Библия Biblezoom Cloud / Исаия 15 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 15:1 - Пророчество о Моаве. — Так! ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен; так! ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен!
МБО15:1 - [Пророчество о Моаве]
Пророчество о Моаве. Как моавский город Ар опустошен - уничтожен за ночь! Как моавский город Кир опустошен - уничтожен за ночь!

LXX Септуагинта: Τὸ - ῥῆμα Изречение τὸ - κατὰ против τῆς - Μωαβίτιδος. (земли) Моавитской. Νυκτὸς Ночью ἀπολεῖται погибнет - Μωαβῖτις, (земля) Моавитская, νυκτὸς ночью γὰρ же ἀπολεῖται разрушится τὸ - τεῖχος стена τῆς - Μωαβίτιδος. (земли) Моавитской.

Масоретский:
מַשָּׂ֖א utterance מֹואָ֑ב Moab כִּ֠י that בְּ in לֵ֞יל night שֻׁדַּ֨ד despoil עָ֤ר Ar מֹואָב֙ Moab נִדְמָ֔ה be silent כִּ֗י that בְּ in לֵ֛יל night שֻׁדַּ֥ד despoil קִיר־מֹואָ֖ב Kir in Moab נִדְמָֽה׃ be silent

Синодальный: 15:2 - Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать; Моав рыдает над Нево и Медевою; у всех их острижены головы, у всех обриты бороды.
МБО15:2 - Восходит город Дивон к храму, к святилищам на возвышенностях, чтобы плакать, и рыдает Моав над Невом и Медевой. Острижены головы, бороды сбриты.

LXX Септуагинта: λυπεῖσθε Терзайтесь ἐφ᾿ над ἑαυτοῖς, самими собою, ἀπολεῖται погибнет γὰρ ведь καὶ и Δηβων· Дивон; οὗ (в) котором - βωμὸς жертвенник ὑμῶν, ваш, ἐκεῖ туда ἀναβήσεσθε восходи́те κλαίειν· плакать; ἐπὶ на Ναβαυ Нево τῆς - Μωαβίτιδος (земли) Моавитской ὀλολύζετε кричите ἐπὶ на πάσης всякой κεφαλῆς голове φαλάκρωμα, плешь, πάντες все βραχίονες ру́ки κατατετμημένοι· рассечены;

Масоретский:
עָלָ֨ה ascend הַ the בַּ֧יִת house וְ and דִיבֹ֛ן Dibon הַ the בָּמֹ֖ות high place לְ to בֶ֑כִי weeping עַל־ upon נְבֹ֞ו [mountain] וְ and עַ֤ל upon מֵֽידְבָא֙ Medeba מֹואָ֣ב Moab יְיֵלִ֔יל howl בְּ in כָל־ whole רֹאשָׁ֣יו head קָרְחָ֔ה baldness כָּל־ whole זָקָ֖ן beard גְּרוּעָֽה׃ clip

Синодальный: 15:3 - На улицах его препоясываются вретищем; на кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах.
МБО15:3 - А на улицах - народ в рубище; на крышах домов на площадях все рыдают, заходятся плачем.

LXX Септуагинта: ἐν на ταῖς - πλατείαις площадях αὐτῆς её περιζώσασθε препояшьтесь σάκκους (в) грубую ткань καὶ и κόπτεσθε, ударяйте себя, ἐπὶ на τῶν - δωμάτων крышах αὐτῆς её καὶ и ἐν на ταῖς - ῥύμαις улицах αὐτῆς её πάντες все ὀλολύζετε кричите μετὰ с κλαυθμοῦ. плачем.

Масоретский:
בְּ in חוּצֹתָ֖יו outside חָ֣גְרוּ gird שָׂ֑ק sack עַ֣ל upon גַּגֹּותֶ֧יהָ roof וּ and בִ in רְחֹבֹתֶ֛יהָ open place כֻּלֹּ֥ה whole יְיֵלִ֖יל howl יֹרֵ֥ד descend בַּ in the בֶּֽכִי׃ weeping

Синодальный: 15:4 - И вопит Есевон и Елеала; голос их слышится до самой Иаацы; за ними и воины Моава рыдают; душа его возмущена в нем.
МБО15:4 - Вопят Есевон и Елеала, голоса их слышны до Иаацы. Вот и воины Моава рыдают; их душа трепещет.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому κέκραγεν возопил Εσεβων Есевон καὶ и Ελεαλη, Элиал, ἕως до Ιασσα Иацы ἠκούσθη был услышан - φωνὴ голос αὐτῶν· их; διὰ за τοῦτο это - ὀσφὺς бок τῆς - Μωαβίτιδος (земли) Моавитской βοᾷ, ревёт, - ψυχὴ душа αὐτῆς её γνώσεται. признается.

Масоретский:
וַ and תִּזְעַ֤ק cry חֶשְׁבֹּון֙ Heshbon וְ and אֶלְעָלֵ֔ה Elealeh עַד־ unto יַ֖הַץ Jahaz נִשְׁמַ֣ע hear קֹולָ֑ם sound עַל־ upon כֵּ֗ן thus חֲלֻצֵ֤י draw off מֹואָב֙ Moab יָרִ֔יעוּ shout נַפְשֹׁ֖ו soul יָ֥רְעָה quiver לֹּֽו׃ to

Синодальный: 15:5 - Рыдает сердце мое о Моаве; бегут из него к Сигору, до третьей Эглы; восходят на Лухит с плачем; по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик;
МБО15:5 - Плачет сердце мое о Моаве (беженцы его бегут к Сигору, к Эглат-Шлешии). Поднимаются они на Лухит и на ходу плачут; на дороге, ведущей в поселение Хоронаим, поднимают плач погорельцы.

LXX Септуагинта: - καρδία Сердце τῆς - Μωαβίτιδος (земли) Моавитской βοᾷ ревёт ἐν в αὐτῇ ней ἕως к Σηγωρ, Сигору, δάμαλις телица γάρ же ἐστιν она есть τριετής· трёхлетняя; ἐπὶ при δὲ же τῆς - ἀναβάσεως восхождении τῆς - Λουιθ (на) Лухит πρὸς к σὲ тебе κλαίοντες плачущие ἀναβήσονται, поднимутся, τῇ - ὁδῷ дорогой Αρωνιιμ Хоронаимской βοᾷ ревёт σύντριμμα разрушение καὶ и σεισμός. землетрясение.

Масоретский:
לִבִּי֙ heart לְ to מֹואָ֣ב Moab יִזְעָ֔ק cry בְּרִיחֶ֕הָ bar עַד־ unto צֹ֖עַר Zoar עֶגְלַ֣ת שְׁלִשִׁיָּ֑ה Eglath Shelishiyah כִּ֣י׀ that מַעֲלֵ֣ה ascent הַ the לּוּחִ֗ית Luhith בִּ in בְכִי֙ weeping יַֽעֲלֶה־ ascend בֹּ֔ו in כִּ֚י that דֶּ֣רֶךְ way חֹורֹנַ֔יִם Horonaim זַעֲקַת־ cry שֶׁ֖בֶר breaking יְעֹעֵֽרוּ׃ be awake

Синодальный: 15:6 - потому что воды Нимрима иссякли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени.
МБО15:6 - Пересохли воды Нимрима, трава выгорела завяла мурава, и зелени не осталось.

LXX Септуагинта: τὸ - ὕδωρ Вода τῆς - Νεμριμ Нимрима ἔρημον пустыня ἔσται, будет, καὶ и - χόρτος трава αὐτῆς её ἐκλείψει· погибнет; χόρτος трава γὰρ же χλωρὸς зелёная οὐκ не ἔσται. будет.

Масоретский:
כִּֽי־ that מֵ֥י water נִמְרִ֖ים Nimrim מְשַׁמֹּ֣ות devastation יִֽהְי֑וּ be כִּֽי־ that יָבֵ֤שׁ be dry חָצִיר֙ grass כָּ֣לָה be complete דֶ֔שֶׁא young grass יֶ֖רֶק greens לֹ֥א not הָיָֽה׃ be

Синодальный: 15:7 - Поэтому они остатки стяжания и, что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую.
МБО15:7 - Богатства, что накопили и сберегли, уносят они Ивовою долиной.

LXX Септуагинта: μὴ Разве καὶ при этом οὕτως так μέλλει готовится σωθῆναι; быть спасённой? ἐπάξω Заведу γὰρ же ἐπὶ далее τὴν - φάραγγα ущелья ῎Αραβας, Аравийского, καὶ и не λήμψονται примут αὐτήν. её.

Масоретский:
עַל־ upon כֵּ֖ן thus יִתְרָ֣ה remainder עָשָׂ֑ה make וּ and פְקֻדָּתָ֔ם commission עַ֛ל upon נַ֥חַל wadi הָ the עֲרָבִ֖ים poplar יִשָּׂאֽוּם׃ lift

Синодальный: 15:8 - Ибо вопль по всем пределам Моава, до Эглаима плач его и до Беэр-Елима плач его;
МБО15:8 - Плачем полнятся границы Моава, их рыдание - до Эглаима, их рыдание - до Беэр-Елима,

LXX Септуагинта: συνῆψεν Достиг γὰρ ведь - βοὴ вопль τὸ - ὅριον предела τῆς - Μωαβίτιδος (земли) Моавитской τῆς - Αγαλλιμ, Эглаима, καὶ и ὀλολυγμὸς громкий плач αὐτῆς её ἕως до τοῦ - φρέατος колодца τοῦ - Αιλιμ. Айлим.

Масоретский:
כִּֽי־ that הִקִּ֥יפָה go around הַ the זְּעָקָ֖ה cry אֶת־ [object marker] גְּב֣וּל boundary מֹואָ֑ב Moab עַד־ unto אֶגְלַ֨יִם֙ Eglaim יִלְלָתָ֔הּ howling וּ and בְאֵ֥ר אֵילִ֖ים Beer Elim יִלְלָתָֽהּ׃ howling

Синодальный: 15:9 - потому что воды Димона наполнились кровью, и Я наведу на Димон еще новое — львов на убежавших из Моава и на оставшихся в стране.
МБО15:9 - потому что воды Дивона полны крови. Но Я наведу на Дивон большее зло - льва на беженцев из Моава и на тех, кто в стране остался.

LXX Септуагинта: τὸ - δὲ Однако ὕδωρ вода τὸ - Ρεμμων Реммона πλησθήσεται будет наполнена αἵματος· крови; ἐπάξω обращу γὰρ же ἐπὶ на Ρεμμων Реммон ῎Αραβας Аравийский καὶ и ἀρῶ подниму τὸ - σπέρμα (на) семя Μωαβ Моава καὶ и Αριηλ Ариила καὶ и τὸ - κατάλοιπον остальное Αδαμα. Адама.

Масоретский:
כִּ֣י that מֵ֤י water דִימֹון֙ Dimon מָ֣לְאוּ be full דָ֔ם blood כִּֽי־ that אָשִׁ֥ית put עַל־ upon דִּימֹ֖ון Dimon נֹוסָפֹ֑ות add לִ to פְלֵיטַ֤ת escape מֹואָב֙ Moab אַרְיֵ֔ה lion וְ and לִ to שְׁאֵרִ֖ית rest אֲדָמָֽה׃ soil

Открыть окно