Библия Biblezoom Cloud / Иеремия 51 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 51:1 - Так говорит Господь: вот, Я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников Моих.
МБО51:1 - Так говорит Господь: - Я поднимаю губительный вихрь на Вавилон и жителей Лев-Камай.

LXX Септуагинта: Τάδε Так λέγει говорит κύριος Господь: ᾿Ιδοὺ Вот ἐγὼ Я ἐξεγείρω подниму ἐπὶ на Βαβυλῶνα Вавилон καὶ и ἐπὶ на τοὺς - κατοικοῦντας живущих Χαλδαίους Халдеев ἄνεμον ветер καύσωνα знойный διαφθείροντα. опустошающий.

Масоретский:
כֹּ֚ה thus אָמַ֣ר say יְהוָ֔ה YHWH הִנְנִי֙ behold מֵעִ֣יר be awake עַל־ upon בָּבֶ֔ל Babel וְ and אֶל־ to יֹשְׁבֵ֖י sit לֵ֣ב heart קָמָ֑י arise ר֖וּחַ wind מַשְׁחִֽית׃ destroy

Синодальный: 51:2 - И пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его; ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон.
МБО51:2 - Я пошлю в Вавилон иноземцев, они развеют его и разграбят его землю, обступят его со всех сторон в день бедствий.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐξαποστελῶ отошлю εἰς в Βαβυλῶνα Вавилон ὑβριστάς, наглых, καὶ и καθυβρίσουσιν будут они глумиться αὐτὴν (над) ним καὶ и λυμανοῦνται осквернят τὴν - γῆν землю αὐτῆς· его; οὐαὶ го́ре ἐπὶ на Βαβυλῶνα Вавилон κυκλόθεν кругом ἐν в ἡμέρᾳ день κακώσεως озлобления αὐτῆς. его.

Масоретский:
וְ and שִׁלַּחְתִּ֨י send לְ to בָבֶ֤ל׀ Babel זָרִים֙ strange וְ and זֵר֔וּהָ scatter וִ and יבֹקְק֖וּ lay waste אֶת־ [object marker] אַרְצָ֑הּ earth כִּֽי־ that הָי֥וּ be עָלֶ֛יהָ upon מִ from סָּבִ֖יב surrounding בְּ in יֹ֥ום day רָעָֽה׃ evil

Синодальный: 51:3 - Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук и на величающегося бронею своею; и не щадите юношей его, истребите все войско его.
МБО51:3 - Не давайте лучнику натянуть лук, не давайте надеть кольчугу. Не щадите юношей Вавилона, полностью истребите его войско.

LXX Септуагинта: ἐπ᾿ На αὐτὴν него τεινέτω пусть натягивает лук - τείνων натягивающий τὸ - τόξον лук αὐτοῦ свой καὶ и περιθέσθω пусть наденет какое ἐστιν имеет он ὅπλα оружие αὐτῷ, (на) себя, καὶ и μὴ не φείσησθε жалейте ἐπὶ на νεανίσκους юношей αὐτῆς его καὶ и ἀφανίσατε истребите πᾶσαν всё τὴν - δύναμιν войско αὐτῆς, его,

Масоретский:
אֶֽל־ to יִדְרֹ֤ךְ ידרך tread הַ the דֹּרֵךְ֙ tread קַשְׁתֹּ֔ו bow וְ and אֶל־ to יִתְעַ֖ל ascend בְּ in סִרְיֹנֹ֑ו scaly coat וְ and אַֽל־ not תַּחְמְלוּ֙ have compassion אֶל־ to בַּ֣חֻרֶ֔יהָ young man הַחֲרִ֖ימוּ consecrate כָּל־ whole צְבָאָֽהּ׃ service

Синодальный: 51:4 - Пораженные пусть падут на земле Халдейской, и пронзенные — на дорогах ее.
МБО51:4 - Падут они мертвыми в Вавилоне, смертельно ранеными на его улицах.

LXX Септуагинта: καὶ да πεσοῦνται упадут τραυματίαι избитые ἐν в γῇ земле Χαλδαίων Халдеев καὶ и κατακεκεντημένοι пронзённые ἔξωθεν снаружи αὐτῆς. него.

Масоретский:
וְ and נָפְל֥וּ fall חֲלָלִ֖ים pierced בְּ in אֶ֣רֶץ earth כַּשְׂדִּ֑ים Chaldeans וּ and מְדֻקָּרִ֖ים pierce בְּ in חוּצֹותֶֽיהָ׃ outside

Синодальный: 51:5 - Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога Своего, Господа Саваофа; хотя земля их полна грехами пред Святым Израилевым.
МБО51:5 - Ведь Израиль с Иудеей не покинуты их Богом, Господом сил, хотя их земля полна греха перед Святым Израиля.

LXX Септуагинта: διότι От того что οὐκ не ἐχήρευσεν овдовел Ισραηλ Израиль καὶ и Ιουδας Иуда ἀπὸ у θεοῦ Бога αὐτῶν, своего, ἀπὸ у κυρίου Го́спода παντοκράτορος· Всесильного; ὅτι хотя - γῆ земля αὐτῶν их ἐπλήσθη наполнилась ἀδικίας несправедливости ἀπὸ перед τῶν - ἁγίων святых Ισραηλ. Израиля.

Масоретский:
כִּ֠י that לֹֽא־ not אַלְמָ֨ן widower יִשְׂרָאֵ֤ל Israel וִֽ and יהוּדָה֙ Judah מֵֽ from אֱלֹהָ֔יו god(s) מֵֽ from יְהוָ֖ה YHWH צְבָאֹ֑ות service כִּ֤י that אַרְצָם֙ earth מָלְאָ֣ה be full אָשָׁ֔ם guilt מִ from קְּדֹ֖ושׁ holy יִשְׂרָאֵֽל׃ Israel

Синодальный: 51:6 - Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние.
МБО51:6 - Бегите из Вавилона! Спасайтесь бегством, чтобы не погибнуть за его грехи! Настало время Господней мести; Он воздаст Вавилону по заслугам.

LXX Септуагинта: φεύγετε Убегайте ἐκ из μέσου среды́ Βαβυλῶνος Вавилона καὶ и ἀνασῴζετε спасайте ἕκαστος каждый τὴν - ψυχὴν душу αὐτοῦ, свою, καὶ и μὴ чтобы не ἀπορριφῆτε были бы вы отвергнуты с презрением ἐν за τῇ - ἀδικίᾳ несправедливость αὐτῆς, его, ὅτι потому что καιρὸς время ἐκδικήσεως возмездия αὐτῆς его ἐστιν это есть παρὰ у κυρίου, Го́спода, ἀνταπόδομα заслуженное αὐτὸς Он Сам ἀνταποδίδωσιν платит αὐτῇ. ему.

Масоретский:
נֻ֣סוּ׀ flee מִ from תֹּ֣וךְ midst בָּבֶ֗ל Babel וּ and מַלְּטוּ֙ escape אִ֣ישׁ man נַפְשֹׁ֔ו soul אַל־ not תִּדַּ֖מּוּ rest בַּ in עֲוֹנָ֑הּ sin כִּי֩ that עֵ֨ת time נְקָמָ֥ה vengeance הִיא֙ she לַֽ to יהוָ֔ה YHWH גְּמ֕וּל deed ה֥וּא he מְשַׁלֵּ֖ם be complete לָֽהּ׃ to

Синодальный: 51:7 - Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю; народы пили из нее вино и безумствовали.
МБО51:7 - Вавилон был золотым кубком в руке Господа; он напоил всю землю. Народы пили его вино, и вот они безумствуют.

LXX Септуагинта: ποτήριον Чаша χρυσοῦν золотая Βαβυλὼν Вавилон ἐν в χειρὶ руке κυρίου Го́спода μεθύσκον опьяняющая πᾶσαν всю τὴν - γῆν· землю; ἀπὸ от τοῦ - οἴνου вина́ αὐτῆς его ἐπίοσαν пили ἔθνη, язычники, διὰ из-за τοῦτο этого ἐσαλεύθησαν. они стали расшатаны.

Масоретский:
כֹּוס־ cup זָהָ֤ב gold בָּבֶל֙ Babel בְּ in יַד־ hand יְהוָ֔ה YHWH מְשַׁכֶּ֖רֶת be drunk כָּל־ whole הָ the אָ֑רֶץ earth מִ from יֵּינָהּ֙ wine שָׁת֣וּ drink גֹויִ֔ם people עַל־ upon כֵּ֖ן thus יִתְהֹלְל֥וּ be infatuated גֹויִֽם׃ people

Синодальный: 51:8 - Внезапно пал Вавилон и разбился; рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его: может быть, он исцелеет.
МБО51:8 - Вавилон внезапно падет и погибнет. Рыдайте о нем! Принесите бальзам для его ран, может быть, он исцелится.

LXX Септуагинта: καὶ Но ἄφνω внезапно ἔπεσεν пал Βαβυλὼν Вавилон καὶ и συνετρίβη· был сокрушён; θρηνεῖτε скорбите αὐτήν, (о) нём, λάβετε возьмите ῥητίνην бальзам τῇ - διαφθορᾷ (из-за) разрушения αὐτῆς, его, εἴ о если бы πως как-либо ἰαθήσεται. он будет исцелён.

Масоретский:
פִּתְאֹ֛ם suddenly נָפְלָ֥ה fall בָבֶ֖ל Babel וַ and תִּשָּׁבֵ֑ר break הֵילִ֣ילוּ howl עָלֶ֗יהָ upon קְח֤וּ take צֳרִי֙ mastic לְ to מַכְאֹובָ֔הּ pain אוּלַ֖י perhaps תֵּרָפֵֽא׃ heal

Синодальный: 51:9 - Врачевали мы Вавилон, но не исцелился; оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков.
МБО51:9 - - Мы лечили Вавилон, но нет ему исцеления. Оставим его, и пусть каждый идет в свою землю, так как его кара достигла небес, поднялась до облаков.

LXX Септуагинта: ἰατρεύσαμεν Мы лечили τὴν - Βαβυλῶνα, Вавилон, καὶ но οὐκ не ἰάθη· исцелился он; ἐγκαταλίπωμεν оставим αὐτὴν его καὶ и ἀπέλθωμεν уйдём ἕκαστος каждый εἰς в τὴν - γῆν землю αὐτοῦ, свою, ὅτι потому что ἤγγισεν приблизился εἰς к οὐρανὸν небу τὸ - κρίμα приговор αὐτῆς, его, ἐξῆρεν поднялся ἕως до τῶν - ἄστρων. звёзд.

Масоретский:
רפאנו be slack אֶת־ [object marker] בָּבֶל֙ Babel וְ and לֹ֣א not נִרְפָּ֔תָה heal עִזְב֕וּהָ leave וְ and נֵלֵ֖ךְ walk אִ֣ישׁ man לְ to אַרְצֹ֑ו earth כִּֽי־ that נָגַ֤ע touch אֶל־ to הַ the שָּׁמַ֨יִם֙ heavens מִשְׁפָּטָ֔הּ justice וְ and נִשָּׂ֖א lift עַד־ unto שְׁחָקִֽים׃ dust

Синодальный: 51:10 - Господь вывел на свет правду нашу; пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего.
МБО51:10 - - Господь оправдал нас! Пойдем и поведаем на Сионе о делах Господа, нашего Бога.

LXX Септуагинта: ἐξήνεγκεν Вывел κύριος Господь τὸ - κρίμα приговор αὐτοῦ· (о) нём; δεῦτε идите καὶ и ἀναγγείλωμεν объявим εἰς на Σιων Сионе τὰ - ἔργα дела́ κυρίου Го́спода θεοῦ Бога ἡμῶν. нашего.

Масоретский:
הֹוצִ֥יא go out יְהוָ֖ה YHWH אֶת־ [object marker] צִדְקֹתֵ֑ינוּ justice בֹּ֚אוּ come וּ and נְסַפְּרָ֣ה count בְ in צִיֹּ֔ון Zion אֶֽת־ [object marker] מַעֲשֵׂ֖ה deed יְהוָ֥ה YHWH אֱלֹהֵֽינוּ׃ god(s)

Синодальный: 51:11 - Острите стрелы, наполняйте колчаны; Господь возбудил дух царей Мидийских, потому что у Него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм Его.
МБО51:11 - - Точите стрелы, готовьте щиты! Господь распалил царей Мидии, потому что решил погубить Вавилон. Это Господне возмездие! Это возмездие за Его храм!

LXX Септуагинта: παρασκευάζετε Точите τὰ - τοξεύματα, стрелы, πληροῦτε наполняйте τὰς - φαρέτρας· колчаны; ἤγειρεν возбудил κύριος Господь τὸ - πνεῦμα дух βασιλέως царя Μήδων, Мидян, ὅτι потому что εἰς на Βαβυλῶνα Вавилон - ὀργὴ гнев αὐτοῦ Его τοῦ - ἐξολεθρεῦσαι (чтобы) уничтожить αὐτήν, его, ὅτι потому что ἐκδίκησις мщение κυρίου Го́спода ἐστίν, это есть, ἐκδίκησις мщение λαοῦ народа αὐτοῦ Его ἐστιν. это есть.

Масоретский:
הָבֵ֣רוּ purge הַ the חִצִּים֮ arrow מִלְא֣וּ be full הַ the שְּׁלָטִים֒ shield הֵעִ֣יר be awake יְהוָ֗ה YHWH אֶת־ [object marker] ר֨וּחַ֙ wind מַלְכֵ֣י king מָדַ֔י Media כִּֽי־ that עַל־ upon בָּבֶ֥ל Babel מְזִמָּתֹ֖ו purpose לְ to הַשְׁחִיתָ֑הּ destroy כִּֽי־ that נִקְמַ֤ת vengeance יְהוָה֙ YHWH הִ֔יא she נִקְמַ֖ת vengeance הֵיכָלֹֽו׃ palace

Синодальный: 51:12 - Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо, как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона.
МБО51:12 - Поднимите боевое знамя против стен Вавилона! Усильте охрану, расставьте дозорных, устройте засаду! Что Господь задумал, то Он и сделает, что Он сказал о жителях Вавилона, то и исполнит.

LXX Септуагинта: ἐπὶ На τειχέων стенах Βαβυλῶνος Вавилона ἄρατε поднимите σημεῖον, знамя, ἐπιστήσατε держите φαρέτρας, колчаны, ἐγείρατε разбудите φυλακάς, стражей, ἑτοιμάσατε приготовьте ὅπλα, оружие, ὅτι так как ἐνεχείρησεν замыслил καὶ так и ποιήσει сотворит κύριος Господь что ἐλάλησεν изрёк Он ἐπὶ на τοὺς - κατοικοῦντας населяющих Βαβυλῶνα Вавилон

Масоретский:
אֶל־ to חֹומֹ֨ת wall בָּבֶ֜ל Babel שְׂאוּ־ lift נֵ֗ס signal הַחֲזִ֨יקוּ֙ be strong הַ the מִּשְׁמָ֔ר guard הָקִ֨ימוּ֙ arise שֹֽׁמְרִ֔ים keep הָכִ֖ינוּ be firm הָ the אֹֽרְבִ֑ים lie in ambush כִּ֚י that גַּם־ even זָמַ֣ם ponder יְהוָ֔ה YHWH גַּם־ even עָשָׂ֕ה make אֵ֥ת [object marker] אֲשֶׁר־ [relative] דִּבֶּ֖ר speak אֶל־ to יֹשְׁבֵ֥י sit בָבֶֽל׃ Babel

Синодальный: 51:13 - О, ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами! пришел конец твой, мера жадности твоей.
МБО51:13 - Ты живешь у великих вод, богат сокровищами, но твоя гибель близка, нить твоей жизни отрезана.

LXX Септуагинта: κατασκηνοῦντας свивших гнезда ἐφ᾿ при ὕδασι водах πολλοῖς многих καὶ и ἐπὶ на πλήθει множестве θησαυρῶν сокровищ αὐτῆς· своих; ἥκει пришёл τὸ - πέρας конец σου твой ἀληθῶς истинно εἰς во τὰ - σπλάγχα внутренности σου. твои.

Масоретский:
שׁכנתי dwell עַל־ upon מַ֣יִם water רַבִּ֔ים much רַבַּ֖ת much אֹֽוצָרֹ֑ת supply בָּ֥א come קִצֵּ֖ךְ end אַמַּ֥ת cubit בִּצְעֵֽךְ׃ cut off

Синодальный: 51:14 - Господь Саваоф поклялся Самим Собою: истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя.
МБО51:14 - Клянется Собой Господь сил: «Непременно наполню тебя войсками, Вавилон, как пожирающей саранчой, и они поднимут против тебя победный клич».

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ὤμοσεν поклялся κύριος Господь κατὰ - τοῦ - βραχίονος рукой αὐτοῦ Своей Διότι Что πληρώσω наполню Я σε тебя ἀνθρώπων людьми ὡσεὶ как ἀκρίδων, саранчой, καὶ и φθέγξονται они поднимут боевой клич ἐπὶ на σὲ тебя οἱ - καταβαίνοντες. вступающие в борьбу. - -

Масоретский:
נִשְׁבַּ֛ע swear יְהוָ֥ה YHWH צְבָאֹ֖ות service בְּ in נַפְשֹׁ֑ו soul כִּ֣י that אִם־ if מִלֵּאתִ֤יךְ be full אָדָם֙ human, mankind כַּ as the יֶּ֔לֶק locust וְ and עָנ֥וּ sing עָלַ֖יִךְ upon הֵידָֽד׃ ס shouting

Синодальный: 51:15 - Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса.
МБО51:15 - Он создал землю Своим могуществом, утвердил мир Своей мудростью, распростер небеса Своим разумом.

LXX Септуагинта: ποιῶν Творящий γῆν землю ἐν в τῇ - ἰσχύι силе αὐτοῦ, Своей, ἑτοιμάζων устраивающий οἰκουμένην обитаемую землю ἐν в τῇ - σοφίᾳ мудрости αὐτοῦ, Своей, ἐν в τῇ - συνέσει благоразумии αὐτοῦ Своём ἐξέτεινεν вытянул τὸν - οὐρανόν, небо,

Масоретский:
עֹשֵׂ֥ה make אֶ֨רֶץ֙ earth בְּ in כֹחֹ֔ו strength מֵכִ֥ין be firm תֵּבֵ֖ל world בְּ in חָכְמָתֹ֑ו wisdom וּ and בִ in תְבוּנָתֹ֖ו understanding נָטָ֥ה extend שָׁמָֽיִם׃ heavens

Синодальный: 51:16 - По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих.
МБО51:16 - Когда Он возвышает голос, шумят небесные воды; Он поднимает тучи с краев земли. Он посылает молнии среди ливня и выводит ветер из Своих кладовых.

LXX Септуагинта: εἰς в φωνὴν голосе ἔθετο возбудил ἦχος шум ὕδατος воды́ ἐν с τῷ - οὐρανῷ неба καὶ и ἀνήγαγεν возвёл νεφέλας облака́ ἀπ᾿ от ἐσχάτου края τῆς - γῆς, земли́, ἀστραπὰς молнии εἰς для ὑετὸν дождя ἐποίησεν Он сотворил καὶ и ἐξήγαγεν вывел φῶς свет ἐκ из θησαυρῶν хранилищ αὐτοῦ. Своих.

Масоретский:
לְ to קֹ֨ול sound תִּתֹּ֜ו give הֲמֹ֥ון commotion מַ֨יִם֙ water בַּ in the שָּׁמַ֔יִם heavens וַ and יַּ֥עַל ascend נְשִׂאִ֖ים fog מִ from קְצֵה־ end אָ֑רֶץ earth בְּרָקִ֤ים lightning לַ to the מָּטָר֙ rain עָשָׂ֔ה make וַ and יֹּ֥צֵא go out ר֖וּחַ wind מֵ from אֹצְרֹתָֽיו׃ supply

Синодальный: 51:17 - Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа.
МБО51:17 - Все люди глупы и нет у них знания; всякий плавильщик позорит себя своими идолами. Его изваяния - лживы, и нет в них дыхания.

LXX Септуагинта: ἐμωράνθη Безрассудно поступил πᾶς всякий ἄνθρωπος человек ἀπὸ от γνώσεως, знания, κατῃσχύνθη опозорен πᾶς всякий χρυσοχόος золотых дел мастер ἀπὸ от τῶν - γλυπτῶν изваяний αὐτοῦ, своих, ὅτι потому что ψευδῆ ложь ἐχώνευσαν, выплавили они, οὐκ не ἔστιν находится πνεῦμα духа ἐν в αὐτοῖς· них;

Масоретский:
נִבְעַ֤ר be stupid כָּל־ whole אָדָם֙ human, mankind מִ from דַּ֔עַת knowledge הֹבִ֥ישׁ be dry כָּל־ whole צֹרֵ֖ף melt מִ from פָּ֑סֶל idol כִּ֛י that שֶׁ֥קֶר lie נִסְכֹּ֖ו molten image וְ and לֹא־ not ר֥וּחַ wind בָּֽם׃ in

Синодальный: 51:18 - Это совершенная пустота, дело заблуждения; во время посещения их они исчезнут.
МБО51:18 - Они ничтожны и смешны; пробьет их час, и они погибнут.

LXX Септуагинта: μάταιά бесполезны ἐστιν, есть, ἔργα ремесло μεμωκημένα, смехотворно, ἐν во καιρῷ время ἐπισκέψεως посещения αὐτῶν их ἀπολοῦνται. они будут уничтожены.

Масоретский:
הֶ֣בֶל breath הֵ֔מָּה they מַעֲשֵׂ֖ה deed תַּעְתֻּעִ֑ים mockery בְּ in עֵ֥ת time פְּקֻדָּתָ֖ם commission יֹאבֵֽדוּ׃ perish

Синодальный: 51:19 - Не такова, как их, доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия Его, имя Его — Господь Саваоф.
МБО51:19 - Он не такой, как они, Удел Иакова, потому что Он - Творец всего, и Израиль - народ Его наследия: Господь сил, вот Его Имя.

LXX Септуагинта: οὐ Не τοιαύτη такая μερὶς доля τῷ - Ιακωβ, Иакова, ὅτι потому что - πλάσας создатель τὰ - πάντα всего αὐτός он сам ἐστιν является κληρονομία уделом αὐτοῦ, Его, κύριος Господь ὄνομα имя αὐτῷ. Ему. - -

Масоретский:
לֹֽא־ not כְ as אֵ֜לֶּה these חֵ֣לֶק share יַעֲקֹ֗וב Jacob כִּֽי־ that יֹוצֵ֤ר shape הַ the כֹּל֙ whole ה֔וּא he וְ and שֵׁ֖בֶט rod נַחֲלָתֹ֑ו heritage יְהוָ֥ה YHWH צְבָאֹ֖ות service שְׁמֹֽו׃ ס name

Синодальный: 51:20 - Ты у Меня — молот, оружие воинское; тобою Я поражал народы и тобою разорял царства;
МБО51:20 - - Ты, Вавилон, - Моя булава, оружие для сражений; тобой Я сокрушу народы, тобой Я погублю царства,

LXX Септуагинта: διασκορπίζεις Разбрасываешь σύ ты μοι (для) Меня σκεύη орудия πολέμου, войны́, καὶ и διασκορπιῶ Я буду разбрасывать ἐν - σοὶ тобой ἔθνη народы καὶ так что ἐξαρῶ подниму ἐκ из σοῦ тебя βασιλεῖς царей

Масоретский:
מַפֵּץ־ club אַתָּ֣ה you לִ֔י to כְּלֵ֖י tool מִלְחָמָ֑ה war וְ and נִפַּצְתִּ֤י shatter בְךָ֙ in גֹּויִ֔ם people וְ and הִשְׁחַתִּ֥י destroy בְךָ֖ in מַמְלָכֹֽות׃ kingdom

Синодальный: 51:21 - тобою поражал коня и всадника его и тобою поражал колесницу и возницу ее;
МБО51:21 - тобой Я сокрушу и коня, и всадника, тобой Я сокрушу и колесницу, и возничего;

LXX Септуагинта: καὶ и διασκορπιῶ разбросаю ἐν - σοὶ тобой ἵππον коня καὶ и ἀναβάτην всадника αὐτοῦ его καὶ и διασκορπιῶ разбросаю ἐν - σοὶ тобой ἅρματα колесницы καὶ и ἀναβάτας всадников αὐτῶν их

Масоретский:
וְ and נִפַּצְתִּ֣י shatter בְךָ֔ in ס֖וּס horse וְ and רֹֽכְבֹ֑ו ride וְ and נִפַּצְתִּ֣י shatter בְךָ֔ in רֶ֖כֶב chariot וְ and רֹכְבֹֽו׃ ride

Синодальный: 51:22 - тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого и молодого, тобою поражал и юношу и девицу;
МБО51:22 - тобой Я сокрушу и мужчин, и женщин, тобой Я сокрушу и стариков, и юных, тобой Я сокрушу и юношей, и девушек;

LXX Септуагинта: καὶ и διασκορπιῶ разбросаю ἐν - σοὶ тобой νεανίσκον юношу καὶ и παρθένον девицу καὶ и διασκορπιῶ разбросаю ἐν - σοὶ тобой ἄνδρα мужчину καὶ и γυναῖκα женщину

Масоретский:
וְ and נִפַּצְתִּ֤י shatter בְךָ֙ in אִ֣ישׁ man וְ and אִשָּׁ֔ה woman וְ and נִפַּצְתִּ֥י shatter בְךָ֖ in זָקֵ֣ן old וָ and נָ֑עַר boy וְ and נִפַּצְתִּ֣י shatter בְךָ֔ in בָּח֖וּר young man וּ and בְתוּלָֽה׃ virgin

Синодальный: 51:23 - и тобою поражал пастуха и стадо его, тобою поражал и земледельца и рабочий скот его, тобою поражал и областеначальников и градоправителей.
МБО51:23 - тобой Я сокрушу и пастуха, и стадо, тобой Я сокрушу и пахаря, и волов, тобой Я сокрушу и правителей, и наместников.

LXX Септуагинта: καὶ и διασκορπιῶ разбросаю ἐν - σοὶ тобой ποιμένα пастуха καὶ и τὸ - ποίμνιον стадо αὐτοῦ его καὶ и διασκορπιῶ разбросаю ἐν - σοὶ тобой γεωργὸν земледельца καὶ и τὸ - γεώργιον ниву αὐτοῦ его καὶ и διασκορπιῶ разбросаю ἐν - σοὶ тобой ἡγεμόνας предводителей καὶ и στρατηγούς полководцев σου. твоих.

Масоретский:
וְ and נִפַּצְתִּ֤י shatter בְךָ֙ in רֹעֶ֣ה pasture וְ and עֶדְרֹ֔ו flock וְ and נִפַּצְתִּ֥י shatter בְךָ֖ in אִכָּ֣ר farmer וְ and צִמְדֹּ֑ו span וְ and נִפַּצְתִּ֣י shatter בְךָ֔ in פַּחֹ֖ות governor וּ and סְגָנִֽים׃ prefect

Синодальный: 51:24 - И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь.
МБО51:24 - - На ваших глазах Я воздам Вавилону и всем, кто живет в землях вавилонян, за все зло, которое они причинили Сиону, - возвещает Господь.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀνταποδώσω воздам τῇ - Βαβυλῶνι Вавилону καὶ и πᾶσι всем τοῖς - κατοικοῦσι населяющим Χαλδαίοις Халдеям πάσας (за) всё τὰς - κακίας зло αὐτῶν, их, ἃς какое ἐποίησαν они сделали ἐπὶ на Σιων Сионе κατ᾿ перед ὀφθαλμοὺς глаза́ми ὑμῶν, вашими, λέγει говорит κύριος. Господь.

Масоретский:
וְ and שִׁלַּמְתִּ֨י be complete לְ to בָבֶ֜ל Babel וּ and לְ to כֹ֣ל׀ whole יֹושְׁבֵ֣י sit כַשְׂדִּ֗ים Chaldeans אֵ֧ת [object marker] כָּל־ whole רָעָתָ֛ם evil אֲשֶׁר־ [relative] עָשׂ֥וּ make בְ in צִיֹּ֖ון Zion לְ to עֵֽינֵיכֶ֑ם eye נְאֻ֖ם speech יְהוָֽה׃ ס YHWH

Синодальный: 51:25 - Вот, Я — на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку Мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою.
МБО51:25 - - Я против тебя, гора погибели, губящая всю землю, - возвещает Господь. - Я простру на тебя Свою руку и низвергну тебя со скал; Я сделаю тебя обгорелой горой.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я πρὸς на σέ, тебя, τὸ - ὄρος гора τὸ - διεφθαρμένον разрушительная τὸ - διαφθεῖρον разрушающая πᾶσαν всю τὴν - γῆν, землю, καὶ вот ἐκτενῶ Я простру τὴν - χεῖρά руку μου Мою ἐπὶ на σὲ тебя καὶ и κατακυλιῶ буду катить вниз σε тебя ἀπὸ со τῶν - πετρῶν скал καὶ и δώσω предам σε тебя ὡς как бы ὄρος гора ἐμπεπυρισμένον, сожжённая,

Масоретский:
הִנְנִ֨י behold אֵלֶ֜יךָ to הַ֤ר mountain הַ the מַּשְׁחִית֙ destruction נְאֻם־ speech יְהוָ֔ה YHWH הַ the מַּשְׁחִ֖ית destroy אֶת־ [object marker] כָּל־ whole הָ the אָ֑רֶץ earth וְ and נָטִ֨יתִי extend אֶת־ [object marker] יָדִ֜י hand עָלֶ֗יךָ upon וְ and גִלְגַּלְתִּ֨יךָ֙ roll מִן־ from הַ the סְּלָעִ֔ים rock וּ and נְתַתִּ֖יךָ give לְ to הַ֥ר mountain שְׂרֵפָֽה׃ burning

Синодальный: 51:26 - И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь.
МБО51:26 - Не возьмут из тебя ни камня на угол, ни камня на фундамент; ты будешь пребывать в вечном запустении, - возвещает Господь. -

LXX Септуагинта: καὶ тогда οὐ нет μὴ не λάβωσιν получат ἀπὸ от σοῦ тебя λίθον камня εἰς для γωνίαν угла καὶ и λίθον камня εἰς для θεμέλιον, основания, ὅτι потому что εἰς на ἀφανισμὸν вымирание εἰς во τὸν - αἰῶνα век ἔσῃ, будешь ты, λέγει говорит κύριος. Господь.

Масоретский:
וְ and לֹֽא־ not יִקְח֤וּ take מִמְּךָ֙ from אֶ֣בֶן stone לְ to פִנָּ֔ה corner וְ and אֶ֖בֶן stone לְ to מֹֽוסָדֹ֑ות foundation כִּֽי־ that שִׁמְמֹ֥ות desolation עֹולָ֛ם eternity תִּֽהְיֶ֖ה be נְאֻם־ speech יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 51:27 - Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства Араратские, Минийские и Аскеназские, поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу.
МБО51:27 - Поднимите боевое знамя над страной! Трубите в рог среди народов! Подготовьте народы к войне с Вавилоном; созовите эти царства, чтобы восстать против него: Арарат и Минни, с Аскеназом. Поставьте военачальника против него; пошлите конницу, как стаю саранчи.

LXX Септуагинта: ῎Αρατε Поднимите σημεῖον знамя ἐπὶ на τῆς - γῆς, земле, σαλπίσατε вострубите ἐν в ἔθνεσιν народах σάλπιγγι, трубой, ἁγιάσατε освяти́те ἐπ᾿ на αὐτὴν неё ἔθνη, народы, παραγγείλατε призовите ἐπ᾿ на αὐτὴν неё βασιλείαις царства Αραρατ Араратские παρ᾿ от ἐμοῦ Меня καὶ и τοῖς - Ασχαναζαίοις, Аскеназские, ἐπιστήσατε поставьте ἐπ᾿ на αὐτὴν неё βελοστάσεις, метательные орудия, ἀναβιβάσατε прикажите взойти ἐπ᾿ на αὐτὴν неё ἵππον коннице ὡς как ἀκρίδων саранчи πλῆθος. множество.

Масоретский:
שְׂאוּ־ lift נֵ֣ס signal בָּ in the אָ֗רֶץ earth תִּקְע֨וּ blow שֹׁופָ֤ר horn בַּ in the גֹּויִם֙ people קַדְּשׁ֤וּ be holy עָלֶ֨יהָ֙ upon גֹּויִ֔ם people הַשְׁמִ֧יעוּ hear עָלֶ֛יהָ upon מַמְלְכֹ֥ות kingdom אֲרָרַ֖ט Ararat מִנִּ֣י Minni וְ and אַשְׁכְּנָ֑ז Ashkenaz פִּקְד֤וּ miss עָלֶ֨יהָ֙ upon טִפְסָ֔ר official הַֽעֲלוּ־ ascend ס֖וּס horse כְּ as יֶ֥לֶק locust סָמָֽר׃ bristly

Синодальный: 51:28 - Вооружите против него народы, царей Мидии, областеначальников ее и всех градоправителей ее, и всю землю, подвластную ей.
МБО51:28 - Приготовьте народы к войне с Вавилоном: царей Мидии, их наместников и начальников, и все подвластные им края.

LXX Септуагинта: ἁγιάσατε Освяти́те ἐπ᾿ на αὐτὴν неё ἔθνη, народы, τὸν - βασιλέα царя τῶν - Μήδων Мидян καὶ и πάσης всей τῆς - γῆς, земли́, τοὺς - ἡγουμένους предводительствующих αὐτοῦ его καὶ и πάντας всех τοὺς - στρατηγοὺς полководцев αὐτοῦ. его.

Масоретский:
קַדְּשׁ֨וּ be holy עָלֶ֤יהָ upon גֹויִם֙ people אֶת־ [object marker] מַלְכֵ֣י king מָדַ֔י Media אֶת־ [object marker] פַּחֹותֶ֖יהָ governor וְ and אֶת־ [object marker] כָּל־ whole סְגָנֶ֑יהָ prefect וְ and אֵ֖ת [object marker] כָּל־ whole אֶ֥רֶץ earth מֶמְשַׁלְתֹּֽו׃ dominion

Синодальный: 51:29 - Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю Вавилонскую пустынею, без жителей.
МБО51:29 - Земля содрогается и трепещет; сбываются замыслы Господа о Вавилоне превратить вавилонский край в пустыню, где никто не будет жить.

LXX Септуагинта: ἐσείσθη Потрясена - γῆ земля καὶ и ἐπόνεσεν, утомилась, διότι от того что ἐξανέστη исполнился ἐπὶ над Βαβυλῶνα Вавилоном λογισμὸς замысел κυρίου Го́спода τοῦ - θεῖναι превратить τὴν - γῆν землю Βαβυλῶνος Вавилона εἰς на ἀφανισμὸν вымирание καὶ и μὴ чтобы не κατοικεῖσθαι заселяться αὐτήν. ей.

Масоретский:
וַ and תִּרְעַ֥שׁ quake הָ the אָ֖רֶץ earth וַ and תָּחֹ֑ל dance כִּ֣י that קָ֤מָה arise עַל־ upon בָּבֶל֙ Babel מַחְשְׁבֹ֣ות thought יְהוָ֔ה YHWH לָ to שׂ֞וּם put אֶת־ [object marker] אֶ֧רֶץ earth בָּבֶ֛ל Babel לְ to שַׁמָּ֖ה destruction מֵ from אֵ֥ין [NEG] יֹושֵֽׁב׃ sit

Синодальный: 51:30 - Перестали сражаться сильные Вавилонские, сидят в укреплениях своих; истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены.
МБО51:30 - Перестали сражаться вавилонские воины и сидят в своих крепостях. Они истощены, стали трусливы, как женщины. Дома Вавилона сожжены, засовы его ворот сломаны.

LXX Септуагинта: ἐξέλιπεν Перестал μαχητὴς боец Βαβυλῶνος Вавилона τοῦ - πολεμεῖν, воевать, καθήσονται засядут они ἐκεῖ там ἐν в περιοχῇ, укреплении, ἐθραύσθη разбита - δυναστεία власть αὐτῶν, их, ἐγενήθησαν они сделались ὡσεὶ как γυναῖκες, женщины, ἐνεπυρίσθη подожжены τὰ - σκηνώματα шатры αὐτῆς, его, συνετρίβησαν разбиты οἱ - μοχλοὶ запоры αὐτῆς· его;

Масоретский:
חָדְלוּ֩ cease גִבֹּורֵ֨י vigorous בָבֶ֜ל Babel לְ to הִלָּחֵ֗ם fight יָֽשְׁבוּ֙ sit בַּ in the מְּצָדֹ֔ות unapproachable נָשְׁתָ֥ה dry גְבוּרָתָ֖ם strength הָי֣וּ be לְ to נָשִׁ֑ים woman הִצִּ֥יתוּ kindle מִשְׁכְּנֹתֶ֖יהָ dwelling-place נִשְׁבְּר֥וּ break בְרִיחֶֽיהָ׃ bar

Синодальный: 51:31 - Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех концов,
МБО51:31 - Гонец сменяет гонца, и вестник идет за вестником, чтобы возвестить царю Вавилона, что весь его город взят,

LXX Септуагинта: διώκων стремясь εἰς на ἀπάντησιν встречу διώκοντος стремящегося διώξεται он будет стремиться καὶ и ἀναγγέλλων возвещая εἰς на ἀπάντησιν встречу ἀναγγέλλοντος возвещающего τοῦ - ἀναγγεῖλαι (чтобы) возвестить τῷ - βασιλεῖ царю Βαβυλῶνος Вавилона ὅτι что ἑάλωκεν захвачен - πόλις город αὐτοῦ, его,

Масоретский:
רָ֤ץ run לִ to קְרַאת־ encounter רָץ֙ run יָר֔וּץ run וּ and מַגִּ֖יד report לִ to קְרַ֣את encounter מַגִּ֑יד report לְ to הַגִּיד֙ report לְ to מֶ֣לֶךְ king בָּבֶ֔ל Babel כִּֽי־ that נִלְכְּדָ֥ה seize עִירֹ֖ו town מִ from קָּצֶֽה׃ end

Синодальный: 51:32 - и броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом.
МБО51:32 - что броды уже захвачены, что укрепления горят, и воины в ужасе.

LXX Септуагинта: ἀπ᾿ от ἐσχάτου края τῶν - διαβάσεων переправы αὐτοῦ его ἐλήμφθησαν, захвачены, καὶ и τὰ - συστέματα системы αὐτῶν их ἐνέπρησαν сожгли ἐν в πυρί, огне, καὶ и ἄνδρες мужчины αὐτοῦ его οἱ - πολεμισταὶ во́ины ἐξέρχονται. уходят.

Масоретский:
וְ and הַ the מַּעְבָּרֹ֣ות ford נִתְפָּ֔שׂוּ seize וְ and אֶת־ [object marker] הָ the אֲגַמִּ֖ים reedy pool שָׂרְפ֣וּ burn בָ in the אֵ֑שׁ fire וְ and אַנְשֵׁ֥י man הַ the מִּלְחָמָ֖ה war נִבְהָֽלוּ׃ ס disturb

Синодальный: 51:33 - Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дочь Вавилона подобна гумну во время молотьбы на нем; еще немного, и наступит время жатвы ее.
МБО51:33 - Так говорит Господь сил, Бог Израиля: - Дочь Вавилона подобна гумну, когда люди обмолачивают на нем зерно; скоро настанет время ее жатвы.

LXX Септуагинта: διότι Поэтому τάδε так λέγει говорит κύριος Господь: Οἶκοι Дома́ βασιλέως царя Βαβυλῶνος Вавилона ὡς как ἅλων молотильный диск ὥριμος зрелый ἀλοηθήσονται· измолочены будут; ἔτι ещё μικρὸν немного καὶ и ἥξει придёт - ἄμητος время жатвы αὐτῆς. его.

Масоретский:
כִּי֩ that כֹ֨ה thus אָמַ֜ר say יְהוָ֤ה YHWH צְבָאֹות֙ service אֱלֹהֵ֣י god(s) יִשְׂרָאֵ֔ל Israel בַּת־ daughter בָּבֶ֕ל Babel כְּ as גֹ֖רֶן threshing-floor עֵ֣ת time הִדְרִיכָ֑הּ tread עֹ֣וד duration מְעַ֔ט little וּ and בָ֥אָה come עֵֽת־ time הַ the קָּצִ֖יר harvest לָֽהּ׃ to

Синодальный: 51:34 - Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский; сделал меня пустым сосудом; поглощал меня, как дракон; наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня.
МБО51:34 - - Навуходоносор, царь Вавилона пожирал нас, привел нас в замешательство, сделал нас пустым кувшином. Он глотал нас как дракон; набивал свой живот нашими сластями, но потом извергнул нас.

LXX Септуагинта: κατέφαγέν Пожрал με, меня, ἐμερίσατό раздробил με, меня, κατέλαβέν захватил με меня σκεῦος (как) сосуд λεπτὸν шаткий Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεὺς царь Βαβυλῶνος· Вавилона; κατέπιέν проглотил με меня ὡς как δράκων, дракон, ἔπλησεν наполнил τὴν - κοιλίαν живот αὐτοῦ, свой, ἀπὸ от τῆς - τρυφῆς роскоши μου моей ἐξῶσέν вытолкал με· меня;

Масоретский:
אכלנו eat הממנו confuse נְבוּכַדְרֶאצַּר֮ Nebuchadnezzar מֶ֣לֶךְ king בָּבֶל֒ Babel הציגנו set כְּלִ֣י tool רִ֔יק emptiness בלענו swallow כַּ as the תַּנִּ֔ין sea-monster מִלָּ֥א be full כְרֵשֹׂ֖ו belly מֵֽ from עֲדָנָ֑י delight הדיחנו rinse

Синодальный: 51:35 - Обида моя и плоть моя — на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя — на жителях Халдеи, скажет Иерусалим.
МБО51:35 - Пусть воздастся Вавилону за жестокость против нас, - скажут жители Сиона. - Пусть воздастся за нашу кровь живущим в стране вавилонян, - скажут жители Иерусалима.

LXX Септуагинта: οἱ - μόχθοι страдания μου мои καὶ и αἱ - ταλαιπωρίαι мучения μου мои εἰς на Βαβυλῶνα, Вавилон, ἐρεῖ скажет κατοικοῦσα живущая на Σιων, Сионе, καὶ и τὸ - αἷμά кровь μου моя ἐπὶ на τοὺς - κατοικοῦντας населяющих Χαλδαίους, Халдеев, ἐρεῖ скажет Ιερουσαλημ. Иерусалим.

Масоретский:
חֲמָסִ֤י violence וּ and שְׁאֵרִי֙ body עַל־ upon בָּבֶ֔ל Babel תֹּאמַ֖ר say יֹשֶׁ֣בֶת sit צִיֹּ֑ון Zion וְ and דָמִי֙ blood אֶל־ to יֹשְׁבֵ֣י sit כַשְׂדִּ֔ים Chaldeans תֹּאמַ֖ר say יְרוּשָׁלִָֽם׃ ס Jerusalem

Синодальный: 51:36 - Посему так говорит Господь: вот, Я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его.
МБО51:36 - Поэтому так говорит Господь: - Я заступлюсь за вас и отомщу за вас. Я осушу вавилонские реки и иссушу его источники.

LXX Септуагинта: διὰ Из-за τοῦτο этого τάδε так λέγει говорит κύριος Господь: ᾿Ιδοὺ Вот ἐγὼ Я κρινῶ буду судить τὴν - ἀντίδικόν обвинителей σου твоих καὶ и ἐκδικήσω отомщу τὴν - ἐκδίκησίν мщением за σου тебя καὶ и ἐρημώσω опустошу τὴν - θάλασσαν море αὐτῆς его καὶ и ξηρανῶ иссушу τὴν - πηγὴν источник αὐτῆς, его,

Масоретский:
לָכֵ֗ן therefore כֹּ֚ה thus אָמַ֣ר say יְהוָ֔ה YHWH הִנְנִי־ behold רָב֙ contend אֶת־ [object marker] רִיבֵ֔ךְ law-case וְ and נִקַּמְתִּ֖י avenge אֶת־ [object marker] נִקְמָתֵ֑ךְ vengeance וְ and הַחֲרַבְתִּי֙ be dry אֶת־ [object marker] יַמָּ֔הּ sea וְ and הֹבַשְׁתִּ֖י be dry אֶת־ [object marker] מְקֹורָֽהּ׃ well

Синодальный: 51:37 - И Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, без жителей.
МБО51:37 - Вавилон станет грудой развалин, логовом шакалов, ужасом и посмешищем, необитаемой землей.

LXX Септуагинта: καὶ и ἔσται будет Βαβυλὼν Вавилон εἰς на ἀφανισμὸν вымирание καὶ и οὐ не κατοικηθήσεται. заселится.

Масоретский:
וְ and הָיְתָה֩ be בָבֶ֨ל׀ Babel לְ to גַלִּ֧ים׀ heap מְעֹון־ dwelling תַּנִּ֛ים jackal שַׁמָּ֥ה destruction וּ and שְׁרֵקָ֖ה whistling מֵ from אֵ֥ין [NEG] יֹושֵֽׁב׃ sit

Синодальный: 51:38 - Как львы зарыкают все они, и заревут как щенки львиные.
МБО51:38 - Заревут его жители вместе, как львы, зарычат, словно львята.

LXX Септуагинта: ἅμα Вместе ὡς как λέοντες львы ἐξηγέρθησαν они проснулись καὶ и ὡς как σκύμνοι детёныши λεόντων. львов.

Масоретский:
יַחְדָּ֖ו together כַּ as the כְּפִרִ֣ים young lion יִשְׁאָ֑גוּ roar נָעֲר֖וּ growl כְּ as גֹורֵ֥י lion's whelp אֲרָיֹֽות׃ lion

Синодальный: 51:39 - Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном, и не пробуждались, говорит Господь.
МБО51:39 - Когда они разгорячатся Я устрою им пир и напою их, чтобы они развеселились и потом уснули вечным сном, и не проснулись больше, - возвещает Господь. -

LXX Септуагинта: ἐν Во время τῇ - θερμασίᾳ разгорячения αὐτῶν их δώσω Я дам πότημα питьё αὐτοῖς им καὶ и μεθύσω сделаю пьными αὐτούς, их, ὅπως чтобы καρωθῶσιν они лишились чувств καὶ и ὑπνώσωσιν заснули ὕπνον сном αἰώνιον вечным καὶ и οὐ нет μὴ не ἐγερθῶσι, проснулись, λέγει говорит κύριος· Господь;

Масоретский:
בְּ in חֻמָּ֞ם be hot אָשִׁ֣ית put אֶת־ [object marker] מִשְׁתֵּיהֶ֗ם drinking וְ and הִשְׁכַּרְתִּים֙ be drunk לְמַ֣עַן because of יַעֲלֹ֔זוּ rejoice וְ and יָשְׁנ֥וּ sleep שְׁנַת־ sleep עֹולָ֖ם eternity וְ and לֹ֣א not יָקִ֑יצוּ pass summer נְאֻ֖ם speech יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 51:40 - Сведу их как ягнят на заклание, как овнов с козлами.
МБО51:40 - Сведу их, как ягнят на убой, как овец с козлами.

LXX Септуагинта: καταβιβάσω сведу вниз αὐτοὺς их ὡς как ἄρνας ягнят εἰς на σφαγὴν заклание καὶ и ὡς как κριοὺς баранов μετ᾿ вместе с ἐρίφων. козлами.

Масоретский:
אֹֽורִידֵ֖ם descend כְּ as כָרִ֣ים ram לִ to טְבֹ֑וחַ slaughter כְּ as אֵילִ֖ים ram, despot עִם־ with עַתּוּדִֽים׃ ram

Синодальный: 51:41 - Как взят Сесах, и завоевана слава всей земли! Как сделался Вавилон ужасом между народами!
МБО51:41 - О, как будет взят Шешах, захвачена слава всей земли! Каким ужасом явится Вавилон среди народов!

LXX Септуагинта: πῶς Как ἑάλω попал в плен καὶ и ἐθηρεύθη пойман τὸ - καύχημα тщеславие πάσης всей τῆς - γῆς; земли́? πῶς Как ἐγένετο стал Βαβυλὼν Вавилон εἰς на ἀφανισμὸν вымирание ἐν между τοῖς - ἔθνεσιν; народами?

Масоретский:
אֵ֚יךְ how נִלְכְּדָ֣ה seize שֵׁשַׁ֔ךְ Sheshach וַ and תִּתָּפֵ֖שׂ seize תְּהִלַּ֣ת praise כָּל־ whole הָ the אָ֑רֶץ earth אֵ֣יךְ how הָיְתָ֧ה be לְ to שַׁמָּ֛ה destruction בָּבֶ֖ל Babel בַּ in the גֹּויִֽם׃ people

Синодальный: 51:42 - Устремилось на Вавилон море; он покрыт множеством волн его.
МБО51:42 - Море поднимется над Вавилоном, и ревущие волны покроют его.

LXX Септуагинта: ἀνέβη Поднялось ἐπὶ на Βαβυλῶνα Вавилон - θάλασσα море ἐν в ἤχῳ шуме κυμάτων волн αὐτῆς, его, καὶ и κατεκαλύφθη. он покрыт.

Масоретский:
עָלָ֥ה ascend עַל־ upon בָּבֶ֖ל Babel הַ the יָּ֑ם sea בַּ in הֲמֹ֥ון commotion גַּלָּ֖יו wave נִכְסָֽתָה׃ cover

Синодальный: 51:43 - Города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий.
МБО51:43 - Его города станут пустынями, иссохшей и нелюдимой землей, землей, где никто не живет, по которой никто не ходит.

LXX Септуагинта: ἐγενήθησαν Стали αἱ - πόλεις города́ αὐτῆς его γῆ земля ἄνυδρος безводная καὶ и ἄβατος, непроходимая, οὐ не κατοικήσει поселится ἐν на αὐτῇ ней οὐδὲ даже не εἷς, один, οὐδὲ даже нет μὴ не καταλύσῃ остановится для отдыха ἐν на αὐτῇ ней υἱὸς сын ἀνθρώπου. человека.

Масоретский:
הָי֤וּ be עָרֶ֨יהָ֙ town לְ to שַׁמָּ֔ה destruction אֶ֖רֶץ earth צִיָּ֣ה dry country וַ and עֲרָבָ֑ה desert אֶ֗רֶץ earth לֹֽא־ not יֵשֵׁ֤ב sit בָּהֵן֙ in כָּל־ whole אִ֔ישׁ man וְ and לֹֽא־ not יַעֲבֹ֥ר pass בָּהֵ֖ן in בֶּן־ son אָדָֽם׃ human, mankind

Синодальный: 51:44 - И посещу Вила в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены Вавилонские падут.
МБО51:44 - Я накажу Вила в Вавилоне и заставлю его извергнуть проглоченное. Не будут больше стекаться к нему народы, и падут вавилонские стены.

LXX Септуагинта: καὶ Так ἐκδικήσω Я буду мстить ἐπὶ на Βαβυλῶνα Вавилон καὶ и ἐξοίσω вынесу то, что κατέπιεν проглотил он ἐκ из τοῦ - στόματος рта αὐτῆς, его, καὶ и οὐ нет μὴ не συναχθῶσιν стекутся πρὸς к αὐτὴν нему ἔτι уже́ τὰ - ἔθνη. народы.

Масоретский:
וּ and פָקַדְתִּ֨י miss עַל־ upon בֵּ֜ל Bel בְּ in בָבֶ֗ל Babel וְ and הֹצֵאתִ֤י go out אֶת־ [object marker] בִּלְעֹו֙ what is swallowed מִ from פִּ֔יו mouth וְ and לֹֽא־ not יִנְהֲר֥וּ stream אֵלָ֛יו to עֹ֖וד duration גֹּויִ֑ם people גַּם־ even חֹומַ֥ת wall בָּבֶ֖ל Babel נָפָֽלָה׃ fall

Синодальный: 51:45 - Выходи из среды его, народ Мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа.
МБО51:45 - Выходи, Мой народ, из Вавилона! Спасайся бегством от пылающего гнева Господня!

LXX Септуагинта:

Масоретский:
צְא֤וּ go out מִ from תֹּוכָהּ֙ midst עַמִּ֔י people וּ and מַלְּט֖וּ escape אִ֣ישׁ man אֶת־ [object marker] נַפְשֹׁ֑ו soul מֵ from חֲרֹ֖ון anger אַף־ nose יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 51:46 - Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле; слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина.
МБО51:46 - Не падай духом, не бойся слухов, что ходят в стране; в этом году - один слух, в следующем - другой; слухи о зверствах в стране, о ссорах правителей.

LXX Септуагинта:

Масоретский:
וּ and פֶן־ lest יֵרַ֤ךְ be tender לְבַבְכֶם֙ heart וְ and תִֽירְא֔וּ fear בַּ in the שְּׁמוּעָ֖ה report הַ the נִּשְׁמַ֣עַת hear בָּ in the אָ֑רֶץ earth וּ and בָ֧א come בַ in the שָּׁנָ֣ה year הַ the שְּׁמוּעָ֗ה report וְ and אַחֲרָ֤יו after בַּ in the שָּׁנָה֙ year הַ the שְּׁמוּעָ֔ה report וְ and חָמָ֣ס violence בָּ in the אָ֔רֶץ earth וּ and מֹשֵׁ֖ל rule עַל־ upon מֹשֵֽׁל׃ rule

Синодальный: 51:47 - Посему вот, приходят дни, когда Я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него.
МБО51:47 - Ведь непременно настанут дни, когда Я накажу идолов Вавилона. Вся его земля будет опозорена, и падут там все пораженными.

LXX Септуагинта:

Масоретский:
לָכֵן֙ therefore הִנֵּ֣ה behold יָמִ֣ים day בָּאִ֔ים come וּ and פָקַדְתִּי֙ miss עַל־ upon פְּסִילֵ֣י idol בָבֶ֔ל Babel וְ and כָל־ whole אַרְצָ֖הּ earth תֵּבֹ֑ושׁ be ashamed וְ and כָל־ whole חֲלָלֶ֖יהָ pierced יִפְּל֥וּ fall בְ in תֹוכָֽהּ׃ midst

Синодальный: 51:48 - И восторжествуют над Вавилоном небо и земля и все, что на них; ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь.
МБО51:48 - А небо, земля и все, что на ней, будут кричать от радости, потому что разорители Вавилона явятся с севера, - возвещает Господь.

LXX Септуагинта:

Масоретский:
וְ and רִנְּנ֤וּ cry of joy עַל־ upon בָּבֶל֙ Babel שָׁמַ֣יִם heavens וָ and אָ֔רֶץ earth וְ and כֹ֖ל whole אֲשֶׁ֣ר [relative] בָּהֶ֑ם in כִּ֧י that מִ from צָּפֹ֛ון north יָבֹוא־ come לָ֥הּ to הַ the שֹּׁודְדִ֖ים despoil נְאֻם־ speech יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 51:49 - Как Вавилон повергал пораженных Израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны.
МБО51:49 - Падет Вавилон из-за сраженных Израиля, как сраженные всей земли пали из-за Вавилона.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐν в Βαβυλῶνι Вавилоне πεσοῦνται падут τραυματίαι раненые πάσης всей τῆς - γῆς. страны́.

Масоретский:
גַּם־ even בָּבֶ֕ל Babel לִ to נְפֹּ֖ל fall חַֽלְלֵ֣י pierced יִשְׂרָאֵ֑ל Israel גַּם־ even לְ to בָבֶ֥ל Babel נָפְל֖וּ fall חַֽלְלֵ֥י pierced כָל־ whole הָ the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 51:50 - Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше.
МБО51:50 - Уцелевшие от меча, уходите, не мешкайте! Помните Господа в дальнем краю и думайте об Иерусалиме.

LXX Септуагинта: ἀνασῳζόμενοι Спасшиеся ἐκ из γῆς, земли́, πορεύεσθε идите καὶ и μὴ не ἵστασθε· останавливайтесь; οἱ - μακρόθεν, издалека, μνήσθητε вспомните τοῦ - κυρίου, Го́спода, καὶ и Ιερουσαλημ Иерусалим ἀναβήτω пусть взойдёт ἐπὶ на τὴν - καρδίαν сердце ὑμῶν. ваше.

Масоретский:
פְּלֵטִ֣ים escaped one מֵ from חֶ֔רֶב dagger הִלְכ֖וּ walk אַֽל־ not תַּעֲמֹ֑דוּ stand זִכְר֤וּ remember מֵֽ from רָחֹוק֙ remote אֶת־ [object marker] יְהוָ֔ה YHWH וִ and ירֽוּשָׁלִַ֖ם Jerusalem תַּעֲלֶ֥ה ascend עַל־ upon לְבַבְכֶֽם׃ heart

Синодальный: 51:51 - Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство: бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище дома Господня.
МБО51:51 - - Мы устыдились, когда услышали оскорбления, и позор покрыл наши лица, когда иноземцы вошли в святыни дома Господа.

LXX Септуагинта: ᾐσχύνθημεν, Устыдились мы, ὅτι потому что ἠκούσαμεν услышали ὀνειδισμὸν оскорбление ἡμῶν, наше, κατεκάλυψεν покрыло ἀτιμία бесчестие τὸ - πρόσωπον лицо ἡμῶν, наше, εἰσῆλθον вошли ἀλλογενεῖς иноплеменники εἰς в τὰ - ἅγια священные ἡμῶν, наши, εἰς в οἶκον дом κυρίου. Го́спода.

Масоретский:
בֹּ֚שְׁנוּ be ashamed כִּֽי־ that שָׁמַ֣עְנוּ hear חֶרְפָּ֔ה reproach כִּסְּתָ֥ה cover כְלִמָּ֖ה insult פָּנֵ֑ינוּ face כִּ֚י that בָּ֣אוּ come זָרִ֔ים strange עַֽל־ upon מִקְדְּשֵׁ֖י sanctuary בֵּ֥ית house יְהוָֽה׃ ס YHWH

Синодальный: 51:52 - За то вот, приходят дни, говорит Господь, когда Я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые.
МБО51:52 - - Но наступают дни, - возвещает Господь, - когда Я накажу идолов Вавилона, и по всей его земле застонут раненые.

LXX Септуагинта: διὰ За τοῦτο это ἰδοὺ вот ἡμέραι дни ἔρχονται, приходят, λέγει говорит κύριος, Господь, καὶ когда ἐκδικήσω Я буду мстить ἐπὶ за τὰ - γλυπτὰ резные изображения αὐτῆς, его, καὶ тогда ἐν по πάσῃ всей τῇ - γῇ стране́ αὐτῆς его πεσοῦνται будут падать τραυματίαι. раненые.

Масоретский:
לָכֵ֞ן therefore הִנֵּֽה־ behold יָמִ֤ים day בָּאִים֙ come נְאֻם־ speech יְהוָ֔ה YHWH וּ and פָקַדְתִּ֖י miss עַל־ upon פְּסִילֶ֑יהָ idol וּ and בְ in כָל־ whole אַרְצָ֖הּ earth יֶאֱנֹ֥ק sigh חָלָֽל׃ pierced

Синодальный: 51:53 - Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою; но от Меня придут к нему опустошители, говорит Господь.
МБО51:53 - Даже если поднимется Вавилон до небес и укрепит свои высокие крепости, Я пошлю на него разорителей, - возвещает Господь.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому ἐὰν если ἀναβῇ поднимется Βαβυλὼν Вавилон ὡς как - οὐρανὸς небо καὶ и ὅτι что ἐὰν если ὀχυρώσῃ укрепит ὕψος (на) высоте ἰσχύος могущество αὐτῆς, своё, παρ᾿ от ἐμοῦ Меня ἥξουσιν придут ἐξολεθρεύοντες несущие гибель на αὐτήν, него, λέγει говорит κύριος. Господь.

Масоретский:
כִּֽי־ that תַעֲלֶ֤ה ascend בָבֶל֙ Babel הַ the שָּׁמַ֔יִם heavens וְ and כִ֥י that תְבַצֵּ֖ר be impossible מְרֹ֣ום high place עֻזָּ֑הּ power מֵ from אִתִּ֗י together with יָבֹ֧אוּ come שֹׁדְדִ֛ים despoil לָ֖הּ to נְאֻם־ speech יְהוָֽה׃ ס YHWH

Синодальный: 51:54 - Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение — от земли Халдейской,
МБО51:54 - Звук вопля несется из Вавилона, звук великого разрушения - из земли вавилонян.

LXX Септуагинта: φωνὴ Голос κραυγῆς вопля ἐν в Βαβυλῶνι, Вавилоне, καὶ и συντριβὴ разрушение μεγάλη великое ἐν в γῇ земле Χαλδαίων, Халдеев,

Масоретский:
קֹ֥ול sound זְעָקָ֖ה cry מִ from בָּבֶ֑ל Babel וְ and שֶׁ֥בֶר breaking גָּדֹ֖ול great מֵ from אֶ֥רֶץ earth כַּשְׂדִּֽים׃ Chaldeans

Синодальный: 51:55 - ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их как большие воды, раздастся шумный голос их.
МБО51:55 - Погубит Господь Вавилон и заставит его великий шум смолкнуть. Враги его заревут, как волны могучих вод, разнесется шум их голосов.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что ἐξωλέθρευσεν принёс гибель κύριος Господь τὴν - Βαβυλῶνα (на) Вавилон καὶ и ἀπώλεσεν погубил ἀπ᾿ у αὐτῆς него φωνὴν боевой клич μεγάλην громкий ἠχοῦσαν грохочущий ὡς как ὕδατα во́ды πολλά, многие, ἔδωκεν отдал Он εἰς в ὄλεθρον погибель φωνὴν звук речи αὐτῆς. его.

Масоретский:
כִּֽי־ that שֹׁדֵ֤ד despoil יְהוָה֙ YHWH אֶת־ [object marker] בָּבֶ֔ל Babel וְ and אִבַּ֥ד perish מִמֶּ֖נָּה from קֹ֣ול sound גָּדֹ֑ול great וְ and הָמ֤וּ make noise גַלֵּיהֶם֙ wave כְּ as מַ֣יִם water רַבִּ֔ים much נִתַּ֥ן give שְׁאֹ֖ון roar קֹולָֽם׃ sound

Синодальный: 51:56 - Ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ратоборцы его, сокрушены будут луки их; ибо Господь, Бог воздаяний, воздаст воздаяние.
МБО51:56 - Опустошитель придет в Вавилон; его воины будут захвачены, их луки будут сломаны. Ведь Господь - это Бог воздаяния; Он воздает сполна.

LXX Септуагинта: ὅτι Так как ἦλθεν пришло ἐπὶ на Βαβυλῶνα Вавилон ταλαιπωρία, мучение, ἑάλωσαν попали в плен οἱ - μαχηταὶ воины αὐτῆς, его, ἐπτόηται устрашён τὸ - τόξον лук αὐτῶν, их, ὅτι потому что θεὸς Бог ἀνταποδίδωσιν воздаёт αὐτοῖς, им, κύριος Господь ἀνταποδίδωσιν воздаёт αὐτῇ ему τὴν - ἀνταπόδοσιν· возмездие;

Масоретский:
כִּי֩ that בָ֨א come עָלֶ֤יהָ upon עַל־ upon בָּבֶל֙ Babel שֹׁודֵ֔ד despoil וְ and נִלְכְּדוּ֙ seize גִּבֹּורֶ֔יהָ vigorous חִתְּתָ֖ה be terrified קַשְּׁתֹותָ֑ם bow כִּ֣י that אֵ֧ל god גְּמֻלֹ֛ות recompense יְהוָ֖ה YHWH שַׁלֵּ֥ם be complete יְשַׁלֵּֽם׃ be complete

Синодальный: 51:57 - И напою допьяна князей его и мудрецов его, областеначальников его, и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудятся, говорит Царь — Господь Саваоф имя Его.
МБО51:57 - - Я напою его вождей и мудрецов, наместников, начальников и воинов; и они уснут вечным сном и не проснутся больше, - возвещает Царь, чье Имя - Господь сил.

LXX Септуагинта: καὶ тогда μεθύσει он будет пьян μέθῃ опьянением τοὺς - ἡγεμόνας предводителей αὐτῆς его καὶ и τοὺς - σοφοὺς мудрых αὐτῆς его καὶ и τοὺς - στρατηγοὺς полководцев αὐτῆς, его, λέγει говорит - βασιλεύς, Царь, κύριος Господь παντοκράτωρ Всесильный ὄνομα имя αὐτῷ. Ему.

Масоретский:
וְ֠ and הִשְׁכַּרְתִּי be drunk שָׂרֶ֨יהָ chief וַ and חֲכָמֶ֜יהָ wise פַּחֹותֶ֤יהָ governor וּ and סְגָנֶ֨יהָ֙ prefect וְ and גִבֹּורֶ֔יהָ vigorous וְ and יָשְׁנ֥וּ sleep שְׁנַת־ sleep עֹולָ֖ם eternity וְ and לֹ֣א not יָקִ֑יצוּ pass summer נְאֻ֨ם־ speech הַ the מֶּ֔לֶךְ king יְהוָ֥ה YHWH צְבָאֹ֖ות service שְׁמֹֽו׃ ס name

Синодальный: 51:58 - Так говорит Господь Саваоф: толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем; итак напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня.
МБО51:58 - Так говорит Господь сил: - Толстые стены Вавилона сравняют с землей, а высокие ворота сожгут дотла. Народы изнуряют себя напрасно, их труды - лишь пища для огня.

LXX Септуагинта: τάδε Так λέγει говорит κύριος Господь: Τεῖχος Городская стена Βαβυλῶνος Вавилона ἐπλατύνθη, расширенная, κατασκαπτόμενον разрушаемая κατασκαφήσεται, будет разрушена до основания, καὶ и αἱ - πύλαι воро́та αὐτῆς его αἱ - ὑψηλαὶ высокие ἐμπυρισθήσονται, будут сожжены, καὶ и οὐ не κοπιάσουσιν будут трудиться λαοὶ народы εἰς на κενόν, пустое, καὶ и ἔθνη язычники ἐν в ἀρχῇ конец ἐκλείψουσιν. исчезнут.

Масоретский:
כֹּֽה־ thus אָמַ֞ר say יְהוָ֣ה YHWH צְבָאֹ֗ות service חֹ֠מֹות wall בָּבֶ֤ל Babel הָֽ the רְחָבָה֙ wide עַרְעֵ֣ר strip תִּתְעַרְעָ֔ר strip וּ and שְׁעָרֶ֥יהָ gate הַ the גְּבֹהִ֖ים high בָּ in the אֵ֣שׁ fire יִצַּ֑תּוּ kindle וְ and יִֽגְע֨וּ be weary עַמִּ֧ים people בְּ in דֵי־ sufficiency רִ֛יק emptiness וּ and לְאֻמִּ֥ים people בְּ in דֵי־ sufficiency אֵ֖שׁ fire וְ and יָעֵֽפוּ׃ ס be weary

Синодальный: 51:59 - Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сераии, сыну Нирии, сыну Маасеи, когда он отправлялся в Вавилон с Седекиею, царем Иудейским, в четвертый год его царствования; Сераия был главный постельничий.
МБО51:59 - Вот послание, которое пророк Иеремия вручил главному служащему Сераии, сыну Нирии, сыну Маасеи, когда тот уходил в Вавилон с Седекией, царем Иудеи, в четвертом году его правления.

LXX Септуагинта: ‛Ο - λόγος Слово ὃν которое ἐνετείλατο приказал κύριος Господь Ιερεμια Иеремии τῷ - προφήτῃ пророку εἰπεῖν сказать τῷ - Σαραια Сераии υἱῷ сыну Νηριου Нирии υἱοῦ сына Μαασαιου, Маасея, ὅτε когда ἐπορεύετο он отправлялся παρὰ от Σεδεκιου Седекии βασιλέως царя Ιουδα Иудеи εἰς в Βαβυλῶνα Вавилон ἐν в τῷ - ἔτει год τῷ - τετάρτῳ четвёртый τῆς - βασιλείας царствования αὐτοῦ, его, καὶ а Σαραιας Сераия ἄρχων начальник δώρων· даров;

Масоретский:
הַ the דָּבָ֞ר word אֲשֶׁר־ [relative] צִוָּ֣ה׀ command יִרְמְיָ֣הוּ Jeremiah הַ the נָּבִ֗יא prophet אֶת־ [object marker] שְׂרָיָ֣ה Seraiah בֶן־ son נֵרִיָּה֮ Neriah בֶּן־ son מַחְסֵיָה֒ Mahseiah בְּ in לֶכְתֹּ֞ו walk אֶת־ together with צִדְקִיָּ֤הוּ Zedekiah מֶֽלֶךְ־ king יְהוּדָה֙ Judah בָּבֶ֔ל Babel בִּ in שְׁנַ֥ת year הָ the רְבִעִ֖ית fourth לְ to מָלְכֹ֑ו be king וּ and שְׂרָיָ֖ה Seraiah שַׂ֥ר chief מְנוּחָֽה׃ resting place

Синодальный: 51:60 - Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были придти на Вавилон, все сии речи, написанные на Вавилон.
МБО51:60 - Иеремия записал в свиток все бедствия, которым суждено было случиться с Вавилоном - все, что было записано о Вавилоне.

LXX Септуагинта: καὶ и ἔγραψεν описал Ιερεμιας Иеремия πάντα всё τὰ - κακά, бедствие, которое ἥξει придёт ἐπὶ на Βαβυλῶνα, Вавилон, ἐν в βιβλίῳ свитке ἑνί, одном, πάντας все τοὺς - λόγους слова́ τούτους эти τοὺς - γεγραμμένους написанные ἐπὶ на Βαβυλῶνα. Вавилон.

Масоретский:
וַ and יִּכְתֹּ֣ב write יִרְמְיָ֗הוּ Jeremiah אֵ֧ת [object marker] כָּל־ whole הָ the רָעָ֛ה evil אֲשֶׁר־ [relative] תָּבֹ֥וא come אֶל־ to בָּבֶ֖ל Babel אֶל־ to סֵ֣פֶר letter אֶחָ֑ד one אֵ֚ת [object marker] כָּל־ whole הַ the דְּבָרִ֣ים word הָ the אֵ֔לֶּה these הַ the כְּתֻבִ֖ים write אֶל־ to בָּבֶֽל׃ Babel

Синодальный: 51:61 - И сказал Иеремия Сераии: когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи,
МБО51:61 - Он сказал Сераии: - Когда придешь в Вавилон, прочитай все эти слова вслух

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал Ιερεμιας Иеремия πρὸς к Σαραιαν Сераии: ῞Οταν Когда ἔλθῃς придёшь ты εἰς в Βαβυλῶνα, Вавилон, καὶ тогда ὄψῃ ты увидишь καὶ и ἀναγνώσῃ прочитаешь πάντας все τοὺς - λόγους слова́ τούτους эти

Масоретский:
וַ and יֹּ֥אמֶר say יִרְמְיָ֖הוּ Jeremiah אֶל־ to שְׂרָיָ֑ה Seraiah כְּ as בֹאֲךָ֣ come בָבֶ֔ל Babel וְֽ and רָאִ֔יתָ see וְֽ and קָרָ֔אתָ call אֵ֥ת [object marker] כָּל־ whole הַ the דְּבָרִ֖ים word הָ the אֵֽלֶּה׃ these

Синодальный: 51:62 - и скажи: "Господи! Ты изрек о месте сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечною пустынею".
МБО51:62 - и скажи: «Господь! Ты сказал, что погубишь этот край, чтобы не жили здесь ни человек, ни животное, чтобы эта земля лежала в вечном запустении».

LXX Септуагинта: καὶ и ἐρεῖς ты скажешь: Κύριε Господи κύριε, Господи, σὺ Ты ἐλάλησας возвестил ἐπὶ на τὸν - τόπον место τοῦτον это τοῦ - ἐξολεθρεῦσαι (чтобы) принести гибель на αὐτὸν него καὶ и τοῦ - μὴ чтобы не εἶναι находиться ἐν в αὐτῷ нём κατοικοῦντας живущих ἀπὸ от ἀνθρώπου человека ἕως до κτήνους, скота, ὅτι потому ἀφανισμὸς вымирание εἰς во τὸν - αἰῶνα век ἔσται. окажется.

Масоретский:
וְ and אָמַרְתָּ֗ say יְהוָה֙ YHWH אַתָּ֨ה you דִבַּ֜רְתָּ speak אֶל־ to הַ the מָּקֹ֤ום place הַ the זֶּה֙ this לְ to הַכְרִיתֹ֔ו cut לְ to בִלְתִּ֤י failure הֱיֹֽות־ be בֹּו֙ in יֹושֵׁ֔ב sit לְ to מֵ from אָדָ֖ם human, mankind וְ and עַד־ unto בְּהֵמָ֑ה cattle כִּֽי־ that שִׁמְמֹ֥ות desolation עֹולָ֖ם eternity תִּֽהְיֶֽה׃ be

Синодальный: 51:63 - И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в средину Евфрата,
МБО51:63 - Дочитав свиток, привяжи к нему камень и брось в реку Евфрат.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔσται будет ὅταν когда παύσῃ ты закончишь τοῦ - ἀναγινώσκειν чтение τὸ - βιβλίον свитка τοῦτο, этого, καὶ тогда ἐπιδήσεις привяжешь ἐπ᾿ к αὐτὸ нему λίθον камень καὶ и ῥίψεις бросишь αὐτὸ его εἰς в μέσον середину τοῦ - Εὐφράτου Евфрата

Масоретский:
וְ and הָיָה֙ be כְּ as כַלֹּ֣תְךָ֔ be complete לִ to קְרֹ֖א call אֶת־ [object marker] הַ the סֵּ֣פֶר letter הַ the זֶּ֑ה this תִּקְשֹׁ֤ר tie עָלָיו֙ upon אֶ֔בֶן stone וְ and הִשְׁלַכְתֹּ֖ו throw אֶל־ to תֹּ֥וךְ midst פְּרָֽת׃ Euphrates

Синодальный: 51:64 - и скажи: "так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое Я наведу на него, и они совершенно изнемогут". Доселе речи Иеремии.
МБО51:64 - И скажи: «Так потонет Вавилон, и он не поднимется больше из-за бедствий, которые Я нашлю на него. И все его жители погибнут». Здесь кончаются слова Иеремии.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐρεῖς скажешь: Οὕτως Так καταδύσεται погрузится в воду Βαβυλὼν Вавилон καὶ и οὐ не μὴ не ἀναστῇ встанет ἀπὸ после προσώπου вида τῶν - κακῶν, бедствий, ὧν которые ἐγὼ я ἐπάγω наведу ἐπ᾿ на αὐτήν. него.

Масоретский:
וְ and אָמַרְתָּ֗ say כָּ֠כָה thus תִּשְׁקַ֨ע collapse בָּבֶ֤ל Babel וְ and לֹֽא־ not תָקוּם֙ arise מִ from פְּנֵ֣י face הָ the רָעָ֗ה evil אֲשֶׁ֧ר [relative] אָנֹכִ֛י i מֵבִ֥יא come עָלֶ֖יהָ upon וְ and יָעֵ֑פוּ be weary עַד־ unto הֵ֖נָּה here דִּבְרֵ֥י word יִרְמְיָֽהוּ׃ ס Jeremiah

Открыть окно