Библия Biblezoom Cloud / Исаия 44 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 44:1 - А ныне слушай, Иаков, раб Мой, и Израиль, которого Я избрал.
МБО44:1 - [Избранный Израиль]
- Но ныне слушай, Иаков, слуга Мой, Израиль, которого Я избрал.

LXX Септуагинта: νῦν Ныне δὲ же ἄκουσον, выслушай, παῖς раб μου Мой Ιακωβ Иаков καὶ и Ισραηλ, Израиль, ὃν которого ἐξελεξάμην· Я избрал;

Масоретский:
וְ and עַתָּ֥ה now שְׁמַ֖ע hear יַעֲקֹ֣ב Jacob עַבְדִּ֑י servant וְ and יִשְׂרָאֵ֖ל Israel בָּחַ֥רְתִּי examine בֹֽו׃ in

Синодальный: 44:2 - Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней: не бойся, раб Мой, Иаков, и возлюбленный [Израиль], которого Я избрал;
МБО44:2 - Так говорит Господь - создавший тебя, сотворивший тебя во чреве, Который тебе поможет: Не бойся, Иаков, слуга Мой, Йешурун, которого Я избрал.

LXX Септуагинта: οὕτως так λέγει говорит κύριος Господь - θεὸς Бог - ποιήσας сотворивший σε тебя καὶ и - πλάσας образовавший σε тебя ἐκ из κοιλίας утробы ῎Ετι Ещё βοηθηθήσῃ, помогающий тебе, μὴ не φοβοῦ, бойся, παῖς раб μου Мой Ιακωβ Иаков καὶ и - ἠγαπημένος возлюбленный Ισραηλ, Израиль, ὃν которого ἐξελεξάμην· Я избрал;

Масоретский:
כֹּה־ thus אָמַ֨ר say יְהוָ֥ה YHWH עֹשֶׂ֛ךָ make וְ and יֹצֶרְךָ֥ shape מִ from בֶּ֖טֶן belly יַעְזְרֶ֑ךָּ help אַל־ not תִּירָא֙ fear עַבְדִּ֣י servant יַֽעֲקֹ֔ב Jacob וִ and ישֻׁר֖וּן Jeshurun בָּחַ֥רְתִּי examine בֹֽו׃ in

Синодальный: 44:3 - ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих.
МБО44:3 - Как Я изолью воду на жаждущую землю и потоки на почву сухую, так Я изолью Моего Духа на твое семя и благословение Мое на твое потомство.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что ἐγὼ Я δώσω дам ὕδωρ воду ἐν в δίψει жажде τοῖς - πορευομένοις идущим ἐν по ἀνύδρῳ, безводной, ἐπιθήσω положу τὸ - πνεῦμά Духа μου Моего ἐπὶ на τὸ - σπέρμα род σου твой καὶ и τὰς - εὐλογίας благословения μου Мои ἐπὶ на τὰ - τέκνα детей σου, твоих,

Масоретский:
כִּ֤י that אֶצָּק־ pour מַ֨יִם֙ water עַל־ upon צָמֵ֔א thirsty וְ and נֹזְלִ֖ים flow עַל־ upon יַבָּשָׁ֑ה dry land אֶצֹּ֤ק pour רוּחִי֙ wind עַל־ upon זַרְעֶ֔ךָ seed וּ and בִרְכָתִ֖י blessing עַל־ upon צֶאֱצָאֶֽיךָ׃ offspring

Синодальный: 44:4 - И будут расти между травою, как ивы при потоках вод.
МБО44:4 - Они будут расти, как трава на лугу, как при потоках вод.

LXX Септуагинта: καὶ и ἀνατελοῦσιν взойдут ὡσεὶ как χόρτος трава ἀνὰ вверх μέσον посреди ὕδατος воды́ καὶ также ὡς подобно ἰτέα ива ἐπὶ при παραρρέον текущей ὕδωρ. воде.

Масоретский:
וְ and צָמְח֖וּ sprout בְּ in בֵ֣ין interval חָצִ֑יר reed כַּ as עֲרָבִ֖ים poplar עַל־ upon יִבְלֵי־ water-ditch מָֽיִם׃ water

Синодальный: 44:5 - Один скажет: "я Господень", другой назовется именем Иакова; а иной напишет рукою своею: "я Господень", и прозовется именем Израиля.
МБО44:5 - Скажет один: «Я Господу принадлежу», а другой наречется именем «Иаков»; иной даже на руке напишет: «Господень» и примет имя «Израиль».

LXX Септуагинта: οὗτος Этот ἐρεῖ скажет Τοῦ - θεοῦ Божий εἰμι, я есть, καὶ а οὗτος этот βοήσεται прославится ἐπὶ через τῷ - ὀνόματι имя Ιακωβ, Иакова, καὶ также и ἕτερος другой ἐπιγράψει напишет Τοῦ - θεοῦ Божий εἰμι, я есть, ἐπὶ через τῷ - ὀνόματι имя Ισραηλ. Израиля.

Масоретский:
זֶ֤ה this יֹאמַר֙ say לַֽ to יהוָ֣ה YHWH אָ֔נִי i וְ and זֶ֖ה this יִקְרָ֣א call בְ in שֵֽׁם־ name יַעֲקֹ֑ב Jacob וְ and זֶ֗ה this יִכְתֹּ֤ב write יָדֹו֙ hand לַֽ to יהוָ֔ה YHWH וּ and בְ in שֵׁ֥ם name יִשְׂרָאֵ֖ל Israel יְכַנֶּֽה׃ פ honour

Синодальный: 44:6 - Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога,
МБО44:6 - Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь сил: - Я первый и Я последний; кроме Меня нет Бога.

LXX Септуагинта: Οὕτως Так λέγει говорит - θεὸς Бог - βασιλεὺς Царь τοῦ - Ισραηλ Израиля - ῥυσάμενος избавивший αὐτὸν его θεὸς Бог σαβαωθ Саваоф ᾿Εγὼ Я πρῶτος первый καὶ и ἐγὼ Я μετὰ после ταῦτα, этих, πλὴν кроме ἐμοῦ Меня οὐκ не ἔστιν есть θεός. Бог.

Масоретский:
כֹּֽה־ thus אָמַ֨ר say יְהוָ֧ה YHWH מֶֽלֶךְ־ king יִשְׂרָאֵ֛ל Israel וְ and גֹאֲלֹ֖ו redeem יְהוָ֣ה YHWH צְבָאֹ֑ות service אֲנִ֤י i רִאשֹׁון֙ first וַ and אֲנִ֣י i אַחֲרֹ֔ון at the back וּ and מִ from בַּלְעָדַ֖י without אֵ֥ין [NEG] אֱלֹהִֽים׃ god(s)

Синодальный: 44:7 - ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне все с того времени, как Я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее.
МБО44:7 - И кто Мне подобен? Пусть он даст знать об этом. Пусть возвестит и изложит Мне все, что произошло с тех пор, как я устроил Мой древний народ и то, что будет в будущем, пусть они скажут нам то, что еще лишь грядет.

LXX Септуагинта: τίς Кто ὥσπερ как ἐγώ; Я? στήτω Пусть станет καλεσάτω назовёт καὶ и ἑτοιμασάτω приготовит μοι Мне ἀφ᾿ от οὗ которого (времени) ἐποίησα Я создал ἄνθρωπον человека εἰς на τὸν - αἰῶνα, века, καὶ и τὰ - ἐπερχόμενα приходящее πρὸ прежде τοῦ - ἐλθεῖν возникновения ἀναγγειλάτωσαν пусть возвестят ὑμῖν. вам.

Масоретский:
וּ and מִֽי־ who כָמֹ֣ונִי like יִקְרָ֗א call וְ and יַגִּידֶ֤הָ report וְ and יַעְרְכֶ֨הָ֙ arrange לִ֔י to מִ from שּׂוּמִ֖י put עַם־ people עֹולָ֑ם eternity וְ and אֹתִיֹּ֛ות come וַ and אֲשֶׁ֥ר [relative] תָּבֹ֖אנָה come יַגִּ֥ידוּ report לָֽמֹו׃ to

Синодальный: 44:8 - Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю.
МБО44:8 - Не дрожите, не бойтесь! Разве Я издревле не возвещал и не предсказывал вам все? Вы - Мои свидетели. Разве кроме Меня есть Бог? Нет другой скалы, ни одной не знаю.

LXX Септуагинта: μὴ Не παρακαλύπτεσθε· прячьтесь; οὐκ разве не ἀπ᾿ от ἀρχῆς нача́ла ἠνωτίσασθε вы выслушали καὶ и ἀπήγγειλα Я возвестил ὑμῖν; вам? μάρτυρες Свидетели ὑμεῖς вы ἐστε, есть, εἰ разве ἔστιν есть θεὸς бог πλὴν кроме ἐμοῦ· Меня; καὶ но οὐκ не ἦσαν были τότε. с тех пор.

Масоретский:
אַֽל־ not תִּפְחֲדוּ֙ tremble וְ and אַל־ not תִּרְה֔וּ be stupefied הֲ [interrogative] לֹ֥א not מֵ from אָ֛ז then הִשְׁמַעְתִּ֥יךָ hear וְ and הִגַּ֖דְתִּי report וְ and אַתֶּ֣ם you עֵדָ֑י witness הֲ [interrogative] יֵ֤שׁ existence אֱלֹ֨והַּ֙ god מִ from בַּלְעָדַ֔י without וְ and אֵ֥ין [NEG] צ֖וּר rock בַּל־ not יָדָֽעְתִּי׃ know

Синодальный: 44:9 - Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены.
МБО44:9 - [Глупость идолопоклонства]
Все, кто делает идолов - ничтожества, и вещи, которыми они дорожат, не приносят никакой пользы. Их свидетели не видят и не понимают, поэтому они будут опозорены.

LXX Септуагинта: οἱ - πλάσσοντες Отливающие καὶ и γλύφοντες вырезывающие πάντες все μάταιοι бесполезны οἱ - ποιοῦντες делающие τὰ - καταθύμια близкое сердцу αὐτῶν, их, которое οὐκ не ὠφελήσει принесёт пользу αὐτούς· (для) них; ἀλλὰ но αἰσχυνθήσονται будут посрамлены

Масоретский:
יֹֽצְרֵי־ shape פֶ֤סֶל idol כֻּלָּם֙ whole תֹּ֔הוּ emptiness וַ and חֲמוּדֵיהֶ֖ם desire בַּל־ not יֹועִ֑ילוּ profit וְ and עֵדֵיהֶ֣ם witness הֵ֗ׄמָּׄהׄ they בַּל־ not יִרְא֛וּ see וּ and בַל־ not יֵדְע֖וּ know לְמַ֥עַן because of יֵבֹֽשׁוּ׃ be ashamed

Синодальный: 44:10 - Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы?
МБО44:10 - Кто там делает бога и отливает идола, который не может принести никакой пользы?

LXX Септуагинта: πάντες все οἱ - πλάσσοντες отливающие θεὸν бога καὶ и γλύφοντες вырезывающие ἀνωφελῆ, беспомощного,

Масоретский:
מִֽי־ who יָצַ֥ר shape אֵ֖ל god וּ and פֶ֣סֶל idol נָסָ֑ךְ pour לְ to בִלְתִּ֖י failure הֹועִֽיל׃ profit

Синодальный: 44:11 - Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же; пусть все они соберутся и станут; они устрашатся, и все будут постыжены.
МБО44:11 - Все его приверженцы непременно будут опозорены; ремесленники - всего лишь люди. Пусть все они соберутся и встанут; они ужаснутся и будут опозорены.

LXX Септуагинта: καὶ и πάντες все ὅθεν посему ἐγένοντο они сделались ἐξηράνθησαν, изнемогшие, καὶ также κωφοὶ бессмысленные ἀπὸ от ἀνθρώπων людей συναχθήτωσαν будут собраны πάντες все καὶ и στήτωσαν да предстанут ἅμα, вместе, ἐντραπήτωσαν будут постыжены καὶ и αἰσχυνθήτωσαν пусть постыдятся ἅμα. вместе.

Масоретский:
הֵ֤ן behold כָּל־ whole חֲבֵרָיו֙ companion יֵבֹ֔שׁוּ be ashamed וְ and חָרָשִׁ֥ים artisan הֵ֖מָּה they מֵֽ from אָדָ֑ם human, mankind יִֽתְקַבְּצ֤וּ collect כֻלָּם֙ whole יַֽעֲמֹ֔דוּ stand יִפְחֲד֖וּ tremble יֵבֹ֥שׁוּ be ashamed יָֽחַד׃ gathering

Синодальный: 44:12 - Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильною рукою своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает.
МБО44:12 - Кузнец придает ему форму и работает на углях, обрабатывает болванку молотами и кует его силой своих мышц. Кузнец становится голоден, и силы его покидают, он не пьет воду и изнемогает.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ὤξυνεν заострил τέκτων плотник σίδηρον, железное орудие, σκεπάρνῳ топором εἰργάσατο он обделал αὐτὸ его καὶ и ἐν - τερέτρῳ сверлом ἔτρησεν просверлил αὐτό, его, εἰργάσατο он обделал αὐτὸ его ἐν в τῷ - βραχίονι руке τῆς - ἰσχύος силы αὐτοῦ· своей; καὶ и πεινάσει будет он голодать καὶ и ἀσθενήσει ослабнет καὶ и οὐ нет μὴ не πίῃ будет пить ὕδωρ. воды́. ἐκλεξάμενος Избрав

Масоретский:
חָרַ֤שׁ artisan בַּרְזֶל֙ iron מַֽעֲצָ֔ד billhook וּ and פָעַל֙ make בַּ in the פֶּחָ֔ם charcoal וּ and בַ in the מַּקָּבֹ֖ות hammer יִצְּרֵ֑הוּ shape וַ and יִּפְעָלֵ֨הוּ֙ make בִּ in זְרֹ֣ועַ arm כֹּחֹ֔ו strength גַּם־ even רָעֵב֙ be hungry וְ and אֵ֣ין [NEG] כֹּ֔חַ strength לֹא־ not שָׁ֥תָה drink מַ֖יִם water וַ and יִּיעָֽף׃ be weary

Синодальный: 44:13 - Плотник [выбрав дерево], протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме.
МБО44:13 - Плотник измеряет меркой и размечает острым орудием, он обтесывает его резцами и закругляет его. Он делает его по образу человека, с человеческой красотой, чтобы поставить в капище.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ὤξυνεν заострил τέκτων плотник σίδηρον, железное орудие, σκεπάρνῳ топором εἰργάσατο он обделал αὐτὸ его καὶ и ἐν - τερέτρῳ сверлом ἔτρησεν просверлил αὐτό, его, εἰργάσατο он обделал αὐτὸ его ἐν в τῷ - βραχίονι руке τῆς - ἰσχύος силы αὐτοῦ· своей; καὶ и πεινάσει будет он голодать καὶ и ἀσθενήσει ослабнет καὶ и οὐ нет μὴ не πίῃ будет пить ὕδωρ. воды́. ἐκλεξάμενος Избрав

Масоретский:
חָרַ֣שׁ artisan עֵצִים֮ tree נָ֣טָה extend קָו֒ line יְתָאֲרֵ֣הוּ turn בַ in the שֶּׂ֔רֶד red chalk יַעֲשֵׂ֨הוּ֙ make בַּ in the מַּקְצֻעֹ֔ות wood-scraper וּ and בַ in the מְּחוּגָ֖ה [uncertain] יְתָאֳרֵ֑הוּ turn וַֽ and יַּעֲשֵׂ֨הוּ֙ make כְּ as תַבְנִ֣ית model אִ֔ישׁ man כְּ as תִפְאֶ֥רֶת splendour אָדָ֖ם human, mankind לָ to שֶׁ֥בֶת sit בָּֽיִת׃ house

Синодальный: 44:14 - Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возращает его.
МБО44:14 - Он рубит себе кедры или выбирает кипарис или дуб и позволяет ему расти среди деревьев леса; он сажает кедр, а дождь питает его.

LXX Септуагинта: - ἔκοψεν Срубил ξύλον древо ἐκ из τοῦ - δρυμοῦ, леса, которое ἐφύτευσεν посадил κύριος Господь καὶ а ὑετὸς дождь ἐμήκυνεν, увеличивал,

Масоретский:
לִ to כְרָת־ cut לֹ֣ו to אֲרָזִ֔ים cedar וַ and יִּקַּ֤ח take תִּרְזָה֙ tree וְ and אַלֹּ֔ון big tree וַ and יְאַמֶּץ־ be strong לֹ֖ו to בַּ in עֲצֵי־ tree יָ֑עַר wood נָטַ֥ע plant אֹ֖רֶן laurel וְ and גֶ֥שֶׁם rain יְגַדֵּֽל׃ be strong

Синодальный: 44:15 - И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним.
МБО44:15 - Потом это идет на топливо. Часть его он берет и обогревается; он разжигает огонь и печет хлеб. Затем он делает бога и поклоняется ему; делает идола и простирается перед ним.

LXX Септуагинта: ἵνα чтобы было ἀνθρώποις человекам εἰς для καῦσιν· сожжения; καὶ и λαβὼν взяв ἀπ᾿ от αὐτοῦ него ἐθερμάνθη, был согрет, καὶ и καύσαντες сжёгшие ἔπεψαν они испекли ἄρτους хлеба ἐπ᾿ на αὐτῶν· них; τὸ - δὲ а λοιπὸν из остального εἰργάσαντο они сделали εἰς в θεούς, богов, καὶ и προσκυνοῦσιν поклоняются αὐτούς. им.

Масоретский:
וְ and הָיָ֤ה be לְ to אָדָם֙ human, mankind לְ to בָעֵ֔ר burn וַ and יִּקַּ֤ח take מֵהֶם֙ from וַ and יָּ֔חָם be hot אַף־ even יַשִּׂ֖יק kindle וְ and אָ֣פָה bake לָ֑חֶם bread אַף־ even יִפְעַל־ make אֵל֙ god וַ and יִּשְׁתָּ֔חוּ bow down עָשָׂ֥הוּ make פֶ֖סֶל idol וַ and יִּסְגָּד־ prostrate לָֽמֹו׃ to

Синодальный: 44:16 - Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: "хорошо, я согрелся; почувствовал огонь".
МБО44:16 - Половину дерева он сжигает и готовит над ним пищу, жарит мясо и наедается досыта. Он греется и говорит: «Я согрелся, почувствовал огонь».

LXX Септуагинта: οὗ Которого τὸ - ἥμισυ половину αὐτοῦ его κατέκαυσαν они сожгли ἐν в πυρὶ огне καὶ и καύσαντες сжёгшие ἔπεψαν испекли ἄρτους хлеба ἐπ᾿ на αὐτῶν· них; καὶ и ἐπ᾿ от αὐτοῦ него κρέας мясо ὀπτήσας пожарив ἔφαγεν он съел καὶ и ἐνεπλήσθη· был удовлетворен; καὶ и θερμανθεὶς согревшись εἶπεν он сказал ‛Ηδύ Приятно μοι мне ὅτι потому что ἐθερμάνθην согрет я καὶ и εἶδον увидел πῦρ. огонь.

Масоретский:
חֶצְיֹו֙ half שָׂרַ֣ף burn בְּמֹו־ in אֵ֔שׁ fire עַל־ upon חֶצְיֹו֙ half בָּשָׂ֣ר flesh יֹאכֵ֔ל eat יִצְלֶ֥ה roast צָלִ֖י roast וְ and יִשְׂבָּ֑ע be sated אַף־ even יָחֹם֙ be hot וְ and יֹאמַ֣ר say הֶאָ֔ח aha חַמֹּותִ֖י be hot רָאִ֥יתִי see אֽוּר׃ light

Синодальный: 44:17 - А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: "спаси меня, ибо ты бог мой".
МБО44:17 - А из того, что осталось, он делает бога, своего идола; он простирается перед ним и поклоняется ему. Он молится ему и говорит: «Спаси меня, ведь ты мой бог!»

LXX Септуагинта: τὸ - δὲ А λοιπὸν из остального ἐποίησεν он сделал εἰς в θεὸν бога γλυπτὸν вырезанного καὶ и προσκυνεῖ поклоняется αὐτῷ ему καὶ также προσεύχεται молится λέγων говоря ᾿Εξελοῦ Избавь με, меня, ὅτι потому что θεός бог μου мой εἶ есть σύ. ты.

Масоретский:
וּ and שְׁאֵ֣רִיתֹ֔ו rest לְ to אֵ֥ל god עָשָׂ֖ה make לְ to פִסְלֹ֑ו idol יסגוד־ prostrate לֹ֤ו to וְ and יִשְׁתַּ֨חוּ֙ bow down וְ and יִתְפַּלֵּ֣ל pray אֵלָ֔יו to וְ and יֹאמַר֙ say הַצִּילֵ֔נִי deliver כִּ֥י that אֵלִ֖י god אָֽתָּה׃ you

Синодальный: 44:18 - Не знают и не разумеют они: Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели.
МБО44:18 - Они ничего не знают и ничего не понимают; их глаза закрыты, как и их умы, и поэтому они не могут понять.

LXX Септуагинта: οὐκ Не ἔγνωσαν осознали они φρονῆσαι, (чтобы) размыслить, ὅτι потому что ἀπημαυρώθησαν удалены зрения τοῦ - βλέπειν (чтобы) видеть τοῖς - ὀφθαλμοῖς глазами αὐτῶν своими καὶ и τοῦ - νοῆσαι постичь τῇ - καρδίᾳ сердцем αὐτῶν. своим.

Масоретский:
לֹ֥א not יָדְע֖וּ know וְ and לֹ֣א not יָבִ֑ינוּ understand כִּ֣י that טַ֤ח be besmeared מֵֽ from רְאֹות֙ see עֵֽינֵיהֶ֔ם eye מֵ from הַשְׂכִּ֖יל prosper לִבֹּתָֽם׃ heart

Синодальный: 44:19 - И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: "половину его я сжег в огне и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка его сделаю ли я мерзость? буду ли поклоняться куску дерева?"
МБО44:19 - Никто не задумывается, нет ни знания, ни понимания, чтобы сказать: «Половину этого я сжег, испек на углях лепешки, зажарил мясо и поел. Стану ли я делать из оставшегося омерзительную вещь? Стану ли простираться перед куском дерева?»

LXX Септуагинта: καὶ И οὐκ не ἐλογίσατο уразумел τῇ - καρδίᾳ сердцем αὐτοῦ своим οὐδὲ и не ἀνελογίσατο рассмотрел ἐν в τῇ - ψυχῇ душе́ αὐτοῦ своей οὐδὲ даже не ἔγνω познал τῇ - φρονήσει разумением ὅτι что τὸ - ἥμισυ половину αὐτοῦ его κατέκαυσεν он сжёг ἐν в πυρὶ огне καὶ и ἔπεψεν испёк ἐπὶ на τῶν - ἀνθράκων угольях αὐτοῦ его ἄρτους хлеба καὶ и ὀπτήσας пожарив κρέας мясо ἔφαγεν съел καὶ а τὸ - λοιπὸν остальное αὐτοῦ его εἰς для βδέλυγμα мерзости ἐποίησεν сделал он καὶ и προσκυνοῦσιν поклоняются αὐτῷ. ему.

Масоретский:
וְ and לֹא־ not יָשִׁ֣יב return אֶל־ to לִבֹּ֗ו heart וְ and לֹ֨א not דַ֥עַת knowledge וְ and לֹֽא־ not תְבוּנָה֮ understanding לֵ to אמֹר֒ say חֶצְיֹ֞ו half שָׂרַ֣פְתִּי burn בְמֹו־ in אֵ֗שׁ fire וְ֠ and אַף even אָפִ֤יתִי bake עַל־ upon גֶּחָלָיו֙ charcoals לֶ֔חֶם bread אֶצְלֶ֥ה roast בָשָׂ֖ר flesh וְ and אֹכֵ֑ל eat וְ and יִתְרֹו֙ remainder לְ to תֹועֵבָ֣ה abomination אֶעֱשֶׂ֔ה make לְ to ב֥וּל dry wood עֵ֖ץ tree אֶסְגֹּֽוד׃ prostrate

Синодальный: 44:20 - Он гоняется за пылью; обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: "не обман ли в правой руке моей?"
МБО44:20 - Он словно гоняется за пылью, обманутый разум увел его с пути; он не может спасти себя или сказать: «Разве то, что в моей правой руке, не ложь?»

LXX Септуагинта: γνῶτε Познайте ὅτι что σποδὸς пепел - καρδία сердце αὐτῶν, их, καὶ и πλανῶνται, заблуждаются, καὶ и οὐδεὶς никто δύναται не может ἐξελέσθαι освободить τὴν - ψυχὴν душу αὐτοῦ· свою; ἴδετε, посмотри́те, οὐκ не ἐρεῖτε скажете ὅτι что Ψεῦδος Ложь ἐν в τῇ - δεξιᾷ правой руке μου; моей?

Масоретский:
רֹעֶ֣ה deal with אֵ֔פֶר dust לֵ֥ב heart הוּתַ֖ל mock הִטָּ֑הוּ extend וְ and לֹֽא־ not יַצִּ֤יל deliver אֶת־ [object marker] נַפְשֹׁו֙ soul וְ and לֹ֣א not יֹאמַ֔ר say הֲ [interrogative] לֹ֥וא not שֶׁ֖קֶר lie בִּ in ימִינִֽי׃ ס right-hand side

Синодальный: 44:21 - Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб Мой; Я образовал тебя: раб Мой ты, Израиль, не забывай Меня.
МБО44:21 - - Помни об этом, Иаков, ведь ты Мой слуга, Израиль, Я создал тебя, ты - Мой слуга; ты не будешь забыт Мною, Израиль.

LXX Септуагинта: Μνήσθητι Помни ταῦτα, это, Ιακωβ Иаков καὶ и Ισραηλ, Израиль, ὅτι потому что παῖς раб μου Мой εἶ есть σύ· ты; ἔπλασά Я образовал σε тебя παῖδά раба μου, Моего, καὶ и σύ, ты, Ισραηλ, Израиль, μὴ не ἐπιλανθάνου забывай μου. Меня.

Масоретский:
זְכָר־ remember אֵ֣לֶּה these יַעֲקֹ֔ב Jacob וְ and יִשְׂרָאֵ֖ל Israel כִּ֣י that עַבְדִּי־ servant אָ֑תָּה you יְצַרְתִּ֤יךָ shape עֶֽבֶד־ servant לִי֙ to אַ֔תָּה you יִשְׂרָאֵ֖ל Israel לֹ֥א not תִנָּשֵֽׁנִי׃ forget

Синодальный: 44:22 - Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя.
МБО44:22 - Я развею твои беззакония, как тучу, грехи твои - как утренний туман. Возвратись ко Мне, ведь Я тебя искупил».

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот γὰρ же ἀπήλειψα стёр Я ὡς как νεφέλην облако τὰς - ἀνομίας беззакония σου твои καὶ и ὡς как γνόφον мрак τὰς - ἁμαρτίας грехи σου· твои; ἐπιστράφητι обратись πρός ко με, Мне, καὶ и λυτρώσομαί искуплю σε. тебя.

Масоретский:
מָחִ֤יתִי wipe כָ as the עָב֙ cloud פְּשָׁעֶ֔יךָ rebellion וְ and כֶ as the עָנָ֖ן cloud חַטֹּאותֶ֑יךָ sin שׁוּבָ֥ה return אֵלַ֖י to כִּ֥י that גְאַלְתִּֽיךָ׃ redeem

Синодальный: 44:23 - Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли; шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем; ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле.
МБО44:23 - Пойте от радости, небеса, ведь Господь совершил это; восклицайте, земные глубины! Запевайте песню, горы и лес, и все ваши деревья в лесу! Ведь Господь искупил Иакова и прославится в Израиле.

LXX Септуагинта: εὐφράνθητε, Возвеселитесь, οὐρανοί, небеса, ὅτι потому что ἠλέησεν помиловал - θεὸς Бог τὸν - Ισραηλ· Израиля; σαλπίσατε, Воструби́те, θεμέλια основания τῆς - γῆς, земли́, βοήσατε, воззовите, ὄρη, го́ры, εὐφροσύνην, радость, οἱ - βουνοὶ холмы καὶ и πάντα все τὰ - ξύλα дерева τὰ - ἐν на αὐτοῖς, них, ὅτι потому что ἐλυτρώσατο освободил - θεὸς Бог τὸν - Ιακωβ, Иакова, καὶ и Ισραηλ Израиль δοξασθήσεται. будет прославлен.

Масоретский:
רָנּ֨וּ cry of joy שָׁמַ֜יִם heavens כִּֽי־ that עָשָׂ֣ה make יְהוָ֗ה YHWH הָרִ֨יעוּ֙ shout תַּחְתִּיֹּ֣ות lower אָ֔רֶץ earth פִּצְח֤וּ be serene הָרִים֙ mountain רִנָּ֔ה cry of joy יַ֖עַר wood וְ and כָל־ whole עֵ֣ץ tree בֹּ֑ו in כִּֽי־ that גָאַ֤ל redeem יְהוָה֙ YHWH יַֽעֲקֹ֔ב Jacob וּ and בְ in יִשְׂרָאֵ֖ל Israel יִתְפָּאָֽר׃ פ glorify

Синодальный: 44:24 - Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней: Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею силою разостлал землю,
МБО44:24 - [Иерусалим заселится вновь]
Так говорит Господь, твой Искупитель, сотворивший тебя во чреве: - Я - Господь, сотворивший все, Один распростерший небеса и Сам расстеливший землю;

LXX Септуагинта: Οὕτως Так λέγει говорит κύριος Господь - λυτρούμενός избавляющий σε тебя καὶ и - πλάσσων образующий σε тебя ἐκ из κοιλίας утробы ᾿Εγὼ Я κύριος Господь - συντελῶν сооружающий πάντα всё ἐξέτεινα Я простёр τὸν - οὐρανὸν небо μόνος один καὶ и ἐστερέωσα утвердил τὴν - γῆν. землю. τίς Кто ἕτερος другой

Масоретский:
כֹּֽה־ thus אָמַ֤ר say יְהוָה֙ YHWH גֹּאֲלֶ֔ךָ redeem וְ and יֹצֶרְךָ֖ shape מִ from בָּ֑טֶן belly אָנֹכִ֤י i יְהוָה֙ YHWH עֹ֣שֶׂה make כֹּ֔ל whole נֹטֶ֤ה extend שָׁמַ֨יִם֙ heavens לְ to בַדִּ֔י linen, part, stave רֹקַ֥ע stamp הָ the אָ֖רֶץ earth מי from אתי together with

Синодальный: 44:25 - Который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью,
МБО44:25 - Тот, Кто знамения лжепророков превращает в ничто и гадателей оставляет в дураках, низлагает знание мудрых и обращает его в нелепость;

LXX Септуагинта: διασκεδάσει разрушит σημεῖα знамения ἐγγαστριμύθων чревовещателей καὶ и μαντείας гадания ἀπὸ от καρδίας, се́рдца, ἀποστρέφων отсылающий φρονίμους мудрых εἰς в τὰ - ὀπίσω обратное καὶ и τὴν - βουλὴν намерение αὐτῶν их μωρεύων изобличающий в глупости

Масоретский:
מֵפֵר֙ break אֹתֹ֣ות sign בַּדִּ֔ים idle talk וְ and קֹסְמִ֖ים practice divination יְהֹולֵ֑ל be infatuated מֵשִׁ֧יב return חֲכָמִ֛ים wise אָחֹ֖ור back(wards) וְ and דַעְתָּ֥ם knowledge יְשַׂכֵּֽל׃ prosper

Синодальный: 44:26 - Который утверждает слово раба Своего и приводит в исполнение изречение Своих посланников, Который говорит Иерусалиму: :ты будешь населен", и городам Иудиным: "вы будете построены, и развалины его Я восстановлю",
МБО44:26 - Кто подтверждает слова Своих слуг и исполняет предсказания Своих вестников; Кто говорит об Иерусалиме: «Он будет заселен», о городах Иудеи: «Они будут отстроены, и развалины их Я восстановлю»;

LXX Септуагинта: καὶ и ἱστῶν устраивающий ῥήματα слова́ παιδὸς раба αὐτοῦ Своего καὶ и τὴν - βουλὴν совет τῶν - ἀγγέλων посланников αὐτοῦ Своих ἀληθεύων; говоря истину? - λέγων Говорящий Ιερουσαλημ Иерусалиму Κατοικηθήσῃ, Будешь населён, καὶ и ταῖς - πόλεσιν городам τῆς - Ιουδαίας Иудейским Οἰκοδομηθήσεσθε, Будете построены, καὶ и τὰ - ἔρημα запустения αὐτῆς его ἀνατελεῖ· Он поднимет;

Масоретский:
מֵקִים֙ arise דְּבַ֣ר word עַבְדֹּ֔ו servant וַ and עֲצַ֥ת counsel מַלְאָכָ֖יו messenger יַשְׁלִ֑ים be complete הָ the אֹמֵ֨ר say לִ to ירוּשָׁלִַ֜ם Jerusalem תּוּשָׁ֗ב sit וּ and לְ to עָרֵ֤י town יְהוּדָה֙ Judah תִּבָּנֶ֔ינָה build וְ and חָרְבֹותֶ֖יהָ ruin אֲקֹומֵֽם׃ arise

Синодальный: 44:27 - Который бездне говорит: "иссохни!" и реки твои Я иссушу,
МБО44:27 - Кто говорит водной бездне: «Высохни - Я иссушу твои реки»;

LXX Септуагинта: - λέγων Говорящий τῇ - ἀβύσσῳ бездне ᾿Ερημωθήσῃ, Будешь опустошена, καὶ и τοὺς - ποταμούς ре́ки σου твои ξηρανῶ· Я иссушу;

Масоретский:
הָ the אֹמֵ֥ר say לַ to the צּוּלָ֖ה deep חֳרָ֑בִי be dry וְ and נַהֲרֹתַ֖יִךְ stream אֹובִֽישׁ׃ be dry

Синодальный: 44:28 - Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму: "ты будешь построен!" и храму: "ты будешь основан!"
МБО44:28 - Кто говорит о Кире: «Он - Мой пастух и исполнит, что Мне угодно; он скажет об Иерусалиме: “Он будет отстроен”, - и о храме: “Заложены будут твои основания”».

LXX Септуагинта: - λέγων говорящий Κύρῳ Киру φρονεῖν, быть благоразумным, καὶ и Πάντα Все τὰ - θελήματά желания μου Мои ποιήσει· исполнит; - λέγων говорящий Ιερουσαλημ Иерусалиму Οἰκοδομηθήσῃ, Будешь построен, καὶ и τὸν - οἶκον дом τὸν - ἅγιόν святой μου Мой θεμελιώσω. будет основан.

Масоретский:
הָ the אֹמֵ֤ר say לְ to כֹ֨ורֶשׁ֙ Cyrus רֹעִ֔י pasture וְ and כָל־ whole חֶפְצִ֖י pleasure יַשְׁלִ֑ם be complete וְ and לֵ to אמֹ֤ר say לִ to ירוּשָׁלִַ֨ם֙ Jerusalem תִּבָּנֶ֔ה build וְ and הֵיכָ֖ל palace תִּוָּסֵֽד׃ ס found

Открыть окно