Библия Biblezoom Cloud / Иеремия 19 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 19:1 - Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника; и возьми с собою старейших из народа и из старейшин священнических,
МБО19:1 - [Разбитый кувшин]
Так сказал Господь: - Пойди и купи у горшечника глиняный кувшин. Возьми с собой кого-нибудь из старейшин народа и из старейшин священников

LXX Септуагинта: Τότε Тогда εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне Βάδισον Пойди καὶ и κτῆσαι купи βῖκον кувшин πεπλασμένον вылепленный ὀστράκινον глиняный καὶ и ἄξεις приведёшь ἀπὸ из τῶν - πρεσβυτέρων старейшин τοῦ - λαοῦ народа καὶ и ἀπὸ из τῶν - πρεσβυτέρων старейшин τῶν - ἱερέων священников

Масоретский:
כֹּ֚ה thus אָמַ֣ר say יְהוָ֔ה YHWH הָלֹ֛וךְ walk וְ and קָנִ֥יתָ buy בַקְבֻּ֖ק bottle יֹוצֵ֣ר potter חָ֑רֶשׂ clay וּ and מִ from זִּקְנֵ֣י old הָ the עָ֔ם people וּ and מִ from זִּקְנֵ֖י old הַ the כֹּהֲנִֽים׃ priest

Синодальный: 19:2 - и выйди в долину сыновей Енномовых, которая у ворот Харшиф, и провозгласи там слова, которые скажу тебе,
МБО19:2 - и выйди в долину Бен-Гинном, что лежит напротив ворот Черепков. Возвести там слова, которые Я говорю тебе,

LXX Септуагинта: καὶ и ἐξελεύσῃ выйдешь εἰς на τὸ - πολυάνδριον место многолюдных сборищ υἱῶν сыновей τῶν - τέκνων детей αὐτῶν, их, которое ἐστιν находится ἐπὶ у τῶν - προθύρων преддверий πύλης воро́т τῆς - χαρσιθ, Харшиф, καὶ и ἀνάγνωθι прочти ἐκεῖ там πάντας все τοὺς - λόγους, Слова́, οὓς которые ἂν - λαλήσω Я буду говорить πρὸς к σέ, тебе,

Масоретский:
וְ and יָצָ֨אתָ֙ go out אֶל־ to גֵּ֣יא valley בֶן־הִנֹּ֔ם the Valley of Ben Hinnom אֲשֶׁ֕ר [relative] פֶּ֖תַח opening שַׁ֣עַר gate ה the חרסות sherd וְ and קָרָ֣אתָ call שָּׁ֔ם there אֶת־ [object marker] הַ the דְּבָרִ֖ים word אֲשֶׁר־ [relative] אֲדַבֵּ֥ר speak אֵלֶֽיךָ׃ to

Синодальный: 19:3 - и скажи: слушайте слово Господне, цари Иудейские и жители Иерусалима! так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу бедствие на место сие, — о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах,
МБО19:3 - и скажи: «Слушайте слово Господне, цари Иудеи и жители Иерусалима. Так говорит Господь сил, Бог Израиля: Я нашлю на эту землю беду, от которой у любого, кто услышит, зазвенит в ушах.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐρεῖς скажешь αὐτοῖς им ᾿Ακούσατε Послушайте τὸν - λόγον Слово κυρίου, Го́спода, βασιλεῖς цари Ιουδα Иудеи καὶ и ἄνδρες мужи Ιουδα Иудеи καὶ и οἱ - κατοικοῦντες жители Ιερουσαλημ Иерусалима καὶ и οἱ - εἰσπορευόμενοι входящие ἐν в ταῖς - πύλαις воро́та ταύταις эти Τάδε Так λέγει говорит κύριος Господь - θεὸς Бог Ισραηλ Израиля ᾿Ιδοὺ Вот ἐγὼ Я ἐπάγω наведу ἐπὶ на τὸν - τόπον место τοῦτον это κακὰ зло ὥστε так что παντὸς всякий ἀκούοντος слышащий αὐτὰ это ἠχήσει зазвенит ἀμφότερα в обоих τὰ - ὦτα ушах αὐτοῦ его

Масоретский:
וְ and אָֽמַרְתָּ֙ say שִׁמְע֣וּ hear דְבַר־ word יְהוָ֔ה YHWH מַלְכֵ֣י king יְהוּדָ֔ה Judah וְ and יֹשְׁבֵ֖י sit יְרֽוּשָׁלִָ֑ם Jerusalem כֹּֽה־ thus אָמַר֩ say יְהוָ֨ה YHWH צְבָאֹ֜ות service אֱלֹהֵ֣י god(s) יִשְׂרָאֵ֗ל Israel הִנְנִ֨י behold מֵבִ֤יא come רָעָה֙ evil עַל־ upon הַ the מָּקֹ֣ום place הַ the זֶּ֔ה this אֲשֶׁ֥ר [relative] כָּל־ whole שֹׁמְעָ֖הּ hear תִּצַּ֥לְנָה tingle אָזְנָֽיו׃ ear

Синодальный: 19:4 - за то, что они оставили Меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари Иудейские; наполнили место сие кровью невинных
МБО19:4 - Ведь народ осквернил эту землю и возжигал здесь благовония чужим богам, которых не знали ни они сами, ни их отцы, ни цари Иудеи, и залил эту землю невинной кровью.

LXX Септуагинта: ἀνθ᾿ из-за ὧν того, что ἐγκατέλιπόν они оставили με Меня καὶ и ἀπηλλοτρίωσαν чужим сделали τὸν - τόπον место τοῦτον это καὶ и ἐθυμίασαν кадили ἐν в αὐτῷ нём θεοῖς богам ἀλλοτρίοις, чужим, οἷς которых οὐκ не ᾔδεισαν знали αὐτοὶ они καὶ и οἱ - πατέρες отцы αὐτῶν, их, καὶ и οἱ - βασιλεῖς цари Ιουδα Иудеи ἔπλησαν наполнили τὸν - τόπον место τοῦτον это αἱμάτων кро́вью ἀθῴων невиновных

Масоретский:
יַ֣עַן׀ motive אֲשֶׁ֣ר [relative] עֲזָבֻ֗נִי leave וַֽ and יְנַכְּר֞וּ recognise אֶת־ [object marker] הַ the מָּקֹ֤ום place הַ the זֶּה֙ this וַ and יְקַטְּרוּ־ smoke בֹו֙ in לֵ to אלֹהִ֣ים god(s) אֲחֵרִ֔ים other אֲשֶׁ֧ר [relative] לֹֽא־ not יְדָע֛וּם know הֵ֥מָּה they וַ and אֲבֹֽותֵיהֶ֖ם father וּ and מַלְכֵ֣י king יְהוּדָ֑ה Judah וּ and מָֽלְא֛וּ be full אֶת־ [object marker] הַ the מָּקֹ֥ום place הַ the זֶּ֖ה this דַּ֥ם blood נְקִיִּֽם׃ innocent

Синодальный: 19:5 - и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего Я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне;
МБО19:5 - Они построили для Ваала святилища на возвышенностях, чтобы сжигать своих сыновей ему в жертву - то, о чем Я не приказывал и не говорил; о чем даже не думал.

LXX Септуагинта: καὶ и ᾠκοδόμησαν устроили ὑψηλὰ высоты τῇ - Βααλ Ваалу τοῦ - κατακαίειν (чтобы) сжигать τοὺς - υἱοὺς сыновей αὐτῶν своих ἐν на πυρί, огне, то, что οὐκ не ἐνετειλάμην заповедал Я οὐδὲ и не ἐλάλησα сказал οὐδὲ и не διενοήθην было определено ἐν в τῇ - καρδίᾳ сердце μου. Моём.

Масоретский:
וּ and בָנ֞וּ build אֶת־ [object marker] בָּמֹ֣ות high place הַ the בַּ֗עַל lord, baal לִ to שְׂרֹ֧ף burn אֶת־ [object marker] בְּנֵיהֶ֛ם son בָּ in the אֵ֖שׁ fire עֹלֹ֣ות burnt-offering לַ to the בָּ֑עַל lord, baal אֲשֶׁ֤ר [relative] לֹֽא־ not צִוִּ֨יתִי֙ command וְ and לֹ֣א not דִבַּ֔רְתִּי speak וְ and לֹ֥א not עָלְתָ֖ה ascend עַל־ upon לִבִּֽי׃ פ heart

Синодальный: 19:6 - за то вот, приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тофетом или долиною сыновей Енномовых, но долиною убиения.
МБО19:6 - И вот, непременно настанут дни, - возвещает Господь, - когда это место больше не будут называть ни Тофетом, ни долиной Бен-Гинном, а долиной Бойни.

LXX Септуагинта: διὰ За τοῦτο это ἰδοὺ вот ἡμέραι дни ἔρχονται, приходят, λέγει говорит κύριος, Господь, καὶ когда οὐ не κληθήσεται будет названо τῷ - τόπῳ место τούτῳ это ἔτι уже́ Διάπτωσις Падение καὶ и Πολυάνδριον Место многолюдных сборищ υἱοῦ сына Εννομ, Еннома, ἀλλ᾿ но как Πολυάνδριον Место многолюдных сборищ τῆς - σφαγῆς. (для) заклания.

Масоретский:
לָכֵ֞ן therefore הִנֵּֽה־ behold יָמִ֤ים day בָּאִים֙ come נְאֻם־ speech יְהוָ֔ה YHWH וְ and לֹא־ not יִקָּרֵא֩ call לַ to the מָּקֹ֨ום place הַ the זֶּ֥ה this עֹ֛וד duration הַ the תֹּ֖פֶת Topheth וְ and גֵ֣יא valley בֶן־הִנֹּ֑ם the Valley of Ben Hinnom כִּ֖י that אִם־ if גֵּ֥יא valley הַ the הֲרֵגָֽה׃ slaughter

Синодальный: 19:7 - И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сем и сражу их мечом пред лицем врагов их и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным.
МБО19:7 - На этом месте Я разрушу замыслы Иудеи и Иерусалима. Я повергну их мечом перед врагами руками тех, кто хочет их смерти, и отдам их трупы в пищу небесным птицам и земному зверью.

LXX Септуагинта: καὶ Тогда σφάξω Я уничтожу τὴν - βουλὴν совет Ιουδα Иудеи καὶ и τὴν - βουλὴν совет Ιερουσαλημ Иерусалима ἐν в τῷ - τόπῳ месте τούτῳ этом καὶ и καταβαλῶ брошу αὐτοὺς их ἐν на μαχαίρᾳ меч ἐναντίον навстречу τῶν - ἐχθρῶν врагов αὐτῶν их καὶ и ἐν в χερσὶν ру́ки τῶν - ζητούντων ищущих τὰς - ψυχὰς ду́ши αὐτῶν их καὶ и δώσω отдам τοὺς - νεκροὺς мертвецов αὐτῶν их εἰς в βρῶσιν пищу τοῖς - πετεινοῖς птицам τοῦ - οὐρανοῦ неба καὶ и τοῖς - θηρίοις зверям τῆς - γῆς. земли́.

Масоретский:
וּ֠ and בַקֹּתִי lay waste אֶת־ [object marker] עֲצַ֨ת counsel יְהוּדָ֤ה Judah וִ and ירוּשָׁלִַ֨ם֙ Jerusalem בַּ in the מָּקֹ֣ום place הַ the זֶּ֔ה this וְ and הִפַּלְתִּ֤ים fall בַּ in the חֶ֨רֶב֙ dagger לִ to פְנֵ֣י face אֹֽיְבֵיהֶ֔ם be hostile וּ and בְ in יַ֖ד hand מְבַקְשֵׁ֣י seek נַפְשָׁ֑ם soul וְ and נָתַתִּ֤י give אֶת־ [object marker] נִבְלָתָם֙ corpse לְ to מַֽאֲכָ֔ל food לְ to עֹ֥וף birds הַ the שָּׁמַ֖יִם heavens וּ and לְ to בֶהֱמַ֥ת cattle הָ the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 19:8 - И сделаю город сей ужасом и посмеянием; каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его.
МБО19:8 - Я опустошу этот город и сделаю его посмешищем; все проходящие мимо будут ужасаться и злорадствовать над всеми его ранами.

LXX Септуагинта: καὶ И τάξω назначу τὴν - πόλιν город ταύτην этот εἰς на ἀφανισμὸν истребление καὶ и εἰς в συριγμόν· освистание; πᾶς всякий - παραπορευόμενος проходящий ἐπ᾿ вблизи αὐτῆς его σκυθρωπάσει нахмурится καὶ и συριεῖ посвищет ὑπὲρ из-за πάσης всего τῆς - πληγῆς бедствия αὐτῆς. его.

Масоретский:
וְ and שַׂמְתִּי֙ put אֶת־ [object marker] הָ the עִ֣יר town הַ the זֹּ֔את this לְ to שַׁמָּ֖ה destruction וְ and לִ to שְׁרֵקָ֑ה whistling כֹּ֚ל whole עֹבֵ֣ר pass עָלֶ֔יהָ upon יִשֹּׁ֥ם be desolate וְ and יִשְׁרֹ֖ק whistle עַל־ upon כָּל־ whole מַכֹּתֶֽהָ׃ blow

Синодальный: 19:9 - И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их; и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их.
МБО19:9 - Я накормлю его жителей плотью их сыновей и дочерей, и они станут есть плоть друг друга, находясь в осаде и в нужде, на которую обрекут их враги, желающие их смерти».

LXX Септуагинта: καὶ И ἔδονται съедят τὰς - σάρκας мя́са τῶν - υἱῶν сыновей αὐτῶν своих καὶ и τὰς - σάρκας мя́са τῶν - θυγατέρων дочерей αὐτῶν, своих, καὶ и ἕκαστος каждый τὰς - σάρκας мя́са τοῦ - πλησίον ближнего αὐτοῦ своего ἔδονται будут есть ἐν в τῇ - περιοχῇ окружении καὶ и ἐν в τῇ - πολιορκίᾳ, осаде, которой πολιορκήσουσιν будут осаждать αὐτοὺς их οἱ - ἐχθροὶ враги αὐτῶν. их.

Масоретский:
וְ and הַֽאֲכַלְתִּ֞ים eat אֶת־ [object marker] בְּשַׂ֣ר flesh בְּנֵיהֶ֗ם son וְ and אֵת֙ [object marker] בְּשַׂ֣ר flesh בְּנֹתֵיהֶ֔ם daughter וְ and אִ֥ישׁ man בְּשַׂר־ flesh רֵעֵ֖הוּ fellow יֹאכֵ֑לוּ eat בְּ in מָצֹור֙ stress וּ and בְ in מָצֹ֔וק stress אֲשֶׁ֨ר [relative] יָצִ֧יקוּ oppress לָהֶ֛ם to אֹיְבֵיהֶ֖ם be hostile וּ and מְבַקְשֵׁ֥י seek נַפְשָֽׁם׃ soul

Синодальный: 19:10 - И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою,
МБО19:10 - - Разбей кувшин на глазах у тех, кто пришел с тобой,

LXX Септуагинта: καὶ Тогда συντρίψεις ты разобьёшь τὸν - βῖκον кувшин κατ᾿ перед ὀφθαλμοὺς глазами τῶν - ἀνδρῶν мужей τῶν - ἐκπορευομένων выходящих μετὰ с σοῦ тобой

Масоретский:
וְ and שָׁבַרְתָּ֖ break הַ the בַּקְבֻּ֑ק bottle לְ to עֵינֵי֙ eye הָֽ the אֲנָשִׁ֔ים man הַ the הֹלְכִ֖ים walk אֹותָֽךְ׃ [object marker]

Синодальный: 19:11 - и скажи им: так говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете, по недостатку места для погребения.
МБО19:11 - и скажи им: «Так говорит Господь сил: Я разобью этот народ и этот город, как был разбит кувшин горшечника, который уже не склеить. И будут их хоронить в Тофете, пока не останется места».

LXX Септуагинта: καὶ и ἐρεῖς скажешь Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь Οὕτως Так συντρίψω разобью Я τὸν - λαὸν народ τοῦτον этот καὶ и τὴν - πόλιν город ταύτην, этот, καθὼς как συντρίβεται разбивается ἄγγος сосуд ὀστράκινον, глиняный, который οὐ не δυνήσεται сможет ἰαθῆναι быть исправлен ἔτι. уже́.

Масоретский:
וְ and אָמַרְתָּ֙ say אֲלֵיהֶ֜ם to כֹּה־ thus אָמַ֣ר׀ say יְהוָ֣ה YHWH צְבָאֹ֗ות service כָּ֣כָה thus אֶשְׁבֹּ֞ר break אֶת־ [object marker] הָ the עָ֤ם people הַ the זֶּה֙ this וְ and אֶת־ [object marker] הָ the עִ֣יר town הַ the זֹּ֔את this כַּ as אֲשֶׁ֤ר [relative] יִשְׁבֹּר֙ break אֶת־ [object marker] כְּלִ֣י tool הַ the יֹּוצֵ֔ר potter אֲשֶׁ֛ר [relative] לֹֽא־ not יוּכַ֥ל be able לְ to הֵרָפֵ֖ה heal עֹ֑וד duration וּ and בְ in תֹ֣פֶת Topheth יִקְבְּר֔וּ bury מֵ from אֵ֥ין [NEG] מָקֹ֖ום place לִ to קְבֹּֽור׃ bury

Синодальный: 19:12 - Так поступлю с местом сим, говорит Господь, и с жителями его; и город сей сделаю подобным Тофету.
МБО19:12 - Вот что Я сделаю с этим краем и с теми, кто здесь живет, - возвещает Господь. - Я оскверню этот город, как осквернен Тофет.

LXX Септуагинта: οὕτως Так ποιήσω, Я сделаю, λέγει говорит κύριος, Господь, τῷ - τόπῳ месту τούτῳ этому καὶ и τοῖς - κατοικοῦσιν обитающим ἐν в αὐτῷ нём τοῦ - δοθῆναι (чтобы) отдать τὴν - πόλιν город ταύτην этот ὡς как τὴν - διαπίπτουσαν. отпадший.

Масоретский:
כֵּֽן־ thus אֶעֱשֶׂ֞ה make לַ to the מָּקֹ֥ום place הַ the זֶּ֛ה this נְאֻם־ speech יְהוָ֖ה YHWH וּ and לְ to יֹֽושְׁבָ֑יו sit וְ and לָ to תֵ֛ת give אֶת־ [object marker] הָ the עִ֥יר town הַ the זֹּ֖את this כְּ as תֹֽפֶת׃ Topheth

Синодальный: 19:13 - И домы Иерусалима и домы царей Иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияния богам чужим.
МБО19:13 - Иерусалимские дома и дворцы царей Иудеи - все дома, где на крышах возжигали благовония всему небесному воинству и лили жертвенные возлияния чужим богам, будут осквернены, как место Тофета.

LXX Септуагинта: καὶ И οἱ - οἶκοι дома́ Ιερουσαλημ Иерусалима καὶ и οἱ - οἶκοι дома́ βασιλέων царей Ιουδα Иудеи ἔσονται будут καθὼς как - τόπος место - διαπίπτων погибающее τῶν - ἀκαθαρσιῶν (от) нечистот ἐν во πάσαις всех ταῖς - οἰκίαις, домах, ἐν в αἷς которых ἐθυμίασαν стали кадить они ἐπὶ на τῶν - δωμάτων крышах αὐτῶν своих πάσῃ всему τῇ - στρατιᾷ войску τοῦ - οὐρανοῦ небесному καὶ и ἔσπεισαν стали возливать σπονδὰς возлияния θεοῖς богам ἀλλοτρίοις. чужим. - -

Масоретский:
וְ and הָי֞וּ be בָּתֵּ֣י house יְרוּשָׁלִַ֗ם Jerusalem וּ and בָתֵּי֙ house מַלְכֵ֣י king יְהוּדָ֔ה Judah כִּ as מְקֹ֥ום place הַ the תֹּ֖פֶת Topheth הַ the טְּמֵאִ֑ים unclean לְ to כֹ֣ל whole הַ the בָּתִּ֗ים house אֲשֶׁ֨ר [relative] קִטְּר֜וּ smoke עַל־ upon גַּגֹּֽתֵיהֶם֙ roof לְ to כֹל֙ whole צְבָ֣א service הַ the שָּׁמַ֔יִם heavens וְ and הַסֵּ֥ךְ pour נְסָכִ֖ים libation לֵ to אלֹהִ֥ים god(s) אֲחֵרִֽים׃ פ other

Синодальный: 19:14 - И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня и сказал всему народу:
МБО19:14 - Иеремия вернулся из Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, встал во дворе Господнего храма и возвестил всему народу:

LXX Септуагинта: καὶ И ἦλθεν пришёл Ιερεμιας Иеремия ἀπὸ из τῆς - διαπτώσεως, (города) отпадения , οὗ куда ἀπέστειλεν послал αὐτὸν его κύριος Господь ἐκεῖ там τοῦ - προφητεῦσαι, пророчествовать, καὶ и ἔστη стал ἐν во τῇ - αὐλῇ дворе οἴκου до́ма κυρίου Го́спода καὶ и εἶπε сказал πρὸς ко πάντα всему τὸν - λαόν народу

Масоретский:
וַ and יָּבֹ֤א come יִרְמְיָ֨הוּ֙ Jeremiah מֵֽ from הַ the תֹּ֔פֶת Topheth אֲשֶׁ֨ר [relative] שְׁלָחֹ֧ו send יְהוָ֛ה YHWH שָׁ֖ם there לְ to הִנָּבֵ֑א speak as prophet וַֽ and יַּעֲמֹד֙ stand בַּ in חֲצַ֣ר court בֵּית־ house יְהוָ֔ה YHWH וַ and יֹּ֖אמֶר say אֶל־ to כָּל־ whole הָ the עָֽם׃ ס people

Синодальный: 19:15 - так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов Моих.
МБО19:15 - - Так говорит Господь сил, Бог Израиля: Я нашлю на этот город и на все его предместья все беды, которые Я им определил, за то, что они были упрямыми и не слушали Моих слов.

LXX Септуагинта: Τάδε Так λέγει говорит κύριος Господь ᾿Ιδοὺ Вот ἐγὼ Я ἐπάγω наведу ἐπὶ на τὴν - πόλιν город ταύτην этот καὶ и ἐπὶ на πάσας все τὰς - πόλεις города́ αὐτῆς её καὶ и ἐπὶ на τὰς - κώμας селения αὐτῆς её ἅπαντα всё τὰ - κακά, зло, которое ἐλάλησα произнёс Я ἐπ᾿ на αὐτήν, неё, ὅτι так как ἐσκλήρυναν сделали твердой τὸν - τράχηλον шею αὐτῶν свою τοῦ - μὴ чтобы не εἰσακούειν слышать τῶν - λόγων Слов μου. Моих.

Масоретский:
כֹּֽה־ thus אָמַ֞ר say יְהוָ֤ה YHWH צְבָאֹות֙ service אֱלֹהֵ֣י god(s) יִשְׂרָאֵ֔ל Israel הִנְנִ֨י behold מבי come אֶל־ to הָ the עִ֤יר town הַ the זֹּאת֙ this וְ and עַל־ upon כָּל־ whole עָרֶ֔יהָ town אֵ֚ת [object marker] כָּל־ whole הָ֣ the רָעָ֔ה evil אֲשֶׁ֥ר [relative] דִּבַּ֖רְתִּי speak עָלֶ֑יהָ upon כִּ֤י that הִקְשׁוּ֙ be hard אֶת־ [object marker] עָרְפָּ֔ם neck לְ to בִלְתִּ֖י failure שְׁמֹ֥ועַ hear אֶת־ [object marker] דְּבָרָֽי׃ word

Открыть окно