Библия Biblezoom Cloud / Осия 11 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 11:1 - На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего.
МБО11:1 - На рассвете того дня погибнет царь Израиля. - Когда Израиль был ребенком, Я любил его, и из Египта призвал Я сына Моего.

LXX Септуагинта: Διότι В силу того что νήπιος малолетний Ισραηλ, Израиль, καὶ и ἐγὼ Я ἠγάπησα полюбил αὐτὸν его καὶ и ἐξ из Αἰγύπτου Египта μετεκάλεσα вызвал τὰ - τέκνα детей αὐτοῦ. его.

Масоретский:
כִּ֛י that נַ֥עַר boy יִשְׂרָאֵ֖ל Israel וָ and אֹהֲבֵ֑הוּ love וּ and מִ from מִּצְרַ֖יִם Egypt קָרָ֥אתִי call לִ to בְנִֽי׃ son

Синодальный: 11:2 - Звали их, а они уходили прочь от лица их: приносили жертву Ваалам и кадили истуканам.
МБО11:2 - Но чем больше Я звал израильтян, тем дальше они уходили от Меня. Они приносили жертвы Ваалам и благовония идолам.

LXX Септуагинта: καθὼς Как μετεκάλεσα Я вызвал αὐτούς, их, οὕτως так ἀπῴχοντο они уходили ἐκ от προσώπου лица́ μου· Моего; αὐτοὶ они сами τοῖς - Βααλιμ Ваалам ἔθυον приносили жертвы καὶ и τοῖς - γλυπτοῖς резным (изображениям) ἐθυμίων. кадили.

Масоретский:
קָרְא֖וּ call לָהֶ֑ם to כֵּ֚ן thus הָלְכ֣וּ walk מִ from פְּנֵיהֶ֔ם face לַ to the בְּעָלִ֣ים lord, baal יְזַבֵּ֔חוּ slaughter וְ and לַ to the פְּסִלִ֖ים idol יְקַטֵּרֽוּן׃ smoke

Синодальный: 11:3 - Я Сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках Своих, а они не сознавали, что Я врачевал их.
МБО11:3 - Это Я научил Ефрема ходить, держа его за руки, а он не осознавал, что Я был и Тем, Кто исцелял его.

LXX Септуагинта: καὶ Тогда ἐγὼ Я συνεπόδισα связывал τὸν - Εφραιμ, Ефрема, ἀνέλαβον поднял αὐτὸν его ἐπὶ на τὸν - βραχίονά плечо μου, Моё, καὶ но οὐκ не ἔγνωσαν осознали они ὅτι что ἴαμαι Я исцелил αὐτούς. их.

Масоретский:
וְ and אָנֹכִ֤י i תִרְגַּ֨לְתִּי֙ slander לְ to אֶפְרַ֔יִם Ephraim קָחָ֖ם take עַל־ upon זְרֹֽועֹתָ֑יו arm וְ and לֹ֥א not יָדְע֖וּ know כִּ֥י that רְפָאתִֽים׃ heal

Синодальный: 11:4 - Узами человеческими влек Я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им.
МБО11:4 - Я вел их узами любви и человеческой доброты. Я снял ярмо с их шеи и склонился, чтобы накормить их.

LXX Септуагинта: ἐν При διαφθορᾷ истреблении ἀνθρώπων людей ἐξέτεινα распростер αὐτοὺς их ἐν - δεσμοῖς связями ἀγαπήσεώς любви μου Моей καὶ и ἔσομαι буду αὐτοῖς им ὡς как ῥαπίζων ударяющий ἄνθρωπος человек ἐπὶ по τὰς - σιαγόνας щекам αὐτοῦ· его; καὶ и ἐπιβλέψομαι буду наблюдать πρὸς за αὐτόν, ним, δυνήσομαι буду сильным αὐτῷ. ему.

Масоретский:
בְּ in חַבְלֵ֨י cord אָדָ֤ם human, mankind אֶמְשְׁכֵם֙ draw בַּ in עֲבֹתֹ֣ות rope אַהֲבָ֔ה love וָ and אֶהְיֶ֥ה be לָהֶ֛ם to כִּ as מְרִ֥ימֵי be high עֹ֖ל yoke עַ֣ל upon לְחֵיהֶ֑ם jaw וְ and אַ֥ט extend אֵלָ֖יו to אֹוכִֽיל׃ eat

Синодальный: 11:5 - Не возвратится он в Египет, но Ассур — он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко Мне.
МБО11:5 - Не вернутся ли они в Египет и не будет ли Ассирия править ими из-за того, что они отказались покаяться?

LXX Септуагинта: ἐν При διαφθορᾷ истреблении ἀνθρώπων людей ἐξέτεινα распростер αὐτοὺς их ἐν - δεσμοῖς связями ἀγαπήσεώς любви μου Моей καὶ и ἔσομαι буду αὐτοῖς им ὡς как ῥαπίζων ударяющий ἄνθρωπος человек ἐπὶ по τὰς - σιαγόνας щекам αὐτοῦ· его; καὶ и ἐπιβλέψομαι буду наблюдать πρὸς за αὐτόν, ним, δυνήσομαι буду сильным αὐτῷ. ему.

Масоретский:
לֹ֤א not יָשׁוּב֙ return אֶל־ to אֶ֣רֶץ earth מִצְרַ֔יִם Egypt וְ and אַשּׁ֖וּר Asshur ה֣וּא he מַלְכֹּ֑ו king כִּ֥י that מֵאֲנ֖וּ refuse לָ to שֽׁוּב׃ return

Синодальный: 11:6 - И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их.
МБО11:6 - Мечи засверкают в их городах, разрушат затворы их ворот и положат конец их планам.

LXX Септуагинта: καὶ И ἠσθένησεν ослаб ῥομφαία меч ἐν в ταῖς - πόλεσιν городах αὐτοῦ его καὶ и κατέπαυσεν успокоился ἐν в ταῖς - χερσὶν руках αὐτοῦ, его, καὶ и φάγονται будут пожраны ἐκ от τῶν - διαβουλίων помыслов αὐτῶν. своих.

Масоретский:
וְ and חָלָ֥ה dance חֶ֨רֶב֙ dagger בְּ in עָרָ֔יו town וְ and כִלְּתָ֥ה be complete בַדָּ֖יו linen, part, stave וְ and אָכָ֑לָה eat מִֽ from מֹּעֲצֹ֖ותֵיהֶֽם׃ counsel

Синодальный: 11:7 - Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно.
МБО11:7 - Мой народ склонен к тому, чтобы отворачиваться от Меня. Хотя пророки и призывают его к Всевышнему, никто не превозносит Его.

LXX Септуагинта: καὶ И - λαὸς народ αὐτοῦ его ἐπικρεμάμενος зависящий ἐκ от τῆς - κατοικίας местопребывания αὐτοῦ, своего, καὶ и - θεὸς Бог ἐπὶ на τὰ - τίμια ценности αὐτοῦ его θυμωθήσεται, разгневался, καὶ и οὐ нет μὴ не ὑψώσῃ поднимешь αὐτόν. его.

Масоретский:
וְ and עַמִּ֥י people תְלוּאִ֖ים hang לִ to מְשֽׁוּבָתִ֑י apostasy וְ and אֶל־ to עַל֙ height יִקְרָאֻ֔הוּ call יַ֖חַד gathering לֹ֥א not יְרֹומֵם׃ be high

Синодальный: 11:8 - Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою, сделаю ли тебе, что Севоиму? Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя!
МБО11:8 - Как Я могу оставить тебя, Ефрем? Как Я могу предать тебя, Израиль? Могу ли поступить с тобой как с Адмой? Могу ли Я сделать тебе то, что Цевоиму? Мое сердце изменилось, возросло Мое сострадание.

LXX Септуагинта: τί Что́ σε тебе διαθῶ, Я предпишу, Εφραιμ; Ефрем? ὑπερασπιῶ Защищу (ли) σου, тебя, Ισραηλ; Израиль? τί Что́ σε тебе διαθῶ; Я предпишу? ὡς Как Αδαμα Адаму θήσομαί определю σε тебе καὶ и ὡς как Σεβωιμ Севоиму? μετεστράφη Переменю - καρδία сердце μου Моё ἐν к τῷ - αὐτῷ, нему, συνεταράχθη возбуждено - μεταμέλειά сожаление μου. Моё.

Масоретский:
אֵ֞יךְ how אֶתֶּנְךָ֣ give אֶפְרַ֗יִם Ephraim אֲמַגֶּנְךָ֙ deliver יִשְׂרָאֵ֔ל Israel אֵ֚יךְ how אֶתֶּנְךָ֣ give כְ as אַדְמָ֔ה Admah אֲשִֽׂימְךָ֖ put כִּ as צְבֹאיִ֑ם Zeboiim נֶהְפַּ֤ךְ turn עָלַי֙ upon לִבִּ֔י heart יַ֖חַד gathering נִכְמְר֥וּ grow hot נִחוּמָֽי׃ comfort

Синодальный: 11:9 - Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а не человек; среди тебя Святый; Я не войду в город.
МБО11:9 - Я не поступлю по ярости Своего гнева, не разрушу Ефрема снова. Потому что Я - Бог, а не человек, Святой среди тебя. Я не приду в гневе.

LXX Септуагинта: οὐ Нет μὴ не ποιήσω сделаю κατὰ по τὴν - ὀργὴν гневу τοῦ - θυμοῦ ярости μου, Моей, οὐ нет μὴ не ἐγκαταλίπω оставлю τοῦ - ἐξαλειφθῆναι (чтобы) быть стёртым τὸν - Εφραιμ· Ефрема; διότι потому что θεὸς Бог ἐγώ Я εἰμι есть καὶ а οὐκ не ἄνθρωπος· человек; ἐν среди σοὶ тебя ἅγιος, Святой, καὶ и οὐκ не εἰσελεύσομαι войду εἰς в πόλιν. город.

Масоретский:
לֹ֤א not אֶֽעֱשֶׂה֙ make חֲרֹ֣ון anger אַפִּ֔י nose לֹ֥א not אָשׁ֖וּב return לְ to שַׁחֵ֣ת destroy אֶפְרָ֑יִם Ephraim כִּ֣י that אֵ֤ל god אָֽנֹכִי֙ i וְ and לֹא־ not אִ֔ישׁ man בְּ in קִרְבְּךָ֣ interior קָדֹ֔ושׁ holy וְ and לֹ֥א not אָבֹ֖וא come בְּ in עִֽיר׃ excitement

Синодальный: 11:10 - Вслед Господа пойдут они; как лев, Он даст глас Свой, даст глас Свой, и встрепенутся к Нему сыны с запада,
МБО11:10 - Они последуют за Мной, Я зарычу, как лев. Когда Я зарычу, Мои дети в трепете придут с запада.

LXX Септуагинта: ὀπίσω За κυρίου Господом πορεύσομαι· пойдём; ὡς как λέων лев ἐρεύξεται, зарычит, ὅτι потому что αὐτὸς Он ὠρύσεται, зарычит, καὶ и ἐκστήσονται придут в исступление τέκνα дети ὑδάτων. вод.

Масоретский:
אַחֲרֵ֧י after יְהוָ֛ה YHWH יֵלְכ֖וּ walk כְּ as אַרְיֵ֣ה lion יִשְׁאָ֑ג roar כִּֽי־ that ה֣וּא he יִשְׁאַ֔ג roar וְ and יֶחֶרְד֥וּ tremble בָנִ֖ים son מִ from יָּֽם׃ sea

Синодальный: 11:11 - встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли Ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит Господь.
МБО11:11 - Они вернутся из Египта, трепеща как птицы, из Ассирии - как голуби. Я поселю их в их жилищах, - возвещает Господь.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐκστήσονται придут в исступление ὡς как ὄρνεον птица ἐξ из Αἰγύπτου Египта καὶ и ὡς как περιστερὰ голубь ἐκ из γῆς земли́ ᾿Ασσυρίων· Ассирии; καὶ и ἀποκαταστήσω восстановлю αὐτοὺς их εἰς в τοὺς - οἴκους дома́х αὐτῶν, их, λέγει говорит κύριος. Господь.

Масоретский:
יֶחֶרְד֤וּ tremble כְ as צִפֹּור֙ bird מִ from מִּצְרַ֔יִם Egypt וּ and כְ as יֹונָ֖ה dove מֵ from אֶ֣רֶץ earth אַשּׁ֑וּר Asshur וְ and הֹושַׁבְתִּ֥ים sit עַל־ upon בָּתֵּיהֶ֖ם house נְאֻם־ speech יְהוָֽה׃ ס YHWH

Синодальный: 11:12 - Окружил Меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством; Иуда держался еще Бога и верен был со святыми.
МБО11:12 - [Израиль похож на своего праотца]
Ефрем окружил Меня ложью, а дом Израилев обманом, и Иуда сильно противится Богу, и даже верному Святому.

LXX Септуагинта:

Масоретский:

Открыть окно