτούς ним: Εἰ Если καλὸν хорошо ἐνώπιον перед ὑμῶν вами ἐστιν, это есть, δότε дайте στήσαντες установленную τὸν - μισθόν плату μου Мою или ἀπείπασθε· откажите; καὶ и ἔστησαν они установили τὸν - μισθόν плату μου Мою τριάκοντα тридцать ἀργυροῦς. серебряных (монет).

Масоретский:
וָ and אֹמַ֣ר say אֲלֵיהֶ֗ם to אִם־ if טֹ֧וב be good בְּ in עֵינֵיכֶ֛ם eye הָב֥וּ give שְׂכָרִ֖י hire וְ and אִם־ if לֹ֣א׀ not חֲדָ֑לוּ cease וַ and יִּשְׁקְל֥וּ weigh אֶת־ [object marker] שְׂכָרִ֖י hire שְׁלֹשִׁ֥ים three כָּֽסֶף׃ silver

Синодальный: 11:13 - И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, — высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника.
МБО11:13 - Господь сказал мне: - Брось их горшечнику - высоко же они Меня оценили! Я взял тридцать шекелей серебра и бросил их в доме Господнем для горшечника.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: Κάθες Брось αὐτοὺς их εἰς в τὸ - χωνευτήριον, литейную печь, καὶ и σκέψαι проверь εἰ если δόκιμόν подлинно ἐστιν, есть, ὃν каким τρόπον образом ἐδοκιμάσθην я посчитан ὑπὲρ у αὐτῶν. них. καὶ и ἔλαβον Я взял τοὺς - τριάκοντα тридцать ἀργυροῦς серебряных (монет) καὶ и ἐνέβαλον положил αὐτοὺς их εἰς в τὸν - οἶκον дом κυρίου Го́спода εἰς в τὸ - χωνευτήριον. литейную печь.

Масоретский:
וַ and יֹּ֨אמֶר say יְהוָ֜ה YHWH אֵלַ֗י to הַשְׁלִיכֵ֨הוּ֙ throw אֶל־ to הַ the יֹּוצֵ֔ר potter אֶ֣דֶר might הַ the יְקָ֔ר preciousness אֲשֶׁ֥ר [relative] יָקַ֖רְתִּי be precious מֵֽ from עֲלֵיהֶ֑ם upon וָֽ and אֶקְחָה֙ take שְׁלֹשִׁ֣ים three הַ the כֶּ֔סֶף silver וָ and אַשְׁלִ֥יךְ throw אֹתֹ֛ו [object marker] בֵּ֥ית house יְהוָ֖ה YHWH אֶל־ to הַ the יֹּוצֵֽר׃ potter

Синодальный: 11:14 - И переломил Я другой жезл Мой — "узы", чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем.
МБО11:14 - Затем я сломал второй посох, называвшийся «Единством», разорвав узы братства между Иудой и Израилем.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀπέρριψα Я выбросил τὴν - ῥάβδον посох τὴν - δευτέραν, второй, τὸ который Σχοίνισμα, Наказание, τοῦ (чтобы) διασκεδάσαι стереть τὴν - κατάσχεσιν владение ἀνὰ в μέσον середине Ιουδα Иуды καὶ и ἀνὰ в μέσον середине τοῦ - ᾿Ισραηλ. Израиля.

Масоретский:
וָֽ and אֶגְדַּע֙ cut off אֶת־ [object marker] מַקְלִ֣י rod הַ the שֵּׁנִ֔י second אֵ֖ת [object marker] הַ the חֹֽבְלִ֑ים union לְ to הָפֵר֙ break אֶת־ [object marker] הָֽ the אַחֲוָ֔ה brotherhood בֵּ֥ין interval יְהוּדָ֖ה Judah וּ and בֵ֥ין interval יִשְׂרָאֵֽל׃ ס Israel

Синодальный: 11:15 - И Господь сказал мне: еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов.
МБО11:15 - Господь сказал мне: - Возьми снова орудия плохого пастуха.

LXX Септуагинта: Καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: ῎Ετι Ещё λαβὲ возьми σεαυτῷ себе σκεύη вещи ποιμενικὰ пасущих ποιμένος пастуха ἀπείρου. глупого.

Масоретский:
וַ and יֹּ֥אמֶר say יְהוָ֖ה YHWH אֵלָ֑י to עֹ֣וד duration קַח־ take לְךָ֔ to כְּלִ֖י tool רֹעֶ֥ה pasture אֱוִלִֽי׃ awkward

Синодальный: 11:16 - Ибо вот, Я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет.
МБО11:16 - Я дам этой стране пастуха, который не будет беспокоиться о пропавших, искать молодых, лечить увечных и кормить здоровых, а будет есть мясо отборных овец, отрывая даже копыта.

LXX Септуагинта: διότι Потому что ἰδοὺ вот ἐγὼ Я ἐξεγείρω подниму ποιμένα пастуха ἐπὶ на τὴν - γῆν· земле; τὸ который ἐκλιμπάνον оставленного οὐ нет μὴ не ἐπισκέψηται посетит καὶ и τὸ - διεσκορπισμένον заблудившегося οὐ нет μὴ не ζητήσῃ поищет καὶ и τὸ - συντετριμμένον угнетённого οὐ нет μὴ не ἰάσηται искупит καὶ и τὸ - ὁλόκληρον цельное οὐ нет μὴ не κατευθύνῃ направит καὶ и τὰ - κρέα мясо τῶν - ἐκλεκτῶν избранных καταφάγεται пожрёт καὶ и τοὺς - ἀστραγάλους хребты αὐτῶν их ἐκστρέψει. согнёт.

Масоретский:
כִּ֣י that הִנֵּֽה־ behold אָנֹכִי֩ i מֵקִ֨ים arise רֹעֶ֜ה pasture בָּ in the אָ֗רֶץ earth הַ the נִּכְחָדֹ֤ות hide לֹֽא־ not יִפְקֹד֙ miss הַ the נַּ֣עַר boy לֹֽא־ not יְבַקֵּ֔שׁ seek וְ and הַ the נִּשְׁבֶּ֖רֶת break לֹ֣א not יְרַפֵּ֑א heal הַ the נִּצָּבָה֙ stand לֹ֣א not יְכַלְכֵּ֔ל comprehend וּ and בְשַׂ֤ר flesh הַ the בְּרִיאָה֙ fat יֹאכַ֔ל eat וּ and פַרְסֵיהֶ֖ן hoof יְפָרֵֽק׃ ס tear away

Синодальный: 11:17 - Горе негодному пастуху, оставляющему стадо! меч на руку его и на правый глаз его! рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет.
МБО11:17 - Горе скверному пастуху, оставляющему отару! Пусть меч поразит его руку и правый глаз! Пусть рука его совсем иссохнет, а правый глаз совершенно ослепнет!

LXX Септуагинта: О οἱ - ποιμαίνοντες пасущие τὰ - μάταια легкомысленно καὶ и οἱ - καταλελοιπότες оставляющие τὰ - πρόβατα· овец; μάχαιρα меч ἐπὶ на τοὺς - βραχίονας ру́ки αὐτοῦ его καὶ и ἐπὶ на τὸν - ὀφθαλμὸν глаз τὸν - δεξιὸν правый αὐτοῦ· его; - βραχίων рука αὐτοῦ его ξηραινόμενος иссушаясь ξηρανθήσεται, иссохнет, καὶ и - ὀφθαλμὸς глаз - δεξιὸς правый αὐτοῦ его ἐκτυφλούμενος слепотой ἐκτυφλωθήσεται. ослепнет.

Масоретский:
הֹ֣וי alas רֹעִ֤י pasture הָֽ the אֱלִיל֙ god עֹזְבִ֣י leave הַ the צֹּ֔אן cattle חֶ֥רֶב dagger עַל־ upon זְרֹועֹ֖ו arm וְ and עַל־ upon עֵ֣ין eye יְמִינֹ֑ו right-hand side זְרֹעֹו֙ arm יָבֹ֣ושׁ be dry תִּיבָ֔שׁ be dry וְ and עֵ֥ין eye יְמִינֹ֖ו right-hand side כָּהֹ֥ה grow dim תִכְהֶֽה׃ ס grow dim

Открыть окно