Библия Biblezoom Cloud / Исаия 18 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 18:1 - Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских,
МБО18:1 - [Пророчество о Куше]
Горе стране шумящих крыльев, что за реками Куша,

LXX Септуагинта: Οὐαὶ Го́ре γῆς земли πλοίων кораблей πτέρυγες (на) крыльях ἐπέκεινα по ту сторону ποταμῶν рек Αἰθιοπίας, Эфиопии,

Масоретский:
הֹ֥וי alas אֶ֖רֶץ earth צִלְצַ֣ל cricket כְּנָפָ֑יִם wing אֲשֶׁ֥ר [relative] מֵ from עֵ֖בֶר opposite לְ to נַֽהֲרֵי־ stream כֽוּשׁ׃ Cush

Синодальный: 18:2 - посылающей послов по морю, и в папировых суднах по водам! Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и доныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки.
МБО18:2 - отправляющей морем послов в папирусных лодках по водам! Идите домой, скорые вестники, к народу высокому, с гладкой кожей, к народу, наводящему страх вблизи и вдали, к народу сильному и победоносному, чью землю разрезали реки.

LXX Септуагинта: - ἀποστέλλων посылающий ἐν по θαλάσσῃ морю ὅμηρα поручителей καὶ и ἐπιστολὰς пи́сьма βυβλίνας изготовленные из папирусов ἐπάνω поверх τοῦ - ὕδατος· воды; πορεύσονται отправятся γὰρ ведь ἄγγελοι вестники κοῦφοι подвижные πρὸς к ἔθνος народу μετέωρον гордому καὶ и ξένον чужеземному λαὸν народу καὶ и χαλεπόν, суровому, τίς кто αὐτοῦ его ἐπέκεινα; далее? ἔθνος Народ ἀνέλπιστον неожиданный καὶ и καταπεπατημένον. растоптавший. νῦν Теперь οἱ - ποταμοὶ ре́ки τῆς - γῆς земли

Масоретский:
הַ the שֹּׁלֵ֨חַ send בַּ in the יָּ֜ם sea צִירִ֗ים messenger וּ and בִ in כְלֵי־ tool גֹמֶא֮ papyrus עַל־ upon פְּנֵי־ face מַיִם֒ water לְכ֣וּ׀ walk מַלְאָכִ֣ים messenger קַלִּ֗ים light אֶל־ to גֹּוי֙ people מְמֻשָּׁ֣ךְ draw וּ and מֹורָ֔ט pull off אֶל־ to עַ֥ם people נֹורָ֖א fear מִן־ from ה֣וּא he וָ and הָ֑לְאָה further גֹּ֚וי people קַו־ [uncertain] קָ֣ו [uncertain] וּ and מְבוּסָ֔ה subjugation אֲשֶׁר־ [relative] בָּזְא֥וּ wash away נְהָרִ֖ים stream אַרְצֹֽו׃ earth

Синодальный: 18:3 - Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле! смотрите, когда знамя поднимется на горах, и, когда загремит труба, слушайте!
МБО18:3 - Все вы, обитатели мира, вы, живущие на земле, когда над горами поднимется знамя сражения, вы увидите, и когда зазвучит рог, вы услышите.

LXX Септуагинта: πάντες все ὡς как χώρα страна κατοικουμένη· населяемая; κατοικηθήσεται будет обитаема - χώρα земля αὐτῶν их ὡσεὶ будто σημεῖον знамя ἀπὸ на ὄρους горе́ ἀρθῇ, было бы поднято, ὡς как σάλπιγγος трубы́ φωνὴ голос ἀκουστὸν услышанный ἔσται. будет.

Масоретский:
כָּל־ whole יֹשְׁבֵ֥י sit תֵבֵ֖ל world וְ and שֹׁ֣כְנֵי dwell אָ֑רֶץ earth כִּ as נְשֹׂא־ lift נֵ֤ס signal הָרִים֙ mountain תִּרְא֔וּ see וְ and כִ as תְקֹ֥עַ blow שֹׁופָ֖ר horn תִּשְׁמָֽעוּ׃ ס hear

Синодальный: 18:4 - Ибо так Господь сказал мне: Я спокойно смотрю из жилища Моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя.
МБО18:4 - Так мне сказал Господь: - Я спокойно буду смотреть из Моего жилища, как марево в знойный день, как облако пара в жатвенный зной.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому οὕτως так εἶπέν сказал μοι мне κύριος Господь: ᾿Ασφάλεια Безопасность ἔσται будет ἐν в τῇ - ἐμῇ Моём πόλει городе ὡς будто φῶς свет καύματος зноя μεσημβρίας, (в) полдень, καὶ и ὡς будто νεφέλη облако δρόσου росы́ ἡμέρας (в) дни ἀμήτου жатвы ἔσται. будет.

Масоретский:
כִּי֩ that כֹ֨ה thus אָמַ֤ר say יְהוָה֙ YHWH אֵלַ֔י to אשׁקוטה be at peace וְ and אַבִּ֣יטָה look at בִ in מְכֹונִ֑י site כְּ as חֹ֥ם be hot צַח֙ clear עֲלֵי־ upon אֹ֔ור light כְּ as עָ֥ב cloud טַ֖ל dew בְּ in חֹ֥ם be hot קָצִֽיר׃ harvest

Синодальный: 18:5 - Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, и грозд начнет созревать, Он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли.
МБО18:5 - Еще до сбора винограда, когда опадает цвет и цветок становится зреющей гроздью, он отрежет ножом побеги, срежет поросль и унесет.

LXX Септуагинта: πρὸ Прежде τοῦ - θερισμοῦ, жатвы, ὅταν когда συντελεσθῇ будет завершён ἄνθος росток καὶ и ὄμφαξ незрелый виноград ἀνθήσῃ зацветёт ἄνθος цветок ὀμφακίζουσα, несозревший, καὶ и ἀφελεῖ отделит τὰ - βοτρύδια гроздья τὰ - μικρὰ небольшие τοῖς - δρεπάνοις серпами καὶ и τὰς - κληματίδας ветви ἀφελεῖ удалит καὶ и κατακόψει отсечёт

Масоретский:
כִּֽי־ that לִ to פְנֵ֤י face קָצִיר֙ harvest כְּ as תָם־ be complete פֶּ֔רַח bud וּ and בֹ֥סֶר grape גֹּמֵ֖ל deal fully יִֽהְיֶ֣ה be נִצָּ֑ה blossom וְ and כָרַ֤ת cut הַ the זַּלְזַלִּים֙ sprigs בַּ in the מַּזְמֵרֹ֔ות pruning-knife וְ and אֶת־ [object marker] הַ the נְּטִישֹׁ֖ות shoots הֵסִ֥יר turn aside הֵתַֽז׃ strike

Синодальный: 18:6 - И оставят все хищным птицам на горах и зверям полевым; и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там.
МБО18:6 - Все они будут оставлены хищным горным птицам и диким зверям: птицы будут кормиться ими все лето, а дикие звери всю зиму.

LXX Септуагинта: καὶ и καταλείψει оставит ἅμα вместе τοῖς - πετεινοῖς птицам τοῦ - οὐρανοῦ неба καὶ и τοῖς - θηρίοις зверям τῆς - γῆς, земли́, καὶ и συναχθήσεται будет собрано ἐπ᾿ на αὐτοὺς них τὰ - πετεινὰ птицы τοῦ - οὐρανοῦ, неба, καὶ и πάντα все τὰ - θηρία звери τῆς - γῆς земли́ ἐπ᾿ в αὐτὸν него ἥξει. придут.

Масоретский:
יֵעָזְב֤וּ leave יַחְדָּו֙ together לְ to עֵ֣יט bird of prey הָרִ֔ים mountain וּֽ and לְ to בֶהֱמַ֖ת cattle הָ the אָ֑רֶץ earth וְ and קָ֤ץ pass summer עָלָיו֙ upon הָ the עַ֔יִט bird of prey וְ and כָל־ whole בֶּהֱמַ֥ת cattle הָ the אָ֖רֶץ earth עָלָ֥יו upon תֶּחֱרָֽף׃ spend autumn

Синодальный: 18:7 - В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и доныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, — к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион.
МБО18:7 - В то время Господу сил будут принесены дары от народа высокого и с гладкой кожей, от народа, наводящего страх вблизи и вдали, от народа сильного и победоносного, чью землю разрезали реки - дары будут принесены на гору Сион, место Имени Господа сил.

LXX Септуагинта: ἐν Во τῷ - καιρῷ время ἐκείνῳ то ἀνενεχθήσεται будет вознесён δῶρα дар κυρίῳ Господу σαβαωθ Саваофу ἐκ от λαοῦ народа τεθλιμμένου пожинающего καὶ и τετιλμένου обрывающего καὶ также ἀπὸ от λαοῦ народа μεγάλου великого ἀπὸ от τοῦ - νῦν ныне καὶ и εἰς на τὸν - αἰῶνα вечное χρόνον· время; ἔθνος народ ἐλπίζον надеющийся καὶ и καταπεπατημένον, растоптавший, который ἐστιν есть ἐν среди μέρει части ποταμοῦ ре́ки τῆς - χώρας страны́ αὐτοῦ, его, εἰς к τὸν - τόπον, месту, οὗ где τὸ - ὄνομα имя κυρίου Го́спода σαβαωθ Саваофа ἐπεκλήθη, будет призываемо, ὄρος (на) горе́ Σιων. Сионе.

Масоретский:
בָּ in the עֵת֩ time הַ the הִ֨יא she יֽוּבַל־ bring שַׁ֜י gift לַ to יהוָ֣ה YHWH צְבָאֹ֗ות service עַ֚ם people מְמֻשָּׁ֣ךְ draw וּ and מֹורָ֔ט pull off וּ and מֵ from עַ֥ם people נֹורָ֖א fear מִן־ from ה֣וּא he וָ and הָ֑לְאָה further גֹּ֣וי׀ people קַו־ [uncertain] קָ֣ו [uncertain] וּ and מְבוּסָ֗ה subjugation אֲשֶׁ֨ר [relative] בָּזְא֤וּ wash away נְהָרִים֙ stream אַרְצֹ֔ו earth אֶל־ to מְקֹ֛ום place שֵׁם־ name יְהוָ֥ה YHWH צְבָאֹ֖ות service הַר־ mountain צִיֹּֽון׃ ס Zion

Открыть окно