Библия Biblezoom Cloud / Амос 8 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 8:1 - Такое видение открыл мне Господь Бог: вот корзина со спелыми плодами.
МБО8:1 - [Корзина со спелыми плодами]
Вот что показал мне Владыка Господь: корзину со спелыми плодами.

LXX Септуагинта: Οὕτως Так ἔδειξέν показал μοι мне κύριος Господь καὶ и ἰδοὺ вот ἄγγος корзина ἰξευτοῦ. птицелова.

Масоретский:
כֹּ֥ה thus הִרְאַ֖נִי see אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִ֑ה YHWH וְ and הִנֵּ֖ה behold כְּל֥וּב basket קָֽיִץ׃ summer

Синодальный: 8:2 - И сказал Он: что ты видишь, Амос? Я ответил: корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне: приспел конец народу Моему, Израилю: не буду более прощать ему.
МБО8:2 - - Что ты видишь, Амос? - спросил Он. - Корзину со спелыми плодами, - ответил я. Тогда сказал мне Господь: - Пришел конец Моему народу, Израилю; Я больше не стану их щадить.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν Он сказал: Τί Что σὺ ты βλέπεις, видишь, ᾿Αμως Амос? καὶ и εἶπα сказал я ῎Αγγος Корзину ἰξευτοῦ. птицелова. καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: ῞Ηκει Пришёл τὸ - πέρας конец ἐπὶ на τὸν - λαόν народ μου Мой ᾿Ισραηλ, Израиль, οὐκέτι уже́ нет μὴ не προσθῶ буду τοῦ - παρελθεῖν миновать αὐτόν· его;

Масоретский:
וַ and יֹּ֗אמֶר say מָֽה־ what אַתָּ֤ה you רֹאֶה֙ see עָמֹ֔וס Amos וָ and אֹמַ֖ר say כְּל֣וּב basket קָ֑יִץ summer וַ and יֹּ֨אמֶר say יְהוָ֜ה YHWH אֵלַ֗י to בָּ֤א come הַ the קֵּץ֙ end אֶל־ to עַמִּ֣י people יִשְׂרָאֵ֔ל Israel לֹא־ not אֹוסִ֥יף add עֹ֖וד duration עֲבֹ֥ור pass לֹֽו׃ to

Синодальный: 8:3 - Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог; много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча.
МБО8:3 - Храмовые песни в тот день станут воем, - возвещает Владыка Господь, - везде будет множество трупов! Молчи!

LXX Септуагинта: καὶ и ὀλολύξει вопли τὰ - φατνώματα потолка τοῦ - ναοῦ· святилища; ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ - ἡμέρᾳ, день, λέγει говорит κύριος, Господь, πολὺς много - πεπτωκὼς павших ἐν во παντὶ всяком τόπῳ, месте, ἐπιρρίψω Я буду бросать σιωπήν. в молчании.

Масоретский:
וְ and הֵילִ֜ילוּ howl שִׁירֹ֤ות song הֵיכָל֙ palace בַּ in the יֹּ֣ום day הַ the ה֔וּא he נְאֻ֖ם speech אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִ֑ה YHWH רַ֣ב much הַ the פֶּ֔גֶר corpse בְּ in כָל־ whole מָקֹ֖ום place הִשְׁלִ֥יךְ throw הָֽס׃ פ be still

Синодальный: 8:4 - Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, —
МБО8:4 - Слушайте это, топчущие бедных, уничтожающие нищих страны,

LXX Септуагинта: ᾿Ακούσατε Послушайте δὴ поэтому ταῦτα, это, οἱ - ἐκτρίβοντες истребляющие εἰς с τὸ - πρωῒ раннего утра πένητα бедного καὶ и καταδυναστεύοντες угнетающие πτωχοὺς нищих ἀπὸ от τῆς - γῆς, земли́,

Масоретский:
שִׁמְעוּ־ hear זֹ֕את this הַ the שֹּׁאֲפִ֖ים gasp אֶבְיֹ֑ון poor וְ and לַ to שְׁבִּ֖ית cease ענוי־ humble אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 8:5 - вы, которые говорите: "когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами,
МБО8:5 - говоря: «Когда же пройдет праздник Новолуния, чтобы нам продавать зерно, и суббота закончится, чтобы нам торговать пшеницей?» - урезая меру, завышая цену и обманывая неточными весами,

LXX Септуагинта: οἱ - λέγοντες говорящие: Πότε Когда-нибудь διελεύσεται пройдёт - μὴν месяц καὶ и ἐμπολήσομεν будем торговать καὶ и τὰ - σάββατα субботы καὶ и ἀνοίξομεν откроем θησαυροὺς сокровища τοῦ - ποιῆσαι (чтобы) сделать μικρὸν малой μέτρον меру καὶ и τοῦ - μεγαλῦναι (чтобы) увеличить στάθμια гири καὶ и ποιῆσαι (чтобы) сделать ζυγὸν ярмо ἄδικον неправды

Масоретский:
לֵ to אמֹ֗ר say מָתַ֞י when יַעֲבֹ֤ר pass הַ the חֹ֨דֶשׁ֙ month וְ and נַשְׁבִּ֣ירָה buy grain שֶּׁ֔בֶר corn וְ and הַ the שַּׁבָּ֖ת sabbath וְ and נִפְתְּחָה־ open בָּ֑ר grain לְ to הַקְטִ֤ין be small אֵיפָה֙ ephah וּ and לְ to הַגְדִּ֣יל be strong שֶׁ֔קֶל shekel וּ and לְ to עַוֵּ֖ת be crooked מֹאזְנֵ֥י balances מִרְמָֽה׃ deceit

Синодальный: 8:6 - чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать".
МБО8:6 - покупая нищего за серебро и бедного за пару сандалий, продавая даже шелуху от зерна.

LXX Септуагинта: τοῦ - κτᾶσθαι (чтобы) приобретать ἐν - ἀργυρίῳ серебром πτωχοὺς нищих καὶ и ταπεινὸν бедных ἀντὶ за ὑποδημάτων обувь καὶ и ἀπὸ из παντὸς всякого γενήματος плода ἐμπορευσόμεθα будем торговать

Масоретский:
לִ to קְנֹ֤ות buy בַּ in the כֶּ֨סֶף֙ silver דַּלִּ֔ים poor וְ and אֶבְיֹ֖ון poor בַּ in עֲב֣וּר way נַעֲלָ֑יִם sandal וּ and מַפַּ֥ל refuse בַּ֖ר grain נַשְׁבִּֽיר׃ buy grain

Синодальный: 8:7 - Клялся Господь славою Иакова: поистине во веки не забуду ни одного из дел их!
МБО8:7 - Гордостью Иакова поклялся Господь: - Никогда не забуду ничего из их дел.

LXX Септуагинта: ὀμνύει клянётся κύριος Господь καθ᾿ по (отношению к) ὑπερηφανίας славе Ιακωβ Иакова: Εἰ (Действительно) ли ἐπιλησθήσεται будут забыты εἰς при νεῖκος ссоре πάντα все τὰ - ἔργα дела́ ὑμῶν. ваши?

Масоретский:
נִשְׁבַּ֥ע swear יְהוָ֖ה YHWH בִּ in גְאֹ֣ון height יַעֲקֹ֑ב Jacob אִם־ if אֶשְׁכַּ֥ח forget לָ to נֶ֖צַח glory כָּל־ whole מַעֲשֵׂיהֶֽם׃ deed

Синодальный: 8:8 - Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река Египетская.
МБО8:8 - - Разве не содрогнется от этого земля, и не заплачет всякий живущий на ней? Вся земля поднимется, как Нил, будет вздыматься и убывать, как река Египта.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐπὶ при τούτοις этих οὐ разве не ταραχθήσεται поколеблется - γῆ, земля, καὶ и πενθήσει восплачет πᾶς всякий - κατοικῶν живущий ἐν на αὐτῇ, ней, καὶ и ἀναβήσεται взойдёт ὡς как ποταμὸς река συντέλεια окончание καὶ и καταβήσεται сойдёт ὡς как ποταμὸς река Αἰγύπτου. Египта?

Масоретский:
הַ֤ [interrogative] עַל upon זֹאת֙ this לֹֽא־ not תִרְגַּ֣ז quake הָ the אָ֔רֶץ earth וְ and אָבַ֖ל mourn כָּל־ whole יֹושֵׁ֣ב sit בָּ֑הּ in וְ and עָלְתָ֤ה ascend כָ as the אֹר֙ Nile כֻּלָּ֔הּ whole וְ and נִגְרְשָׁ֥ה drive out ו and נשׁקה collapse כִּ as יאֹ֥ור Nile מִצְרָֽיִם׃ ס Egypt

Синодальный: 8:9 - И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня.
МБО8:9 - В тот день, - возвещает Владыка Господь, - Я сделаю так, что солнце закатится в полдень и накрою землю мраком средь ясного дня.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔσται будет ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ - ἡμέρᾳ, день, λέγει говорит κύριος Господь - θεός, Бог, καὶ и δύσεται зайдёт - ἥλιος солнце μεσημβρίας, среди дня, καὶ и συσκοτάσει потемнеет ἐπὶ на τῆς - γῆς земле ἐν в ἡμέρᾳ день τὸ - φῶς· свет;

Масоретский:
וְ and הָיָ֣ה׀ be בַּ in the יֹּ֣ום day הַ the ה֗וּא he נְאֻם֙ speech אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִ֔ה YHWH וְ and הֵבֵאתִ֥י come הַ the שֶּׁ֖מֶשׁ sun בַּֽ in the צָּהֳרָ֑יִם noon וְ and הַחֲשַׁכְתִּ֥י be dark לָ to the אָ֖רֶץ earth בְּ in יֹ֥ום day אֹֽור׃ light

Синодальный: 8:10 - И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову; и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет — как горький день.
МБО8:10 - Праздники ваши обращу в скорбь и все ваши песни - в плач. Я заставлю всех вас одеться в рубище и обрить свои головы. Произведу в то время плач, как о единственном сыне, и горьким будет день, когда наступит конец.

LXX Септуагинта: καὶ и μεταστρέψω Я переменю τὰς - ἑορτὰς праздники ὑμῶν ваши εἰς в πένθος скорбь καὶ и πάσας все τὰς - ᾠδὰς песни ὑμῶν ваши εἰς в θρῆνον плач καὶ и ἀναβιβῶ возложу ἐπὶ на πᾶσαν всякое ὀσφὺν бедро σάκκον грубую ткань καὶ и ἐπὶ на πᾶσαν всякую κεφαλὴν голову φαλάκρωμα плешь καὶ и θήσομαι Я сделаю αὐτὸν его ὡς как πένθος скорбь ἀγαπητοῦ (за) любимого καὶ и τοὺς (за) которыми μετ᾿ с αὐτοῦ ним ὡς как ἡμέραν день ὀδύνης. бедствия.

Масоретский:
וְ and הָפַכְתִּ֨י turn חַגֵּיכֶ֜ם festival לְ to אֵ֗בֶל mourning rites וְ and כָל־ whole שִֽׁירֵיכֶם֙ song לְ to קִינָ֔ה elegy וְ and הַעֲלֵיתִ֤י ascend עַל־ upon כָּל־ whole מָתְנַ֨יִם֙ hips שָׂ֔ק sack וְ and עַל־ upon כָּל־ whole רֹ֖אשׁ head קָרְחָ֑ה baldness וְ and שַׂמְתִּ֨יהָ֙ put כְּ as אֵ֣בֶל mourning rites יָחִ֔יד only one וְ and אַחֲרִיתָ֖הּ end כְּ as יֹ֥ום day מָֽר׃ bitter

Синодальный: 8:11 - Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних.
МБО8:11 - Близятся дни, - возвещает Владыка Господь, - когда Я пошлю на землю голод - не пищи голод, не жажду воды, а голод и жажду услышать слова Господа.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот ἡμέραι дни ἔρχονται, приходят, λέγει говорит κύριος, Господь, καὶ и ἐξαποστελῶ Я пошлю λιμὸν голод ἐπὶ на τὴν - γῆν, землю, οὐ не λιμὸν голод ἄρτου хлеба οὐδὲ и не δίψαν жажду ὕδατος, воды́, ἀλλὰ но λιμὸν голод τοῦ - ἀκοῦσαι (чтобы) услышать λόγον слово κυρίου· Го́спода;

Масоретский:
הִנֵּ֣ה׀ behold יָמִ֣ים day בָּאִ֗ים come נְאֻם֙ speech אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִ֔ה YHWH וְ and הִשְׁלַחְתִּ֥י send רָעָ֖ב hunger בָּ in the אָ֑רֶץ earth לֹֽא־ not רָעָ֤ב hunger לַ to the לֶּ֨חֶם֙ bread וְ and לֹֽא־ not צָמָ֣א thirst לַ to the מַּ֔יִם water כִּ֣י that אִם־ if לִ to שְׁמֹ֔עַ hear אֵ֖ת [object marker] דִּבְרֵ֥י word יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 8:12 - И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его.
МБО8:12 - Будут скитаться от моря до моря, и от севера метаться к востоку в поисках слова Господня, но не найдут его.

LXX Септуагинта: καὶ и σαλευθήσονται поколеблются ὕδατα во́ды ἕως до θαλάσσης, мо́ря, καὶ и ἀπὸ от βορρᾶ севера ἕως до ἀνατολῶν востока περιδραμοῦνται будут скитаться ζητοῦντες ищущие τὸν - λόγον слово κυρίου Го́спода καὶ и οὐ нет μὴ не εὕρωσιν. найдут.

Масоретский:
וְ and נָעוּ֙ quiver מִ from יָּ֣ם sea עַד־ unto יָ֔ם sea וּ and מִ from צָּפֹ֖ון north וְ and עַד־ unto מִזְרָ֑ח sunrise יְשֹֽׁוטְט֛וּ rove about לְ to בַקֵּ֥שׁ seek אֶת־ [object marker] דְּבַר־ word יְהוָ֖ה YHWH וְ and לֹ֥א not יִמְצָֽאוּ׃ find

Синодальный: 8:13 - В тот день истаявать будут от жажды красивые девы и юноши,
МБО8:13 - В тот день красивые девушки и юноши ослабеют от жажды.

LXX Септуагинта: ἐν В τῇ - ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ἐκλείψουσιν исчезнут αἱ - παρθένοι девушки αἱ - καλαὶ прекрасные καὶ и οἱ - νεανίσκοι юноши ἐν в δίψει жажде

Масоретский:
בַּ in the יֹּ֨ום day הַ the ה֜וּא he תִּ֠תְעַלַּפְנָה cover הַ the בְּתוּלֹ֧ת virgin הַ the יָּפֹ֛ות beautiful וְ and הַ the בַּחוּרִ֖ים young man בַּ in the צָּמָֽא׃ thirst

Синодальный: 8:14 - которые клянутся грехом Самарийским и говорят: "жив бог твой, Дан! и жив путь в Вирсавию!" — Они падут и уже не встанут.
МБО8:14 - Те, кто клянется грехом Самарии, и говорит: «Верно, как и то, что бог твой жив, о Дан», - или: «Верно, как и то, что живо поломничество в Вирсавию», - падут и больше не встанут.

LXX Септуагинта: οἱ которые ὀμνύοντες клянущиеся κατὰ согласно τοῦ - ἱλασμοῦ примирительной жертвой Σαμαρείας Самарии καὶ и οἱ - λέγοντες говорящие: Ζῇ Живёт - θεός бог σου, твой, Δαν, Дан, καὶ и ζῇ живёт - θεός бог σου, твой, Βηρσαβεε· Вирсавия; καὶ и πεσοῦνται падут καὶ и οὐ нет μὴ не ἀναστῶσιν встанут ἔτι. уже́.

Масоретский:
הַ the נִּשְׁבָּעִים֙ swear בְּ in אַשְׁמַ֣ת guiltiness שֹֽׁמְרֹ֔ון Samaria וְ and אָמְר֗וּ say חֵ֤י alive אֱלֹהֶ֨יךָ֙ god(s) דָּ֔ן Dan וְ and חֵ֖י alive דֶּ֣רֶךְ way בְּאֵֽר־ well שָׁ֑בַע Sheba וְ and נָפְל֖וּ fall וְ and לֹא־ not יָק֥וּמוּ arise עֹֽוד׃ ס duration

Открыть окно