Библия Biblezoom Cloud / Иеремия 50 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 50:1 - Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле Халдеев чрез Иеремию пророка:
МБО50:1 - [Пророчество о Вавилоне]
Слово, которое Господь сказал через пророка Иеремию о Вавилоне и земле вавилонян:

LXX Септуагинта: Λόγος Слово κυρίου, Го́спода, ὃν которое ἐλάλησεν изрёк Он ἐπὶ на Βαβυλῶνα. Вавилон.

Масоретский:
הַ the דָּבָ֗ר word אֲשֶׁ֨ר [relative] דִּבֶּ֧ר speak יְהוָ֛ה YHWH אֶל־ to בָּבֶ֖ל Babel אֶל־ to אֶ֣רֶץ earth כַּשְׂדִּ֑ים Chaldeans בְּ in יַ֖ד hand יִרְמְיָ֥הוּ Jeremiah הַ the נָּבִֽיא׃ prophet

Синодальный: 50:2 - возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: "Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены".
МБО50:2 - - Объявите и возвестите среди народов, поднимите знамя и возвестите, не скрывайте, скажите: «Вавилон будет взят; опозорится Вил, и Меродах будет полон страха. Будут опозорены его истуканы, и наполнятся его идолы страхом».

LXX Септуагинта: ᾿Αναγγείλατε Возвестите ἐν между τοῖς - ἔθνεσιν народами καὶ и ἀκουστὰ (по) услышанному ποιήσατε поступайте καὶ и μὴ не κρύψητε, скройте, εἴπατε скажите: ‛Εάλωκεν Захвачен Βαβυλών, Вавилон, κατῃσχύνθη постыжен Βῆλος Вил - ἀπτόητος, неустрашимый, - τρυφερὰ восхитительный παρεδόθη был предан Μαρωδαχ. Меродах.

Масоретский:
הַגִּ֨ידוּ report בַ in the גֹּויִ֤ם people וְ and הַשְׁמִ֨יעוּ֙ hear וּֽ and שְׂאוּ־ lift נֵ֔ס signal הַשְׁמִ֖יעוּ hear אַל־ not תְּכַחֵ֑דוּ hide אִמְרוּ֩ say נִלְכְּדָ֨ה seize בָבֶ֜ל Babel הֹבִ֥ישׁ be dry בֵּל֙ Bel חַ֣ת be terrified מְרֹדָ֔ךְ Marduk הֹבִ֣ישׁוּ be dry עֲצַבֶּ֔יהָ image חַ֖תּוּ be terrified גִּלּוּלֶֽיהָ׃ idols

Синодальный: 50:3 - Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота, все двинутся и уйдут.
МБО50:3 - Двинется на него народ с севера и опустошит его землю. Никто не будет на ней жить: разбегутся и люди, и звери.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ἀνέβη поднялся ἐπ᾿ на αὐτὴν него ἔθνος народ ἀπὸ с βορρᾶ· севера; οὗτος этот θήσει положит τὴν - γῆν землю αὐτῆς его εἰς на ἀφανισμόν, истребление, καὶ и οὐκ не ἔσται будет - κατοικῶν живущий ἐν на αὐτῇ ней ἀπὸ от ἀνθρώπου человека καὶ и ἕως до κτήνους. скота.

Масоретский:
כִּ֣י that עָלָה֩ ascend עָלֶ֨יהָ upon גֹּ֜וי people מִ from צָּפֹ֗ון north הֽוּא־ he יָשִׁ֤ית put אֶת־ [object marker] אַרְצָהּ֙ earth לְ to שַׁמָּ֔ה destruction וְ and לֹֽא־ not יִהְיֶ֥ה be יֹושֵׁ֖ב sit בָּ֑הּ in מֵ from אָדָ֥ם human, mankind וְ and עַד־ unto בְּהֵמָ֖ה cattle נָ֥דוּ waver הָלָֽכוּ׃ walk

Синодальный: 50:4 - В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего.
МБО50:4 - В те дни, в то время, - возвещает Господь, - народ Израиля вместе с народом Иудеи пойдут, рыдая, искать Господа, своего Бога.

LXX Септуагинта: ἐν Во ταῖς - ἡμέραις дни ἐκείναις те καὶ и ἐν во τῷ - καιρῷ время ἐκείνῳ то ἥξουσιν придут οἱ - υἱοὶ сыновья Ισραηλ, Израиля, αὐτοὶ они сами καὶ и οἱ - υἱοὶ сыновья Ιουδα Иуды ἐπὶ за τὸ - αὐτό· одно; βαδίζοντες шагая καὶ и κλαίοντες плача πορεύσονται пойдут они τὸν - κύριον Господа θεὸν Бога αὐτῶν своего ζητοῦντες. ищущие.

Масоретский:
בַּ in the יָּמִ֨ים day הָ the הֵ֜מָּה they וּ and בָ in the עֵ֤ת time הַ the הִיא֙ she נְאֻם־ speech יְהוָ֔ה YHWH יָבֹ֧אוּ come בְנֵֽי־ son יִשְׂרָאֵ֛ל Israel הֵ֥מָּה they וּ and בְנֵֽי־ son יְהוּדָ֖ה Judah יַחְדָּ֑ו together הָלֹ֤וךְ walk וּ and בָכֹו֙ weep יֵלֵ֔כוּ walk וְ and אֶת־ [object marker] יְהוָ֥ה YHWH אֱלֹהֵיהֶ֖ם god(s) יְבַקֵּֽשׁוּ׃ seek

Синодальный: 50:5 - Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: "идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется".
МБО50:5 - Они будут расспрашивать о дороге к Сиону, обратив к нему лица. Они придут и соединятся союз с Господом навеки, который не будет забыт никогда.

LXX Септуагинта: ἕως До Σιων Сиона ἐρωτήσουσιν они будут расспрашивать τὴν - ὁδόν, путь, ὧδε здесь γὰρ ведь τὸ - πρόσωπον (от) лица αὐτῶν своего δώσουσιν· они (клятву) дадут; καὶ и ἥξουσιν придут καὶ и καταφεύξονται найдут убежище πρὸς у κύριον Го́спода τὸν - θεόν, Бога, διαθήκη договор γὰρ ведь αἰώνιος вечный οὐκ не ἐπιλησθήσεται. будет забыт.

Масоретский:
צִיֹּ֣ון Zion יִשְׁאָ֔לוּ ask דֶּ֖רֶךְ way הֵ֣נָּה here פְנֵיהֶ֑ם face בֹּ֚אוּ come וְ and נִלְו֣וּ accompany אֶל־ to יְהוָ֔ה YHWH בְּרִ֥ית covenant עֹולָ֖ם eternity לֹ֥א not תִשָּׁכֵֽחַ׃ ס forget

Синодальный: 50:6 - Народ Мой был как погибшие овцы; пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам; скитались они с горы на холм, забыли ложе свое.
МБО50:6 - Мой народ был как пропавшие овцы; пастухи сбили их с пути и позволили разбежаться по горам; они бродили по горам и холмам и забыли свое пристанище.

LXX Септуагинта: πρόβατα О́вцы ἀπολωλότα пропавшие ἐγενήθη сделался - λαός народ μου, Мой, οἱ - ποιμένες пастухи αὐτῶν их ἐξῶσαν разогнали αὐτούς, их, ἐπὶ на τὰ - ὄρη горах ἀπεπλάνησαν уводили в сторону αὐτούς, их, ἐξ с ὄρους горы́ ἐπὶ на βουνὸν холм ᾤχοντο, уходили они, ἐπελάθοντο забыли κοίτης постели αὐτῶν. свои.

Масоретский:
צֹ֤אן cattle אֹֽבְדֹות֙ perish היה be עַמִּ֔י people רֹעֵיהֶ֣ם pasture הִתְע֔וּם err הָרִ֖ים mountain שׁובבים return מֵ from הַ֤ר mountain אֶל־ to גִּבְעָה֙ hill הָלָ֔כוּ walk שָׁכְח֖וּ forget רִבְצָֽם׃ resting place

Синодальный: 50:7 - Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: "мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом, надеждою отцов их".
МБО50:7 - Каждый, кто ни находил, пожирал их; их враги говорили: «На нас нет вины, ведь они согрешили против Господа, истинного пастбища их, против Господа, надежды их отцов».

LXX Септуагинта: πάντες Все οἱ - εὑρίσκοντες находящие αὐτοὺς их κατανάλισκον пожирали αὐτούς, их, οἱ - ἐχθροὶ враги αὐτῶν их εἶπαν сказали: Μὴ Не ἀνῶμεν поднимемся αὐτούς· (на) них; ἀνθ᾿ из-за ὧν того, что ἥμαρτον согрешали они τῷ - κυρίῳ (перед) Господом νομῇ (на) пастбище δικαιοσύνης правосудия τῷ - συναγαγόντι (перед) собравшим τοὺς - πατέρας отцов αὐτῶν. их.

Масоретский:
כָּל־ whole מֹוצְאֵיהֶ֣ם find אֲכָל֔וּם eat וְ and צָרֵיהֶ֥ם adversary אָמְר֖וּ say לֹ֣א not נֶאְשָׁ֑ם do wrong תַּ֗חַת under part אֲשֶׁ֨ר [relative] חָטְא֤וּ miss לַֽ to יהוָה֙ YHWH נְוֵה־ pasture צֶ֔דֶק justice וּ and מִקְוֵ֥ה hope אֲבֹֽותֵיהֶ֖ם father יְהוָֽה׃ ס YHWH

Синодальный: 50:8 - Бегите из среды Вавилона, и уходите из Халдейской земли, и будьте как козлы впереди стада овец.
МБО50:8 - Бегите из Вавилона, оставьте землю вавилонян и будьте как козлы, что идут впереди отары.

LXX Септуагинта: ἀπαλλοτριώθητε Бегите ἐκ из μέσου среды́ Βαβυλῶνος Вавилона καὶ и ἀπὸ из γῆς земли́ Χαλδαίων Халдеев καὶ и ἐξέλθατε выйдите καὶ и γένεσθε станьте ὥσπερ как δράκοντες драконы κατὰ перед πρόσωπον лицом προβάτων. овец.

Масоретский:
נֻ֚דוּ waver מִ from תֹּ֣וךְ midst בָּבֶ֔ל Babel וּ and מֵ from אֶ֥רֶץ earth כַּשְׂדִּ֖ים Chaldeans יצאו go out וִ and הְי֕וּ be כְּ as עַתּוּדִ֖ים ram לִ to פְנֵי־ face צֹֽאן׃ cattle

Синодальный: 50:9 - Ибо вот, Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположатся против него, и он будет взят; стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром.
МБО50:9 - Я подниму и пошлю на Вавилон союз великих народов из северных земель. Они встанут против него боевым строем и захватят его с севера. Стрелы их врагов, как искусные воины, что без добычи не возвращаются.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ἰδοὺ вот ἐγὼ Я ἐγείρω пробуждаю ἐπὶ на Βαβυλῶνα Вавилон συναγωγὰς собрания ἐθνῶν язычников ἐκ из γῆς земли́ βορρᾶ, севера, καὶ и παρατάξονται они выстроятся в боевом порядке αὐτῇ· (на) него; ἐκεῖθεν оттуда ἁλώσεται, он будет захвачен, ὡς как βολὶς копьё μαχητοῦ воина συνετοῦ разумного οὐκ не ἐπιστρέψει возвратится κενή. пустое.

Масоретский:
כִּ֣י that הִנֵּ֣ה behold אָנֹכִ֡י i מֵעִיר֩ be awake וּ and מַעֲלֶ֨ה ascend עַל־ upon בָּבֶ֜ל Babel קְהַל־ assembly גֹּויִ֤ם people גְּדֹלִים֙ great מֵ from אֶ֣רֶץ earth צָפֹ֔ון north וְ and עָ֣רְכוּ arrange לָ֔הּ to מִ from שָּׁ֖ם there תִּלָּכֵ֑ד seize חִצָּיו֙ arrow כְּ as גִבֹּ֣ור vigorous מַשְׁכִּ֔יל be bereaved of children לֹ֥א not יָשׁ֖וּב return רֵיקָֽם׃ with empty hands

Синодальный: 50:10 - И Халдея сделается добычею их; и опустошители ее насытятся, говорит Господь.
МБО50:10 - Так земля вавилонян будет разграблена; все, кто придут ее грабить, насытятся вдоволь, - возвещает Господь. -

LXX Септуагинта: καὶ И ἔσται будет - Χαλδαία Халдея εἰς на προνομήν, расхищение, πάντες все οἱ - προνομεύοντες пожирающие αὐτὴν её ἐμπλησθήσονται. насытятся.

Масоретский:
וְ and הָיְתָ֥ה be כַשְׂדִּ֖ים Chaldeans לְ to שָׁלָ֑ל plunder כָּל־ whole שֹׁלְלֶ֥יהָ plunder יִשְׂבָּ֖עוּ be sated נְאֻם־ speech יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 50:11 - Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия Моего; прыгали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони.
МБО50:11 - За то, что вы радовались и ликовали, расхитители Моего наследия, за то, что резвились, как телица на траве, и ржали, как жеребцы,

LXX Септуагинта: ὅτι Так как ηὐφραίνεσθε радовались вы καὶ и κατεκαυχᾶσθε хвастались διαρπάζοντες расхищая τὴν - κληρονομίαν наследие μου, Моё, διότι что ἐσκιρτᾶτε скакали вы ὡς как βοίδια телята ἐν на βοτάνῃ траве καὶ и ἐκερατίζετε бодались рогами ὡς как ταῦροι. быки.

Масоретский:
כִּ֤י that תשׂמחי rejoice כִּ֣י that תעלזי rejoice שֹׁסֵ֖י spoil נַחֲלָתִ֑י heritage כִּ֚י that תפושׁי paw the ground כְּ as עֶגְלָ֣ה cow דָשָׁ֔ה tread on ו and תצהלי cry כָּ as the אֲבִּרִֽים׃ strong

Синодальный: 50:12 - В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас; вот будущность тех народов — пустыня, сухая земля и степь.
МБО50:12 - опозорена будет ваша мать, обесславлена будет родившая вас. Среди народов будет она меньшей: пустыней, иссохшей землей, голой степью.

LXX Септуагинта: ᾐσχύνθη Постыжена - μήτηρ мать ὑμῶν ваша σφόδρα, очень, μήτηρ родительница ἐπ᾿ между ἀγαθὰ знатными ἐσχάτη последняя ἐθνῶν язычников ἔρημος. пустыня.

Масоретский:
בֹּ֤ושָׁה be ashamed אִמְּכֶם֙ mother מְאֹ֔ד might חָפְרָ֖ה be ashamed יֹֽולַדְתְּכֶ֑ם bear הִנֵּה֙ behold אַחֲרִ֣ית end גֹּויִ֔ם people מִדְבָּ֖ר desert צִיָּ֥ה dry country וַ and עֲרָבָֽה׃ desert

Синодальный: 50:13 - От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста; всякий проходящий чрез Вавилон изумится и посвищет, смотря на все язвы его.
МБО50:13 - Из-за гнева Господнего она не заселится, и придет целиком в запустение. Все, проходящие мимо Вавилона, ужаснутся и поиздеваются над всеми его ранами.

LXX Септуагинта: ἀπὸ От ὀργῆς гнева κυρίου Го́спода οὐ не κατοικηθήσεται будет обитаема καὶ и ἔσται будет εἰς на ἀφανισμὸν вымирание πᾶσα, вся, καὶ и πᾶς всякий - διοδεύων проезжающий διὰ через Βαβυλῶνος Вавилон σκυθρωπάσει нахмурится καὶ и συριοῦσιν присвистнет ἐπὶ на πᾶσαν всякую τὴν - πληγὴν рану αὐτῆς. его.

Масоретский:
מִ from קֶּ֤צֶף anger יְהוָה֙ YHWH לֹ֣א not תֵשֵׁ֔ב sit וְ and הָיְתָ֥ה be שְׁמָמָ֖ה desolation כֻּלָּ֑הּ whole כֹּ֚ל whole עֹבֵ֣ר pass עַל־ upon בָּבֶ֔ל Babel יִשֹּׁ֥ם be desolate וְ and יִשְׁרֹ֖ק whistle עַל־ upon כָּל־ whole מַכֹּותֶֽיהָ׃ blow

Синодальный: 50:14 - Выстройтесь в боевой порядок вокруг Вавилона; все, натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа.
МБО50:14 - Становитесь в строй вокруг Вавилона, все, натягивающие луки. Стреляйте в него! Не жалейте стрел, потому что он согрешил против Господа.

LXX Септуагинта: παρατάξασθε Расположитесь в боевом порядке ἐπὶ на Βαβυλῶνα Вавилон κύκλῳ, вокруг, πάντες все τείνοντες натягивая τόξον· лук и стрелы; τοξεύσατε стреляйте из лука ἐπ᾿ на αὐτήν, него, μὴ не φείσησθε жалейте ἐπὶ соответственно τοῖς - τοξεύμασιν стрел ὑμῶν. ваших.

Масоретский:
עִרְכ֨וּ arrange עַל־ upon בָּבֶ֤ל׀ Babel סָבִיב֙ surrounding כָּל־ whole דֹּ֣רְכֵי tread קֶ֔שֶׁת bow יְד֣וּ shoot אֵלֶ֔יהָ to אַֽל־ not תַּחְמְל֖וּ have compassion אֶל־ to חֵ֑ץ arrow כִּ֥י that לַֽ to יהוָ֖ה YHWH חָטָֽאָה׃ miss

Синодальный: 50:15 - Поднимите крик против него со всех сторон; он подал руку свою; пали твердыни его, рушились стены его, ибо это — возмездие Господа; отмщайте ему; как он поступал, так и вы поступайте с ним.
МБО50:15 - Со всех сторон поднимите на него крик. Он сдается, его укрепления пали, его стены разрушены! Это Господня месть! Отомстите Вавилону! Как он поступал с другими, так и вы поступите с ним.

LXX Септуагинта: κατακροτήσατε С грохотом мчитесь ἐπ᾿ на αὐτήν· него; παρελύθησαν стали опущены αἱ - χεῖρες ру́ки αὐτῆς, его, ἔπεσαν упали αἱ - ἐπάλξεις крепостные стены αὐτῆς, его, καὶ и κατεσκάφη разрушена до основания τὸ - τεῖχος городская стена αὐτῆς· его; ὅτι потому что ἐκδίκησις мщение παρὰ от θεοῦ Бога ἐστιν, это есть, ἐκδικεῖτε вы будете мстить ἐπ᾿ на αὐτήν· него; καθὼς как ἐποίησεν, он сделал, ποιήσατε сделайте αὐτῇ. ему.

Масоретский:
הָרִ֨יעוּ shout עָלֶ֤יהָ upon סָבִיב֙ surrounding נָתְנָ֣ה give יָדָ֔הּ hand נָֽפְלוּ֙ fall אשׁויתיה pillar נֶהֶרְס֖וּ tear down חֹֽומֹותֶ֑יהָ wall כִּי֩ that נִקְמַ֨ת vengeance יְהוָ֥ה YHWH הִיא֙ she הִנָּ֣קְמוּ avenge בָ֔הּ in כַּ as אֲשֶׁ֥ר [relative] עָשְׂתָ֖ה make עֲשׂוּ־ make לָֽהּ׃ to

Синодальный: 50:16 - Истребите в Вавилоне и]сеющего и действующего серпом во время жатвы; от страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою.
МБО50:16 - Истребите в Вавилоне сеятеля и жнеца с серпом в пору жатвы. Из-за страха перед мечом притеснителя пусть каждый вернется к своему народу, пусть каждый бежит в свою землю.

LXX Септуагинта: ἐξολεθρεύσατε Истребите σπέρμα семя ἐκ из Βαβυλῶνος, Вавилона, κατέχοντα держащего δρέπανον серп ἐν во καιρῷ время θερισμοῦ· жатвы; ἀπὸ от προσώπου вида μαχαίρας меча ‛Ελληνικῆς Греков ἕκαστος каждый εἰς к τὸν - λαὸν народу αὐτοῦ своему ἀποστρέψουσιν возвратится καὶ и ἕκαστος каждый εἰς в τὴν - γῆν землю αὐτοῦ свою φεύξεται. убежит.

Масоретский:
כִּרְת֤וּ cut זֹורֵ֨עַ֙ sow מִ from בָּבֶ֔ל Babel וְ and תֹפֵ֥שׂ seize מַגָּ֖ל sickle בְּ in עֵ֣ת time קָצִ֑יר harvest מִ from פְּנֵי֙ face חֶ֣רֶב dagger הַ the יֹּונָ֔ה oppress אִ֤ישׁ man אֶל־ to עַמֹּו֙ people יִפְנ֔וּ turn וְ and אִ֥ישׁ man לְ to אַרְצֹ֖ו earth יָנֻֽסוּ׃ ס flee

Синодальный: 50:17 - Израиль — рассеянное стадо; львы разогнали его; прежде объедал его царь Ассирийский, а сей последний, Навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его сокрушил.
МБО50:17 - Израиль - рассеявшаяся отара, которую разогнали львы. Первым, кто пожирал его, был царь Ассирии, а этот последний, разгрызший его кости, - Навуходоносор, царь Вавилона».

LXX Септуагинта: Πρόβατον Овца πλανώμενον заблудившаяся Ισραηλ, Израиль, λέοντες львы ἐξῶσαν разогнали αὐτόν· его; - πρῶτος первый ἔφαγεν пожрал αὐτὸν его βασιλεὺς царь Ασσουρ Ассура καὶ а οὗτος этот ὕστερον позднее τὰ - ὀστᾶ кости αὐτοῦ его βασιλεὺς царь Βαβυλῶνος. Вавилона.

Масоретский:
שֶׂ֧ה lamb פְזוּרָ֛ה scatter יִשְׂרָאֵ֖ל Israel אֲרָיֹ֣ות lion הִדִּ֑יחוּ wield הָ the רִאשֹׁ֤ון first אֲכָלֹו֙ eat מֶ֣לֶךְ king אַשּׁ֔וּר Asshur וְ and זֶ֤ה this הָ the אַחֲרֹון֙ at the back עִצְּמֹ֔ו be mighty נְבוּכַדְרֶאצַּ֖ר Nebuchadnezzar מֶ֥לֶךְ king בָּבֶֽל׃ ס Babel

Синодальный: 50:18 - Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского.
МБО50:18 - Поэтому так говорит Господь сил, Бог Израиля: - Я накажу царя Вавилона и его страну так же, как Я наказал царя Ассирии.

LXX Септуагинта: διὰ Через τοῦτο это τάδε так λέγει говорит κύριος Господь: ᾿Ιδοὺ Вот ἐγὼ Я ἐκδικῶ отомщу ἐπὶ на τὸν - βασιλέα царя Βαβυλῶνος Вавилона καὶ и ἐπὶ на τὴν - γῆν землю αὐτοῦ, его, καθὼς как ἐξεδίκησα Я послал мщение ἐπὶ на τὸν - βασιλέα царя Ασσουρ. Ассура.

Масоретский:
לָכֵ֗ן therefore כֹּֽה־ thus אָמַ֞ר say יְהוָ֤ה YHWH צְבָאֹות֙ service אֱלֹהֵ֣י god(s) יִשְׂרָאֵ֔ל Israel הִנְנִ֥י behold פֹקֵ֛ד miss אֶל־ to מֶ֥לֶךְ king בָּבֶ֖ל Babel וְ and אֶל־ to אַרְצֹ֑ו earth כַּ as אֲשֶׁ֥ר [relative] פָּקַ֖דְתִּי miss אֶל־ to מֶ֥לֶךְ king אַשּֽׁוּר׃ Asshur

Синодальный: 50:19 - И возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и Васане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде.
МБО50:19 - А Израиль Я верну на его пастбище, и он будет пастись на Кармиле и Васане; он утолит свой голод на холмах Ефрема и Галаада.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀποκαταστήσω возвращу τὸν - Ισραηλ Израиля εἰς на τὴν - νομὴν пастбище αὐτοῦ, его, καὶ и νεμήσεται будет пастись он ἐν на τῷ - Καρμήλῳ Кармиле καὶ и ἐν на ὄρει горе́ Εφραιμ Ефрема καὶ и ἐν в τῷ - Γαλααδ, Галааде, καὶ и πλησθήσεται будет насыщена - ψυχὴ душа αὐτοῦ. его.

Масоретский:
וְ and שֹׁבַבְתִּ֤י return אֶת־ [object marker] יִשְׂרָאֵל֙ Israel אֶל־ to נָוֵ֔הוּ pasture וְ and רָעָ֥ה pasture הַ the כַּרְמֶ֖ל Carmel וְ and הַ the בָּשָׁ֑ן Bashan וּ and בְ in הַ֥ר mountain אֶפְרַ֛יִם Ephraim וְ and הַ the גִּלְעָ֖ד Gilead תִּשְׂבַּ֥ע be sated נַפְשֹֽׁו׃ soul

Синодальный: 50:20 - В те дни и в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их; ибо прощу тех, которых оставлю в живых.
МБО50:20 - В те дни, в то время, - возвещает Господь, - будут искать за Израилем вину, но ее не окажется, будут искать грехи за Иудой - но ничего не найдут, потому что Я прощу тех, кого оставлю в живых.

LXX Септуагинта: ἐν Во ταῖς - ἡμέραις дни ἐκείναις те καὶ и ἐν во τῷ - καιρῷ время ἐκείνῳ то ζητήσουσιν будут искать τὴν - ἀδικίαν неправду Ισραηλ, Израиля, καὶ но οὐχ не ὑπάρξει, будет (её), καὶ и τὰς - ἁμαρτίας грехи Ιουδα, Иуды, καὶ но οὐ нет μὴ не εὑρεθῶσιν, будут найдены, ὅτι потому что ἵλεως милостив ἔσομαι Я буду τοῖς - ὑπολελειμμένοις (к) оставшимся ἐπὶ на τῆς - γῆς, земле, λέγει говорит κύριος. Господь.

Масоретский:
בַּ in the יָּמִ֣ים day הָ the הֵם֩ they וּ and בָ in the עֵ֨ת time הַ the הִ֜יא she נְאֻם־ speech יְהוָ֗ה YHWH יְבֻקַּ֞שׁ seek אֶת־ [object marker] עֲוֹ֤ן sin יִשְׂרָאֵל֙ Israel וְ and אֵינֶ֔נּוּ [NEG] וְ and אֶת־ [object marker] חַטֹּ֥את sin יְהוּדָ֖ה Judah וְ and לֹ֣א not תִמָּצֶ֑אינָה find כִּ֥י that אֶסְלַ֖ח forgive לַ to אֲשֶׁ֥ר [relative] אַשְׁאִֽיר׃ remain

Синодальный: 50:21 - Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее; опустошай и истребляй все за ними, говорит Господь, и сделай все, что Я повелел тебе.
МБО50:21 - Нападайте на землю Мератаима и на тех, кто живет в районе Пекода. Убивайте, истребляйте их до последнего, - возвещает Господь. - Исполните все, как Я вам велел.

LXX Септуагинта: ἐν Во ταῖς - ἡμέραις дни ἐκείναις те καὶ и ἐν во τῷ - καιρῷ время ἐκείνῳ то ζητήσουσιν будут искать τὴν - ἀδικίαν неправду Ισραηλ, Израиля, καὶ но οὐχ не ὑπάρξει, будет (её), καὶ и τὰς - ἁμαρτίας грехи Ιουδα, Иуды, καὶ но οὐ нет μὴ не εὑρεθῶσιν, будут найдены, ὅτι потому что ἵλεως милостив ἔσομαι Я буду τοῖς - ὑπολελειμμένοις (к) оставшимся ἐπὶ на τῆς - γῆς, земле, λέγει говорит κύριος. Господь.

Масоретский:
עַל־ upon הָ the אָ֤רֶץ earth מְרָתַ֨יִם֙ Merathaim עֲלֵ֣ה ascend עָלֶ֔יהָ upon וְ and אֶל־ to יֹושְׁבֵ֖י sit פְּקֹ֑וד Pekod חֲרֹ֨ב slaughter וְ and הַחֲרֵ֤ם consecrate אַֽחֲרֵיהֶם֙ after נְאֻם־ speech יְהוָ֔ה YHWH וַ and עֲשֵׂ֕ה make כְּ as כֹ֖ל whole אֲשֶׁ֥ר [relative] צִוִּיתִֽיךָ׃ ס command

Синодальный: 50:22 - Шум брани на земле и великое разрушение!
МБО50:22 - Шум битвы слышен в стране, шум лютой гибели!

LXX Септуагинта: φωνὴ Голос πολέμου войны́ καὶ и συντριβὴ разрушение μεγάλη великое ἐν в γῇ земле Χαλδαίων. Халдеев.

Масоретский:
קֹ֥ול sound מִלְחָמָ֖ה war בָּ in the אָ֑רֶץ earth וְ and שֶׁ֖בֶר breaking גָּדֹֽול׃ great

Синодальный: 50:23 - Как разбит и сокрушен молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами!
МБО50:23 - Как расколот и сокрушен молот вселенной! Каким ужасом стал Вавилон среди народов!

LXX Септуагинта: πῶς Как συνεκλάσθη закричал καὶ и συνετρίβη разбит - σφῦρα молот πάσης всей τῆς - γῆς; земли́? πῶς Как ἐγενήθη сделался εἰς на ἀφανισμὸν вымирание Βαβυλὼν Вавилон ἐν среди ἔθνεσιν; язычников?

Масоретский:
אֵ֤יךְ how נִגְדַּע֙ cut off וַ and יִּשָּׁבֵ֔ר break פַּטִּ֖ישׁ hammer כָּל־ whole הָ the אָ֑רֶץ earth אֵ֣יךְ how הָיְתָ֧ה be לְ to שַׁמָּ֛ה destruction בָּבֶ֖ל Babel בַּ in the גֹּויִֽם׃ people

Синодальный: 50:24 - Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того; ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа.
МБО50:24 - Я расставил тебе западню, Вавилон, и ты попался, прежде чем это заметил. Ты был найден и схвачен за то, что был против Господа.

LXX Септуагинта: ἐπιθήσονταί Они расставят (сети) σοι, (для) тебя, καὶ и ἁλώσῃ, ты будешь пойман, о Βαβυλών, Вавилон, καὶ и οὐ не γνώσῃ· осознаешь; εὑρέθης ты найден καὶ и ἐλήμφθης, схвачен, ὅτι потому что τῷ - κυρίῳ (на) Го́спода ἀντέστης. восстал.

Масоретский:
יָקֹ֨שְׁתִּי lay snares לָ֤ךְ to וְ and גַם־ even נִלְכַּדְתְּ֙ seize בָּבֶ֔ל Babel וְ and אַ֖תְּ you לֹ֣א not יָדָ֑עַתְּ know נִמְצֵאת֙ find וְ and גַם־ even נִתְפַּ֔שְׂתְּ seize כִּ֥י that בַֽ in יהוָ֖ה YHWH הִתְגָּרִֽית׃ stir

Синодальный: 50:25 - Господь открыл хранилище Свое и взял из него сосуды гнева Своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле Халдейской.
МБО50:25 - Господь отворил Свое хранилище и взял оружие Своего гнева, так как Владыка, Господь сил, желает завершить Свои замыслы в земле вавилонян.

LXX Септуагинта: ἤνοιξεν Открыл κύριος Господь τὸν - θησαυρὸν сокровищницу αὐτοῦ Свою καὶ и ἐξήνεγκεν вынес τὰ - σκεύη сосуды ὀργῆς гнева αὐτοῦ, Своего, ὅτι потому что ἔργον дело τῷ - κυρίῳ (у) Го́спода θεῷ Бога ἐν в γῇ земле Χαλδαίων, Халдеев,

Масоретский:
פָּתַ֤ח open יְהוָה֙ YHWH אֶת־ [object marker] אֹ֣וצָרֹ֔ו supply וַ and יֹּוצֵ֖א go out אֶת־ [object marker] כְּלֵ֣י tool זַעְמֹ֑ו curse כִּי־ that מְלָאכָ֣ה work הִ֗יא she לַֽ to אדֹנָ֧י Lord יְהוִ֛ה YHWH צְבָאֹ֖ות service בְּ in אֶ֥רֶץ earth כַּשְׂדִּֽים׃ Chaldeans

Синодальный: 50:26 - Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось.
МБО50:26 - Идите же против него отовсюду. Открывайте его амбары; собирайте в кучу все, что найдете, и уничтожьте полностью, не оставляйте ничего!

LXX Септуагинта: ὅτι потому что ἐληλύθασιν прошли οἱ - καιροὶ сроки αὐτῆς. её. ἀνοίξατε Откройте τὰς - ἀποθήκας хранилища αὐτῆς, её, ἐρευνήσατε исследуйте αὐτὴν её ὡς как σπήλαιον пещеру καὶ и ἐξολεθρεύσατε истребите αὐτήν, её, μὴ пусть не γενέσθω останется αὐτῆς её κατάλειμμα· остаток;

Масоретский:
בֹּֽאוּ־ come לָ֤הּ to מִ from קֵּץ֙ end פִּתְח֣וּ open מַאֲבֻסֶ֔יהָ granary סָלּ֥וּהָ build כְמֹו־ like עֲרֵמִ֖ים heap וְ and הַחֲרִימ֑וּהָ consecrate אַל־ not תְּהִי־ be לָ֖הּ to שְׁאֵרִֽית׃ rest

Синодальный: 50:27 - Убивайте всех волов ее, пусть идут на заклание; горе им! ибо пришел день их, время посещения их.
МБО50:27 - Убивайте его воинов; пусть шагают, как волы, на бойню! Горе им! Настал их день, и пришло время расплаты!

LXX Септуагинта: ἀναξηράνατε иссушите αὐτῆς её πάντας все τοὺς - καρπούς, плоды, καὶ так καταβήτωσαν пусть они отправятся εἰς на σφαγήν· заклание; οὐαὶ го́ре αὐτοῖς, им, ὅτι потому что ἥκει пришёл - ἡμέρα день αὐτῶν их καὶ и καιρὸς время ἐκδικήσεως возмездия αὐτῶν. их.

Масоретский:
חִרְבוּ֙ slaughter כָּל־ whole פָּרֶ֔יהָ young bull יֵרְד֖וּ descend לַ to the טָּ֑בַח slaughtering הֹ֣וי alas עֲלֵיהֶ֔ם upon כִּֽי־ that בָ֥א come יֹומָ֖ם day עֵ֥ת time פְּקֻדָּתָֽם׃ ס commission

Синодальный: 50:28 - Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм Его.
МБО50:28 - - Слышите! Беженцы и уцелевшие из Вавилона идут рассказать на Сионе как Господь, наш Бог, отомстил за Свой храм.

LXX Септуагинта: φωνὴ Голос φευγόντων убегающих καὶ и ἀνασῳζομένων спасающихся ἐκ из γῆς земле Βαβυλῶνος Вавилона τοῦ - ἀναγγεῖλαι (чтобы) возвестить εἰς на Σιων Сионе τὴν - ἐκδίκησιν отмщение παρὰ от κυρίου Го́спода θεοῦ Бога ἡμῶν. нашего.

Масоретский:
קֹ֥ול sound נָסִ֛ים flee וּ and פְלֵטִ֖ים escaped one מֵ from אֶ֣רֶץ earth בָּבֶ֑ל Babel לְ to הַגִּ֣יד report בְּ in צִיֹּ֗ון Zion אֶת־ [object marker] נִקְמַת֙ vengeance יְהוָ֣ה YHWH אֱלֹהֵ֔ינוּ god(s) נִקְמַ֖ת vengeance הֵיכָלֹֽו׃ palace

Синодальный: 50:29 - Созовите против Вавилона стрельцов; все, напрягающие лук, расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него; воздайте ему по делам его; как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против Святаго Израилева.
МБО50:29 - - Призовите стрелков на Вавилон, всех, кто натягивает лук. Все встаньте лагерем вокруг него, чтобы никто не спасся. Воздайте ему за его дела; поступите с ним так, как поступал он с вами. Ведь он бросил вызов Господу, Святому Израиля.

LXX Септуагинта: παραγγείλατε Призовите ἐπὶ на Βαβυλῶνα Вавилон πολλοῖς, (во) множестве, παντὶ всех ἐντείνοντι натягивающих τόξον· лук и стрелы; παρεμβάλετε разместитесь ἐπ᾿ на αὐτὴν него κυκλόθεν, вокруг, μὴ пусть не ἔστω будет αὐτῆς его ἀνασῳζόμενος· спасающий; ἀνταπόδοτε воздайте αὐτῇ ему κατὰ по τὰ - ἔργα дела́м αὐτῆς, его, κατὰ по πάντα всему ὅσα сколько ἐποίησεν сделал он ποιήσατε сделайте αὐτῇ, ему, ὅτι потому что πρὸς на τὸν - κύριον Го́спода ἀντέστη он противостал θεὸν Бога ἅγιον Святого τοῦ - Ισραηλ. Израиля.

Масоретский:
הַשְׁמִ֣יעוּ hear אֶל־ to בָּבֶ֣ל׀ Babel רַ֠בִּים dart כָּל־ whole דֹּ֨רְכֵי tread קֶ֜שֶׁת bow חֲנ֧וּ encamp עָלֶ֣יהָ upon סָבִ֗יב surrounding אַל־ not יְהִי־ be to פְּלֵטָ֔ה escape שַׁלְּמוּ־ be complete לָ֣הּ to כְּ as פָעֳלָ֔הּ doing כְּ as כֹ֛ל whole אֲשֶׁ֥ר [relative] עָשְׂתָ֖ה make עֲשׂוּ־ make לָ֑הּ to כִּ֧י that אֶל־ to יְהוָ֛ה YHWH זָ֖דָה be presumptuous אֶל־ to קְדֹ֥ושׁ holy יִשְׂרָאֵֽל׃ Israel

Синодальный: 50:30 - За то падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь.
МБО50:30 - За это его юноши падут на улицах; все его воины в день тот замолкнут, - возвещает Господь. -

LXX Септуагинта: διὰ Через τοῦτο это πεσοῦνται упадут οἱ - νεανίσκοι юноши αὐτῆς его ἐν на ταῖς - πλατείαις улицах αὐτῆς, его, καὶ и πάντες все οἱ - ἄνδρες мужи οἱ - πολεμισταὶ боевые αὐτῆς его ῥιφήσονται, будут разбросаны, εἶπεν сказал κύριος. Господь.

Масоретский:
לָכֵ֛ן therefore יִפְּל֥וּ fall בַחוּרֶ֖יהָ young man בִּ in רְחֹבֹתֶ֑יהָ open place וְ and כָל־ whole אַנְשֵׁ֨י man מִלְחַמְתָּ֥הּ war יִדַּ֛מּוּ rest בַּ in the יֹּ֥ום day הַ the ה֖וּא he נְאֻם־ speech יְהוָֽה׃ ס YHWH

Синодальный: 50:31 - Вот, Я — на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф; ибо пришел день твой, время посещения твоего.
МБО50:31 - Я против тебя, гордец, - возвещает Владыка, Господь сил, - так как день твой настал, время твоей кары пришло.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я ἐπὶ на σὲ тебя τὴν - ὑβρίστριαν, наглый, λέγει говорит κύριος, Господь, ὅτι потому что ἥκει пришёл - ἡμέρα день σου твой καὶ и - καιρὸς время ἐκδικήσεώς мщения σου· твоего;

Масоретский:
הִנְנִ֤י behold אֵלֶ֨יךָ֙ to זָדֹ֔ון insolence נְאֻם־ speech אֲדֹנָ֥י Lord יְהוִ֖ה YHWH צְבָאֹ֑ות service כִּ֛י that בָּ֥א come יֹומְךָ֖ day עֵ֥ת time פְּקַדְתִּֽיךָ׃ miss

Синодальный: 50:32 - И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его; и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него.
МБО50:32 - Гордец споткнется и упадет, и никто его не поднимет; Я зажгу огонь в его городах, и он пожрет все, что вокруг него.

LXX Септуагинта: καὶ и ἀσθενήσει ослабнет - ὕβρις наглость σου твоя καὶ и πεσεῖται, упадёт, καὶ и οὐκ не ἔσται будет - ἀνιστῶν поднявший αὐτήν· его; καὶ и ἀνάψω зажгу πῦρ огонь ἐν в τῷ - δρυμῷ лесу αὐτῆς, его, καὶ и καταφάγεται пожрёт πάντα всё τὰ - κύκλῳ вокруг αὐτῆς. него.

Масоретский:
וְ and כָשַׁ֤ל stumble זָדֹון֙ insolence וְ and נָפַ֔ל fall וְ and אֵ֥ין [NEG] לֹ֖ו to מֵקִ֑ים arise וְ and הִצַּ֤תִּי kindle אֵשׁ֙ fire בְּ in עָרָ֔יו town וְ and אָכְלָ֖ה eat כָּל־ whole סְבִיבֹתָֽיו׃ ס surrounding

Синодальный: 50:33 - Так говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все, пленившие их, крепко держат их и не хотят отпустить их.
МБО50:33 - Так говорит Господь сил: - Народ Израиля угнетен, как и народ Иудеи. Все взявшие их в плен крепко держат их, отказываясь отпустить.

LXX Септуагинта: Τάδε Так λέγει говорит κύριος Господь Καταδεδυνάστευνται Угнетены οἱ - υἱοὶ сыновья Ισραηλ Израиля καὶ и οἱ - υἱοὶ сыновья Ιουδα Иуды ἅμα, вместе, πάντες все οἱ - αἰχμαλωτεύσαντες пленившие αὐτοὺς их κατεδυνάστευσαν угнетают αὐτούς, их, ὅτι так что οὐκ не ἠθέλησαν пожелали ἐξαποστεῖλαι отпустить αὐτούς. их.

Масоретский:
כֹּ֤ה thus אָמַר֙ say יְהוָ֣ה YHWH צְבָאֹ֔ות service עֲשׁוּקִ֛ים oppress בְּנֵי־ son יִשְׂרָאֵ֥ל Israel וּ and בְנֵי־ son יְהוּדָ֖ה Judah יַחְדָּ֑ו together וְ and כָל־ whole שֹֽׁבֵיהֶם֙ take captive הֶחֱזִ֣יקוּ be strong בָ֔ם in מֵאֲנ֖וּ refuse שַׁלְּחָֽם׃ send

Синодальный: 50:34 - Но Искупитель их силен, Господь Саваоф имя Его; Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона.
МБО50:34 - Но их Искупитель могуч; Его Имя - Господь сил. Он обязательно вступится за Свой народ, чтобы дать покой их земле и тревогу - жителям Вавилона.

LXX Септуагинта: καὶ Но - λυτρούμενος избавляющий αὐτοὺς их ἰσχυρός, могущественный, κύριος Господь παντοκράτωρ Всесильный ὄνομα имя αὐτῷ· Ему; κρίσιν тяжбу κρινεῖ рассудит πρὸς против τοὺς - ἀντιδίκους обвинителей αὐτοῦ, Своих, ὅπως как ἐξάρῃ раздражал бы τὴν - γῆν, землю, καὶ и παροξυνεῖ ожесточает τοῖς - κατοικοῦσι населяющих Βαβυλῶνα. Вавилон.

Масоретский:
גֹּאֲלָ֣ם׀ redeem חָזָ֗ק strong יְהוָ֤ה YHWH צְבָאֹות֙ service שְׁמֹ֔ו name רִ֥יב contend יָרִ֖יב contend אֶת־ [object marker] רִיבָ֑ם law-case לְמַ֨עַן֙ because of הִרְגִּ֣יעַ stir אֶת־ [object marker] הָ the אָ֔רֶץ earth וְ and הִרְגִּ֖יז quake לְ to יֹשְׁבֵ֥י sit בָבֶֽל׃ Babel

Синодальный: 50:35 - Меч на Халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его;
МБО50:35 - Меч поразит вавилонян, - возвещает Господь, - жителей вавилонских, его вождей и мудрецов!

LXX Септуагинта: μάχαιραν Меч ἐπὶ на τοὺς - Χαλδαίους Халдеев καὶ и ἐπὶ на τοὺς - κατοικοῦντας населяющих Βαβυλῶνα Вавилон καὶ и ἐπὶ на τοὺς - μεγιστᾶνας вельмож αὐτῆς его καὶ и ἐπὶ на τοὺς - συνετοὺς мудрых αὐτῆς· его;

Масоретский:
חֶ֥רֶב dagger עַל־ upon כַּשְׂדִּ֖ים Chaldeans נְאֻם־ speech יְהוָ֑ה YHWH וְ and אֶל־ to יֹשְׁבֵ֣י sit בָבֶ֔ל Babel וְ and אֶל־ to שָׂרֶ֖יהָ chief וְ and אֶל־ to חֲכָמֶֽיהָ׃ wise

Синодальный: 50:36 - меч на обаятелей, и они обезумеют; меч на воинов его, и они оробеют;
МБО50:36 - Меч поразит его лжепророков - они обезумеют. Меч поразит его воинов - они задрожат от страха.

LXX Септуагинта: μάχαιραν меч ἐπὶ на τοὺς - μαχητὰς воинов αὐτῆς, его, καὶ и παραλυθήσονται· они будут разбиты;

Масоретский:
חֶ֥רֶב dagger אֶל־ to הַ the בַּדִּ֖ים idle talk וְ and נֹאָ֑לוּ be foolish חֶ֥רֶב dagger אֶל־ to גִּבֹּורֶ֖יהָ vigorous וָ and חָֽתּוּ׃ be terrified

Синодальный: 50:37 - меч на коней его и на колесницы его и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины; меч на сокровища его, и они будут расхищены;
МБО50:37 - Меч поразит его коней и колесницы, и всех иноземцев в его войсках - станут они трусливы, как женщины. Меч поразит его сокровища: они будут разграблены.

LXX Септуагинта: μάχαιραν меч ἐπὶ на τοὺς - ἵππους коней αὐτῶν их καὶ и ἐπὶ на τὰ - ἅρματα колесницы αὐτῶν· их; μάχαιραν меч ἐπὶ на τοὺς - μαχητὰς воинов αὐτῶν их καὶ и ἐπὶ на τὸν - σύμμικτον разноплеменные (народы) τὸν - ἐν в μέσῳ среде αὐτῆς, его, καὶ и ἔσονται будут они ὡσεὶ как γυναῖκες· женщины; μάχαιραν меч ἐπὶ на τοὺς - θησαυροὺς сокровища αὐτῆς, его, καὶ и διασκορπισθήσονται. они будут расхищены.

Масоретский:
חֶ֜רֶב dagger אֶל־ to סוּסָ֣יו horse וְ and אֶל־ to רִכְבֹּ֗ו chariot וְ and אֶל־ to כָּל־ whole הָ the עֶ֛רֶב mixture אֲשֶׁ֥ר [relative] בְּ in תֹוכָ֖הּ midst וְ and הָי֣וּ be לְ to נָשִׁ֑ים woman חֶ֥רֶב dagger אֶל־ to אֹוצְרֹתֶ֖יהָ supply וּ and בֻזָּֽזוּ׃ spoil

Синодальный: 50:38 - засуха на воды его, и они иссякнут; ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ.
МБО50:38 - Поразит засуха его воды - они пересохнут. Ведь это - земля истуканов, где сошли с ума от чудовищ-идолов.

LXX Септуагинта: ἐπὶ На τῷ - ὕδατι воду αὐτῆς его ἐπεποίθει доверится καὶ и καταισχυνθήσονται, будут постыжены, ὅτι потому что γῆ земля τῶν - γλυπτῶν истуканов ἐστιν, это есть, καὶ и ἐν на ταῖς этих νήσοις, островах, οὗ где κατεκαυχῶντο. они похвалялись.

Масоретский:
חֹ֥רֶב dryness אֶל־ to מֵימֶ֖יהָ water וְ and יָבֵ֑שׁוּ be dry כִּ֣י that אֶ֤רֶץ earth פְּסִלִים֙ idol הִ֔יא she וּ and בָ in the אֵימִ֖ים fright יִתְהֹלָֽלוּ׃ be infatuated

Синодальный: 50:39 - И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаема во веки и населяема в роды родов.
МБО50:39 - Поэтому поселятся в Вавилоне звери пустыни с гиенами, и будут в нем жить совы. Впредь не заселится он никогда и не будет обитаем из поколения в поколение.

LXX Септуагинта: διὰ Из-за τοῦτο этого κατοικήσουσιν поселятся ἰνδάλματα образы ἐν на ταῖς этих νήσοις, островах, καὶ и κατοικήσουσιν будут жить ἐν среди αὐτῇ него θυγατέρες дочери σειρήνων· сирен; οὐ нет μὴ не κατοικηθῇ будет обитаема οὐκέτι уже́ εἰς во τὸν - αἰῶνα. век.

Масоретский:
לָכֵ֗ן therefore יֵשְׁב֤וּ sit צִיִּים֙ demon אֶת־ together with אִיִּ֔ים islander וְ and יָ֥שְׁבוּ sit בָ֖הּ in בְּנֹ֣ות daughter יַֽעֲנָ֑ה [uncertain] וְ and לֹֽא־ not תֵשֵׁ֥ב sit עֹוד֙ duration לָ to נֶ֔צַח glory וְ and לֹ֥א not תִשְׁכֹּ֖ון dwell עַד־ unto דֹּ֥ור generation וָ and דֹֽור׃ generation

Синодальный: 50:40 - Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и сын человеческий не будет останавливаться.
МБО50:40 - Как Бог низверг Содом и Гоморру с их окрестными городами, - возвещает Господь, - так никто не будет жить и там, ни один человек не поселится.

LXX Септуагинта: καθὼς Как κατέστρεψεν перевернул - θεὸς Бог Σοδομα Содом καὶ и Γομορρα Гоморру καὶ и τὰς - ὁμορούσας граничащие (города) αὐταῖς, их, εἶπεν обещал κύριος, Господь, οὐ нет μὴ не κατοικήσῃ поселится ἐκεῖ там ἄνθρωπος, человек, καὶ и οὐ нет μὴ не παροικήσῃ поселится рядом ἐκεῖ там υἱὸς сын ἀνθρώπου. человека.

Масоретский:
כְּ as מַהְפֵּכַ֨ת overthrow אֱלֹהִ֜ים god(s) אֶת־ [object marker] סְדֹ֧ם Sodom וְ and אֶת־ [object marker] עֲמֹרָ֛ה Gomorrah וְ and אֶת־ [object marker] שְׁכֵנֶ֖יהָ inhabitant נְאֻם־ speech יְהוָ֑ה YHWH לֹֽא־ not יֵשֵׁ֥ב sit שָׁם֙ there אִ֔ישׁ man וְ and לֹֽא־ not יָג֥וּר dwell בָּ֖הּ in בֶּן־ son אָדָֽם׃ human, mankind

Синодальный: 50:41 - Вот, идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли;
МБО50:41 - Вот, движется войско с севера; великий народ и множество царей поднимаются с краев земли.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот λαὸς народ ἔρχεται приходит ἀπὸ с βορρᾶ, севера, καὶ и ἔθνος народ μέγα великий καὶ и βασιλεῖς цари πολλοὶ многие ἐξεγερθήσονται будут разбужены ἀπ᾿ от ἐσχάτου отдалённых τῆς - γῆς земли́

Масоретский:
הִנֵּ֛ה behold עַ֥ם people בָּ֖א come מִ from צָּפֹ֑ון north וְ and גֹ֤וי people גָּדֹול֙ great וּ and מְלָכִ֣ים king רַבִּ֔ים much יֵעֹ֖רוּ be awake מִ from יַּרְכְּתֵי־ backside אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 50:42 - держат в руках лук и копье; они жестоки и немилосерды; голос их шумен, как море; несутся на конях, выстроились как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона.
МБО50:42 - Их оружие - лук и копье; они свирепы и не знают пощады. Шум от них - как рев моря, когда они скачут на конях. В боевом строю идут воины против тебя, дочь Вавилона.

LXX Септуагинта: τόξον лук καὶ и ἐγχειρίδιον кинжал ἔχοντες· имеющие; ἰταμός стремителен ἐστιν он есть καὶ и οὐ нет μὴ не ἐλεήσῃ· помилует; φωνὴ голос αὐτῶν их ὡς как θάλασσα море ἠχήσει, загрохочет, ἐφ᾿ на ἵπποις конях ἱππάσονται поскачут они παρεσκευασμένοι приготовлены ὥσπερ как πῦρ огонь εἰς для πόλεμον войны́ πρὸς с σέ, тобой, θύγατερ дочь Βαβυλῶνος. Вавилона.

Масоретский:
קֶ֣שֶׁת bow וְ and כִידֹ֞ן dart יַחֲזִ֗יקוּ be strong אַכְזָרִ֥י cruel הֵ֨מָּה֙ they וְ and לֹ֣א not יְרַחֵ֔מוּ have compassion קֹולָם֙ sound כַּ as the יָּ֣ם sea יֶהֱמֶ֔ה make noise וְ and עַל־ upon סוּסִ֖ים horse יִרְכָּ֑בוּ ride עָר֗וּךְ arrange כְּ as אִישׁ֙ man לַ to the מִּלְחָמָ֔ה war עָלַ֖יִךְ upon בַּת־ daughter בָּבֶֽל׃ Babel

Синодальный: 50:43 - Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились; скорбь объяла его, муки, как женщину в родах.
МБО50:43 - Царь Вавилона услышал весть о них, и руки его опустились. Пронзила его боль, охватили муки, как женщину в родах.

LXX Септуагинта: ἤκουσεν Услышал βασιλεὺς царь Βαβυλῶνος Вавилона τὴν - ἀκοὴν весть αὐτῶν, (о) них, καὶ и παρελύθησαν ослабли αἱ - χεῖρες ру́ки αὐτοῦ· его; θλῖψις скорбь κατεκράτησεν завладела αὐτοῦ, его, ὠδῖνες му́ки ὡς как бы τικτούσης. рождающей.

Масоретский:
שָׁמַ֧ע hear מֶֽלֶךְ־ king בָּבֶ֛ל Babel אֶת־ [object marker] שִׁמְעָ֖ם hearsay וְ and רָפ֣וּ be slack יָדָ֑יו hand צָרָה֙ distress הֶחֱזִיקַ֔תְהוּ be strong חִ֖יל labour pains כַּ as the יֹּולֵדָֽה׃ bear

Синодальный: 50:44 - Вот, восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища; но Я заставлю их поспешно уйти из него, и, кто избран, тому вверю его. Ибо кто подобен Мне? и кто потребует от Меня ответа? И какой пастырь противостанет Мне?
МБО50:44 - - Словно лев, который выходит из иорданской чащи на роскошные пастбища, Я во мгновение ока изгоню жителей Вавилона из их земель и поставлю над ними того, кого изберу. Кто подобен Мне? Кто спросит с Меня? Какой правитель может противостоять Мне?

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот ὥσπερ как λέων лев ἀναβήσεται взойдёт ἀπὸ от τοῦ - Ιορδάνου Иордана εἰς на τόπον место Αιθαμ, Айфам, ὅτι что ταχέως скоро ἐκδιώξω Я изгоню αὐτοὺς их ἀπ᾿ из αὐτῆς него καὶ и πάντα всякого νεανίσκον юношу ἐπ᾿ над αὐτὴν ним ἐπιστήσω. Я поставлю. ὅτι Потому что τίς кто ὥσπερ как ἐγώ; Я? καὶ И τίς кто ἀντιστήσεταί сможет противостать μοι; Мне? καὶ И τίς кто οὗτος этот ποιμήν, пастух, ὃς который στήσεται станет κατὰ напротив πρόσωπόν лица́ μου; Моего?

Масоретский:
הִ֠נֵּה behold כְּ as אַרְיֵ֞ה lion יַעֲלֶ֨ה ascend מִ from גְּאֹ֣ון height הַ the יַּרְדֵּן֮ Jordan אֶל־ to נְוֵ֣ה pasture אֵיתָן֒ ever-flowing כִּֽי־ that אַרְגִּ֤עָה stir ארוצם run מֵֽ from עָלֶ֔יהָ upon וּ and מִ֥י who בָח֖וּר examine אֵלֶ֣יהָ to אֶפְקֹ֑ד miss כִּ֣י that מִ֤י who כָמֹ֨ונִי֙ like וּ and מִ֣י who יֹועִדֶ֔נִּי appoint וּ and מִֽי־ who זֶ֣ה this רֹעֶ֔ה pasture אֲשֶׁ֥ר [relative] יַעֲמֹ֖ד stand לְ to פָנָֽי׃ face

Синодальный: 50:45 - Итак выслушайте определение Господа, какое Он постановил о Вавилоне, и намерения Его, какие Он имеет о земле Халдейской: истинно, самые малые из стад повлекут их; истинно, он опустошит жилища их с ними.
МБО50:45 - Слушайте же замысел Господа о Вавилоне и намерения, которые Он задумал о земле вавилонян: молодняк отар будет угнан прочь, и погубит Он их пастбища.

LXX Септуагинта: διὰ Из-за τοῦτο этого ἀκούσατε послушайте τὴν - βουλὴν волю κυρίου, Го́спода, ἣν что βεβούλευται постановил Он ἐπὶ на Βαβυλῶνα, Вавилон, καὶ и λογισμοὺς намерения αὐτοῦ, Его, οὓς которые ἐλογίσατο задумал Он ἐπὶ на τοὺς - κατοικοῦντας живущих Χαλδαίους· Халдеев; ἐὰν если μὴ не διαφθαρῇ погибнут τὰ - ἀρνία ягнята τῶν - προβάτων овец αὐτῶν, их, ἐὰν если μὴ не ἀφανισθῇ исчезнет νομὴ пастбище ἀπ᾿ от αὐτῶν. них.

Масоретский:
לָכֵ֞ן therefore שִׁמְע֣וּ hear עֲצַת־ counsel יְהוָ֗ה YHWH אֲשֶׁ֤ר [relative] יָעַץ֙ advise אֶל־ to בָּבֶ֔ל Babel וּ and מַ֨חְשְׁבֹותָ֔יו thought אֲשֶׁ֥ר [relative] חָשַׁ֖ב account אֶל־ to אֶ֣רֶץ earth כַּשְׂדִּ֑ים Chaldeans אִם־ if לֹ֤א not יִסְחָבוּם֙ drag צְעִירֵ֣י little הַ the צֹּ֔אן cattle אִם־ if לֹ֥א not יַשִּׁ֛ים be desolate עֲלֵיהֶ֖ם upon נָוֶֽה׃ pasture

Синодальный: 50:46 - От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен между народами.
МБО50:46 - От шума взятия Вавилона вздрогнет земля; его крик будет слышен среди народов.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ἀπὸ от φωνῆς го́лоса ἁλώσεως взятия Βαβυλῶνος Вавилона σεισθήσεται содрогнётся - γῆ, земля, καὶ и κραυγὴ крик ἐν среди ἔθνεσιν язычников ἀκουσθήσεται. будет услышан.

Масоретский:
מִ from קֹּול֙ sound נִתְפְּשָׂ֣ה seize בָבֶ֔ל Babel נִרְעֲשָׁ֖ה quake הָ the אָ֑רֶץ earth וּ and זְעָקָ֖ה cry בַּ in the גֹּויִ֥ם people נִשְׁמָֽע׃ ס hear

Открыть окно