Библия Biblezoom Cloud / Иезекииль 31 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 31:1 - В одиннадцатом году, в третьем месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне:
МБО31:1 - [Египет будет повержен, как Ассирия]
В одиннадцатом году, в первый день третьего месяца было ко мне слово Господа:

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῷ - ἑνδεκάτῳ одиннадцатый ἔτει год ἐν в τῷ - τρίτῳ третий μηνὶ месяц μιᾷ первым (днём) τοῦ - μηνὸς месяца ἐγένετο было λόγος Слово κυρίου Го́спода πρός ко με мне λέγων говорящее:

Масоретский:
וַ and יְהִ֗י be בְּ in אַחַ֤ת one עֶשְׂרֵה֙ -teen שָׁנָ֔ה year בַּ in the שְּׁלִישִׁ֖י third בְּ in אֶחָ֣ד one לַ to the חֹ֑דֶשׁ month הָיָ֥ה be דְבַר־ word יְהוָ֖ה YHWH אֵלַ֥י to לֵ to אמֹֽר׃ say

Синодальный: 31:2 - сын человеческий! скажи фараону, царю Египетскому, и народу его: кому ты равняешь себя в величии твоем?
МБО31:2 - - Сын человеческий, скажи фараону, царю Египта, и его полчищам: - Кто сравнится с тобой величием?

LXX Септуагинта: Υἱὲ Сын ἀνθρώπου, человека, εἰπὸν скажи πρὸς к Φαραω фараону βασιλέα царю Αἰγύπτου Египта καὶ и τῷ - πλήθει множеству αὐτοῦ его: Τίνι Кому ὡμοίωσας уподобил σεαυτὸν ты себя ἐν в τῷ - ὕψει высоте σου; твоей?

Масоретский:
בֶּן־ son אָדָ֕ם human, mankind אֱמֹ֛ר say אֶל־ to פַּרְעֹ֥ה pharaoh מֶֽלֶךְ־ king מִצְרַ֖יִם Egypt וְ and אֶל־ to הֲמֹונֹ֑ו commotion אֶל־ to מִ֖י who דָּמִ֥יתָ be like בְ in גָדְלֶֽךָ׃ greatness

Синодальный: 31:3 - Вот, Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистою листвою, и высокий ростом; вершина его находилась среди толстых сучьев.
МБО31:3 - Посмотри на Ассирию, этот ливанский кедр, с ветвями красивыми, с кроной тенистой. Был он высоким - в облака уходила его вершина.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот Ασσουρ Ассур κυπάρισσος кипарис ἐν на τῷ - Λιβάνῳ Ливане καὶ и καλὸς красив ταῖς - παραφυάσιν ветвями καὶ и ὑψηλὸς высок τῷ - μεγέθει, ростом, εἰς до μέσον середины νεφελῶν облаков ἐγένετο сделалась - ἀρχὴ вершина αὐτοῦ· его;

Масоретский:
הִנֵּ֨ה behold אַשּׁ֜וּר Asshur אֶ֣רֶז cedar בַּ in the לְּבָנֹ֗ון Lebanon יְפֵ֥ה beautiful עָנָ֛ף branches וְ and חֹ֥רֶשׁ wood מֵצַ֖ל grow dark וּ and גְבַ֣הּ tall קֹומָ֑ה height וּ and בֵ֣ין interval עֲבֹתִ֔ים branch הָיְתָ֖ה be צַמַּרְתֹּֽו׃ tree-top

Синодальный: 31:4 - Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым.
МБО31:4 - Питала его вода, подземные источники растили; текли их потоки вокруг того места, где он рос, ручьи посылая ко всем деревьям лесным.

LXX Септуагинта: ὕδωρ вода ἐξέθρεψεν вскормила αὐτόν, его, - ἄβυσσος бездна ὕψωσεν подняла αὐτόν, его, τοὺς - ποταμοὺς ре́ки αὐτῆς свои ἤγαγεν он провёл κύκλῳ вокруг τῶν - φυτῶν растений αὐτοῦ своих καὶ и τὰ - συστέματα системы αὐτῆς свои ἐξαπέστειλεν послал εἰς ко πάντα всем τὰ - ξύλα деревьям τοῦ - πεδίου. равнины.

Масоретский:
מַ֣יִם water גִּדְּל֔וּהוּ be strong תְּהֹ֖ום primeval ocean רֹֽמְמָ֑תְהוּ be high אֶת־ together with נַהֲרֹתֶ֗יהָ stream הֹלֵךְ֙ walk סְבִיבֹ֣ות surrounding מַטָּעָ֔הּ planting וְ and אֶת־ [object marker] תְּעָלֹתֶ֣יהָ channel שִׁלְחָ֔ה send אֶ֖ל to כָּל־ whole עֲצֵ֥י tree הַ the שָּׂדֶֽה׃ open field

Синодальный: 31:5 - Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался.
МБО31:5 - И вырос он выше всех деревьев в лесу; ветви его разрослись, и длинными были ветки, от обилия вод в побегах.

LXX Септуагинта: ἕνεκεν Из-за τούτου этого ὑψώθη повысился τὸ - μέγεθος рост αὐτοῦ его παρὰ сверх πάντα всех τὰ - ξύλα деревьев τοῦ - πεδίου, равнины, καὶ и ἐπλατύνθησαν расширились οἱ - κλάδοι ветви αὐτοῦ его ἀφ᾿ от ὕδατος воды́ πολλοῦ. многой.

Масоретский:
עַל־ upon כֵּן֙ thus גָּבְהָ֣א be high קֹמָתֹ֔ו height מִ from כֹּ֖ל whole עֲצֵ֣י tree הַ the שָּׂדֶ֑ה open field וַ and תִּרְבֶּ֨ינָה be many סַֽרְעַפֹּתָ֜יו bough וַ and תֶּאֱרַ֧כְנָה be long פארתו shoot מִ from מַּ֥יִם water רַבִּ֖ים much בְּ in שַׁלְּחֹֽו׃ send

Синодальный: 31:6 - На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы.
МБО31:6 - Все птицы небесные в ветвях его гнездились. Все дикие звери под ветками его плодились. Все великие народы жили в его тени.

LXX Септуагинта: ἐν На ταῖς - παραφυάσιν сучьях αὐτοῦ его ἐνόσσευσαν гнездились πάντα всякие τὰ - πετεινὰ птицы τοῦ - οὐρανοῦ, неба, καὶ а ὑποκάτω под τῶν - κλάδων ветвями αὐτοῦ его ἐγεννῶσαν рождали πάντα всякие τὰ - θηρία звери τοῦ - πεδίου, равнины, ἐν в τῇ - σκιᾷ тени αὐτοῦ его κατῴκησεν поселилось πᾶν всякое πλῆθος множество ἐθνῶν. народов.

Масоретский:
בִּ in סְעַפֹּתָ֤יו bough קִֽנְנוּ֙ make nest כָּל־ whole עֹ֣וף birds הַ the שָּׁמַ֔יִם heavens וְ and תַ֤חַת under part פֹּֽארֹתָיו֙ shoot יָֽלְד֔וּ bear כֹּ֖ל whole חַיַּ֣ת wild animal הַ the שָּׂדֶ֑ה open field וּ and בְ in צִלֹּו֙ shadow יֵֽשְׁב֔וּ sit כֹּ֖ל whole גֹּויִ֥ם people רַבִּֽים׃ much

Синодальный: 31:7 - Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод.
МБО31:7 - Он красовался величием, длиною ветвей, так как корни его спускались к обильным водам.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο был он καλὸς красив ἐν в τῷ - ὕψει высоте αὐτοῦ своей διὰ по τὸ - πλῆθος множеству τῶν - κλάδων ветвей αὐτοῦ, своих, ὅτι потому что ἐγενήθησαν рождены αἱ - ῥίζαι корни αὐτοῦ его εἰς в ὕδωρ воде πολύ. многой.

Масоретский:
וַ and יְּיִ֣ף be beautiful בְּ in גָדְלֹ֔ו greatness בְּ in אֹ֖רֶךְ length דָּֽלִיֹּותָ֑יו foliage כִּֽי־ that הָיָ֥ה be שָׁרְשֹׁ֖ו root אֶל־ to מַ֥יִם water רַבִּֽים׃ much

Синодальный: 31:8 - Кедры в саду Божием не затемняли его; кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его, ни одно дерево в саду Божием не равнялось с ним красотою своею.
МБО31:8 - Кедры из Божьего сада не могли с ним соперничать. Не равнялись с ним ветвями сосны, или побегами - платаны: ни одно из деревьев Божьего сада не могло сравниться с ним красой.

LXX Септуагинта: κυπάρισσοι Кипарисы τοιαῦται такие οὐκ не ἐγενήθησαν были ἐν в τῷ - παραδείσῳ раю τοῦ - θεοῦ, Бога, καὶ и πίτυες со́сны οὐχ не ὅμοιαι подобны ταῖς - παραφυάσιν ветвям αὐτοῦ, его, καὶ и ἐλάται пи́хты οὐκ не ἐγένοντο были ὅμοιαι подобны τοῖς - κλάδοις ветвям αὐτοῦ· его; πᾶν всякое ξύλον дерево ἐν в τῷ - παραδείσῳ раю τοῦ - θεοῦ Бога οὐχ не ὡμοιώθη равнялось αὐτῷ ему ἐν по τῷ - κάλλει красоте αὐτοῦ своей

Масоретский:
אֲרָזִ֣ים cedar לֹֽא־ not עֲמָמֻהוּ֮ ally בְּ in גַן־ garden אֱלֹהִים֒ god(s) בְּרֹושִׁ֗ים juniper לֹ֤א not דָמוּ֙ be like אֶל־ to סְעַפֹּתָ֔יו bough וְ and עַרְמֹנִ֥ים plane-tree לֹֽא־ not הָי֖וּ be כְּ as פֹֽארֹתָ֑יו shoot כָּל־ whole עֵץ֙ tree בְּ in גַן־ garden אֱלֹהִ֔ים god(s) לֹא־ not דָמָ֥ה be like אֵלָ֖יו to בְּ in יָפְיֹֽו׃ beauty

Синодальный: 31:9 - Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева Едемские в саду Божием завидовали ему.
МБО31:9 - Я сделал его прекрасным, с ветвями густыми, на зависть едемским деревьям, которые в Божьем саду.

LXX Септуагинта: διὰ из-за τὸ - πλῆθος множества τῶν - κλάδων ветвей αὐτοῦ, его, καὶ и ἐζήλωσεν позавидовали αὐτὸν ему τὰ - ξύλα деревья τοῦ - παραδείσου рая τῆς - τρυφῆς радости τοῦ - θεοῦ. Бога. - -

Масоретский:
יָפֶ֣ה beautiful עֲשִׂיתִ֔יו make בְּ in רֹ֖ב multitude דָּֽלִיֹּותָ֑יו foliage וַ and יְקַנְאֻ֨הוּ֙ be jealous כָּל־ whole עֲצֵי־ tree עֵ֔דֶן Eden אֲשֶׁ֖ר [relative] בְּ in גַ֥ן garden הָ the אֱלֹהִֽים׃ ס god(s)

Синодальный: 31:10 - Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, —
МБО31:10 - Поэтому так говорит Владыка Господь: - Так как он был высоким, вознося вершину к облакам, и возгордился высотой,

LXX Септуагинта: διὰ Из-за τοῦτο этого τάδε так λέγει говорит κύριος Господь: ᾿Ανθ За ὧν то, что ἐγένου ты сделался μέγας высок τῷ - μεγέθει ростом καὶ и ἔδωκας отдал τὴν - ἀρχήν вершину σου твою εἰς в μέσον середину νεφελῶν, облаков, καὶ и εἶδον увидел Я ἐν когда τῷ - ὑψωθῆναι превозноситься стал αὐτόν, он,

Масоретский:
לָכֵ֗ן therefore כֹּ֤ה thus אָמַר֙ say אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִ֔ה YHWH יַ֕עַן motive אֲשֶׁ֥ר [relative] גָּבַ֖הְתָּ be high בְּ in קֹומָ֑ה height וַ and יִּתֵּ֤ן give צַמַּרְתֹּו֙ tree-top אֶל־ to בֵּ֣ין interval עֲבֹותִ֔ים branch וְ and רָ֥ם be high לְבָבֹ֖ו heart בְּ in גָבְהֹֽו׃ height

Синодальный: 31:11 - за то Я отдал его в руки властителю народов; он поступил с ним, как надобно; за беззаконие его Я отверг его.
МБО31:11 - Я отдал его в распоряжение властелина народов, который поступил с ним так, как заслуживало его беззаконие. Я отверг его.

LXX Септуагинта: καὶ тогда παρέδωκα Я предал αὐτὸν его εἰς в χεῖρας ру́ки ἄρχοντος начальника ἐθνῶν, народов, καὶ и ἐποίησεν сделал τὴν - ἀπώλειαν погибель αὐτοῦ. его.

Масоретский:
וְ and אֶ֨תְּנֵ֔הוּ give בְּ in יַ֖ד hand אֵ֣יל ram, despot גֹּויִ֑ם people עָשֹׂ֤ו make יַֽעֲשֶׂה֙ make לֹ֔ו to כְּ as רִשְׁעֹ֖ו guilt גֵּרַשְׁתִּֽהוּ׃ drive out

Синодальный: 31:12 - И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы; и на все долины упали ветви его; и сучья его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли, и оставили его.
МБО31:12 - Чужеземцы, жесточайшие из народов, срубили его и оставили. Его ветви упали на горы и долины; его ветки рухнули сломанными в ущелья земли. Все народы земли вышли из-под его тени и оставили его.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐξωλέθρευσαν истребили αὐτὸν его ἀλλότριοι чужеземные λοιμοὶ заразные болезни ἀπὸ от ἐθνῶν язычников καὶ и κατέβαλον срубили αὐτὸν его ἐπὶ на τῶν - ὀρέων, горах, ἐν по πάσαις всем ταῖς - φάραγξιν ущельям ἔπεσαν распались οἱ - κλάδοι ветви αὐτοῦ, его, καὶ и συνετρίβη разбиты τὰ - στελέχη сучья αὐτοῦ его ἐν по παντὶ всякой πεδίῳ долине τῆς - γῆς, земли́, καὶ и κατέβησαν сошли ἀπὸ от τῆς - σκέπης тени αὐτῶν их πάντες все οἱ - λαοὶ народы τῶν - ἐθνῶν (из) язычников καὶ и ἠδάφισαν сровняли с землёй αὐτόν. его.

Масоретский:
וַ and יִּכְרְתֻ֧הוּ cut זָרִ֛ים strange עָרִיצֵ֥י ruthless גֹויִ֖ם people וַֽ and יִּטְּשֻׁ֑הוּ abandon אֶל־ to הֶ֠ the הָרִים mountain וּ and בְ in כָל־ whole גֵּ֨אָיֹ֜ות valley נָפְל֣וּ fall דָלִיֹּותָ֗יו foliage וַ and תִּשָּׁבַ֤רְנָה break פֹֽארֹתָיו֙ shoot בְּ in כֹל֙ whole אֲפִיקֵ֣י stream הָ the אָ֔רֶץ earth וַ and יֵּרְד֧וּ descend מִ from צִּלֹּ֛ו shadow כָּל־ whole עַמֵּ֥י people הָ the אָ֖רֶץ earth וַֽ and יִּטְּשֻֽׁהוּ׃ abandon

Синодальный: 31:13 - На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери.
МБО31:13 - Все небесные птицы разместились на мертвом стволе; все дикие звери расселились среди его веток.

LXX Септуагинта: ἐπὶ На τὴν - πτῶσιν обломках αὐτοῦ его ἀνεπαύσαντο отдыхали πάντα всякие τὰ - πετεινὰ птицы τοῦ - οὐρανοῦ, неба, καὶ и ἐπὶ на τὰ - στελέχη стволах αὐτοῦ его ἐγένοντο родились πάντα всякие τὰ - θηρία звери τοῦ - ἀγροῦ, по́ля,

Масоретский:
עַל־ upon מַפַּלְתֹּ֥ו carcass יִשְׁכְּנ֖וּ dwell כָּל־ whole עֹ֣וף birds הַ the שָּׁמָ֑יִם heavens וְ and אֶל־ to פֹּארֹתָ֣יו shoot הָי֔וּ be כֹּ֖ל whole חַיַּ֥ת wild animal הַ the שָּׂדֶֽה׃ open field

Синодальный: 31:14 - Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду; ибо все они будут преданы смерти, в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу.
МБО31:14 - Все это было для того, чтобы другие деревья у воды впредь не поднимались так высоко и не возносили вершину к облакам; чтобы другие деревья, которые пьют воду, не достигали такой высоты. Всем им суждена смерть, нижний мир, - вместе со смертными, с теми, кто спускается в пропасть.

LXX Септуагинта: ὅπως чтобы μὴ не ὑψωθῶσιν превозносились ἐν - τῷ - μεγέθει ростом αὐτῶν своим πάντα всякие τὰ - ξύλα деревья τὰ которые ἐν у τῷ - ὕδατι· воды́ καὶ и οὐκ не ἔδωκαν отдали τὴν - ἀρχὴν вершину αὐτῶν свою εἰς до μέσον середины νεφελῶν облаков καὶ и οὐκ не ἔστησαν встали ἐν по τῷ - ὕψει высоте αὐτῶν своей πρὸς с αὐτὰ ними πάντες все οἱ - πίνοντες пьющие ὕδωρ, воду, πάντες все ἐδόθησαν они были отданы εἰς на θάνατον смерть εἰς в γῆς землю βάθος (в) глубину ἐν по μέσῳ среди υἱῶν сыновей ἀνθρώπων человеков πρὸς к καταβαίνοντας спускающимся εἰς в βόθρον. яму. - -

Масоретский:
לְמַ֡עַן because of אֲשֶׁר֩ [relative] לֹא־ not יִגְבְּה֨וּ be high בְ in קֹומָתָ֜ם height כָּל־ whole עֲצֵי־ tree מַ֗יִם water וְ and לֹֽא־ not יִתְּנ֤וּ give אֶת־ [object marker] צַמַּרְתָּם֙ tree-top אֶל־ to בֵּ֣ין interval עֲבֹתִ֔ים branch וְ and לֹֽא־ not יַעַמְד֧וּ stand אֵלֵיהֶ֛ם to בְּ in גָבְהָ֖ם height כָּל־ whole שֹׁ֣תֵי drink מָ֑יִם water כִּֽי־ that כֻלָּם֩ whole נִתְּנ֨וּ give לַ to the מָּ֜וֶת death אֶל־ to אֶ֣רֶץ earth תַּחְתִּ֗ית lower בְּ in תֹ֛וךְ midst בְּנֵ֥י son אָדָ֖ם human, mankind אֶל־ to יֹ֥ורְדֵי descend בֹֽור׃ ס cistern

Синодальный: 31:15 - Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, Я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем.
МБО31:15 - Так говорит Владыка Господь: - В день, когда он сошел в мир мертвых, Я велел подземным рекам его оплакать; Я обуздал их потоки, и бурные воды укротились. Ради него Я покрыл Ливан мраком, и поникли лесные деревья.

LXX Септуагинта: τάδε Так λέγει говорит κύριος Господь κύριος Повелитель: ᾿Εν В который ἡμέρᾳ день κατέβη сошёл он εἰς в ᾅδου, ад, ἐπένθησεν оплакала αὐτὸν его - ἄβυσσος, бездна, καὶ и ἐπέστησα остановились τοὺς - ποταμοὺς ре́ки αὐτῆς её καὶ и ἐκώλυσα Я задержал πλῆθος множество ὕδατος, воды́, καὶ и ἐσκότασεν помрачился ἐπ᾿ о αὐτὸν нём - Λίβανος, Ливан, πάντα всякие τὰ - ξύλα деревья τοῦ - πεδίου равнины ἐπ᾿ ради αὐτῷ него ἐξελύθησαν. поблёкли.

Масоретский:
כֹּֽה־ thus אָמַ֞ר say אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִ֗ה YHWH בְּ in יֹ֨ום day רִדְתֹּ֤ו descend שְׁאֹ֨ולָה֙ nether world הֶאֱבַ֜לְתִּי mourn כִּסֵּ֤תִי cover עָלָיו֙ upon אֶת־ [object marker] תְּהֹ֔ום primeval ocean וָֽ and אֶמְנַע֙ withhold נַהֲרֹותֶ֔יהָ stream וַ and יִּכָּלְא֖וּ restrain מַ֣יִם water רַבִּ֑ים much וָ and אַקְדִּ֤ר be dark עָלָיו֙ upon לְבָנֹ֔ון Lebanon וְ and כָל־ whole עֲצֵ֥י tree הַ the שָּׂדֶ֖ה open field עָלָ֥יו upon עֻלְפֶּֽה׃ [uncertain]

Синодальный: 31:16 - Шумом падения его Я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Едема, отличные и наилучшие Ливанские, все, пьющие воду;
МБО31:16 - Я заставил народы дрожать от звука его падения, когда Я поверг его в мир мертвых с теми, кто спускается в пропасть. И утешились в мире мертвых деревья Едема, благороднейшие и лучшие с Ливана, деревья, которые обильно поливали.

LXX Септуагинта: ἀπὸ От τῆς - φωνῆς звука τῆς - πτώσεως падения αὐτοῦ его ἐσείσθησαν были потрясены τὰ - ἔθνη, язычники, ὅτε когда κατεβίβαζον Я спускал αὐτὸν его εἰς в ᾅδου ад μετὰ вместе со τῶν - καταβαινόντων спускающимися εἰς в λάκκον, яму, καὶ тогда παρεκάλουν они приглашали αὐτὸν его ἐν в γῇ землю πάντα все τὰ - ξύλα деревья τῆς - τρυφῆς радости καὶ и τὰ - ἐκλεκτὰ избранные τοῦ - Λιβάνου, Ливана, πάντα все τὰ - πίνοντα пьющие ὕδωρ. воду.

Масоретский:
מִ from קֹּ֤ול sound מַפַּלְתֹּו֙ carcass הִרְעַ֣שְׁתִּי quake גֹויִ֔ם people בְּ in הֹורִדִ֥י descend אֹתֹ֛ו [object marker] שְׁאֹ֖ולָה nether world אֶת־ together with יֹ֣ורְדֵי descend בֹ֑ור cistern וַ and יִּנָּ֨חֲמ֜וּ repent, console בְּ in אֶ֤רֶץ earth תַּחְתִּית֙ lower כָּל־ whole עֲצֵי־ tree עֵ֔דֶן Eden מִבְחַ֥ר choice וְ and טֹוב־ good לְבָנֹ֖ון Lebanon כָּל־ whole שֹׁ֥תֵי drink מָֽיִם׃ water

Синодальный: 31:17 - ибо и они с ним отошли в преисподнюю, к пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его, среди народов.
МБО31:17 - Те, кто жил в его тени, его союзники среди народов, сошли в мир мертвых вместе с ним, соединившись с павшими от меча.

LXX Септуагинта: καὶ Также γὰρ ведь αὐτοὶ они κατέβησαν сошли μετ᾿ вместе с αὐτοῦ ним εἰς в ᾅδου ад ἐν вместе с τοῖς - τραυματίαις избитыми ἀπὸ от μαχαίρας, ножа, καὶ и τὸ - σπέρμα потомство αὐτοῦ, его, οἱ - κατοικοῦντες живущие ὑπὸ под τὴν - σκέπην защитой αὐτοῦ, его, ἐν в μέσῳ середине τῆς - ζωῆς жизни αὐτῶν своей ἀπώλοντο. они погибли.

Масоретский:
גַּם־ even הֵ֗ם they אִתֹּ֛ו together with יָרְד֥וּ descend שְׁאֹ֖ולָה nether world אֶל־ to חַלְלֵי־ pierced חָ֑רֶב dagger וּ and זְרֹעֹ֛ו arm יָשְׁב֥וּ sit בְ in צִלֹּ֖ו shadow בְּ in תֹ֥וךְ midst גֹּויִֽם׃ people

Синодальный: 31:18 - Итак которому из дерев Едемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревами Едемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных, с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог.
МБО31:18 - Какое из едемских деревьев могло сравниться с тобой славой и величием? Но и тебя вслед за едемскими деревьями сведут в мир мертвых; ты будешь лежать среди необрезанных, рядом с теми, кто пал от меча. Это о фараоне и его полчищах», - возвещает Владыка Господь.

LXX Септуагинта: τίνι Кому ὡμοιώθης; уподобился ты? κατάβηθι Сойди καὶ и καταβιβάσθητι спустись μετὰ вместе с τῶν - ξύλων деревьями τῆς - τρυφῆς радости εἰς в γῆς землю βάθος· (в) глубину; ἐν по μέσῳ среди ἀπεριτμήτων необрезанных κοιμηθήσῃ заснёшь μετὰ вместе с τραυματιῶν избитыми μαχαίρας. ножом. οὕτως Так Φαραω Фараон καὶ и τὸ - πλῆθος население τῆς - ἰσχύος способного αὐτοῦ, его, λέγει говорит κύριος Господь κύριος. Повелитель.

Масоретский:
אֶל־ to מִ֨י who דָמִ֥יתָ be like כָּ֛כָה thus בְּ in כָבֹ֥וד weight וּ and בְ in גֹ֖דֶל greatness בַּ in עֲצֵי־ tree עֵ֑דֶן Eden וְ and הוּרַדְתָּ֙ descend אֶת־ together with עֲצֵי־ tree עֵ֜דֶן Eden אֶל־ to אֶ֣רֶץ earth תַּחְתִּ֗ית lower בְּ in תֹ֨וךְ midst עֲרֵלִ֤ים uncircumcised תִּשְׁכַּב֙ lie down אֶת־ together with חַלְלֵי־ pierced חֶ֔רֶב dagger ה֤וּא he פַרְעֹה֙ pharaoh וְ and כָל־ whole המונה commotion נְאֻ֖ם speech אֲדֹנָ֥י Lord יְהוִֽה׃ ס YHWH

Открыть окно