Библия Biblezoom Cloud / Исаия 17 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 17:1 - Пророчество о Дамаске. — Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин.
МБО17:1 - [Пророчество о Дамаске и Израиле]
Пророчество о Дамаске. - Вот, Дамаск больше не будет городом, он превратится в груду развалин.

LXX Септуагинта: Τὸ - ῥῆμα Слово τὸ - κατὰ за Δαμασκοῦ. Дамаск. ᾿Ιδοὺ Вот Δαμασκὸς Дамаск ἀρθήσεται будет отнят ἀπὸ от πόλεων городов καὶ и ἔσται будет εἰς в πτῶσιν, упадке,

Масоретский:
מַשָּׂ֖א utterance דַּמָּ֑שֶׂק Damascus הִנֵּ֤ה behold דַמֶּ֨שֶׂק֙ Damascus מוּסָ֣ר turn aside מֵ from עִ֔יר town וְ and הָיְתָ֖ה be מְעִ֥י [uncertain] מַפָּלָֽה׃ decay

Синодальный: 17:2 - Города Ароерские будут покинуты, — останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их.
МБО17:2 - Города Ароера будут покинуты, брошены отарам, которые там улягутся, и никто не вспугнет их.

LXX Септуагинта: καταλελειμμένη оставленный εἰς во τὸν - αἰῶνα, веки, εἰς для κοίτην брачного ложа ποιμνίων стад καὶ и ἀνάπαυσιν, (для) покоя, καὶ и οὐκ не ἔσται будет - διώκων. погоняющий.

Масоретский:
עֲזֻבֹ֖ות leave עָרֵ֣י town עֲרֹעֵ֑ר Aroer לַ to עֲדָרִ֣ים flock תִּֽהְיֶ֔ינָה be וְ and רָבְצ֖וּ lie down וְ and אֵ֥ין [NEG] מַחֲרִֽיד׃ tremble

Синодальный: 17:3 - Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею; с ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф.
МБО17:3 - Исчезнет в Ефреме укрепленный город, и в Дамаске - царская власть; с уцелевшими из Сирии будет то же, что и со славой израильтян, - возвещает Господь сил. -

LXX Септуагинта: καὶ И οὐκέτι уже́ не ἔσται будет ὀχυρὰ укреплений τοῦ - καταφυγεῖν (чтобы) убежать Εφραιμ, Ефрему, καὶ и οὐκέτι уже́ не ἔσται будет βασιλεία царства ἐν в Δαμασκῷ, Дамаске, καὶ и τὸ - λοιπὸν остаток τῶν - Σύρων Сирийцев ἀπολεῖται· погибнет; οὐ не γὰρ ведь σὺ ты βελτίων лучший εἶ есть τῶν - υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля καὶ и τῆς - δόξης славы αὐτῶν· своей; τάδε так λέγει говорит κύριος Господь σαβαωθ. Саваоф.

Масоретский:
וְ and נִשְׁבַּ֤ת cease מִבְצָר֙ fortification מֵֽ from אֶפְרַ֔יִם Ephraim וּ and מַמְלָכָ֥ה kingdom מִ from דַּמֶּ֖שֶׂק Damascus וּ and שְׁאָ֣ר rest אֲרָ֑ם Aram כִּ as כְבֹ֤וד weight בְּנֵֽי־ son יִשְׂרָאֵל֙ Israel יִֽהְי֔וּ be נְאֻ֖ם speech יְהוָ֥ה YHWH צְבָאֹֽות׃ ס service

Синодальный: 17:4 - И будет в тот день: умалится слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим.
МБО17:4 - В тот день слава Иакова увянет, жир тела его истощится.

LXX Септуагинта: ῎Εσται Будет ἐν в τῇ - ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ἔκλειψις затмение τῆς - δόξης славы Ιακωβ, Иакова, καὶ и τὰ - πίονα (от) обильной τῆς - δόξης славы αὐτοῦ своей σεισθήσεται. поколеблется.

Масоретский:
וְ and הָיָה֙ be בַּ in the יֹּ֣ום day הַ the ה֔וּא he יִדַּ֖ל belittle כְּבֹ֣וד weight יַעֲקֹ֑ב Jacob וּ and מִשְׁמַ֥ן fatness בְּשָׂרֹ֖ו flesh יֵרָזֶֽה׃ diminish

Синодальный: 17:5 - То же будет, что по собрании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберут колосья в долине Рефаимской.
МБО17:5 - Будет так же, как когда жнец убирает хлеб, и его рука жнет колосья - как когда подбирают колосья с плодородных полей в долине Рефаимов.

LXX Септуагинта: καὶ Тогда ἔσται будет ὃν каким τρόπον образом ἐάν если τις кто-либо συναγάγῃ собрал бы ἀμητὸν жатву ἑστηκότα стоящую καὶ и σπέρμα семя σταχύων колосьев ἐν в τῷ - βραχίονι руку αὐτοῦ свою ἀμήσῃ, насыпал бы, καὶ и ἔσται будет ὃν каким τρόπον образом ἐάν если τις кто-либо συναγάγῃ собрал бы στάχυν колос ἐν в φάραγγι ущелье στερεᾷ твёрдом

Масоретский:
וְ and הָיָ֗ה be כֶּֽ as אֱסֹף֙ gather קָצִ֣יר harvest קָמָ֔ה standing grain וּ and זְרֹעֹ֖ו arm שִׁבֳּלִ֣ים grain יִקְצֹ֑ור harvest וְ and הָיָ֛ה be כִּ as מְלַקֵּ֥ט gather שִׁבֳּלִ֖ים grain בְּ in עֵ֥מֶק valley רְפָאִֽים׃ [valley]

Синодальный: 17:6 - И останутся у него, как бывает при обивании маслин, две-три ягоды на самой вершине, или четыре-пять на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев.
МБО17:6 - Останутся лишь несколько людей, как остатки плодов на оливковом дереве, когда его обтрясают во время сбора, оставляя две-три оливки на самой верхушке, четыре-пять - на ветвях плодоносных, возвещает Господь, Бог Израилев.

LXX Септуагинта: καὶ и καταλειφθῇ был бы оставлен ἐν в αὐτῇ нём καλάμη стебель или ὡς как ῥῶγες ягоды ἐλαίας маслины δύο две или τρεῖς три ἐπ᾿ на ἄκρου краю́ μετεώρου верхнем или τέσσαρες четыре или πέντε пять ἐπὶ на τῶν - κλάδων ветвях αὐτῶν их καταλειφθῇ· было бы оставлено; τάδε так λέγει говорит κύριος Господь - θεὸς Бог Ισραηλ. Израиля.

Масоретский:
וְ and נִשְׁאַר־ remain בֹּ֤ו in עֹֽולֵלֹת֙ gleaning כְּ as נֹ֣קֶף strike זַ֔יִת olive שְׁנַ֧יִם two שְׁלֹשָׁ֛ה three גַּרְגְּרִ֖ים olive בְּ in רֹ֣אשׁ head אָמִ֑יר branch אַרְבָּעָ֣ה four חֲמִשָּׁ֗ה five בִּ in סְעִפֶ֨יהָ֙ bough פֹּֽרִיָּ֔ה be fertile נְאֻם־ speech יְהוָ֖ה YHWH אֱלֹהֵ֥י god(s) יִשְׂרָאֵֽל׃ ס Israel

Синодальный: 17:7 - В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву;
МБО17:7 - В тот день люди посмотрят на своего Создателя, устремят взгляд на Святого Израилева.

LXX Септуагинта: τῇ - ἡμέρᾳ Днём ἐκείνῃ тем πεποιθὼς положившийся ἔσται будет ἄνθρωπος человек ἐπὶ на τῷ - ποιήσαντι Сотворившего αὐτόν, его, οἱ - δὲ и ὀφθαλμοὶ глаза́ αὐτοῦ его εἰς к τὸν - ἅγιον Святому τοῦ - Ισραηλ Израиля ἐμβλέψονται, устремятся,

Масоретский:
בַּ in the יֹּ֣ום day הַ the ה֔וּא he יִשְׁעֶ֥ה look הָ the אָדָ֖ם human, mankind עַל־ upon עֹשֵׂ֑הוּ make וְ and עֵינָ֕יו eye אֶל־ to קְדֹ֥ושׁ holy יִשְׂרָאֵ֖ל Israel תִּרְאֶֽינָה׃ see

Синодальный: 17:8 - и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала.
МБО17:8 - Они больше не будут смотреть на жертвенники, работу своих рук, и не станут глядеть на столбы Ашеры и на жертвенники для возжигания благовоний, которые сделали их пальцы.

LXX Септуагинта: καὶ и οὐ нет μὴ не πεποιθότες склонившиеся ὦσιν будут ἐπὶ на τοῖς - βωμοῖς могильных курганах οὐδὲ и не ἐπὶ на τοῖς - ἔργοις дела τῶν - χειρῶν рук αὐτῶν, своих, которые ἐποίησαν сделали οἱ - δάκτυλοι пальцы αὐτῶν, их, καὶ и οὐκ не ὄψονται посмотрят τὰ - δένδρα (на священные) деревья αὐτῶν их οὐδὲ также не τὰ - βδελύγματα (на) отвратительное αὐτῶν. их.

Масоретский:
וְ and לֹ֣א not יִשְׁעֶ֔ה look אֶל־ to הַֽ the מִּזְבְּחֹ֖ות altar מַעֲשֵׂ֣ה deed יָדָ֑יו hand וַ and אֲשֶׁ֨ר [relative] עָשׂ֤וּ make אֶצְבְּעֹתָיו֙ finger לֹ֣א not יִרְאֶ֔ה see וְ and הָ the אֲשֵׁרִ֖ים asherah וְ and הָ the חַמָּנִֽים׃ incense-stand

Синодальный: 17:9 - В тот день укрепленные города его будут, как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, — и будет пусто.
МБО17:9 - В тот день их укрепленные города, которые хананеи проиграли в битве израильтянам, будут оставлены зарастающим деревьям и кустам. И будет запустение.

LXX Септуагинта: τῇ - ἡμέρᾳ Днём ἐκείνῃ тем ἔσονται будут αἱ - πόλεις города́ σου твои ἐγκαταλελειμμέναι, оставлены, ὃν каким τρόπον образом ἐγκατέλιπον оставили οἱ - Αμορραῖοι Аморреи καὶ и οἱ - Ευαῖοι Евеи ἀπὸ от προσώπου лица τῶν - υἱῶν сыновей Ισραηλ, Израиля, καὶ и ἔσονται будут ἔρημοι, пустые,

Масоретский:
בַּ in the יֹּ֨ום day הַ the ה֜וּא he יִהְי֣וּ׀ be עָרֵ֣י town מָעֻזֹּ֗ו fort כַּ as עֲזוּבַ֤ת leave הַ the חֹ֨רֶשׁ֙ wood וְ and הָ֣ the אָמִ֔יר branch אֲשֶׁ֣ר [relative] עָזְב֔וּ leave מִ from פְּנֵ֖י face בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֑ל Israel וְ and הָיְתָ֖ה be שְׁמָמָֽה׃ desolation

Синодальный: 17:10 - Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не воспоминал о скале прибежища твоего; оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы.
МБО17:10 - Ты забыл Бога твоего спасения, не вспомнил о скале, о своей крепости. Поэтому пусть развел ты роскошные сады, насадил черенки от чужой лозы,

LXX Септуагинта: διότι потому что κατέλιπες оставил ты τὸν - θεὸν Бога τὸν - σωτῆρά Спасителя σου твоего καὶ и κυρίου Го́спода τοῦ - βοηθοῦ помощника σου твоего οὐκ не ἐμνήσθης. вспомнил. διὰ Через τοῦτο это φυτεύσεις посадишь φύτευμα насаждение ἄπιστον неверное καὶ и σπέρμα семя ἄπιστον· неверное;

Масоретский:
כִּ֤י that שָׁכַ֨חַתְּ֙ forget אֱלֹהֵ֣י god(s) יִשְׁעֵ֔ךְ help וְ and צ֥וּר rock מָעֻזֵּ֖ךְ fort לֹ֣א not זָכָ֑רְתְּ remember עַל־ upon כֵּ֗ן thus תִּטְּעִי֙ plant נִטְעֵ֣י plantation נַעֲמָנִ֔ים pleasant places וּ and זְמֹ֥רַת shoot זָ֖ר strange תִּזְרָעֶֽנּוּ׃ sow

Синодальный: 17:11 - В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобою рано расцвело; но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая.
МБО17:11 - пусть ты смог заставить их расти в день, когда ты развел их, пусть смог заставить их цвести, в утро, когда насадил их, но не будет тебе урожая в день недуга и неисцелимой боли.

LXX Септуагинта: τῇ - δὲ итак ἡμέρᾳ, днём, которым ἂν бы φυτεύσῃς, ты посадил, πλανηθήσῃ· был бы обманут; τὸ - δὲ но πρωί, утром, ἐὰν когда σπείρῃς, посеял бы ты, ἀνθήσει вырастет εἰς ко ἀμητὸν времени жатвы которому ἂν бы ἡμέρᾳ днём κληρώσῃ, назначил ты, καὶ и ὡς как πατὴρ отец ἀνθρώπου человека κληρώσῃ назначишь ты τοῖς - υἱοῖς сыновьям σου. твоим.

Масоретский:
בְּ in יֹ֤ום day נִטְעֵךְ֙ plantation תְּשַׂגְשֵׂ֔גִי [uncertain] וּ and בַ in the בֹּ֖קֶר morning זַרְעֵ֣ךְ seed תַּפְרִ֑יחִי sprout נֵ֥ד barrier קָצִ֛יר harvest בְּ in יֹ֥ום day נַחֲלָ֖ה become weak וּ and כְאֵ֥ב pain אָנֽוּשׁ׃ ס incurable

Синодальный: 17:12 - Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев племен! они ревут, как ревут сильные воды.
МБО17:12 - О, шум армий множества народов, как шум шумящего моря! О, рев народов, как рев сильных ревущих вод!

LXX Септуагинта: Οὐαὶ Го́ре πλῆθος множеству ἐθνῶν язычников πολλῶν· многих; ὡς как θάλασσα море κυμαίνουσα волнующееся οὕτως так ταραχθήσεσθε, будете встревожены, καὶ и νῶτος хребет ἐθνῶν язычников πολλῶν многих ὡς как ὕδωρ вода ἠχήσει. загремит.

Масоретский:
הֹ֗וי alas הֲמֹון֙ commotion עַמִּ֣ים people רַבִּ֔ים much כַּ as הֲמֹ֥ות make noise יַמִּ֖ים sea יֶהֱמָי֑וּן make noise וּ and שְׁאֹ֣ון roar לְאֻמִּ֔ים people כִּ as שְׁאֹ֛ון roar מַ֥יִם water כַּבִּירִ֖ים great יִשָּׁאֽוּן׃ roar

Синодальный: 17:13 - Ревут народы, как ревут сильные воды; но Он погрозил им и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря.
МБО17:13 - Пусть ревут народы ревом могучих вод - Он обличит их, и они убегут далеко, гонимые, как мякина на холмах от ветра, как крутящаяся пыль от урагана.

LXX Септуагинта: ὡς Как ὕδωρ вода πολὺ многая ἔθνη язычники πολλά, многочисленные, ὡς как ὕδατος (от) воды πολλοῦ многой βίᾳ (с) силой καταφερομένου· приближающейся; καὶ и ἀποσκορακιεῖ презрительно отвергнет αὐτὸν его καὶ и πόρρω в дальнейшем αὐτὸν его διώξεται будет преследовать ὡς как χνοῦν пыль ἀχύρου мякины λικμώντων веющих ἀπέναντι против ἀνέμου ветра καὶ и ὡς как κονιορτὸν пыль τροχοῦ колеса καταιγὶς буря φέρουσα. несущаяся.

Масоретский:
לְאֻמִּ֗ים people כִּ as שְׁאֹ֞ון roar מַ֤יִם water רַבִּים֙ much יִשָּׁא֔וּן roar וְ and גָ֥עַר rebuke בֹּ֖ו in וְ and נָ֣ס flee מִ from מֶּרְחָ֑ק distance וְ and רֻדַּ֗ף pursue כְּ as מֹ֤ץ chaff הָרִים֙ mountain לִ to פְנֵי־ face ר֔וּחַ wind וּ and כְ as גַלְגַּ֖ל wheel לִ to פְנֵ֥י face סוּפָֽה׃ storm

Синодальный: 17:14 - Вечер — и вот ужас! и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших.
МБО17:14 - Вечером внезапный ужас! До утра их уже не станет. Вот удел тех, кто нас обирает, участь тех, кто нас грабит.

LXX Септуагинта: πρὸς К ἑσπέραν вечеру ἔσται будет πένθος, несчастье, πρὶν прежде чем πρωῒ раннее утро καὶ и οὐκ не ἔσται. будет. αὕτη Эта - μερὶς доля τῶν - ὑμᾶς вас προνομευσάντων ограбивших καὶ и κληρονομία наследие τοῖς - ὑμᾶς вас κληρονομήσασιν. унаследовавшим.

Масоретский:
לְ to עֵ֥ת time עֶ֨רֶב֙ evening וְ and הִנֵּ֣ה behold בַלָּהָ֔ה terror בְּ in טֶ֥רֶם beginning בֹּ֖קֶר morning אֵינֶ֑נּוּ [NEG] זֶ֚ה this חֵ֣לֶק share שֹׁוסֵ֔ינוּ spoil וְ and גֹורָ֖ל lot לְ to בֹזְזֵֽינוּ׃ ס spoil

Открыть окно