Библия Biblezoom Cloud / Наум 1 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 1:1 - Пророчество о Ниневии; книга видений Наума Елкосеянина.
МБО1:1 - Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума елкосеянина.

LXX Септуагинта: Λῆμμα Послание Νινευη· Ниневии; βιβλίον книга ὁράσεως виде́ния Ναουμ Наума τοῦ (сына) ᾿Ελκεσαίου. Елкесая.

Масоретский:
מַשָּׂ֖א utterance נִֽינְוֵ֑ה Nineveh סֵ֧פֶר letter חֲזֹ֛ון vision נַח֖וּם [prophet] הָ the אֶלְקֹשִֽׁי׃ Elkoshite

Синодальный: 1:2 - Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих.
МБО1:2 - [Гнев Господень против Ниневии]
Господь - ревнивый и мстительный Бог; Господь мстительный и гневливый. Господь мстит Своим врагам Он держит гнев против Своих врагов.

LXX Септуагинта: Θεὸς Бог ζηλωτὴς ревнитель καὶ и ἐκδικῶν взыскивающий κύριος, Господь, ἐκδικῶν взыскивающий κύριος Господь μετὰ с θυμοῦ яростью ἐκδικῶν взыскивающий κύριος Господь τοὺς - ὑπεναντίους противников αὐτοῦ, Его, καὶ и ἐξαίρων прощающий αὐτὸς Он τοὺς - ἐχθροὺς врагов αὐτοῦ. Его.

Масоретский:
אֵ֣ל god קַנֹּ֤וא jealous וְ and נֹקֵם֙ avenge יְהוָ֔ה YHWH נֹקֵ֥ם avenge יְהוָ֖ה YHWH וּ and בַ֣עַל lord, baal חֵמָ֑ה heat נֹקֵ֤ם avenge יְהוָה֙ YHWH לְ to צָרָ֔יו adversary וְ and נֹוטֵ֥ר be angry ה֖וּא he לְ to אֹיְבָֽיו׃ be hostile

Синодальный: 1:3 - Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие Господа, облако — пыль от ног Его.
МБО1:3 - Господь долготерпелив и велик в Своем могуществе; Господь не оставит виновных без наказания. Его шествие в буре и вихре, облака - пыль от Его ног.

LXX Септуагинта: κύριος Господь μακρόθυμος, снисходителен, καὶ и μεγάλη велико - ἰσχὺς могущество αὐτοῦ, Его, καὶ и ἀθῳῶν невиновного οὐκ разве не ἀθῳώσει оправдает κύριος. Господь. ἐν В συντελείᾳ окончании καὶ и ἐν в συσσεισμῷ грохоте - ὁδὸς путь αὐτοῦ, Его, καὶ и νεφέλαι облака́ κονιορτὸς пыль ποδῶν (у) ног αὐτοῦ. Его.

Масоретский:
יְהֹוָ֗ה YHWH אֶ֤רֶךְ long אַפַּ֨יִם֙ nose ו and גדול־ great כֹּ֔חַ strength וְ and נַקֵּ֖ה be clean לֹ֣א not יְנַקֶּ֑ה be clean יְהוָ֗ה YHWH בְּ in סוּפָ֤ה storm וּ and בִ in שְׂעָרָה֙ storm דַּרְכֹּ֔ו way וְ and עָנָ֖ן cloud אֲבַ֥ק dust רַגְלָֽיו׃ foot

Синодальный: 1:4 - Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают; вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане.
МБО1:4 - Он приказывает морю, и оно высыхает, рекам - и они иссякают. Васан и Кармил увядают, и блекнут цветы на Ливане.

LXX Септуагинта: ἀπειλῶν Принуждающий θαλάσσῃ море καὶ и ξηραίνων высушивающий αὐτὴν его καὶ и πάντας все τοὺς - ποταμοὺς ре́ки ἐξερημῶν· иссушающий; ὠλιγώθη уменьшились - Βασανῖτις Васанита καὶ и - Κάρμηλος, Кармил, καὶ и τὰ - ἐξανθοῦντα цветение τοῦ - Λιβάνου Ливана ἐξέλιπεν. вянет.

Масоретский:
גֹּועֵ֤ר rebuke בַּ in the יָּם֙ sea וַֽ and יַּבְּשֵׁ֔הוּ be dry וְ and כָל־ whole הַ the נְּהָרֹ֖ות stream הֶֽחֱרִ֑יב be dry אֻמְלַ֤ל wither בָּשָׁן֙ Bashan וְ and כַרְמֶ֔ל Carmel וּ and פֶ֥רַח bud לְבָנֹ֖ון Lebanon אֻמְלָֽל׃ wither

Синодальный: 1:5 - Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем Его, и вселенная и все живущие в ней.
МБО1:5 - Сотрясаются перед Ним горы и тают холмы. Земля трепещет перед Его лицом, трепещет мир и все живущее в нем.

LXX Септуагинта: τὰ - ὄρη Го́ры ἐσείσθησαν были потрясены ἀπ᾿ от αὐτοῦ, Него, καὶ и οἱ - βουνοὶ холмы ἐσαλεύθησαν· были поколеблены; καὶ и ἀνεστάλη поднялась - γῆ земля ἀπὸ перед προσώπου лицом αὐτοῦ, Его, - σύμπασα вселенная καὶ и πάντες все οἱ - κατοικοῦντες обитающие ἐν в αὐτῇ. ней.

Масоретский:
הָרִים֙ mountain רָעֲשׁ֣וּ quake מִמֶּ֔נּוּ from וְ and הַ the גְּבָעֹ֖ות hill הִתְמֹגָ֑גוּ faint וַ and תִּשָּׂ֤א lift הָ the אָ֨רֶץ֙ earth מִ from פָּנָ֔יו face וְ and תֵבֵ֖ל world וְ and כָל־ whole יֹ֥שְׁבֵי sit בָֽהּ׃ in

Синодальный: 1:6 - Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как огонь; скалы распадаются пред Ним.
МБО1:6 - Кто устоит перед Его негодованием? Кто сможет выдержать Его пылающий гнев? Подобно огню разливается Его гнев, скалы рассыпаются перед Ним.

LXX Септуагинта: ἀπὸ Перед προσώπου лицом ὀργῆς гнева αὐτοῦ Его τίς кто ὑποστήσεται устоит καὶ и τίς кто ἀντιστήσεται выстоит ἐν в ὀργῇ гневе θυμοῦ ярости αὐτοῦ Его? - θυμὸς Ярость αὐτοῦ Его τήκει плавит ἀρχάς, нача́ла, καὶ и αἱ - πέτραι камни διεθρύβησαν распадаются ἀπ᾿ от αὐτοῦ. Него.

Масоретский:
לִ to פְנֵ֤י face זַעְמֹו֙ curse מִ֣י who יַֽעֲמֹ֔וד stand וּ and מִ֥י who יָק֖וּם arise בַּ in חֲרֹ֣ון anger אַפֹּ֑ו nose חֲמָתֹו֙ heat נִתְּכָ֣ה pour כָ as the אֵ֔שׁ fire וְ and הַ the צֻּרִ֖ים rock נִתְּצ֥וּ break מִמֶּֽנּוּ׃ from

Синодальный: 1:7 - Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
МБО1:7 - Господь благ, Он - убежище в дни бедствий. Он заботится о тех, кто в Нем ищет прибежища,

LXX Септуагинта: χρηστὸς Добр κύριος Господь τοῖς (к) ὑπομένουσιν ожидающим αὐτὸν Его ἐν в ἡμέρᾳ день θλίψεως угнетения καὶ и γινώσκων знающий τοὺς - εὐλαβουμένους надеющихся (на) αὐτόν· Него;

Масоретский:
טֹ֣וב good יְהוָ֔ה YHWH לְ to מָעֹ֖וז fort בְּ in יֹ֣ום day צָרָ֑ה distress וְ and יֹדֵ֖עַ know חֹ֥סֵי seek refuge בֹֽו׃ in

Синодальный: 1:8 - Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов Его постигнет мрак.
МБО1:8 - но всепотопляющим наводнением Он разрушит Ниневию до основания; мрак настигнет Его врагов.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐν в κατακλυσμῷ наводнении πορείας движения συντέλειαν увядание ποιήσεται сделает τοὺς - ἐπεγειρομένους, противящихся, καὶ и τοὺς - ἐχθροὺς врагов αὐτοῦ Его διώξεται будет преследовать σκότος. тьма.

Масоретский:
וּ and בְ in שֶׁ֣טֶף flood עֹבֵ֔ר pass כָּלָ֖ה destruction יַעֲשֶׂ֣ה make מְקֹומָ֑הּ place וְ and אֹיְבָ֖יו be hostile יְרַדֶּף־ pursue חֹֽשֶׁךְ׃ darkness

Синодальный: 1:9 - Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится,
МБО1:9 - Что вы замышляете против Господа? Он истребит вас до конца и бедствие уже не повторится.

LXX Септуагинта: τί Что λογίζεσθε умышляете ἐπὶ против τὸν - κύριον Го́спода? συντέλειαν Увядание αὐτὸς Он ποιήσεται, сделает, οὐκ не ἐκδικήσει накажет δὶς дважды ἐπὶ относительно τὸ - αὐτὸ того же ἐν в θλίψει· угнетении;

Масоретский:
מַה־ what תְּחַשְּׁבוּן֙ account אֶל־ to יְהוָ֔ה YHWH כָּלָ֖ה destruction ה֣וּא he עֹשֶׂ֑ה make לֹֽא־ not תָק֥וּם arise פַּעֲמַ֖יִם foot צָרָֽה׃ distress

Синодальный: 1:10 - ибо сплетшиеся между собою как терновник и упившиеся как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома.
МБО1:10 - Они запутаются в терновнике и будут пьяны от вина, они будут уничтожены, как сухое жнивье.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что ἕως до θεμελίου основания αὐτῶν их χερσωθήσεται бесплодны будут καὶ и ὡς как σμῖλαξ тисовое дерево περιπλεκομένη переплетенное βρωθήσεται будут поглощены καὶ и ὡς как καλάμη солома ξηρασίας иссохнут μεστή. полностью.

Масоретский:
כִּ֚י that עַד־ unto סִירִ֣ים hook סְבֻכִ֔ים be interwoven וּ and כְ as סָבְאָ֖ם drink סְבוּאִ֑ים drink אֻ֨כְּל֔וּ eat כְּ as קַ֥שׁ stubble יָבֵ֖שׁ dry מָלֵֽא׃ full

Синодальный: 1:11 - Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый.
МБО1:11 - Из тебя, Ниневия, вышел тот, кто замышляет злое против Господа, кто советует беззаконное.

LXX Септуагинта: ἐκ Из σοῦ тебя ἐξελεύσεται выйдет λογισμὸς умысливший κατὰ против τοῦ - κυρίου Го́спода πονηρὰ злое λογιζόμενος обдумывающий ἐναντία. противное.

Масоретский:
מִמֵּ֣ךְ from יָצָ֔א go out חֹשֵׁ֥ב account עַל־ upon יְהוָ֖ה YHWH רָעָ֑ה evil יֹעֵ֖ץ advise בְּלִיָּֽעַל׃ ס wickedness

Синодальный: 1:12 - Так говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут; а тебя, хотя Я отягощал, более не буду отягощать.
МБО1:12 - Так говорит Господь: - Хотя у них есть союзники и их великое множество, они будут уничтожены и исчезнут, а тебя, Иудея, раньше Я отягощал но впредь уже не стану.

LXX Септуагинта: τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь κατάρχων правящий ὑδάτων водами πολλῶν многими: Καὶ И οὕτως итак διασταλήσονται, они будут посечены, καὶ и - ἀκοή слух σου твой οὐκ не ἐνακουσθήσεται побеспокоят ἔτι. уже́.

Масоретский:
כֹּ֣ה׀ thus אָמַ֣ר say יְהוָ֗ה YHWH אִם־ if שְׁלֵמִים֙ complete וְ and כֵ֣ן thus רַבִּ֔ים much וְ and כֵ֥ן thus נָגֹ֖זּוּ shear וְ and עָבָ֑ר pass וְ and עִ֨נִּתִ֔ךְ be lowly לֹ֥א not אֲעַנֵּ֖ךְ be lowly עֹֽוד׃ duration

Синодальный: 1:13 - И ныне Я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву.
МБО1:13 - И теперь Я сокрушу ярмо, что на твоей шее и разорву твои оковы.

LXX Септуагинта: καὶ И νῦν теперь συντρίψω сокрушу τὴν - ῥάβδον посох αὐτοῦ его ἀπὸ перед σοῦ тобой καὶ и τοὺς - δεσμούς узы σου твои διαρρήξω· разорву;

Масоретский:
וְ and עַתָּ֕ה now אֶשְׁבֹּ֥ר break מֹטֵ֖הוּ bar מֵֽ from עָלָ֑יִךְ upon וּ and מֹוסְרֹתַ֖יִךְ band אֲנַתֵּֽק׃ pull off

Синодальный: 1:14 - А о тебе, Ассур, Господь определил: не будет более семени с твоим именем; из дома бога твоего истреблю истуканов и кумиров; приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении.
МБО1:14 - Господь дал следующее повеление о тебе: - Не станет у тебя потомков, носящих твое имя. Я разрушу твоих идолов и уничтожу истуканы, что находятся в храмах твоих богов. Я приготовлю тебе могилу, потому что ты презираема.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐντελεῖται прикажет ὑπὲρ относительно σοῦ тебя κύριος, Господь, οὐ не σπαρήσεται будет семени ἐκ из τοῦ - ὀνόματός имени σου твоего ἔτι· уже́ ἐξ из οἴκου до́ма θεοῦ Бога σου твоего ἐξολεθρεύσω Я истреблю τὰ - γλυπτὰ резные (изображения) καὶ и χωνευτά· литые (изображения); θήσομαι Я сделаю ταφήν погребение σου, твоё, ὅτι потому что ταχεῖς. скоро.

Масоретский:
וְ and צִוָּ֤ה command עָלֶ֨יךָ֙ upon יְהוָ֔ה YHWH לֹֽא־ not יִזָּרַ֥ע sow מִ from שִּׁמְךָ֖ name עֹ֑וד duration מִ from בֵּ֨ית house אֱלֹהֶ֜יךָ god(s) אַכְרִ֨ית cut פֶּ֧סֶל idol וּ and מַסֵּכָ֛ה molten image אָשִׂ֥ים put קִבְרֶ֖ךָ grave כִּ֥י that קַלֹּֽותָ׃ פ be slight

Синодальный: 1:15 - Вот, на горах — стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен.
МБО1:15 - Смотри, идет по горам гонец, возвещающий радостную весть, провозглашающий мир! Отмечай свои праздники, Иудея исполняй свои обещания. Не вторгнется больше беззаконный в твои владения, потому что будет полностью уничтожен.

LXX Септуагинта: ᾿Ιδοὺ Вот ἐπὶ на τὰ - ὄρη горах οἱ - πόδες но́ги εὐαγγελιζομένου благовозвещающего καὶ и ἀπαγγέλλοντος проповедующего εἰρήνην· мир; ἑόρταζε, празднуй, Ιουδα, Иуда, τὰς - ἑορτάς веселья σου, твои, ἀπόδος воздай τὰς - εὐχάς обеты σου, твои, διότι потому что οὐ нет μὴ не προσθήσωσιν будут ἔτι уже́ τοῦ - διελθεῖν проходить διὰ через σοῦ тебя εἰς для παλαίωσιν поражения Συντετέλεσται, уничтожены, ἐξῆρται. отняты.

Масоретский:
הִנֵּ֨ה behold עַל־ upon הֶ the הָרִ֜ים mountain רַגְלֵ֤י foot מְבַשֵּׂר֙ announce מַשְׁמִ֣יעַ hear שָׁלֹ֔ום peace חָגִּ֧י jump יְהוּדָ֛ה Judah חַגַּ֖יִךְ festival שַׁלְּמִ֣י be complete נְדָרָ֑יִךְ vow כִּי֩ that לֹ֨א not יֹוסִ֥יף add עֹ֛וד duration ל to עבור־ pass בָּ֥ךְ in בְּלִיַּ֖עַל wickedness כֻּלֹּ֥ה whole נִכְרָֽת׃ cut

Открыть окно