Библия Biblezoom Cloud / Иеремия 22 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 22:1 - Так сказал Господь: сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово сие
МБО22:1 - Так сказал Господь: - Иди ко дворцу царя Иудеи и возвести там:

LXX Септуагинта: Τάδε Так λέγει говорит κύριος Господь: Πορεύου Иди καὶ и κατάβηθι сойди εἰς в τὸν - οἶκον дом τοῦ - βασιλέως царя Ιουδα Иудейского καὶ и λαλήσεις будешь говорить ἐκεῖ там τὸν - λόγον слово τοῦτον это

Масоретский:
כֹּ֚ה thus אָמַ֣ר say יְהוָ֔ה YHWH רֵ֖ד descend בֵּֽית־ house מֶ֣לֶךְ king יְהוּדָ֑ה Judah וְ and דִבַּרְתָּ֣ speak שָׁ֔ם there אֶת־ [object marker] הַ the דָּבָ֖ר word הַ the זֶּֽה׃ this

Синодальный: 22:2 - и скажи: выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты, и слуги твои, и народ твой, входящие сими воротами.
МБО22:2 - «Слушай слово Господне, царь Иудеи, сидящий на престоле Давида, ты, твои приближенные и твой народ, который проходит через эти ворота.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐρεῖς скажешь: ῎Ακουε Слушай λόγον слово κυρίου, Го́спода, βασιλεῦ царь Ιουδα Иудейский - καθήμενος сидящий ἐπὶ на θρόνου троне Δαυιδ, Давида, σὺ ты καὶ и - οἶκός дом σου твой καὶ и - λαός народ σου твой καὶ и οἱ - εἰσπορευόμενοι входящие ταῖς - πύλαις воротами ταύταις этими

Масоретский:
וְ and אָֽמַרְתָּ֙ say שְׁמַ֣ע hear דְּבַר־ word יְהוָ֔ה YHWH מֶ֣לֶךְ king יְהוּדָ֔ה Judah הַ the יֹּשֵׁ֖ב sit עַל־ upon כִּסֵּ֣א seat דָוִ֑ד David אַתָּ֤ה you וַ and עֲבָדֶ֨יךָ֙ servant וְ and עַמְּךָ֔ people הַ the בָּאִ֖ים come בַּ in the שְּׁעָרִ֥ים gate הָ the אֵֽלֶּה׃ ס these

Синодальный: 22:3 - Так говорит Господь: производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем.
МБО22:3 - Так говорит Господь: Делайте то, что справедливо и праведно. Помогайте обездоленному спастись от рук притеснителя. Не обижайте и не притесняйте чужеземцев, сирот и вдов, и не проливайте в этом краю невинной крови.

LXX Септуагинта: Τάδε Так λέγει говорит κύριος Господь: Ποιεῖτε Совершайте κρίσιν суд καὶ и δικαιοσύνην справедливость καὶ и ἐξαιρεῖσθε освобождайте διηρπασμένον ограбленного ἐκ из χειρὸς руки ἀδικοῦντος обижающего αὐτὸν его καὶ и προσήλυτον пришельца καὶ и ὀρφανὸν сироту καὶ и χήραν вдову μὴ не καταδυναστεύετε притесняйте καὶ и μὴ не ἀσεβεῖτε кощунствуйте καὶ и αἷμα кровь ἀθῷον невинную μὴ не ἐκχέητε проливайте ἐν в τῷ - τόπῳ месте τούτῳ. этом.

Масоретский:
כֹּ֣ה׀ thus אָמַ֣ר say יְהוָ֗ה YHWH עֲשׂ֤וּ make מִשְׁפָּט֙ justice וּ and צְדָקָ֔ה justice וְ and הַצִּ֥ילוּ deliver גָז֖וּל tear away מִ from יַּ֣ד hand עָשֹׁ֑וק oppressor וְ and גֵר֩ sojourner יָתֹ֨ום orphan וְ and אַלְמָנָ֤ה widow אַל־ not תֹּנוּ֙ oppress אַל־ not תַּחְמֹ֔סוּ treat violently וְ and דָ֣ם blood נָקִ֔י innocent אַֽל־ not תִּשְׁפְּכ֖וּ pour בַּ in the מָּקֹ֥ום place הַ the זֶּֽה׃ this

Синодальный: 22:4 - Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их и народ их.
МБО22:4 - Если вы будете точно исполнять эти повеления, то через ворота этого дворца будут проходить цари, которые сидят на престоле Давида и ездят в колесницах и на конях, они сами, их приближенные и их народ.

LXX Септуагинта: διότι Потому что ἐὰν если ποιοῦντες исполняя ποιήσητε вы исполните τὸν - λόγον Слово τοῦτον, это, καὶ тогда εἰσελεύσονται будут входить ἐν в ταῖς - πύλαις воро́та τοῦ - οἴκου до́ма τούτου этого βασιλεῖς цари καθήμενοι сидящие ἐπὶ на θρόνου троне Δαυιδ Давида καὶ и ἐπιβεβηκότες восседающие ἐφ᾿ на ἁρμάτων колесницах καὶ и ἵππων, конях, αὐτοὶ они сами καὶ и οἱ - παῖδες рабы αὐτῶν их καὶ и - λαὸς народ αὐτῶν· их;

Масоретский:
כִּ֤י that אִם־ if עָשֹׂו֙ make תַּֽעֲשׂ֔וּ make אֶת־ [object marker] הַ the דָּבָ֖ר word הַ the זֶּ֑ה this וּ and בָ֣אוּ come בְ in שַׁעֲרֵ֣י gate הַ the בַּ֣יִת house הַ the זֶּ֡ה this מְלָכִים֩ king יֹשְׁבִ֨ים sit לְ to דָוִ֜ד David עַל־ upon כִּסְאֹ֗ו seat רֹֽכְבִים֙ ride בָּ in the רֶ֣כֶב chariot וּ and בַ in the סּוּסִ֔ים horse ה֥וּא he ו and עבדו servant וְ and עַמֹּֽו׃ people

Синодальный: 22:5 - А если не послушаете слов сих, то Мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым.
МБО22:5 - Но если вы не будете исполнять эти повеления, - возвещает Господь, - то клянусь Собой, этот дворец превратится в руины».

LXX Септуагинта: ἐὰν если δὲ же μὴ не ποιήσητε исполните τοὺς - λόγους Слов τούτους, этих, κατ᾿ - ἐμαυτοῦ Самим Собою ὤμοσα, поклялся Я, λέγει говорит κύριος, Господь, ὅτι что εἰς в ἐρήμωσιν опустошении ἔσται будет - οἶκος дом οὗτος. этот.

Масоретский:
וְ and אִם֙ if לֹ֣א not תִשְׁמְע֔וּ hear אֶת־ [object marker] הַ the דְּבָרִ֖ים word הָ the אֵ֑לֶּה these בִּ֤י in נִשְׁבַּ֨עְתִּי֙ swear נְאֻם־ speech יְהוָ֔ה YHWH כִּי־ that לְ to חָרְבָּ֥ה ruin יִֽהְיֶ֖ה be הַ the בַּ֥יִת house הַ the זֶּֽה׃ ס this

Синодальный: 22:6 - Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского: Галаад ты у Меня, вершина Ливана; но Я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми
МБО22:6 - Ведь так говорит Господь о дворце царя Иудеи: - Как Галаад ты Мне, как вершина Ливана, но клянусь, превращу тебя в пустыню, в города необитаемые.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что τάδε так λέγει говорит κύριος Господь κατὰ по поводу τοῦ - οἴκου до́ма βασιλέως царя Ιουδα Иудейского: Γαλααδ Галаад σύ ты μοι, Мне, ἀρχὴ вершина τοῦ - Λιβάνου· Ливана; ἐὰν если μὴ не θῶ превращу σε тебя εἰς в ἔρημον, пустыню, πόλεις города́ μὴ не κατοικηθησομένας· будут заселены;

Масоретский:
כִּֽי־ that כֹ֣ה׀ thus אָמַ֣ר say יְהוָ֗ה YHWH עַל־ upon בֵּית֙ house מֶ֣לֶךְ king יְהוּדָ֔ה Judah גִּלְעָ֥ד Gilead אַתָּ֛ה you לִ֖י to רֹ֣אשׁ head הַ the לְּבָנֹ֑ון Lebanon אִם־ if לֹ֤א not אֲשִֽׁיתְךָ֙ put מִדְבָּ֔ר desert עָרִ֖ים town לֹ֥א not נושׁבה sit

Синодальный: 22:7 - и приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь.
МБО22:7 - Я пошлю к тебе разорителей, каждого - с оружием, и они порубят твои лучшие кедры, и бросят в огонь.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐπάξω обращу ἐπὶ на σὲ тебя ἄνδρα мужа ὀλεθρεύοντα несущего гибель καὶ и τὸν - πέλεκυν топор αὐτοῦ, его, καὶ и ἐκκόψουσιν они будут вырубать τὰς - ἐκλεκτὰς отборные κέδρους кедры σου твои καὶ и ἐμβαλοῦσιν бросят εἰς в τὸ - πῦρ. огонь.

Масоретский:
וְ and קִדַּשְׁתִּ֥י be holy עָלֶ֛יךָ upon מַשְׁחִתִ֖ים destruction אִ֣ישׁ man וְ and כֵלָ֑יו tool וְ and כָֽרְתוּ֙ cut מִבְחַ֣ר choice אֲרָזֶ֔יךָ cedar וְ and הִפִּ֖ילוּ fall עַל־ upon הָ the אֵֽשׁ׃ fire

Синодальный: 22:8 - И многие народы будут проходить через город сей и говорить друг другу: "за что Господь так поступил с этим великим городом?"
МБО22:8 - Люди разных народов будут проходить мимо этого города и спрашивать друг друга: «За что Господь поступил так с этим великим городом?»

LXX Септуагинта: καὶ И διελεύσονται пройдут ἔθνη язычники διὰ через τῆς - πόλεως го́род ταύτης этот καὶ и ἐροῦσιν скажут ἕκαστος каждый πρὸς к τὸν - πλησίον ближнему αὐτοῦ своему: Διὰ За τί что ἐποίησεν сделал κύριος Господь οὕτως так τῇ - πόλει городу τῇ - μεγάλῃ великому ταύτῃ; этому?

Масоретский:
וְ and עָֽבְרוּ֙ pass גֹּויִ֣ם people רַבִּ֔ים much עַ֖ל upon הָ the עִ֣יר town הַ the זֹּ֑את this וְ and אָֽמְרוּ֙ say אִ֣ישׁ man אֶל־ to רֵעֵ֔הוּ fellow עַל־ upon מֶ֨ה what עָשָׂ֤ה make יְהוָה֙ YHWH כָּ֔כָה thus לָ to the עִ֥יר town הַ the גְּדֹולָ֖ה great הַ the זֹּֽאת׃ this

Синодальный: 22:9 - И скажут в ответ: "за то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им".
МБО22:9 - И будут отвечать: «За то, что они нарушили завет Господа, их Бога, и поклонялись чужим богам, и служили им».

LXX Септуагинта: καὶ И ἐροῦσιν скажут: ᾿Ανθ За ὧν то, что ἐγκατέλιπον оставили они τὴν - διαθήκην договор κυρίου Го́спода θεοῦ Бога αὐτῶν своего καὶ и προσεκύνησαν поклонялись θεοῖς богам ἀλλοτρίοις чужим καὶ и ἐδούλευσαν служили αὐτοῖς. им.

Масоретский:
וְ and אָ֣מְר֔וּ say עַ֚ל upon אֲשֶׁ֣ר [relative] עָֽזְב֔וּ leave אֶת־ [object marker] בְּרִ֥ית covenant יְהוָ֖ה YHWH אֱלֹֽהֵיהֶ֑ם god(s) וַ and יִּֽשְׁתַּחֲו֛וּ bow down לֵ to אלֹהִ֥ים god(s) אֲחֵרִ֖ים other וַ and יַּעַבְדֽוּם׃ ס work, serve

Синодальный: 22:10 - Не плачьте об умершем и не жалейте о нем; но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей.
МБО22:10 - Не плачьте об умершем и не скорбите о нем; плачьте лучше о том, кто уходит в плен, потому что он не вернется, и не увидит родной земли.

LXX Септуагинта: Μὴ Не κλαίετε плачьте τὸν - τεθνηκότα (за) умершего μηδὲ и не θρηνεῖτε пойте погребальную песню αὐτόν· (для) него; κλαύσατε заплачьте κλαυθμῷ плачем τὸν - ἐκπορευόμενον, (за) уходящего, ὅτι потому что οὐκ не ἐπιστρέψει возвратится ἔτι больше καὶ и οὐ нет μὴ не ἴδῃ увидит τὴν - γῆν землю πατρίδος отечества αὐτοῦ. своего.

Масоретский:
אַל־ not תִּבְכּ֣וּ weep לְ to מֵ֔ת die וְ and אַל־ not תָּנֻ֖דוּ waver לֹ֑ו to בְּכ֤וּ weep בָכֹו֙ weep לַֽ to the הֹלֵ֔ךְ walk כִּ֣י that לֹ֤א not יָשׁוּב֙ return עֹ֔וד duration וְ and רָאָ֖ה see אֶת־ [object marker] אֶ֥רֶץ earth מֹולַדְתֹּֽו׃ ס offspring

Синодальный: 22:11 - Ибо так говорит Господь о Саллуме, сыне Иосии, царе Иудейском, который царствовал после отца своего, Иосии, и который вышел из сего места: он уже не возвратится сюда,
МБО22:11 - Ведь так говорит Господь о Шаллуме, сыне Иосии, который стал царем Иудеи после своего отца, но был уведен в плен: - Он больше не вернется.

LXX Септуагинта: διότι Потому что τάδε так λέγει говорит κύριος Господь ἐπὶ о Σελλημ Саллуме υἱὸν сыне Ιωσια Иосии τὸν - βασιλεύοντα царствующем ἀντὶ вместо Ιωσια Иосии τοῦ - πατρὸς отца αὐτοῦ, своего, ὃς тем, кто ἐξῆλθεν вышел ἐκ из τοῦ - τόπου ме́ста τούτου этого: Οὐκ Не ἀναστρέψει вернётся ἐκεῖ туда οὐκέτι, уже́,

Масоретский:
כִּ֣י that כֹ֣ה thus אָֽמַר־ say יְ֠הוָה YHWH אֶל־ to שַׁלֻּ֨ם Shallum בֶּן־ son יֹאשִׁיָּ֜הוּ Josiah מֶ֣לֶךְ king יְהוּדָ֗ה Judah הַ the מֹּלֵךְ֙ be king תַּ֚חַת under part יֹאשִׁיָּ֣הוּ Josiah אָבִ֔יו father אֲשֶׁ֥ר [relative] יָצָ֖א go out מִן־ from הַ the מָּקֹ֣ום place הַ the זֶּ֑ה this לֹֽא־ not יָשׁ֥וּב return שָׁ֖ם there עֹֽוד׃ duration

Синодальный: 22:12 - но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли сей.
МБО22:12 - Он умрет там, куда его увели в плен, и не увидит больше этой земли.

LXX Септуагинта: ἀλλ᾿ но как ἐν на τῷ - τόπῳ, место, οὗ куда μετῴκισα Я переселил αὐτόν, его, ἐκεῖ там ἀποθανεῖται умрёт он καὶ и τὴν - γῆν землю ταύτην эту οὐκ не ὄψεται увидит ἔτι. больше.

Масоретский:
כִּ֗י that בִּ in מְקֹ֛ום place אֲשֶׁר־ [relative] הִגְל֥וּ uncover אֹתֹ֖ו [object marker] שָׁ֣ם there יָמ֑וּת die וְ and אֶת־ [object marker] הָ the אָ֥רֶץ earth הַ the זֹּ֖את this לֹֽא־ not יִרְאֶ֥ה see עֹֽוד׃ ס duration

Синодальный: 22:13 - Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его,
МБО22:13 - - Горе тому, кто строит свой дворец несправедливостью, его верхние комнаты - беззаконием, заставляя соплеменников трудиться даром, не давая им плату за работу;

LXX Септуагинта: ῏Ω О - οἰκοδομῶν строящий οἰκίαν дом αὐτοῦ свой οὐ не μετὰ по δικαιοσύνης справедливости καὶ и τὰ - ὑπερῷα верхнее жилище αὐτοῦ своё οὐκ не ἐν по κρίματι, решению, παρὰ (когда) τῷ - πλησίον ближний αὐτοῦ его ἐργᾶται работает δωρεὰν (на него) даром καὶ и τὸν - μισθὸν плату αὐτοῦ его οὐ нет μὴ не ἀποδώσει отдаст он αὐτῷ. ему.

Масоретский:
הֹ֣וי alas בֹּנֶ֤ה build בֵיתֹו֙ house בְּֽ in לֹא־ not צֶ֔דֶק justice וַ and עֲלִיֹּותָ֖יו upper room בְּ in לֹ֣א not מִשְׁפָּ֑ט justice בְּ in רֵעֵ֨הוּ֙ fellow יַעֲבֹ֣ד work, serve חִנָּ֔ם in vain וּ and פֹעֲלֹ֖ו doing לֹ֥א not יִתֶּן־ give לֹֽו׃ to

Синодальный: 22:14 - кто говорит: "построю себе дом обширный и горницы просторные", — и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красною краскою.
МБО22:14 - кто говорит: «Я построю себе дом просторный, с большими верхними комнатами», - и рубит в нем окна, и кедром его обшивает, и красной краской покрывает.

LXX Септуагинта: ᾠκοδόμησας Ты построил σεαυτῷ себе οἶκον дом σύμμετρον, подходящий, ὑπερῷα жилища на высоте ῥιπιστὰ просторные διεσταλμένα расширяя себе θυρίσιν окна καὶ и ἐξυλωμένα обшивая ἐν - κέδρῳ кедром καὶ и κεχρισμένα окрашивая ἐν - μίλτῳ. красной краской.

Масоретский:
הָ the אֹמֵ֗ר say אֶבְנֶה־ build לִּי֙ to בֵּ֣ית house מִדֹּ֔ות measured stretch וַ and עֲלִיֹּ֖ות upper room מְרֻוָּחִ֑ים be spacious וְ and קָ֤רַֽע tear לֹו֙ to חַלֹּונָ֔י window וְ and סָפ֣וּן cover בָּ in the אָ֔רֶז cedar וּ and מָשֹׁ֖וחַ smear בַּ in the שָּׁשַֽׁר׃ minium

Синодальный: 22:15 - Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо.
МБО22:15 - Оттого ли ты царь, что более других строишь из кедра? Вспомни своего отца: он и ел, и пил, но делал то, что правильно и праведно, и поэтому жил в благополучии.

LXX Септуагинта: μὴ Неужели βασιλεύσεις, ты будешь царём, ὅτι потому что σὺ ты παροξύνῃ раздражаешь (меня) ἐν - Αχαζ Ахазом τῷ - πατρί отцом σου; твоим? οὐ Не φάγονται будут есть καὶ и οὐ не πίονται· будут пить; βέλτιον лучше ἦν он был σε тебя ποιεῖν творить κρίμα суд καὶ и δικαιοσύνην справедливость καλήν. благородную.

Масоретский:
הֲ [interrogative] תִֽמְלֹ֔ךְ be king כִּ֥י that אַתָּ֖ה you מְתַחֲרֶ֣ה be hot בָ in the אָ֑רֶז cedar אָבִ֜יךָ father הֲ [interrogative] לֹ֧וא not אָכַ֣ל eat וְ and שָׁתָ֗ה drink וְ and עָשָׂ֤ה make מִשְׁפָּט֙ justice וּ and צְדָקָ֔ה justice אָ֖ז then טֹ֥וב be good לֹֽו׃ to

Синодальный: 22:16 - Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать Меня? говорит Господь.
МБО22:16 - Он разбирал дела бедных и нищих и поэтому жил в благополучии. Не это ли значит знать Меня? - возвещает Господь. -

LXX Септуагинта: οὐκ Не ἔγνωσαν, познали они, οὐκ не ἔκριναν разбирают κρίσιν суда ταπεινῷ униженному οὐδὲ и не κρίσιν суда πένητος· бедного; οὐ разве не τοῦτό это ἐστιν значит τὸ - μὴ чтобы γνῶναί познать σε тебе ἐμέ; Меня? λέγει Говорит κύριος. Господь.

Масоретский:
דָּ֛ן judge דִּין־ claim עָנִ֥י humble וְ and אֶבְיֹ֖ון poor אָ֣ז then טֹ֑וב be good הֲ [interrogative] לֹוא־ not הִ֛יא she הַ the דַּ֥עַת knowledge אֹתִ֖י [object marker] נְאֻם־ speech יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 22:17 - Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие.
МБО22:17 - Но твои глаза и твое сердце хотят лишь наживы, хотят проливать невинную кровь, угнетать, вымогать.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ И вот οὔκ не εἰσιν есть οἱ - ὀφθαλμοί глаза́ σου твои οὐδὲ и не - καρδία сердце σου твоё καλή, благородно, ἀλλ᾿ но εἰς для τὴν - πλεονεξίαν выгоды σου твоей καὶ и εἰς для τὸ - αἷμα крови τὸ - ἀθῷον невинной τοῦ - ἐκχέειν (чтобы) проливать αὐτὸ её καὶ и εἰς для ἀδίκημα несправедливости καὶ и εἰς для φόνον убийства τοῦ - ποιεῖν. (чтобы) совершать.

Масоретский:
כִּ֣י that אֵ֤ין [NEG] עֵינֶ֨יךָ֙ eye וְ and לִבְּךָ֔ heart כִּ֖י that אִם־ if עַל־ upon בִּצְעֶ֑ךָ profit וְ and עַ֤ל upon דַּֽם־ blood הַ the נָּקִי֙ innocent לִ to שְׁפֹּ֔וךְ pour וְ and עַל־ upon הָ the עֹ֥שֶׁק oppression וְ and עַל־ upon הַ the מְּרוּצָ֖ה extortion לַ to עֲשֹֽׂות׃ ס make

Синодальный: 22:18 - Посему так говорит Господь о Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском: не будут оплакивать его: "увы, брат мой!" и: "увы, сестра!" Не будут оплакивать его: "увы, государь!" и: "увы, его величие!"
МБО22:18 - Поэтому так говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудеи: - Не будут его оплакивать: «Увы, мой брат! Увы, сестра!» Не будут его оплакивать: «Увы, мой господин! Увы, его величество!»

LXX Септуагинта: διὰ Через τοῦτο это τάδε так λέγει говорит κύριος Господь ἐπὶ на Ιωακιμ Иоакима υἱὸν сына Ιωσια Иосии βασιλέα царя Ιουδα Иуды: Οὐαὶ Увы ἐπὶ на τὸν - ἄνδρα мужа τοῦτον· этого; οὐ нет μὴ не κόψωνται оплакивали бы αὐτόν его: ῏Ω О ἀδελφέ, брат, οὐδὲ и нет μὴ не κλαύσονται будут оплакивать αὐτόν его: Οἴμμοι Горе мне κύριε. Господи.

Масоретский:
לָכֵ֞ן therefore כֹּֽה־ thus אָמַ֣ר say יְהוָ֗ה YHWH אֶל־ to יְהֹויָקִ֤ים Jehoiakim בֶּן־ son יֹאשִׁיָּ֨הוּ֙ Josiah מֶ֣לֶךְ king יְהוּדָ֔ה Judah לֹא־ not יִסְפְּד֣וּ lament לֹ֔ו to הֹ֥וי alas אָחִ֖י brother וְ and הֹ֣וי alas אָחֹ֑ות sister לֹא־ not יִסְפְּד֣וּ lament לֹ֔ו to הֹ֥וי alas אָדֹ֖ון lord וְ and הֹ֥וי alas הדה splendour

Синодальный: 22:19 - Ослиным погребением будет он погребен; вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима.
МБО22:19 - Его похоронят ослиным погребеньем - вытащат и выкинут за ворота Иерусалима.

LXX Септуагинта: ταφὴν Погребением ὄνου осла ταφήσεται, он будет похоронен, συμψησθεὶς уносимый ῥιφήσεται он будет брошен ἐπέκεινα по ту сторону τῆς - πύλης воро́т Ιερουσαλημ. Иерусалима.

Масоретский:
קְבוּרַ֥ת grave חֲמֹ֖ור he-ass יִקָּבֵ֑ר bury סָחֹ֣וב drag וְ and הַשְׁלֵ֔ךְ throw מֵ from הָ֖לְאָה further לְ to שַׁעֲרֵ֥י gate יְרוּשָׁלִָֽם׃ ס Jerusalem

Синодальный: 22:20 - Взойди на Ливан и кричи, и на Васане возвысь голос твой и кричи с Аварима, ибо сокрушены все друзья твои.
МБО22:20 - Поднимись на Ливан и закричи, пусть твой голос звучит с Васана, закричи с Аварима - все твои союзники уничтожены.

LXX Септуагинта: ᾿Ανάβηθι Взойди εἰς на τὸν - Λίβανον Ливан καὶ и κέκραξον кричи καὶ и εἰς на τὴν - Βασαν Васане δὸς дай τὴν - φωνήν голос σου твой καὶ и βόησον возгласи εἰς по τὸ - πέραν ту сторону τῆς - θαλάσσης, мо́ря, ὅτι потому что συνετρίβησαν разбиты πάντες все οἱ - ἐρασταί любовники σου. твои.

Масоретский:
עֲלִ֤י ascend הַ the לְּבָנֹון֙ Lebanon וּֽ and צְעָ֔קִי cry וּ and בַ in the בָּשָׁ֖ן Bashan תְּנִ֣י give קֹולֵ֑ךְ sound וְ and צַֽעֲקִי֙ cry מֵֽ from עֲבָרִ֔ים Abarim כִּ֥י that נִשְׁבְּר֖וּ break כָּל־ whole מְאַהֲבָֽיִךְ׃ love

Синодальный: 22:21 - Я говорил тебе во время благоденствия твоего; но ты сказал: "не послушаю". Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа Моего.
МБО22:21 - Я предупреждал тебя, когда ты благоденствовал, но ты сказал: «Я не стану слушать!» Таков твой путь с самой юности, ты Меня не слушал.

LXX Септуагинта: ἐλάλησα Я говорил πρὸς к σὲ тебе ἐν во время τῇ - παραπτώσει отпадения σου, твоего, καὶ но εἶπας ты сказала: Οὐκ Не ἀκούσομαι· буду слушать; αὕτη это - ὁδός путь σου твой ἐκ от νεότητός юности σου, твоей, οὐκ не ἤκουσας услышала ты τῆς - φωνῆς го́лоса μου. Моего.

Масоретский:
דִּבַּ֤רְתִּי speak אֵלַ֨יִךְ֙ to בְּ in שַׁלְוֹתַ֔יִךְ ease אָמַ֖רְתְּ say לֹ֣א not אֶשְׁמָ֑ע hear זֶ֤ה this דַרְכֵּךְ֙ way מִ from נְּעוּרַ֔יִךְ youth כִּ֥י that לֹֽא־ not שָׁמַ֖עַתְּ hear בְּ in קֹולִֽי׃ sound

Синодальный: 22:22 - Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен; и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои.
МБО22:22 - Вихрь унесет твоих пастухов, в плен удалятся твои союзники, и будешь ты постыжен и опозорен из-за всех твоих злодеяний.

LXX Септуагинта: πάντας Всех τοὺς - ποιμένας наставников σου твоих ποιμανεῖ будет пасти́ ἄνεμος, ветер, καὶ и οἱ - ἐρασταί любовники σου твои ἐν в αἰχμαλωσίᾳ плен ἐξελεύσονται· пойдут; ὅτι потому τότε тогда αἰσχυνθήσῃ ты будешь постыжена καὶ и ἀτιμωθήσῃ посрамлёна ἀπὸ ради πάντων всех τῶν - φιλούντων любящих σε. тебя.

Масоретский:
כָּל־ whole רֹעַ֨יִךְ֙ pasture תִּרְעֶה־ pasture ר֔וּחַ wind וּֽ and מְאַהֲבַ֖יִךְ love בַּ in the שְּׁבִ֣י captive יֵלֵ֑כוּ walk כִּ֣י that אָ֤ז then תֵּבֹ֨שִׁי֙ be ashamed וְ and נִכְלַ֔מְתְּ humiliate מִ from כֹּ֖ל whole רָעָתֵֽךְ׃ evil

Синодальный: 22:23 - Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах! как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах!
МБО22:23 - Ты, живущий на Ливане, угнездившийся в кедрах, о, как ты застонешь, когда пронзит тебя боль, боль, как у женщины в родах!

LXX Септуагинта: κατοικοῦσα Живущая ἐν на τῷ - Λιβάνῳ Ливане ἐννοσσεύουσα вьющая гнёзда ἐν на ταῖς - κέδροις, кедрах, καταστενάξεις ты будешь стонать ἐν когда τῷ - ἐλθεῖν придут σοι (к) тебе ὠδῖνας родовые му́ки ὡς будто τικτούσης. рождающей.

Масоретский:
ישׁבתי sit בַּ in the לְּבָנֹ֔ון Lebanon מקננתי make nest בָּֽ in the אֲרָזִ֑ים cedar מַה־ what נֵּחַנְתְּ֙ favour בְּ in בֹא־ come לָ֣ךְ to חֲבָלִ֔ים labour pains חִ֖יל labour pains כַּ as the יֹּלֵדָֽה׃ bear

Синодальный: 22:24 - Живу Я, сказал Господь: если бы Иехония, сын Иоакима, царь Иудейский, был перстнем на правой руке Моей, то и отсюда Я сорву тебя
МБО22:24 - - Верно, как и то, что Я живу, - возвещает Господь, - даже если бы ты, Иехония, сын Иоакима, царь Иудеи, был перстнем с печатью на Моей правой руке, Я сорвал бы тебя и оттуда.

LXX Септуагинта: ζῶ Живу ἐγώ, Я, λέγει говорит κύριος, Господь, ἐὰν если бы γενόμενος оказавшись γένηται сделался Ιεχονιας Иехония υἱὸς сын Ιωακιμ Иоакима βασιλεὺς царя Ιουδα Иуды ἀποσφράγισμα (перстнем с) печатью ἐπὶ на τῆς - χειρὸς руке τῆς - δεξιᾶς правой μου, Моей, ἐκεῖθεν оттуда ἐκσπάσω Я сорву σε тебя

Масоретский:
חַי־ alive אָנִי֮ i נְאֻם־ speech יְהוָה֒ YHWH כִּ֣י that אִם־ if יִהְיֶ֞ה be כָּנְיָ֤הוּ Jehoiachin בֶן־ son יְהֹֽויָקִים֙ Jehoiakim מֶ֣לֶךְ king יְהוּדָ֔ה Judah חֹותָ֖ם seal עַל־ upon יַ֣ד hand יְמִינִ֑י right-hand side כִּ֥י that מִ from שָּׁ֖ם there אֶתְּקֶֽנְךָּ׃ pull off

Синодальный: 22:25 - и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки Халдеев,
МБО22:25 - Я отдам тебя в руки тех, кто жаждет твоей смерти - Навуходоносору, царю Вавилона и вавилонянам.

LXX Септуагинта: καὶ и παραδώσω передам σε тебя εἰς в χεῖρας ру́ки τῶν - ζητούντων ищущих τὴν - ψυχήν душу σου, твою, ὧν кого σὺ ты εὐλαβῇ остерегаешься ἀπὸ от προσώπου лица αὐτῶν, их, εἰς в χεῖρας ру́ки τῶν - Χαλδαίων· Халдеев;

Масоретский:
וּ and נְתַתִּ֗יךָ give בְּ in יַד֙ hand מְבַקְשֵׁ֣י seek נַפְשֶׁ֔ךָ soul וּ and בְ in יַ֛ד hand אֲשֶׁר־ [relative] אַתָּ֥ה you יָגֹ֖ור fearing מִ from פְּנֵיהֶ֑ם face וּ and בְ in יַ֛ד hand נְבוּכַדְרֶאצַּ֥ר Nebuchadnezzar מֶֽלֶךְ־ king בָּבֶ֖ל Babel וּ and בְ in יַ֥ד hand הַ the כַּשְׂדִּֽים׃ Chaldeans

Синодальный: 22:26 - и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете;
МБО22:26 - Я изгоню тебя и женщину, которая тебя родила, в чужую страну, где вы не родились, и вы умрете там.

LXX Септуагинта: καὶ и ἀπορρίψω выброшу σὲ тебя καὶ и τὴν - μητέρα мать σου твою τὴν - τεκοῦσάν родившую σε тебя εἰς в γῆν, землю, οὗ где οὐκ не ἐτέχθης был ты рождён ἐκεῖ, там, καὶ и ἐκεῖ там ἀποθανεῖσθε· вы умрёте;

Масоретский:
וְ and הֵֽטַלְתִּ֣י cast אֹתְךָ֗ [object marker] וְ and אֶֽת־ [object marker] אִמְּךָ֙ mother אֲשֶׁ֣ר [relative] יְלָדַ֔תְךָ bear עַ֚ל upon הָ the אָ֣רֶץ earth אַחֶ֔רֶת other אֲשֶׁ֥ר [relative] לֹֽא־ not יֻלַּדְתֶּ֖ם bear שָׁ֑ם there וְ and שָׁ֖ם there תָּמֽוּתוּ׃ die

Синодальный: 22:27 - а в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся.
МБО22:27 - А в страну, в которую вы стремитесь вернуться, вы не вернетесь.

LXX Септуагинта: εἰς в δὲ - τὴν - γῆν, землю, ἣν куда αὐτοὶ они εὔχονται страстно желают ταῖς - ψυχαῖς душами αὐτῶν, их, οὐ нет μὴ не ἀποστρέψωσιν. вернутся.

Масоретский:
וְ and עַל־ upon הָ the אָ֗רֶץ earth אֲשֶׁר־ [relative] הֵ֛ם they מְנַשְּׂאִ֥ים lift אֶת־ [object marker] נַפְשָׁ֖ם soul לָ to שׁ֣וּב return שָׁ֑ם there שָׁ֖מָּה there לֹ֥א not יָשֽׁוּבוּ׃ ס return

Синодальный: 22:28 - "Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное? или он — сосуд непотребный? за что они выброшены — он и племя его, и брошены в страну, которой не знали?"
МБО22:28 - Разве этот человек, Иехония, презренный разбитый горшок, ненужный сосуд? Почему он и его дети изгнаны, заброшены в землю, которой они не знают?

LXX Септуагинта: ἠτιμώθη Обесчещен Ιεχονιας Иехония ὡς как σκεῦος, вещь, οὗ которая οὐκ не ἔστιν бывает χρεία нужна αὐτοῦ, тут, ὅτι потому что ἐξερρίφη был изгнан καὶ и ἐξεβλήθη был выброшен εἰς в γῆν, землю, ἣν которую οὐκ не ᾔδει. знал.

Масоретский:
הַ [interrogative] עֶ֨צֶב form נִבְזֶ֜ה despise נָפ֗וּץ shatter הָ the אִ֤ישׁ man הַ the זֶּה֙ this כָּנְיָ֔הוּ Jehoiachin אִ֨ם־ if כְּלִ֔י tool אֵ֥ין [NEG] חֵ֖פֶץ pleasure בֹּ֑ו in מַדּ֤וּעַ why הֽוּטֲלוּ֙ cast ה֣וּא he וְ and זַרְעֹ֔ו seed וְ and הֻ֨שְׁלְכ֔וּ throw עַל־ upon הָ the אָ֖רֶץ earth אֲשֶׁ֥ר [relative] לֹא־ not יָדָֽעוּ׃ know

Синодальный: 22:29 - О, земля, земля, земля! слушай слово Господне.
МБО22:29 - О земля, земля, земля, слушай слово Господне!

LXX Септуагинта: γῆ Земля γῆ, земля, ἄκουε слушай λόγον слово κυρίου Го́спода:

Масоретский:
אֶ֥רֶץ earth אֶ֖רֶץ earth אָ֑רֶץ earth שִׁמְעִ֖י hear דְּבַר־ word יְהוָֽה׃ ס YHWH

Синодальный: 22:30 - Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее.
МБО22:30 - Так говорит Господь: - Запишите этого человека бездетным, человеком, у которого не будет в жизни благополучия, у всех его потомков не будет благополучия: ни один не сядет на престол Давида и не будет править Иудеей.

LXX Септуагинта: Γράψον Запиши τὸν - ἄνδρα мужа τοῦτον этого ἐκκήρυκτον приговорённым к изгнанию ἄνθρωπον, человеком, ὅτι потому что οὐ нет μὴ не αὐξηθῇ возрастёт ἐκ из τοῦ - σπέρματος семени αὐτοῦ его ἀνὴρ мужчина καθήμενος сидящий ἐπὶ на θρόνου троне Δαυιδ Давида ἄρχων правитель ἔτι уже́ ἐν в τῷ - Ιουδα. Иудее.

Масоретский:
כֹּ֣ה׀ thus אָמַ֣ר say יְהוָ֗ה YHWH כִּתְב֞וּ write אֶת־ [object marker] הָ the אִ֤ישׁ man הַ the זֶּה֙ this עֲרִירִ֔י childless גֶּ֖בֶר vigorous man לֹא־ not יִצְלַ֣ח be strong בְּ in יָמָ֑יו day כִּי֩ that לֹ֨א not יִצְלַ֜ח be strong מִ from זַּרְעֹ֗ו seed אִ֚ישׁ man יֹשֵׁב֙ sit עַל־ upon כִּסֵּ֣א seat דָוִ֔ד David וּ and מֹשֵׁ֥ל rule עֹ֖וד duration בִּ in יהוּדָֽה׃ Judah

Открыть окно