Библия Biblezoom Cloud / Исаия 16 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 16:1 - Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне на гору дочери Сиона;
МБО16:1 - - Посылайте ягнят в дань правителю страны, из Селы через пустыню, на гору дочери Сиона. -

LXX Септуагинта: ᾿Αποστελῶ Пошлю ὡς как бы ἑρπετὰ пресмыкающихся ἐπὶ на τὴν - γῆν· землю; μὴ разве πέτρα скала ἔρημός безлюдна ἐστιν есть она τὸ - ὄρος гора [θύγατερ] [дочь] Σιων; Сиона?

Масоретский:
שִׁלְחוּ־ send כַ֥ר ram מֹשֵֽׁל־ rule אֶ֖רֶץ earth מִ from סֶּ֣לַע Sela מִדְבָּ֑רָה desert אֶל־ to הַ֖ר mountain בַּת־ daughter צִיֹּֽון׃ Zion

Синодальный: 16:2 - ибо блуждающей птице, выброшенной из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов Арнонских.
МБО16:2 - Как бьющая крыльями птица, выброшенная из гнезда - женщины-моавитянки у бродов Арнона.

LXX Септуагинта: ἔσῃ Ты будешь γὰρ ведь ὡς как πετεινοῦ птицы ἀνιπταμένου улетающей νεοσσὸς птенец ἀφῃρημένος, захваченный, θύγατερ дочь Μωαβ. Моава. ἔπειτα Затем δέ, же, Αρνων, Арнон,

Масоретский:
וְ and הָיָ֥ה be כְ as עֹוף־ birds נֹודֵ֖ד flee קֵ֣ן nest מְשֻׁלָּ֑ח send תִּֽהְיֶ֨ינָה֙ be בְּנֹ֣ות daughter מֹואָ֔ב Moab מַעְבָּרֹ֖ת ford לְ to אַרְנֹֽון׃ Arnon

Синодальный: 16:3 - "Составь совет, постанови решение; осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоею, укрой изгнанных, не выдай скитающихся.
МБО16:3 - Дай нам совет, прими решение. Сделай в полдень тень свою ночи подобной. Спрячь изгнанников, не выдавай скитальцев.

LXX Септуагинта: πλείονα долго βουλεύου, совещайся, ποιεῖτε вы приготовьте σκέπην покров πένθους плача αὐτῇ (о) ней διὰ во παντός; всякое (время); ἐν в μεσημβρινῇ полуденной σκοτίᾳ темноте φεύγουσιν, они убегают, ἐξέστησαν, изумились, μὴ не ἀπαχθῇς. изгони.

Масоретский:
הביאו come עֵצָה֙ counsel עֲשׂ֣וּ make פְלִילָ֔ה decision שִׁ֧יתִי put כַ as the לַּ֛יִל night צִלֵּ֖ךְ shadow בְּ in תֹ֣וךְ midst צָהֳרָ֑יִם noon סַתְּרִי֙ hide נִדָּחִ֔ים wield נֹדֵ֖ד flee אַל־ not תְּגַלִּֽי׃ uncover

Синодальный: 16:4 - Пусть поживут у тебя мои изгнанные Моавитяне; будь им покровом от грабителя: ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли.
МБО16:4 - Дай моавским изгнанникам остаться у тебя; стань им убежищем от губителя. Когда притеснителю придет конец, прекратится опустошение и в стране сгинут расхитители.

LXX Септуагинта: παροικήσουσίν Будут жить σοι (с) Тобой οἱ - φυγάδες изгнанники Μωαβ, Моава, ἔσονται они будут σκέπη защита ὑμῖν вам ἀπὸ от προσώπου лица́ διώκοντος, преследующего, ὅτι потому что ἤρθη было поднято - συμμαχία союзное войско σου, твоё, καὶ и - ἄρχων начальник ἀπώλετο был истреблён - καταπατῶν попирающий ἐπὶ на τῆς - γῆς. земле.

Масоретский:
יָג֤וּרוּ dwell בָךְ֙ in נִדָּחַ֔י wield מֹואָ֛ב Moab הֱוִי־ become סֵ֥תֶר hiding place לָ֖מֹו to מִ from פְּנֵ֣י face שֹׁודֵ֑ד despoil כִּֽי־ that אָפֵ֤ס end הַ the מֵּץ֙ [uncertain] כָּ֣לָה be complete שֹׁ֔ד violence תַּ֥מּוּ be complete רֹמֵ֖ס trample מִן־ from הָ the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 16:5 - И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судия, ищущий правды и стремящийся к правосудию".
МБО16:5 - Тогда верностью утвердится престол в шатре Давида, и воссядет на него в истине правитель, ищущий справедливости, спешащий творить праведность.

LXX Септуагинта: καὶ И διορθωθήσεται будет возвеличен μετ᾿ вместе с ἐλέους милостью θρόνος, трон, καὶ и καθίεται воссядет ἐπ᾿ на αὐτοῦ него μετὰ с ἀληθείας истиной ἐν в σκηνῇ шатре Δαυιδ Давида κρίνων Судящий καὶ и ἐκζητῶν Взыскивающий κρίμα суд καὶ и σπεύδων поспешая δικαιοσύνην. (к) правде.

Масоретский:
וְ and הוּכַ֤ן be firm בַּ in the חֶ֨סֶד֙ loyalty כִּסֵּ֔א seat וְ and יָשַׁ֥ב sit עָלָ֛יו upon בֶּ in אֱמֶ֖ת trustworthiness בְּ in אֹ֣הֶל tent דָּוִ֑ד David שֹׁפֵ֛ט judge וְ and דֹרֵ֥שׁ inquire מִשְׁפָּ֖ט justice וּ and מְהִ֥ר quick צֶֽדֶק׃ justice

Синодальный: 16:6 - "Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии и неистовстве его: неискренна речь его".
МБО16:6 - Слышали мы о гордости Моава, о его непомерной гордости и тщеславии, о гордости его и о наглости, - но пуста его похвальба.

LXX Септуагинта: ᾿Ηκούσαμεν Услышали мы τὴν - ὕβριν (о) дерзости Μωαβ, Моава, ὑβριστὴς разнузданной σφόδρα, очень, τὴν - ὑπερηφανίαν надменность ἐξῆρας. возвеличена. οὐχ Не οὕτως так - μαντεία предвидение σου, твоё,

Масоретский:
שָׁמַ֥עְנוּ hear גְאֹון־ height מֹואָ֖ב Moab גֵּ֣א haughty מְאֹ֑ד might גַּאֲוָתֹ֧ו uproar וּ and גְאֹונֹ֛ו height וְ and עֶבְרָתֹ֖ו anger לֹא־ not כֵ֥ן correct בַּדָּֽיו׃ ס idle talk

Синодальный: 16:7 - Поэтому возрыдает Моав о Моаве, — все будут рыдать; стенайте о твердынях Кирхарешета: они совершенно разрушены.
МБО16:7 - Поэтому плачут моавитяне, вместе оплакивают Моав. Плачьте, сраженные горем, вспоминая прекрасные лепешки с изюмом из города Кир-Харесета.

LXX Септуагинта: οὐχ не οὕτως. так. ὀλολύξει Возопит Μωαβ, Моав, ἐν среди γὰρ же τῇ - Μωαβίτιδι (земли) Моавитской πάντες все ὀλολύξουσιν· будут вопить; τοῖς - κατοικοῦσιν населяющим Δεσεθ Дасет μελετήσεις ты будешь заботиться καὶ но οὐκ не ἐντραπήσῃ. обратишь внимание.

Масоретский:
לָכֵ֗ן therefore יְיֵלִ֥יל howl מֹואָ֛ב Moab לְ to מֹואָ֖ב Moab כֻּלֹּ֣ה whole יְיֵלִ֑יל howl לַ to אֲשִׁישֵׁ֧י raisin cake קִיר־חֲרֶ֛שֶׂת Kir Hareseth תֶּהְגּ֖וּ mutter אַךְ־ only נְכָאִֽים׃ smitten

Синодальный: 16:8 - Поля Есевонские оскудели, также и виноградник Севамский; властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иазера, расстилались по пустыне; побеги их расширялись, переходили за море.
МБО16:8 - Поля Есевона засохли и виноградные лозы Сивмы. Вожди народов растоптали лучшие лозы, что тянулись некогда до Иазера, простирались до самого моря.

LXX Септуагинта: τὰ - πεδία Поля́ Εσεβων Есевона πενθήσει, восплачут, ἄμπελος виноград Σεβαμα· Севама; καταπίνοντες пожирая τὰ - ἔθνη народы καταπατήσατε растопчи́те τὰς - ἀμπέλους виноград αὐτῆς его ἕως до Ιαζηρ· Иазера; οὐ нет μὴ не συνάψητε, достигли бы, πλανήθητε вы заблудились бы τὴν - ἔρημον· (в) пустыне; οἱ - ἀπεσταλμένοι посланные ἐγκατελείφθησαν, были оставлены, διέβησαν перешли γὰρ пусть бы τὴν - ἔρημον. пустыню.

Масоретский:
כִּ֣י that שַׁדְמֹות֩ terrace חֶשְׁבֹּ֨ון Heshbon אֻמְלָ֜ל wither גֶּ֣פֶן vine שִׂבְמָ֗ה Sibmah בַּעֲלֵ֤י lord, baal גֹויִם֙ people הָלְמ֣וּ strike שְׂרוּקֶּ֔יהָ bright red עַד־ unto יַעְזֵ֥ר Jazer נָגָ֖עוּ touch תָּ֣עוּ err מִדְבָּ֑ר desert שְׁלֻ֣חֹותֶ֔יהָ shoots נִטְּשׁ֖וּ abandon עָ֥בְרוּ pass יָֽם׃ sea

Синодальный: 16:9 - Посему и я буду плакать о лозе Севамской плачем Иазера, буду обливать тебя слезами моими, Есевон и Елеала; ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости.
МБО16:9 - И я плачу, как плачет Иазер, о лозах Сивмы. О, Есевон и Елеала, орошу вас слезами! Над твоими созревшими плодами, над твоим поспевшим зерном стихли радости крики.

LXX Септуагинта: διὰ Ради τοῦτο этого κλαύσομαι буду оплакивать ὡς подобно τὸν - κλαυθμὸν плачем Ιαζηρ Иазера ἄμπελον виноградную лозу Σεβαμα· Севама; τὰ - δένδρα деревья σου твои κατέβαλεν, низвергнул, Εσεβων Есевон καὶ и Ελεαλη, Элиал, ὅτι потому ἐπὶ при τῷ - θερισμῷ жатве καὶ и ἐπὶ во τῷ - τρυγήτῳ время сбора σου тебя καταπατήσω, буду давить, καὶ и πάντα все πεσοῦνται. упадут.

Масоретский:
עַל־ upon כֵּ֡ן thus אֶבְכֶּ֞ה weep בִּ in בְכִ֤י weeping יַעְזֵר֙ Jazer גֶּ֣פֶן vine שִׂבְמָ֔ה Sibmah אֲרַיָּ֨וֶךְ֙ drink דִּמְעָתִ֔י tear חֶשְׁבֹּ֖ון Heshbon וְ and אֶלְעָלֵ֑ה Elealeh כִּ֧י that עַל־ upon קֵיצֵ֛ךְ summer וְ and עַל־ upon קְצִירֵ֖ךְ harvest הֵידָ֥ד shouting נָפָֽל׃ fall

Синодальный: 16:10 - Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют; виноградарь не топчет винограда в точилах: Я прекратил ликование.
МБО16:10 - Веселье и радость ушли из садов, никто не поет, не шумит в виноградниках и в давильнях не топчет вина, и радости шумной положен конец.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀρθήσεται будет отнято εὐφροσύνη утешение καὶ и ἀγαλλίαμα веселье ἐκ из τῶν - ἀμπελώνων виноградников σου, твоих, καὶ и ἐν в τοῖς - ἀμπελῶσίν виноградниках σου твоих οὐ нет μὴ не εὐφρανθήσονται возрадуются καὶ и οὐ нет μὴ не πατήσουσιν будут топтать οἶνον вино εἰς в τὰ - ὑπολήνια, подточилия, πέπαυται будет прекращено γάρ. же.

Масоретский:
וְ and נֶאֱסַ֨ף gather שִׂמְחָ֤ה joy וָ and גִיל֙ rejoicing מִן־ from הַ the כַּרְמֶ֔ל orchard וּ and בַ in the כְּרָמִ֥ים vineyard לֹֽא־ not יְרֻנָּ֖ן cry of joy לֹ֣א not יְרֹעָ֑ע shout יַ֗יִן wine בַּ in the יְקָבִ֛ים pit לֹֽא־ not יִדְרֹ֥ךְ tread הַ the דֹּרֵ֖ךְ tread הֵידָ֥ד shouting הִשְׁבַּֽתִּי׃ cease

Синодальный: 16:11 - Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое — о Кирхарешете.
МБО16:11 - Плачет сердце мое о Моаве, как арфа, и душа - о Кир-Харесете.

LXX Септуагинта: διὰ Из-за τοῦτο этого - κοιλία внутренность μου моя ἐπὶ о Μωαβ Моаве ὡς как κιθάρα арфа ἠχήσει, зазвенит, καὶ и τὰ - ἐντός внутри μου меня ὡσεὶ как τεῖχος, стена, которую ἐνεκαίνισας. Ты обновил.

Масоретский:
עַל־ upon כֵּן֙ thus מֵעַ֣י bowels לְ to מֹואָ֔ב Moab כַּ as the כִּנֹּ֖ור cither יֶֽהֱמ֑וּ make noise וְ and קִרְבִּ֖י interior לְ to קִ֥יר חָֽרֶשׂ׃ Kir Hareseth

Синодальный: 16:12 - Хотя и явится Моав, и будет до утомления подвизаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет.
МБО16:12 - Если Моав явится и станет изводить себя в капище, если он придет на возвышенности в свое святилище молиться - прока не будет.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔσται будет εἰς для τὸ - ἐντραπῆναί пристыжения σε, тебя, ὅτι что ἐκοπίασεν утомился Μωαβ Моав ἐπὶ на τοῖς - βωμοῖς могильных курганах καὶ и εἰσελεύσεται будет приходить εἰς к τὰ - χειροποίητα рукотворным αὐτῆς своим ὥστε чтобы προσεύξασθαι, помолиться, καὶ но οὐ нет μὴ не δύνηται мог бы ἐξελέσθαι спасти αὐτόν. его.

Масоретский:
וְ and הָיָ֧ה be כִֽי־ that נִרְאָ֛ה see כִּֽי־ that נִלְאָ֥ה be weary מֹואָ֖ב Moab עַל־ upon הַ the בָּמָ֑ה high place וּ and בָ֧א come אֶל־ to מִקְדָּשֹׁ֛ו sanctuary לְ to הִתְפַּלֵּ֖ל pray וְ and לֹ֥א not יוּכָֽל׃ be able

Синодальный: 16:13 - Вот слово, которое изрек Господь о Моаве издавна.
МБО16:13 - Таково слово, которое Господь сказал о Моаве в прошлом.

LXX Септуагинта: Τοῦτο Это τὸ - ῥῆμα, Слово, которое ἐλάλησεν возвестил κύριος Господь ἐπὶ о Μωαβ, Моаве, ὁπότε когда καὶ так ἐλάλησεν. возвестил.

Масоретский:
זֶ֣ה this הַ the דָּבָ֗ר word אֲשֶׁ֨ר [relative] דִּבֶּ֧ר speak יְהוָ֛ה YHWH אֶל־ to מֹואָ֖ב Moab מֵ from אָֽז׃ then

Синодальный: 16:14 - Ныне же так говорит Господь: чрез три года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный.
МБО16:14 - Но теперь Господь говорит: - Точно через три года, как если бы батрак считал свой срок работы, слава Моава и все множество его народа погибнут, а уцелевшие будут малочисленны и слабы.

LXX Септуагинта: καὶ И νῦν теперь λέγω говорю ᾿Εν В течении τρισὶν трёх ἔτεσιν лет ἐτῶν лет μισθωτοῦ наёмника ἀτιμασθήσεται станет презренна - δόξα слава Μωαβ Моава ἐν во παντὶ всяком τῷ - πλούτῳ богатстве τῷ - πολλῷ, великом, καὶ и καταλειφθήσεται будет оставлена ὀλιγοστὸς незначительна καὶ и οὐκ не ἔντιμος. (в) почёте.

Масоретский:
וְ and עַתָּ֗ה now דִּבֶּ֣ר speak יְהוָה֮ YHWH לֵ to אמֹר֒ say בְּ in שָׁלֹ֤שׁ three שָׁנִים֙ year כִּ as שְׁנֵ֣י year שָׂכִ֔יר hired וְ and נִקְלָה֙ contempt כְּבֹ֣וד weight מֹואָ֔ב Moab בְּ in כֹ֖ל whole הֶ the הָמֹ֣ון commotion הָ the רָ֑ב much וּ and שְׁאָ֥ר rest מְעַ֛ט little מִזְעָ֖ר trifle לֹ֥וא not כַבִּֽיר׃ ס great

Открыть окно