Библия Biblezoom Cloud / Аввакум 2 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 2:1 - На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей?
МБО2:1 - Я встану на стражу, поднимусь на крепостные валы. Буду ждать, что Он скажет, и что мне отвечать по жалобе моей.

LXX Септуагинта: ᾿Επὶ На τῆς - φυλακῆς стражу μου мою στήσομαι я стану καὶ и ἐπιβήσομαι взойду ἐπὶ на πέτραν скалу καὶ и ἀποσκοπεύσω осмотрюсь τοῦ (чтобы) ἰδεῖν увидеть τί что λαλήσει Он будет говорить ἐν во ἐμοὶ мне καὶ и τί что ἀποκριθῶ я отвечу ἐπὶ на τὸν - ἔλεγχόν жалобу μου. мою.

Масоретский:
עַל־ upon מִשְׁמַרְתִּ֣י guard-post אֶעֱמֹ֔דָה stand וְ and אֶֽתְיַצְּבָ֖ה stand עַל־ upon מָצֹ֑ור siege וַ and אֲצַפֶּ֗ה look out לִ to רְאֹות֙ see מַה־ what יְדַבֶּר־ speak בִּ֔י in וּ and מָ֥ה what אָשִׁ֖יב return עַל־ upon תֹּוכַחְתִּֽי׃ rebuke

Синодальный: 2:2 - И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать,
МБО2:2 - [Ответ Бога]
Тогда Господь ответил: - Запиши откровение, выведи на табличках, чтобы его повсюду прочитал вестник.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀπεκρίθη ответил πρός ко με мне κύριος Господь καὶ и εἶπεν сказал Γράψον Напиши ὅρασιν виде́ние καὶ и σαφῶς начертай ясно ἐπὶ на πυξίον, плите, ὅπως чтобы διώκῃ легко прочитал - ἀναγινώσκων читающий αὐτά. их.

Масоретский:
וַ and יַּעֲנֵ֤נִי answer יְהוָה֙ YHWH וַ and יֹּ֔אמֶר say כְּתֹ֣וב write חָזֹ֔ון vision וּ and בָאֵ֖ר explain עַל־ upon הַ the לֻּחֹ֑ות tablet לְמַ֥עַן because of יָר֖וּץ run קֹ֥ורֵא call בֹֽו׃ in

Синодальный: 2:3 - ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится.
МБО2:3 - Ведь еще не время ему исполниться, оно говорит о конце и не обманет. Если покажется, что медлит - жди: оно сбудется, не задержится.

LXX Септуагинта: διότι Потому что ἔτι ещё ὅρασις виде́ние εἰς о καιρὸν времени καὶ и ἀνατελεῖ оно взойдёт εἰς при πέρας конце καὶ и οὐκ не εἰς на κενόν· пустое; ἐὰν если ὑστερήσῃ, опоздает, ὑπόμεινον ждите αὐτόν, его, ὅτι потому что ἐρχόμενος приходя ἥξει придёт καὶ и οὐ нет μὴ не χρονίσῃ. замедлит.

Масоретский:
כִּ֣י that עֹ֤וד duration חָזֹון֙ vision לַ to the מֹּועֵ֔ד appointment וְ and יָפֵ֥חַ wheeze לַ to the קֵּ֖ץ end וְ and לֹ֣א not יְכַזֵּ֑ב lie אִם־ if יִתְמַהְמָהּ֙ tarry חַכֵּה־ wait לֹ֔ו to כִּֽי־ that בֹ֥א come יָבֹ֖א come לֹ֥א not יְאַחֵֽר׃ be behind

Синодальный: 2:4 - Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет.
МБО2:4 - Посмотри на надменных: их дух не праведен - а праведный верой жив будет.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если ὑποστείληται, отступится, οὐκ не εὐδοκεῖ обретёт удовольствие - ψυχή душа μου Моя ἐν в αὐτῷ· нём; - δὲ а δίκαιος праведный ἐκ от πίστεώς веры μου Моей ζήσεται. будет жить.

Масоретский:
הִנֵּ֣ה behold עֻפְּלָ֔ה be heedless לֹא־ not יָשְׁרָ֥ה be right נַפְשֹׁ֖ו soul בֹּ֑ו in וְ and צַדִּ֖יק just בֶּ in אֱמוּנָתֹ֥ו steadiness יִחְיֶֽה׃ be alive

Синодальный: 2:5 - Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена.
МБО2:5 - Вино - обманчиво, и и не дает им покоя. Они разверзают пасть, как мир мертвых, и, как смерть, они ненасытны. Они покоряют себе все народы и все племена подчиняют.

LXX Септуагинта: - δὲ Но κατοινωμένος надменный καὶ и καταφρονητὴς презирающий ἀνὴρ муж ἀλάζων хвастливый οὐδὲν ничего μὴ не περάνῃ, достигнет, ὃς который ἐπλάτυνεν расширил καθὼς как - ᾅδης ад τὴν - ψυχὴν душу αὐτοῦ, свою, καὶ и οὗτος этот ὡς как θάνατος смерть οὐκ не ἐμπιπλάμενος наполнится καὶ и ἐπισυνάξει соберёт ἐπ᾿ к αὐτὸν нему πάντα все τὰ - ἔθνη племена καὶ и εἰσδέξεται примет πρὸς к αὐτὸν нему πάντας все τοὺς - λαούς. народы.

Масоретский:
וְ and אַף֙ even כִּֽי־ that הַ the יַּ֣יִן wine בֹּוגֵ֔ד deal treacherously גֶּ֥בֶר vigorous man יָהִ֖יר haughty וְ and לֹ֣א not יִנְוֶ֑ה reach אֲשֶׁר֩ [relative] הִרְחִ֨יב be wide כִּ as שְׁאֹ֜ול nether world נַפְשֹׁ֗ו soul וְ and ה֤וּא he כַ as the מָּ֨וֶת֙ death וְ and לֹ֣א not יִשְׂבָּ֔ע be sated וַ and יֶּאֱסֹ֤ף gather אֵלָיו֙ to כָּל־ whole הַ the גֹּויִ֔ם people וַ and יִּקְבֹּ֥ץ collect אֵלָ֖יו to כָּל־ whole הָ the עַמִּֽים׃ people

Синодальный: 2:6 - Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь: "горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, — на долго ли? — и обременяет себя залогами!"
МБО2:6 - Но все их пленники будут насмехаться над ними и глумиться поговорками, говоря: «Горе тому, кто копит чужое добро, кто богатеет на взятом в долг! Надолго ли это?»

LXX Септуагинта: οὐχὶ Разве не ταῦτα это πάντα всё παραβολὴν притчей κατ᾿ про αὐτοῦ него λήμψονται получат καὶ и πρόβλημα загадкой εἰς - διήγησιν рассказ αὐτοῦ его καὶ и ἐροῦσιν скажут Οὐαὶ Увы - πληθύνων умножающий ἑαυτῷ себя самого τὰ - οὐκ не ὄντα являясь αὐτοῦ- его- ἕως до τίνος- которого (времени)- καὶ и βαρύνων угнетающий τὸν - κλοιὸν хомутом αὐτοῦ его στιβαρῶς. плотно.

Масоретский:
הֲ [interrogative] לֹוא־ not אֵ֣לֶּה these כֻלָּ֗ם whole עָלָיו֙ upon מָשָׁ֣ל proverb יִשָּׂ֔אוּ lift וּ and מְלִיצָ֖ה saying חִידֹ֣ות riddle לֹ֑ו to וְ and יֹאמַ֗ר say הֹ֚וי alas הַ the מַּרְבֶּ֣ה be many לֹּא־ not לֹ֔ו to עַד־ unto מָתַ֕י when וּ and מַכְבִּ֥יד be heavy עָלָ֖יו upon עַבְטִֽיט׃ debt

Синодальный: 2:7 - Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение?
МБО2:7 - Не поднимутся ли нежданно твои заимодавцы, не проснутся ли те, кто тебя трепетать заставит? Ты станешь для них добычей.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ἐξαίφνης внезапно ἀναστήσονται восстанут δάκνοντες терзающие αὐτόν, его, καὶ и ἐκνήψουσιν придут в себя οἱ - ἐπίβουλοί заговорщики σου, твои, καὶ и ἔσῃ будешь εἰς в διαρπαγὴν опустошении αὐτοῖς. (от) них.

Масоретский:
הֲ [interrogative] לֹ֣וא not פֶ֗תַע instant יָק֨וּמוּ֙ arise נֹשְׁכֶ֔יךָ claim interest וְ and יִקְצ֖וּ awake מְזַעְזְעֶ֑יךָ tremble וְ and הָיִ֥יתָ be לִ to מְשִׁסֹּ֖ות plunder לָֽמֹו׃ to

Синодальный: 2:8 - Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем.
МБО2:8 - За то, что ограбил ты много народов, те из них, что остались, тебя ограбят, - потому что ты проливал кровь, совершал насилие на земле, в городах и над всеми их жителями.

LXX Септуагинта: διότι Потому что σὺ ты ἐσκύλευσας ограбил ἔθνη народы πολλά, многие, σκυλεύσουσίν ограбят σε тебя πάντες все οἱ - ὑπολελειμμένοι оставшиеся λαοὶ народы δι᾿ из-за αἵματα кро́ви ἀνθρώπων людей καὶ и ἀσεβείας нечестия γῆς земли́ καὶ и πόλεως го́рода καὶ и πάντων всех τῶν - κατοικούντων населяющих αὐτήν. его.

Масоретский:
כִּֽי that אַתָּ֤ה you שַׁלֹּ֨ותָ֙ plunder גֹּויִ֣ם people רַבִּ֔ים much יְשָׁלּ֖וּךָ plunder כָּל־ whole יֶ֣תֶר remainder עַמִּ֑ים people מִ from דְּמֵ֤י blood אָדָם֙ human, mankind וַ and חֲמַס־ violence אֶ֔רֶץ earth קִרְיָ֖ה town וְ and כָל־ whole יֹ֥שְׁבֵי sit בָֽהּ׃ פ in

Синодальный: 2:9 - Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья!
МБО2:9 - Горе тому, кто вносит в свой дом неправедную поживу, чтобы устроить свое гнездо на высоте и избежать когтей несчастья!

LXX Септуагинта: О - πλεονεκτῶν избыточествующий πλεονεξίαν (в) жадности κακὴν злой τῷ - οἴκῳ дому αὐτοῦ своему τοῦ (чтобы) τάξαι устроить εἰς на ὕψος высоте νοσσιὰν потомство αὐτοῦ своё τοῦ (чтобы) ἐκσπασθῆναι найти приют ἐκ от χειρὸς руки́ κακῶν. злых.

Масоретский:
הֹ֗וי alas בֹּצֵ֛עַ cut off בֶּ֥צַע profit רָ֖ע evil לְ to בֵיתֹ֑ו house לָ to שׂ֤וּם put בַּ in the מָּרֹום֙ high place קִנֹּ֔ו nest לְ to הִנָּצֵ֖ל deliver מִ from כַּף־ palm רָֽע׃ evil

Синодальный: 2:10 - Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей.
МБО2:10 - Ты свой дом опозорил, погубив многочисленные народы; ты расплатишься за это жизнью.

LXX Септуагинта: ἐβουλεύσω Ты измыслил αἰσχύνην бесславие τῷ - οἴκῳ дому σου, твоему, συνεπέρανας истребляя λαοὺς народы πολλούς, многие, καὶ и ἐξήμαρτεν согрешила - ψυχή душа σου· твоя;

Масоретский:
יָעַ֥צְתָּ advise בֹּ֖שֶׁת shame לְ to בֵיתֶ֑ךָ house קְצֹות־ cut off עַמִּ֥ים people רַבִּ֖ים much וְ and חֹוטֵ֥א miss נַפְשֶֽׁךָ׃ soul

Синодальный: 2:11 - Камни из стен возопиют и перекладины из дерева будут отвечать им:
МБО2:11 - Сами камни из стен будут кричать, деревянные балки - им отвечать.

LXX Септуагинта: διότι потому что λίθος камень ἐκ из τοίχου стены́ βοήσεται, возопиёт, καὶ и κάνθαρος жук ἐκ из ξύλου дерева φθέγξεται дадут голос αὐτά. их.

Масоретский:
כִּי־ that אֶ֖בֶן stone מִ from קִּ֣יר wall תִּזְעָ֑ק cry וְ and כָפִ֖יס stucco-work מֵ from עֵ֥ץ tree יַעֲנֶֽנָּה׃ פ answer

Синодальный: 2:12 - "горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою!"
МБО2:12 - Горе тому, кто строит город на крови, созидает город на преступлении.

LXX Септуагинта: οὐαὶ Го́ре - οἰκοδομῶν строящий πόλιν город ἐν в αἵμασιν крови́ καὶ и ἑτοιμάζων приготовляющий πόλιν город ἐν в ἀδικίαις. неправедностях.

Масоретский:
הֹ֛וי alas בֹּנֶ֥ה build עִ֖יר town בְּ in דָמִ֑ים blood וְ and כֹונֵ֥ן be firm קִרְיָ֖ה town בְּ in עַוְלָֽה׃ wickedness

Синодальный: 2:13 - Вот, не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня и племена мучат себя напрасно?
МБО2:13 - Разве не Господь сил решил, что труды людей - лишь пища для огня, что народы изнуряют себя напрасно?

LXX Септуагинта: οὐ Разве не ταῦτά это ἐστιν есть παρὰ от κυρίου Го́спода παντοκράτορος Всесильного καὶ (чтобы) и ἐξέλιπον стёр λαοὶ народы ἱκανοὶ немалые ἐν в πυρί, огне, καὶ и ἔθνη народы πολλὰ многие ὠλιγοψύχησαν. стали малодушны.

Масоретский:
הֲ [interrogative] לֹ֣וא not הִנֵּ֔ה behold מֵ from אֵ֖ת together with יְהוָ֣ה YHWH צְבָאֹ֑ות service וְ and יִֽיגְע֤וּ be weary עַמִּים֙ people בְּ in דֵי־ sufficiency אֵ֔שׁ fire וּ and לְאֻמִּ֖ים people בְּ in דֵי־ sufficiency רִ֥יק emptiness יִעָֽפוּ׃ be weary

Синодальный: 2:14 - Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море.
МБО2:14 - Ведь земля исполнится познанием славы Господа, как вода наполняет море.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что πλησθήσεται будет наполнена - γῆ земля τοῦ (чтобы) γνῶναι познать τὴν - δόξαν славу κυρίου, Го́спода, ὡς как ὕδωρ вода κατακαλύψει покроет αὐτούς. их.

Масоретский:
כִּ֚י that תִּמָּלֵ֣א be full הָ the אָ֔רֶץ earth לָ to דַ֖עַת know אֶת־ [object marker] כְּבֹ֣וד weight יְהוָ֑ה YHWH כַּ as the מַּ֖יִם water יְכַסּ֥וּ cover עַל־ upon יָֽם׃ ס sea

Синодальный: 2:15 - Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его!
МБО2:15 - Горе тому, кто спаивает ближних, наливая из бурдюков, пока те не опьянеют, чтобы после смотреть на их наготу.

LXX Септуагинта: О - ποτίζων дающий пить τὸν - πλησίον ближнему αὐτοῦ своему ἀνατροπῇ помоями θολερᾷ мутными καὶ и μεθύσκων, опьяняющий, ὅπως чтобы ἐπιβλέπῃ посмотреть ἐπὶ на τὰ - σπήλαια срамо́ты αὐτῶν. их.

Масоретский:
הֹ֚וי alas מַשְׁקֵ֣ה give drink רֵעֵ֔הוּ fellow מְסַפֵּ֥חַ attach חֲמָתְךָ֖ heat וְ and אַ֣ף even שַׁכֵּ֑ר be drunk לְמַ֥עַן because of הַבִּ֖יט look at עַל־ upon מְעֹורֵיהֶֽם׃ nakedness

Синодальный: 2:16 - Ты пресытился стыдом вместо славы; пей же и ты и показывай срамоту, — обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою.
МБО2:16 - Ты бесчестием, не славой, сыт; напейся теперь сам и покажи свою наготу! Чаша из правой руки Господней дойдет и до тебя, и позор затмит твою славу.

LXX Септуагинта: πλησμονὴν Наполнение ἀτιμίας бесчестия ἐκ из δόξης славы πίε испей καὶ и σὺ ты καὶ и διασαλεύθητι возбуждайся καὶ и σείσθητι· качайся; ἐκύκλωσεν обратилась ἐπὶ к σὲ тебе ποτήριον чаша δεξιᾶς правой руки́ κυρίου, Го́спода, καὶ и συνήχθη было собрано ἀτιμία бесчестие ἐπὶ на τὴν - δόξαν славу σου. твою.

Масоретский:
שָׂבַ֤עְתָּ be sated קָלֹון֙ dishonour מִ from כָּבֹ֔וד weight שְׁתֵ֥ה drink גַם־ even אַ֖תָּה you וְ and הֵֽעָרֵ֑ל leave unharvested תִּסֹּ֣וב turn עָלֶ֗יךָ upon כֹּ֚וס cup יְמִ֣ין right-hand side יְהוָ֔ה YHWH וְ and קִיקָלֹ֖ון disgrace עַל־ upon כְּבֹודֶֽךָ׃ weight

Синодальный: 2:17 - Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем.
МБО2:17 - Злодейство твое на Ливане погубит тебя, бойня зверей, учиненная тобой, тебя же и ужаснет. потому что ты проливал кровь, совершал насилие на земле, в городах и над всеми, кто живет в них.

LXX Септуагинта: διότι Потому что ἀσέβεια нечестие τοῦ - Λιβάνου Ливана καλύψει покроет σε, тебя, καὶ и ταλαιπωρία несчастье θηρίων зверей πτοήσει устрашит σε тебя διὰ из-за αἵματα кро́ви ἀνθρώπων людей καὶ и ἀσεβείας нечестия γῆς земли́ καὶ и πόλεως го́рода καὶ и πάντων всех τῶν - κατοικούντων населяющих αὐτήν. его.

Масоретский:
כִּ֣י that חֲמַ֤ס violence לְבָנֹון֙ Lebanon יְכַסֶּ֔ךָּ cover וְ and שֹׁ֥ד violence בְּהֵמֹ֖ות cattle יְחִיתַ֑ן be terrified מִ from דְּמֵ֤י blood אָדָם֙ human, mankind וַ and חֲמַס־ violence אֶ֔רֶץ earth קִרְיָ֖ה town וְ and כָל־ whole יֹ֥שְׁבֵי sit בָֽהּ׃ ס in

Синодальный: 2:18 - Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литаго лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение?
МБО2:18 - Что за польза от идола, если сделал его ремесленник - от литой статуи, что учит только лжи? Верит мастер изделию своему, а оно - лишь немой идол.

LXX Септуагинта: Τί Какую ὠφελεῖ приносит пользу γλυπτόν, истукан, ὅτι что ἔγλυψαν образовал αὐτό его ἔπλασαν создавший αὐτὸ его χώνευμα, расплавленным литьём, φαντασίαν фантазия ψευδῆ, ложная, ὅτι потому что πέποιθεν положился - πλάσας создатель ἐπὶ на τὸ - πλάσμα лепнину αὐτοῦ свою τοῦ (чтобы) ποιῆσαι сделать εἴδωλα идолами κωφά. немыми.

Масоретский:
מָֽה־ what הֹועִ֣יל profit פֶּ֗סֶל idol כִּ֤י that פְסָלֹו֙ cut יֹֽצְרֹ֔ו shape מַסֵּכָ֖ה molten image וּ and מֹ֣ורֶה teach שָּׁ֑קֶר lie כִּ֣י that בָטַ֞ח trust יֹצֵ֤ר shape יִצְרֹו֙ form עָלָ֔יו upon לַ to עֲשֹׂ֖ות make אֱלִילִ֥ים god אִלְּמִֽים׃ ס speechless

Синодальный: 2:19 - Горе тому, кто говорит дереву: "встань!" и бессловесному камню: "пробудись!" Научит ли он чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет.
МБО2:19 - Горе тому, кто говорит дереву: «Оживи!», безмолвному камню - «Пробудись!» Научит ли он? И хотя он отделан золотом и серебром - в нет нем дыхания.

LXX Септуагинта: οὐαὶ Го́ре - λέγων говорящему τῷ - ξύλῳ дереву ῎Εκνηψον пробудись ἐξεγέρθητι, поднятый, καὶ и τῷ - λίθῳ камню ‛Υψώθητι· поднимись; καὶ и αὐτό его ἐστιν есть φαντασία, фантазия, τοῦτο это δέ же ἐστιν есть ἔλασμα выкованное (из) χρυσίου золота καὶ и ἀργυρίου, серебра, καὶ но πᾶν всякого πνεῦμα духа οὐκ не ἔστιν есть ἐν в αὐτῷ. нём.

Масоретский:
הֹ֣וי alas אֹמֵ֤ר say לָ to the עֵץ֙ tree הָקִ֔יצָה pass summer ע֖וּרִי be awake לְ to אֶ֣בֶן stone דּוּמָ֑ם silently ה֣וּא he יֹורֶ֔ה teach הִנֵּה־ behold ה֗וּא he תָּפוּשׂ֙ seize זָהָ֣ב gold וָ and כֶ֔סֶף silver וְ and כָל־ whole ר֖וּחַ wind אֵ֥ין [NEG] בְּ in קִרְבֹּֽו׃ interior

Синодальный: 2:20 - А Господь — во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицем Его!
МБО2:20 - А Господь - в святом храме Своем; пусть молчит вся земля перед Ним.

LXX Септуагинта: - δὲ А κύριος Господь ἐν в ναῷ храме ἁγίῳ святом αὐτοῦ· Своём; εὐλαβείσθω да будет благочестива ἀπὸ перед προσώπου лицом αὐτοῦ Его πᾶσα вся - γῆ. земля.

Масоретский:
וַֽ and יהוָ֖ה YHWH בְּ in הֵיכַ֣ל palace קָדְשֹׁ֑ו holiness הַ֥ס be still מִ from פָּנָ֖יו face כָּל־ whole הָ the אָֽרֶץ׃ פ earth

Открыть окно