Библия Biblezoom Cloud / Исаия 41 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 41:1 - Умолкните предо Мною, острова, и народы да обновят свои силы; пусть они приблизятся и скажут: "станем вместе на суд".
МБО41:1 - [Помощник Израиля]
- Умолкните предо Мной, острова! Пусть народы наберутся новых сил. Пусть приблизятся, пусть говорят; сойдемся вместе на суд.

LXX Септуагинта: ᾿Εγκαινίζεσθε Освятитесь πρός передо με, Мной, νῆσοι, острова, οἱ - γὰρ ведь ἄρχοντες начальники ἀλλάξουσιν изменят ἰσχύν· силу; ἐγγισάτωσαν пусть приблизятся καὶ и λαλησάτωσαν произнесут ἅμα, вместе, τότε тогда κρίσιν суд ἀναγγειλάτωσαν. пусть возвестят.

Масоретский:
הַחֲרִ֤ישׁוּ be deaf אֵלַי֙ to אִיִּ֔ים coast, island וּ and לְאֻמִּ֖ים people יַחֲלִ֣יפוּ come after כֹ֑חַ strength יִגְּשׁוּ֙ approach אָ֣ז then יְדַבֵּ֔רוּ speak יַחְדָּ֖ו together לַ to the מִּשְׁפָּ֥ט justice נִקְרָֽבָה׃ approach

Синодальный: 41:2 - Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром.
МБО41:2 - Кто воздвиг победителя с востока и призвал его следовать за Собой? Он отдал ему народы и покорил царей. Его мечом Он превратил их в пыль и луком его - в сдуваемую ветром солому.

LXX Септуагинта: τίς Кто ἐξήγειρεν воздвиг ἀπὸ от ἀνατολῶν востока δικαιοσύνην, правду, ἐκάλεσεν призвал αὐτὴν её κατὰ к πόδας ногам αὐτοῦ, своим, καὶ и πορεύσεται; она пойдёт? δώσει Предоставит ἐναντίον перед ἐθνῶν народами καὶ и βασιλεῖς царями ἐκστήσει удивит καὶ и δώσει предаст εἰς на γῆν землю τὰς - μαχαίρας мечи αὐτῶν их καὶ и ὡς как φρύγανα хворост ἐξωσμένα вылетающие τὰ - τόξα стрелы αὐτῶν· их;

Масоретский:
מִ֤י who הֵעִיר֙ be awake מִ from מִּזְרָ֔ח sunrise צֶ֖דֶק justice יִקְרָאֵ֣הוּ encounter לְ to רַגְלֹ֑ו foot יִתֵּ֨ן give לְ to פָנָ֤יו face גֹּויִם֙ people וּ and מְלָכִ֣ים king יַ֔רְדְּ tread, to rule יִתֵּ֤ן give כֶּֽ as the עָפָר֙ dust חַרְבֹּ֔ו dagger כְּ as קַ֥שׁ stubble נִדָּ֖ף scatter קַשְׁתֹּֽו׃ bow

Синодальный: 41:3 - Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими.
МБО41:3 - Он преследует их и невредимо шествует по дороге, по которой ноги его не ходили прежде.

LXX Септуагинта: καὶ и διώξεται будет преследовать αὐτοὺς их καὶ и διελεύσεται пройдёт ἐν в εἰρήνῃ мире - ὁδὸς путь τῶν - ποδῶν ног αὐτοῦ. его.

Масоретский:
יִרְדְּפֵ֖ם pursue יַעֲבֹ֣ור pass שָׁלֹ֑ום peace אֹ֥רַח path בְּ in רַגְלָ֖יו foot לֹ֥א not יָבֹֽוא׃ come

Синодальный: 41:4 - Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды; Я — Господь первый, и в последних — Я тот же.
МБО41:4 - Кто исполнил и совершил это? Тот, Кто вызывает поколения от начала. Я, Господь - с первыми из них, и с последними - Я Тот же.

LXX Септуагинта: τίς Кто ἐνήργησεν сделал καὶ и ἐποίησεν совершил ταῦτα; это? ἐκάλεσεν Призвал αὐτὴν её - καλῶν призывающий αὐτὴν её ἀπὸ от γενεῶν поколений ἀρχῆς, нача́ла, ἐγὼ Я θεὸς Бог πρῶτος, первый, καὶ и εἰς в τὰ - ἐπερχόμενα приближающихся ἐγώ Я εἰμι. есть.

Масоретский:
מִֽי־ who פָעַ֣ל make וְ and עָשָׂ֔ה make קֹרֵ֥א call הַ the דֹּרֹ֖ות generation מֵ from רֹ֑אשׁ head אֲנִ֤י i יְהוָה֙ YHWH רִאשֹׁ֔ון first וְ and אֶת־ together with אַחֲרֹנִ֖ים at the back אֲנִי־ i הֽוּא׃ he

Синодальный: 41:5 - Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись;
МБО41:5 - Острова увидели и испугались, затрепетали края земли. Они сблизились и сошлись;

LXX Септуагинта: εἴδοσαν Видели ἔθνη народы καὶ и ἐφοβήθησαν, убоялись, τὰ - ἄκρα концы τῆς - γῆς земли́ ἤγγισαν приблизились καὶ и ἤλθοσαν пришли ἅμα вместе

Масоретский:
רָא֤וּ see אִיִּים֙ coast, island וְ and יִירָ֔אוּ fear קְצֹ֥ות end הָ the אָ֖רֶץ earth יֶחֱרָ֑דוּ tremble קָרְב֖וּ approach וַ and יֶּאֱתָיֽוּן׃ come

Синодальный: 41:6 - каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: "крепись!"
МБО41:6 - помогают один другому, говорит брат брату: «Крепись!»

LXX Септуагинта: κρίνων объясняя ἕκαστος каждый τῷ - πλησίον ближнему καὶ чтобы τῷ - ἀδελφῷ брату βοηθῆσαι помочь καὶ и ἐρεῖ скажет

Масоретский:
אִ֥ישׁ man אֶת־ [object marker] רֵעֵ֖הוּ fellow יַעְזֹ֑רוּ help וּ and לְ to אָחִ֖יו brother יֹאמַ֥ר say חֲזָֽק׃ be strong

Синодальный: 41:7 - Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом — кующего на наковальне, говоря о спайке: "хороша"; и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо.
МБО41:7 - Ремесленник ободряет плавильщика, а чеканщик - кузнеца, говоря о спайке: «Она хороша!» Он крепит идола гвоздями, чтобы не рухнул.

LXX Септуагинта: ῎Ισχυσεν Окреп ἀνὴρ муж τέκτων мастер καὶ и χαλκεὺς кузнец τύπτων ударяющий σφύρῃ молотом ἅμα совместно ἐλαύνων· кующий; ποτὲ наконец μὲν ведь ἐρεῖ скажет Σύμβλημα Соединение καλόν хорошее ἐστιν· есть; ἰσχύρωσαν они укрепили αὐτὰ их ἐν - ἥλοις, гвоздями, θήσουσιν поставят αὐτὰ их καὶ и вот οὐ не κινηθήσονται. будут сдвинуты.

Масоретский:
וַ and יְחַזֵּ֤ק be strong חָרָשׁ֙ artisan אֶת־ [object marker] צֹרֵ֔ף melt מַחֲלִ֥יק be smooth פַּטִּ֖ישׁ hammer אֶת־ [object marker] הֹ֣ולֶם strike פָּ֑עַם foot אֹמֵ֤ר say לַ to the דֶּ֨בֶק֙ glue טֹ֣וב good ה֔וּא he וַ and יְחַזְּקֵ֥הוּ be strong בְ in מַסְמְרִ֖ים nail לֹ֥א not יִמֹּֽוט׃ ס totter

Синодальный: 41:8 - А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, друга Моего, —
МБО41:8 - - Но ты, о Израиль, слуга Мой, Иаков, которого Я избрал, потомок Авраама, Моего друга,

LXX Септуагинта: Σὺ Ты δέ, же, Ισραηλ, Израиль, παῖς раб μου Мой Ιακωβ, Иаков, ὃν которого ἐξελεξάμην, Я избрал, σπέρμα семя Αβρααμ, Авраама, ὃν которого ἠγάπησα, Я полюбил,

Масоретский:
וְ and אַתָּה֙ you יִשְׂרָאֵ֣ל Israel עַבְדִּ֔י servant יַעֲקֹ֖ב Jacob אֲשֶׁ֣ר [relative] בְּחַרְתִּ֑יךָ examine זֶ֖רַע seed אַבְרָהָ֥ם Abraham אֹהֲבִֽי׃ love

Синодальный: 41:9 - ты, которого Я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: "ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя":
МБО41:9 - ты, кого Я взял с концов земли и призвал от ее краев, говоря тебе: «Ты Мой слуга», - Я избрал тебя и не отвергну.

LXX Септуагинта: οὗ которого ἀντελαβόμην Я забрал ἀπ᾿ от ἄκρων краёв τῆς - γῆς земли́ καὶ и ἐκ из τῶν - σκοπιῶν наблюдательного пункта αὐτῆς её ἐκάλεσά Я призвал σε тебя καὶ и εἶπά сказал σοι тебе Παῖς Раб μου Мой εἶ, ты есть, ἐξελεξάμην Я избрал σε тебя καὶ и οὐκ не ἐγκατέλιπόν оставил σε, тебя,

Масоретский:
אֲשֶׁ֤ר [relative] הֶחֱזַקְתִּ֨יךָ֙ be strong מִ from קְצֹ֣ות end הָ the אָ֔רֶץ earth וּ and מֵ from אֲצִילֶ֖יהָ remote part קְרָאתִ֑יךָ call וָ and אֹ֤מַר say לְךָ֙ to עַבְדִּי־ servant אַ֔תָּה you בְּחַרְתִּ֖יךָ examine וְ and לֹ֥א not מְאַסְתִּֽיךָ׃ retract

Синодальный: 41:10 - не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.
МБО41:10 - Не бойся, ведь Я с тобой; не страшись, ведь Я - твой Бог. Я укреплю тебя и помогу тебе; Я поддержу тебя спасающей правой рукой Моей.

LXX Септуагинта: μὴ не φοβοῦ, бойся, μετὰ с σοῦ тобой γάρ ведь εἰμι· Я есть; μὴ не πλανῶ, ввожу в заблуждение, ἐγὼ Я γάρ ведь εἰμι есть - θεός Бог σου твой - ἐνισχύσας укрепивший σε тебя καὶ также ἐβοήθησά помог σοι тебе καὶ и ἠσφαλισάμην обеспечил σε тебя τῇ - δεξιᾷ правой рукой τῇ - δικαίᾳ праведной μου. Моей.

Масоретский:
אַל־ not תִּירָא֙ fear כִּ֣י that עִמְּךָ־ with אָ֔נִי i אַל־ not תִּשְׁתָּ֖ע look כִּֽי־ that אֲנִ֣י i אֱלֹהֶ֑יךָ god(s) אִמַּצְתִּ֨יךָ֙ be strong אַף־ even עֲזַרְתִּ֔יךָ help אַף־ even תְּמַכְתִּ֖יךָ grasp בִּ in ימִ֥ין right-hand side צִדְקִֽי׃ justice

Синодальный: 41:11 - Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя; будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою.
МБО41:11 - Всех, кто гневается на тебя, ждут бесчестие и позор; те, кто будет противостоять тебе, будут как ничто и погибнут.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот αἰσχυνθήσονται будут опозорены καὶ и ἐντραπήσονται пристыжены πάντες все οἱ - ἀντικείμενοί противостоящие σοι· тебе; ἔσονται будут γὰρ ведь ὡς как οὐκ не ὄντες существующие καὶ и ἀπολοῦνται погибнут πάντες все οἱ - ἀντίδικοί противники σου. твои.

Масоретский:
הֵ֤ן behold יֵבֹ֨שׁוּ֙ be ashamed וְ and יִכָּ֣לְמ֔וּ humiliate כֹּ֖ל whole הַ the נֶּחֱרִ֣ים be hot בָּ֑ךְ in יִֽהְי֥וּ be כְ as אַ֛יִן [NEG] וְ and יֹאבְד֖וּ perish אַנְשֵׁ֥י man רִיבֶֽךָ׃ law-case

Синодальный: 41:12 - Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто;
МБО41:12 - Станешь искать их и не найдешь. Те, кто воюет против тебя, будут как совершенно ничто.

LXX Септуагинта: ζητήσεις Будешь искать αὐτοὺς их καὶ и οὐ нет μὴ не εὕρῃς найдёшь τοὺς - ἀνθρώπους, человеков, οἳ которые παροινήσουσιν поступят оскорбительно εἰς против σέ· тебя; ἔσονται будут γὰρ ведь ὡς как οὐκ не ὄντες существующие καὶ и οὐκ не ἔσονται будут οἱ - ἀντιπολεμοῦντές воюющие против σε. тебя.

Масоретский:
תְּבַקְשֵׁם֙ seek וְ and לֹ֣א not תִמְצָאֵ֔ם find אַנְשֵׁ֖י man מַצֻּתֶ֑ךָ strife יִהְי֥וּ be כְ as אַ֛יִן [NEG] וּ and כְ as אֶ֖פֶס end אַנְשֵׁ֥י man מִלְחַמְתֶּֽךָ׃ war

Синодальный: 41:13 - ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: "не бойся, Я помогаю тебе".
МБО41:13 - Ведь Я - Господь, твой Бог, держащий тебя за правую руку и говорящий тебе: «Не бойся; Я помогу тебе».

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ἐγὼ Я - θεός Бог σου твой - κρατῶν держащий τῆς - δεξιᾶς (за) правую руку σου, твою, - λέγων говорящий σοι тебе Μὴ Не φοβοῦ, бойся,

Масоретский:
כִּ֗י that אֲנִ֛י i יְהוָ֥ה YHWH אֱלֹהֶ֖יךָ god(s) מַחֲזִ֣יק be strong יְמִינֶ֑ךָ right-hand side הָ the אֹמֵ֥ר say לְךָ֛ to אַל־ not תִּירָ֖א fear אֲנִ֥י i עֲזַרְתִּֽיךָ׃ ס help

Синодальный: 41:14 - Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, — Я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев.
МБО41:14 - Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, Я помогу тебе, - возвещает Господь, твой Искупитель, Святой Израиля. -

LXX Септуагинта: Ιακωβ, Иаков, ὀλιγοστὸς малочисленный Ισραηλ· Израиль; ἐγὼ Я ἐβοήθησά помог σοι, тебе, λέγει говорит - θεὸς Бог - λυτρούμενός избавляющий σε, тебя, Ισραηλ. Израиль.

Масоретский:
אַל־ not תִּֽירְאִי֙ fear תֹּולַ֣עַת worm יַֽעֲקֹ֔ב Jacob מְתֵ֖י man יִשְׂרָאֵ֑ל Israel אֲנִ֤י i עֲזַרְתִּיךְ֙ help נְאֻם־ speech יְהוָ֔ה YHWH וְ and גֹאֲלֵ֖ךְ redeem קְדֹ֥ושׁ holy יִשְׂרָאֵֽל׃ Israel

Синодальный: 41:15 - Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину.
МБО41:15 - Вот, Я сделаю тебя молотильной доской, новой, с острыми зубьями. Ты будешь молотить горы и растирать их, и сделаешь мякиной холмы.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот ἐποίησά Я сделал σε тебя ὡς как будто τροχοὺς колёса ἁμάξης повозки ἀλοῶντας молотильные καινοὺς новые πριστηροειδεῖς, зубчатые, καὶ и ἀλοήσεις будешь молотить ὄρη го́ры καὶ и λεπτυνεῖς будешь измельчать βουνοὺς холмы καὶ и ὡς как χνοῦν пыль θήσεις· положишь;

Масоретский:
הִנֵּ֣ה behold שַׂמְתִּ֗יךְ put לְ to מֹורַג֙ threshing-sledge חָר֣וּץ threshing instrument חָדָ֔שׁ new בַּ֖עַל lord, baal פִּֽיפִיֹּ֑ות double-edged תָּד֤וּשׁ tread on הָרִים֙ mountain וְ and תָדֹ֔ק crush וּ and גְבָעֹ֖ות hill כַּ as the מֹּ֥ץ chaff תָּשִֽׂים׃ put

Синодальный: 41:16 - Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их; а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым Израилевым.
МБО41:16 - Ты их провеешь, а ветер развеет, и ураган их рассеет. Но ты возликуешь о Господе, будешь славить Святого Бога Израиля.

LXX Септуагинта: καὶ и λικμήσεις, развеешь, καὶ и ἄνεμος ветер λήμψεται унесёт αὐτούς, их, καὶ и καταιγὶς буря διασπερεῖ рассеет αὐτούς, их, σὺ ты δὲ же εὐφρανθήσῃ будешь радоваться ἐν во τοῖς - ἁγίοις святых Ισραηλ. Израиля. καὶ И ἀγαλλιάσονται восторжествуют

Масоретский:
תִּזְרֵם֙ scatter וְ and ר֣וּחַ wind תִּשָּׂאֵ֔ם lift וּ and סְעָרָ֖ה storm תָּפִ֣יץ disperse אֹותָ֑ם [object marker] וְ and אַתָּה֙ you תָּגִ֣יל rejoice בַּֽ in יהוָ֔ה YHWH בִּ in קְדֹ֥ושׁ holy יִשְׂרָאֵ֖ל Israel תִּתְהַלָּֽל׃ פ praise

Синодальный: 41:17 - Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; язык их сохнет от жажды: Я, Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их.
МБО41:17 - Бедные и нищие ищут воду, но ее нет; их языки пересохли от жажды. Но Я, Господь, им отвечу; Я, Бог Израиля, их не брошу.

LXX Септуагинта: οἱ - πτωχοὶ нищие καὶ и οἱ - ἐνδεεῖς· нуждающиеся; ζητήσουσιν будут искать γὰρ ведь ὕδωρ, воду, καὶ и οὐκ не ἔσται, будет, - γλῶσσα язык αὐτῶν их ἀπὸ от τῆς - δίψης жажды ἐξηράνθη· был засушен; ἐγὼ Я κύριος Господь - θεός, Бог, ἐγὼ Я ἐπακούσομαι, услышу, - θεὸς Бог Ισραηλ, Израиля, καὶ и οὐκ не ἐγκαταλείψω оставлю αὐτούς, их,

Масоретский:
הָ the עֲנִיִּ֨ים humble וְ and הָ the אֶבְיֹונִ֜ים poor מְבַקְשִׁ֥ים seek מַ֨יִם֙ water וָ and אַ֔יִן [NEG] לְשֹׁונָ֖ם tongue בַּ in the צָּמָ֣א thirst נָשָׁ֑תָּה dry אֲנִ֤י i יְהוָה֙ YHWH אֶעֱנֵ֔ם answer אֱלֹהֵ֥י god(s) יִשְׂרָאֵ֖ל Israel לֹ֥א not אֶעֶזְבֵֽם׃ leave

Синодальный: 41:18 - Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и сухую землю — источниками воды;
МБО41:18 - Я пущу по бесплодным высотам реки, и источники по долинам; превращу пустыню в пруды с водой, и иссохшую землю - в источники.

LXX Септуагинта: ἀλλὰ но ἀνοίξω открою ἐπὶ на τῶν - ὀρέων горах ποταμοὺς ре́ки καὶ и ἐν в μέσῳ середине πεδίων равнин πηγάς, источники, ποιήσω сделаю τὴν - ἔρημον пустыню εἰς в ἕλη заливной луг καὶ и τὴν - διψῶσαν жаждущую γῆν землю ἐν в ὑδραγωγοῖς, собрания вод,

Масоретский:
אֶפְתַּ֤ח open עַל־ upon שְׁפָיִים֙ track נְהָרֹ֔ות stream וּ and בְ in תֹ֥וךְ midst בְּקָעֹ֖ות valley מַעְיָנֹ֑ות well אָשִׂ֤ים put מִדְבָּר֙ desert לַ to אֲגַם־ reedy pool מַ֔יִם water וְ and אֶ֥רֶץ earth צִיָּ֖ה dry country לְ to מֹוצָ֥אֵי issue מָֽיִם׃ water

Синодальный: 41:19 - посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук вместе,
МБО41:19 - Я посажу в пустыне кедр и акацию, мирт и маслину. Насажу в необитаемой земле кипарис, платан и сосну вместе,

LXX Септуагинта: θήσω положу εἰς в τὴν - ἄνυδρον безводную γῆν землю κέδρον кедр καὶ и πύξον самшит καὶ также μυρσίνην мирту καὶ и κυπάρισσον кипарис καὶ и λεύκην, белый тополь,

Масоретский:
אֶתֵּ֤ן give בַּ in the מִּדְבָּר֙ desert אֶ֣רֶז cedar שִׁטָּ֔ה acacia וַ and הֲדַ֖ס myrtle וְ and עֵ֣ץ tree שָׁ֑מֶן oil אָשִׂ֣ים put בָּ in the עֲרָבָ֗ה desert בְּרֹ֛ושׁ juniper תִּדְהָ֥ר box tree וּ and תְאַשּׁ֖וּר cypress יַחְדָּֽו׃ together

Синодальный: 41:20 - чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и Святый Израилев сотворил сие.
МБО41:20 - чтобы народ мог видеть и знать, задуматься и понять, что рука Господня сделала это, Святой Израилев сотворил.

LXX Септуагинта: ἵνα чтобы ἴδωσιν они увидели καὶ и γνῶσιν узнали бы καὶ также ἐννοηθῶσιν уразумели бы καὶ и ἐπιστῶνται замышляли бы ἅμα вместе ὅτι что χεὶρ рука κυρίου Го́спода ἐποίησεν сделала ταῦτα это πάντα всё καὶ и - ἅγιος святой τοῦ - Ισραηλ Израиля κατέδειξεν. показал.

Масоретский:
לְמַ֧עַן because of יִרְא֣וּ see וְ and יֵדְע֗וּ know וְ and יָשִׂ֤ימוּ put וְ and יַשְׂכִּ֨ילוּ֙ prosper יַחְדָּ֔ו together כִּ֥י that יַד־ hand יְהוָ֖ה YHWH עָ֣שְׂתָה make זֹּ֑את this וּ and קְדֹ֥ושׁ holy יִשְׂרָאֵ֖ל Israel בְּרָאָֽהּ׃ פ create

Синодальный: 41:21 - Представьте дело ваше, говорит Господь; приведите ваши доказательства, говорит Царь Иакова.
МБО41:21 - [Невежество идолов]
- Представьте ваше дело, - говорит Господь. Приведите свои доказательства! говорит Царь Иакова.

LXX Септуагинта: ᾿Εγγίζει Приближается - κρίσις суд ὑμῶν, ваш, λέγει говорит κύριος Господь - θεός· Бог; ἤγγισαν приблизились αἱ - βουλαὶ замыслы ὑμῶν, ваши, λέγει говорит - βασιλεὺς царь Ιακωβ. Иакова.

Масоретский:
קָרְב֥וּ approach רִֽיבְכֶ֖ם law-case יֹאמַ֣ר say יְהוָ֑ה YHWH הַגִּ֨ישׁוּ֙ approach עֲצֻמֹ֣ותֵיכֶ֔ם arguments יֹאמַ֖ר say מֶ֥לֶךְ king יַעֲקֹֽב׃ Jacob

Синодальный: 41:22 - Пусть они представят и скажут нам, что произойдет; пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем.
МБО41:22 - Пусть приведут их и скажут нам, что случится. Пусть расскажут нам о прежних делах, чтобы нам в них вникнуть и узнать, каков их исход, Или объявят нам о грядущем,

LXX Септуагинта: ἐγγισάτωσαν Пусть приблизятся καὶ и ἀναγγειλάτωσαν пусть возвестят ὑμῖν вам что συμβήσεται, произойдёт, или τὰ - πρότερα прежде τίνα которое ἦν было εἴπατε, скажите, καὶ и ἐπιστήσομεν приставим τὸν - νοῦν ум καὶ и γνωσόμεθα узнаем τί что τὰ - ἔσχατα, последнее, καὶ и τὰ - ἐπερχόμενα наступающее εἴπατε скажите ἡμῖν. нам.

Масоретский:
יַגִּ֨ישׁוּ֙ approach וְ and יַגִּ֣ידוּ report לָ֔נוּ to אֵ֖ת [object marker] אֲשֶׁ֣ר [relative] תִּקְרֶ֑ינָה meet הָ the רִאשֹׁנֹ֣ות׀ first מָ֣ה what הֵ֗נָּה they הַגִּ֜ידוּ report וְ and נָשִׂ֤ימָה put לִבֵּ֨נוּ֙ heart וְ and נֵדְעָ֣ה know אַחֲרִיתָ֔ן end אֹ֥ו or הַ the בָּאֹ֖ות come הַשְׁמִיעֻֽנוּ׃ hear

Синодальный: 41:23 - Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели.
МБО41:23 - расскажите о том, что явится после, чтобы знать нам, что вы - боги. Сделайте что-нибудь доброе или злое, чтобы нам ужаснуться и наполниться страхом.

LXX Септуагинта: ἀναγγείλατε Возвестите ἡμῖν нам τὰ - ἐπερχόμενα наступающее ἐπ᾿ на ἐσχάτου, последок, καὶ и γνωσόμεθα узнаем ὅτι что θεοί боги ἐστε· вы есть; εὖ доброе ποιήσατε сотвори́те καὶ и κακώσατε, разрушение сделайте, καὶ тогда θαυμασόμεθα мы изумимся καὶ и ὀψόμεθα увидим ἅμα· вместе;

Масоретский:
הַגִּ֨ידוּ֙ report הָ the אֹתִיֹּ֣ות come לְ to אָחֹ֔ור back(wards) וְ and נֵ֣דְעָ֔ה know כִּ֥י that אֱלֹהִ֖ים god(s) אַתֶּ֑ם you אַף־ even תֵּיטִ֣יבוּ be good וְ and תָרֵ֔עוּ be evil וְ and נִשְׁתָּ֖עָה look ו and נרא see יַחְדָּֽו׃ together

Синодальный: 41:24 - Но вы ничто, и дело ваше ничтожно; мерзость тот, кто избирает вас.
МБО41:24 - Но вы ничто, и ваши дела совершенно ничтожны; тот, кто вас предпочтет, омерзителен.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что πόθεν откуда ἐστὲ есть ὑμεῖς вы καὶ и πόθεν откуда - ἐργασία изготовление ὑμῶν; ваше? ἐκ Из γῆς· земли́ βδέλυγμα (в) мерзость ἐξελέξαντο они избрали ὑμᾶς. вас.

Масоретский:
הֵן־ behold אַתֶּ֣ם you מֵ from אַ֔יִן [NEG] וּ and פָעָלְכֶ֖ם doing מֵ from אָ֑פַע [uncertain] תֹּועֵבָ֖ה abomination יִבְחַ֥ר examine בָּכֶֽם׃ in

Синодальный: 41:25 - Я воздвиг его от севера, и он придет; от восхода солнца будет призывать имя Мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник глину.
МБО41:25 - Я воздвиг того, кто на севере, и он идет; с солнечного восхода он призовет Мое Имя. Он топчет правителей, будто грязь, будто горшечник топчет глину.

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я δὲ же ἤγειρα воздвиг τὸν которого ἀπὸ с βορρᾶ севера καὶ и τὸν которого ἀφ᾿ от ἡλίου солнца ἀνατολῶν, восхода, κληθήσονται будут названы τῷ - ὀνόματί именем μου· Моим; ἐρχέσθωσαν пусть приходят ἄρχοντες, начальники, καὶ и ὡς как πηλὸς глина κεραμέως гончара καὶ и ὡς как κεραμεὺς горшечник καταπατῶν растаптывающий τὸν - πηλόν, глину, οὕτως так καταπατηθήσεσθε. вы будете растоптаны.

Масоретский:
הַעִירֹ֤ותִי be awake מִ from צָּפֹון֙ north וַ and יַּ֔את come מִ from מִּזְרַח־ sunrise שֶׁ֖מֶשׁ sun יִקְרָ֣א call בִ in שְׁמִ֑י name וְ and יָבֹ֤א come סְגָנִים֙ prefect כְּמֹו־ like חֹ֔מֶר clay וּ and כְמֹ֥ו like יֹוצֵ֖ר potter יִרְמָס־ trample טִֽיט׃ clay

Синодальный: 41:26 - Кто возвестил об этом изначала, чтобы нам знать, и задолго пред тем, чтобы нам можно было сказать: "правда"? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших.
МБО41:26 - Кто сказал об этом с начала, чтобы мы могли знать, заранее, чтобы мы могли сказать: «Он прав»? Никто не сделал этого, никто не предсказал, никто не слышал от вас ни слова.

LXX Септуагинта: τίς Кто γὰρ же ἀναγγελεῖ возвестит τὰ что ἐξ от ἀρχῆς, нача́ла, ἵνα чтобы γνῶμεν, мы узнали, καὶ и τὰ которое ἔμπροσθεν, прежде, καὶ и ἐροῦμεν скажем ὅτι что ἀληθῆ истинно ἐστιν; есть? οὐκ Не ἔστιν есть - προλέγων предсказывающий οὐδὲ и не - ἀκούων слышащий ὑμῶν ваши τοὺς - λόγους. слова.

Масоретский:
מִֽי־ who הִגִּ֤יד report מֵ from רֹאשׁ֙ head וְ and נֵדָ֔עָה know וּ and מִ from לְּ to פָנִ֖ים face וְ and נֹאמַ֣ר say צַדִּ֑יק just אַ֣ף even אֵין־ [NEG] מַגִּ֗יד report אַ֚ף even אֵ֣ין [NEG] מַשְׁמִ֔יעַ hear אַ֥ף even אֵין־ [NEG] שֹׁמֵ֖עַ hear אִמְרֵיכֶֽם׃ word

Синодальный: 41:27 - Я первый сказал Сиону: "вот оно!" и дал Иерусалиму благовестника.
МБО41:27 - Я первым возвестил об Сиону: «Вот оно, сбывается!», и дал Иерусалиму вестника, несущего добрую весть.

LXX Септуагинта: ἀρχὴν Нача́ло Σιων Сиону δώσω дам καὶ и Ιερουσαλημ Иерусалим παρακαλέσω утешу εἰς на ὁδόν. пути.

Масоретский:
רִאשֹׁ֥ון first לְ to צִיֹּ֖ון Zion הִנֵּ֣ה behold הִנָּ֑ם behold וְ and לִ to ירוּשָׁלִַ֖ם Jerusalem מְבַשֵּׂ֥ר announce אֶתֵּֽן׃ give

Синодальный: 41:28 - Итак Я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтоб Я мог спросить их, и они дали ответ.
МБО41:28 - Я смотрю, но нет никого - никого среди них, чтобы дать совет, никого, чтобы ответить, если Я их спрошу.

LXX Септуагинта: ἀπὸ Из γὰρ ведь τῶν - ἐθνῶν народов ἰδοὺ вот οὐδείς, никто, καὶ также и ἀπὸ из τῶν - εἰδώλων идолов αὐτῶν их οὐκ не ἦν был - ἀναγγέλλων· возвещающий; καὶ а ἐὰν если бы ἐρωτήσω Я спросил αὐτούς их Πόθεν Откуда ἐστέ, вы есть, οὐ нет μὴ не ἀποκριθῶσίν ответили бы они μοι. Мне.

Масоретский:
וְ and אֵ֨רֶא֙ see וְ and אֵ֣ין [NEG] אִ֔ישׁ man וּ and מֵ from אֵ֖לֶּה these וְ and אֵ֣ין [NEG] יֹועֵ֑ץ advise וְ and אֶשְׁאָלֵ֖ם ask וְ and יָשִׁ֥יבוּ return דָבָֽר׃ word

Синодальный: 41:29 - Вот, все они ничто, ничтожны и дела их; ветер и пустота истуканы их.
МБО41:29 - Вот, все они - обман! Их дела ничтожны; их изваяния - ветер и пустота.

LXX Септуагинта: εἰσὶν Они есть γὰρ ведь οἱ - ποιοῦντες делающие ὑμᾶς, вас, καὶ и μάτην напрасно οἱ - πλανῶντες вводящие в заблуждение ὑμᾶς. вас.

Масоретский:
הֵ֣ן behold כֻּלָּ֔ם whole אָ֥וֶן wickedness אֶ֖פֶס end מַעֲשֵׂיהֶ֑ם deed ר֥וּחַ wind וָ and תֹ֖הוּ emptiness נִסְכֵּיהֶֽם׃ פ molten image

Открыть окно