Библия Biblezoom Cloud / Иона 1 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 1:1 - И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину:
МБО1:1 - [Иона бежит от Господа]
К Ионе, сыну Аммиттая, было слово Господне:

LXX Септуагинта: Καὶ И ἐγένετο случилось λόγος слово κυρίου Го́спода πρὸς к Ιωναν Ионе τὸν (сын) τοῦ - ᾿Αμαθι Амафия λέγων говоря:

Масоретский:
וַֽ and יְהִי֙ be דְּבַר־ word יְהוָ֔ה YHWH אֶל־ to יֹונָ֥ה Jonah בֶן־ son אֲמִתַּ֖י Amittai לֵ to אמֹֽר׃ say

Синодальный: 1:2 - встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня.
МБО1:2 - - Собирайся, ступай в великий город Ниневию и проповедуй там, потому что его злодеяния дошли до Меня.

LXX Септуагинта: ᾿Ανάστηθι Встань καὶ и πορεύθητι отправься εἰς в Νινευη Ниневию τὴν - πόλιν город τὴν - μεγάλην большой καὶ и κήρυξον возгласи ἐν в αὐτῇ, ней, ὅτι что ἀνέβη взошёл - κραυγὴ крик τῆς - κακίας злобы αὐτῆς её πρός ко με. Мне.

Масоретский:
ק֠וּם arise לֵ֧ךְ walk אֶל־ to נִֽינְוֵ֛ה Nineveh הָ the עִ֥יר town הַ the גְּדֹולָ֖ה great וּ and קְרָ֣א call עָלֶ֑יהָ upon כִּֽי־ that עָלְתָ֥ה ascend רָעָתָ֖ם evil לְ to פָנָֽי׃ face

Синодальный: 1:3 - И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа.
МБО1:3 - Но Иона собрался бежать от Господа в Фарсис. Он отправился в Иоппию, нашел уходящий в Фарсис корабль и, заплатив за проезд, сел на него, чтобы уплыть с ними от Господа.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀνέστη встал Ιωνας Иона τοῦ (чтобы) φυγεῖν сбежать εἰς в Θαρσις Фарсис ἐκ от προσώπου лица́ κυρίου Го́спода καὶ и κατέβη он сошёл εἰς в Ιοππην Иоппу καὶ и εὗρεν нашёл πλοῖον корабль βαδίζον идущий εἰς в Θαρσις Фарсис καὶ и ἔδωκεν дал τὸ - ναῦλον плату αὐτοῦ его καὶ и ἐνέβη взошёл εἰς на αὐτὸ него τοῦ (чтобы) πλεῦσαι плыть μετ᾿ с αὐτῶν ними εἰς в Θαρσις Фарсис ἐκ от προσώπου лица́ κυρίου. Го́спода.

Масоретский:
וַ and יָּ֤קָם arise יֹונָה֙ Jonah לִ to בְרֹ֣חַ run away תַּרְשִׁ֔ישָׁה Tarshish מִ from לִּ to פְנֵ֖י face יְהוָ֑ה YHWH וַ and יֵּ֨רֶד descend יָפֹ֜ו Joppa וַ and יִּמְצָ֥א find אָנִיָּ֣ה׀ ship בָּאָ֣ה come תַרְשִׁ֗ישׁ Tarshish וַ and יִּתֵּ֨ן give שְׂכָרָ֜הּ hire וַ and יֵּ֤רֶד descend בָּהּ֙ in לָ to בֹ֤וא come עִמָּהֶם֙ with תַּרְשִׁ֔ישָׁה Tarshish מִ from לִּ to פְנֵ֖י face יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 1:4 - Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться.
МБО1:4 - Но Господь навел на море страшный ветер, и поднялся такой сильный шторм, что корабль был готов разбиться.

LXX Септуагинта: καὶ А κύριος Господь ἐξήγειρεν возбудил πνεῦμα ветер εἰς в τὴν - θάλασσαν, море, καὶ и ἐγένετο сделалась κλύδων буря μέγας великая ἐν в τῇ - θαλάσσῃ, море, καὶ и τὸ - πλοῖον корабль ἐκινδύνευεν готовился συντριβῆναι. разбиться.

Масоретский:
וַֽ and יהוָ֗ה YHWH הֵטִ֤יל cast רֽוּחַ־ wind גְּדֹולָה֙ great אֶל־ to הַ the יָּ֔ם sea וַ and יְהִ֥י be סַֽעַר־ storm גָּדֹ֖ול great בַּ in the יָּ֑ם sea וְ and הָ֣ the אֳנִיָּ֔ה ship חִשְּׁבָ֖ה account לְ to הִשָּׁבֵֽר׃ break

Синодальный: 1:5 - И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.
МБО1:5 - Все моряки перепугались, и каждый принялся взывать к своему богу. Они побросали в море всю кладь, какая была на корабле, чтобы облегчить его. А Иона спустился в трюм, лег там и уснул крепким сном.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐφοβήθησαν устрашились οἱ - ναυτικοὶ корабельщики καὶ и ἀνεβόων взывали ἕκαστος каждый πρὸς к τὸν - θεὸν богу αὐτῶν их καὶ и ἐκβολὴν выбрасывание ἐποιήσαντο сделали τῶν - σκευῶν грузов τῶν которых ἐν на τῷ - πλοίῳ корабле εἰς в τὴν - θάλασσαν море τοῦ (чтобы) κουφισθῆναι облегчить ἀπ᾿ от αὐτῶν· них; Ιωνας Иона δὲ же κατέβη сошёл εἰς во τὴν - κοίλην внутренность τοῦ - πλοίου корабля καὶ и ἐκάθευδεν спал καὶ и ἔρρεγχεν. храпел.

Масоретский:
וַ and יִּֽירְא֣וּ fear הַ the מַּלָּחִ֗ים mariner וַֽ and יִּזְעֲקוּ֮ cry אִ֣ישׁ man אֶל־ to אֱלֹהָיו֒ god(s) וַ and יָּטִ֨לוּ cast אֶת־ [object marker] הַ the כֵּלִ֜ים tool אֲשֶׁ֤ר [relative] בָּֽ in the אֳנִיָּה֙ ship אֶל־ to הַ the יָּ֔ם sea לְ to הָקֵ֖ל be slight מֵֽ from עֲלֵיהֶ֑ם upon וְ and יֹונָ֗ה Jonah יָרַד֙ descend אֶל־ to יַרְכְּתֵ֣י backside הַ the סְּפִינָ֔ה vessel וַ and יִּשְׁכַּ֖ב lie down וַ and יֵּרָדַֽם׃ sleep

Синодальный: 1:6 - И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? встань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погибнем.
МБО1:6 - Капитан пришел к нему и сказал: - Что ты спишь? Вставай, воззови к своему Богу! Может быть, Он позаботится о нас, и мы не погибнем.

LXX Септуагинта: καὶ И προσῆλθεν подошёл πρὸς к αὐτὸν нему - πρωρεὺς капитан καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ ему: Τί Что σὺ ты ῥέγχεις храпишь? ἀνάστα Встань καὶ и ἐπικαλοῦ призови τὸν - θεόν Бога σου, твоего, ὅπως чтобы διασώσῃ спас - θεὸς Бог ἡμᾶς нас καὶ и μὴ не ἀπολώμεθα. погибли.

Масоретский:
וַ and יִּקְרַ֤ב approach אֵלָיו֙ to רַ֣ב chief הַ the חֹבֵ֔ל sailor וַ and יֹּ֥אמֶר say לֹ֖ו to מַה־ what לְּךָ֣ to נִרְדָּ֑ם sleep ק֚וּם arise קְרָ֣א call אֶל־ to אֱלֹהֶ֔יךָ god(s) אוּלַ֞י perhaps יִתְעַשֵּׁ֧ת think הָ the אֱלֹהִ֛ים god(s) לָ֖נוּ to וְ and לֹ֥א not נֹאבֵֽד׃ perish

Синодальный: 1:7 - И сказали друг другу: пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на Иону.
МБО1:7 - Моряки говорили друг другу: - Давайте бросим жребий и узнаем, кто виновник этой беды. Они бросили жребий, и жребий пал на Иону.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал ἕκαστος каждый πρὸς к τὸν - πλησίον ближнему αὐτοῦ его: Δεῦτε Идите βάλωμεν бросим κλήρους жребий καὶ и ἐπιγνῶμεν узнаем τίνος кого ἕνεκεν ради - κακία беда αὕτη эта ἐστὶν есть ἐν на ἡμῖν. нас. καὶ И ἔβαλον они бросили κλήρους, жребий, καὶ и ἔπεσεν упал - κλῆρος жребий ἐπὶ на Ιωναν. Иону.

Масоретский:
וַ and יֹּאמְר֞וּ say אִ֣ישׁ man אֶל־ to רֵעֵ֗הוּ fellow לְכוּ֙ walk וְ and נַפִּ֣ילָה fall גֹֽורָלֹ֔ות lot וְ and נֵ֣דְעָ֔ה know בְּ in שֶׁ [relative] לְּ to מִ֛י who הָ the רָעָ֥ה evil הַ the זֹּ֖את this לָ֑נוּ to וַ and יַּפִּ֨לוּ֙ fall גֹּֽורָלֹ֔ות lot וַ and יִּפֹּ֥ל fall הַ the גֹּורָ֖ל lot עַל־ upon יֹונָֽה׃ Jonah

Синодальный: 1:8 - Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? какое твое занятие, и откуда идешь ты? где твоя страна, и из какого ты народа?
МБО1:8 - Тогда они спросили его: - Скажи нам, кто виновник этой беды? Каково твое ремесло? Откуда ты держишь путь? Из какой ты страны? Из какого народа?

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπον они сказали πρὸς к αὐτόν нему: ᾿Απάγγειλον Сообщи ἡμῖν нам τίνος чего ἕνεκεν ради - κακία беда αὕτη эта ἐστὶν есть ἐν на ἡμῖν. нас. τίς Какое σου твоё - ἐργασία занятие ἐστίν есть καὶ и πόθεν откуда ἔρχῃ, идёшь, καὶ и ἐκ из ποίας какой χώρας страны́ καὶ и ἐκ из ποίου какого λαοῦ народа εἶ есть σύ ты

Масоретский:
וַ and יֹּאמְר֣וּ say אֵלָ֔יו to הַגִּידָה־ report נָּ֣א yeah לָ֔נוּ to בַּ in אֲשֶׁ֛ר [relative] לְ to מִי־ who הָ the רָעָ֥ה evil הַ the זֹּ֖את this לָ֑נוּ to מַה־ what מְּלַאכְתְּךָ֙ work וּ and מֵ from אַ֣יִן whence תָּבֹ֔וא come מָ֣ה what אַרְצֶ֔ךָ earth וְ and אֵֽי־ where מִ from זֶּ֥ה this עַ֖ם people אָֽתָּה׃ you

Синодальный: 1:9 - И он сказал им: я Еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу.
МБО1:9 - Он ответил: - Я еврей и поклоняюсь Господу, Богу небес, Который создал море и сушу.

LXX Септуагинта: καὶ и εἶπεν он сказал πρὸς к αὐτούς ним: Δοῦλος Раб κυρίου Го́спода ἐγώ я εἰμι есть καὶ и τὸν - κύριον Господу θεὸν Богу τοῦ - οὐρανοῦ неба ἐγὼ я σέβομαι, поклоняюсь, ὃς Который ἐποίησεν сделал τὴν - θάλασσαν море καὶ и τὴν - ξηράν. су́шу.

Масоретский:
וַ and יֹּ֥אמֶר say אֲלֵיהֶ֖ם to עִבְרִ֣י Hebrew אָנֹ֑כִי i וְ and אֶת־ [object marker] יְהוָ֞ה YHWH אֱלֹהֵ֤י god(s) הַ the שָּׁמַ֨יִם֙ heavens אֲנִ֣י i יָרֵ֔א fear אֲשֶׁר־ [relative] עָשָׂ֥ה make אֶת־ [object marker] הַ the יָּ֖ם sea וְ and אֶת־ [object marker] הַ the יַּבָּשָֽׁה׃ dry land

Синодальный: 1:10 - И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им.
МБО1:10 - Они очень перепугались и спросили: - Что же ты наделал? (Они знали, что он бежал от Господа: он уже рассказал им об этом.)

LXX Септуагинта: καὶ И ἐφοβήθησαν устрашились οἱ - ἄνδρες мужчины φόβον страхом μέγαν больши́м καὶ и εἶπαν сказали πρὸς к αὐτόν нему: Τί Что τοῦτο это ἐποίησας ты сделал διότι потому что ἔγνωσαν узнали οἱ - ἄνδρες мужчины ὅτι что ἐκ от προσώπου лица́ κυρίου Го́спода ἦν он был φεύγων, бегущий, ὅτι потому что ἀπήγγειλεν он сообщил αὐτοῖς. им.

Масоретский:
וַ and יִּֽירְא֤וּ fear הָֽ the אֲנָשִׁים֙ man יִרְאָ֣ה fear גְדֹולָ֔ה great וַ and יֹּאמְר֥וּ say אֵלָ֖יו to מַה־ what זֹּ֣את this עָשִׂ֑יתָ make כִּֽי־ that יָדְע֣וּ know הָ the אֲנָשִׁ֗ים man כִּֽי־ that מִ from לִּ to פְנֵ֤י face יְהוָה֙ YHWH ה֣וּא he בֹרֵ֔חַ run away כִּ֥י that הִגִּ֖יד report לָהֶֽם׃ to

Синодальный: 1:11 - И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться.
МБО1:11 - А море бушевало все сильнее и сильнее, и тогда они спросили его: - Что нам сделать с тобой, чтобы море утихло перед нами?

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπαν они сказали πρὸς к αὐτόν нему: Τί Что σοι тебе ποιήσωμεν мы сделали бы καὶ и κοπάσει утихло - θάλασσα море ἀφ᾿ от ἡμῶν нас ὅτι потому что - θάλασσα море ἐπορεύετο шло καὶ и ἐξήγειρεν возбуждалось μᾶλλον более κλύδωνα. волнением.

Масоретский:
וַ and יֹּאמְר֤וּ say אֵלָיו֙ to מַה־ what נַּ֣עֲשֶׂה make לָּ֔ךְ to וְ and יִשְׁתֹּ֥ק be silent הַ the יָּ֖ם sea מֵֽ from עָלֵ֑ינוּ upon כִּ֥י that הַ the יָּ֖ם sea הֹולֵ֥ךְ walk וְ and סֹעֵֽר׃ be stormy

Синодальный: 1:12 - Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря.
МБО1:12 - - Возьмите меня и бросьте в море, - ответил он, - и оно утихнет перед вами. Я знаю, что этот страшный шторм обрушился на вас из-за меня.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал Ιωνας Иона πρὸς к αὐτούς ним: ῎Αρατέ Возьмите με меня καὶ и ἐμβάλετέ бросьте με меня εἰς в τὴν - θάλασσαν, море, καὶ и κοπάσει утихнет - θάλασσα море ἀφ᾿ от ὑμῶν· вас; διότι потому что ἔγνωκα узнал ἐγὼ я ὅτι что δι᾿ из-за ἐμὲ меня - κλύδων волнение - μέγας великое οὗτος это ἐφ᾿ относительно ὑμᾶς вас ἐστιν. есть.

Масоретский:
וַ and יֹּ֣אמֶר say אֲלֵיהֶ֗ם to שָׂא֨וּנִי֙ lift וַ and הֲטִילֻ֣נִי cast אֶל־ to הַ the יָּ֔ם sea וְ and יִשְׁתֹּ֥ק be silent הַ the יָּ֖ם sea מֵֽ from עֲלֵיכֶ֑ם upon כִּ֚י that יֹודֵ֣עַ know אָ֔נִי i כִּ֣י that בְ in שֶׁ [relative] לִּ֔י to הַ the סַּ֧עַר storm הַ the גָּדֹ֛ול great הַ the זֶּ֖ה this עֲלֵיכֶֽם׃ upon

Синодальный: 1:13 - Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них.
МБО1:13 - Однако они принялись грести изо всех сил, чтобы пристать к берегу, но им это не удавалось, потому что море бушевало еще сильнее.

LXX Септуагинта: καὶ И παρεβιάζοντο налегли οἱ - ἄνδρες мужчины τοῦ - ἐπιστρέψαι (чтобы) обратить πρὸς к τὴν - γῆν земле καὶ и οὐκ не ἠδύναντο, могли, ὅτι потому что - θάλασσα море ἐπορεύετο шло καὶ и ἐξηγείρετο возрастало μᾶλλον более ἐπ᾿ на αὐτούς. них.

Масоретский:
וַ and יַּחְתְּר֣וּ dig הָ the אֲנָשִׁ֗ים man לְ to הָשִׁ֛יב return אֶל־ to הַ the יַּבָּשָׁ֖ה dry land וְ and לֹ֣א not יָכֹ֑לוּ be able כִּ֣י that הַ the יָּ֔ם sea הֹולֵ֥ךְ walk וְ and סֹעֵ֖ר be stormy עֲלֵיהֶֽם׃ upon

Синодальный: 1:14 - Тогда воззвали они к Господу и сказали: молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную; ибо Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе!
МБО1:14 - Тогда они стали призывать Господа: - Господи, не дай нам погибнуть за жизнь этого человека. Не взыскивай с нас за убийство невинного, ведь Ты, Господь, делаешь то, что угодно Тебе.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀνεβόησαν они воззвали πρὸς к κύριον Господу καὶ и εἶπαν сказали: Μηδαμῶς, Никак, κύριε, Господи, μὴ не ἀπολώμεθα погибнем ἕνεκεν из-за τῆς - ψυχῆς души́ τοῦ - ἀνθρώπου человека τούτου, этого, καὶ и μὴ не δῷς дай ἐφ᾿ на ἡμᾶς нас αἷμα кровь δίκαιον, праведного, ὅτι потому что σύ, ты, κύριε, Господь, ὃν каким τρόπον образом ἐβούλου возжелал πεποίηκας. делаешь.

Масоретский:
וַ and יִּקְרְא֨וּ call אֶל־ to יְהוָ֜ה YHWH וַ and יֹּאמְר֗וּ say אָנָּ֤ה pray יְהוָה֙ YHWH אַל־ not נָ֣א yeah נֹאבְדָ֗ה perish בְּ in נֶ֨פֶשׁ֙ soul הָ the אִ֣ישׁ man הַ the זֶּ֔ה this וְ and אַל־ not תִּתֵּ֥ן give עָלֵ֖ינוּ upon דָּ֣ם blood נָקִ֑יא innocent כִּֽי־ that אַתָּ֣ה you יְהוָ֔ה YHWH כַּ as אֲשֶׁ֥ר [relative] חָפַ֖צְתָּ desire עָשִֽׂיתָ׃ make

Синодальный: 1:15 - И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей.
МБО1:15 - Они взяли Иону, бросили его за борт, и бушевавшее море утихло.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔλαβον они взяли τὸν - Ιωναν Иону καὶ и ἐξέβαλον выбросили αὐτὸν его εἰς в τὴν - θάλασσαν, море, καὶ и ἔστη остановилось - θάλασσα море ἐκ от τοῦ - σάλου волнения αὐτῆς. его.

Масоретский:
וַ and יִּשְׂאוּ֙ lift אֶת־ [object marker] יֹונָ֔ה Jonah וַ and יְטִלֻ֖הוּ cast אֶל־ to הַ the יָּ֑ם sea וַ and יַּעֲמֹ֥ד stand הַ the יָּ֖ם sea מִ from זַּעְפֹּֽו׃ rage

Синодальный: 1:16 - И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты.
МБО1:16 - Моряки ужасно испугались Господа, принесли Господу жертву и дали обеты.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐφοβήθησαν устрашились οἱ - ἄνδρες мужчины φόβῳ страхом μεγάλῳ великим τὸν - κύριον Го́спода καὶ и ἔθυσαν принесли θυσίαν жертву τῷ - κυρίῳ Господу καὶ и εὔξαντο дали εὐχάς. обеты.

Масоретский:
וַ and יִּֽירְא֧וּ fear הָ the אֲנָשִׁ֛ים man יִרְאָ֥ה fear גְדֹולָ֖ה great אֶת־ [object marker] יְהוָ֑ה YHWH וַ and יִּֽזְבְּחוּ־ slaughter זֶ֨בַח֙ sacrifice לַֽ to יהוָ֔ה YHWH וַֽ and יִּדְּר֖וּ vow נְדָרִֽים׃ vow

Открыть окно