Библия Biblezoom Cloud / Песня Песней 1 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 1:1 - Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина.
МБО1:1 - Лучшая из песен Соломона. - Целуй меня, целуй устами своими, ведь любовь твоя отрадней вина,

LXX Септуагинта: ᾆσμα Песнь ᾀσμάτων песней которая ἐστιν есть τῷ Σαλωμων Саломона

Масоретский:
שִׁ֥יר song הַ the שִּׁירִ֖ים song אֲשֶׁ֥ר [relative] לִ to שְׁלֹמֹֽה׃ Solomon

Синодальный: 1:2 - От благовония мастей твоих имя твое — как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя.
МБО1:2 - приятней аромата благовоний твоих. Имя твое подобно разлитому благовонию, поэтому девушки любят тебя.

LXX Септуагинта: καὶ и ὀσμὴ запах μύρων мира σου твоего ὑπὲρ более πάντα всех τὰ - ἀρώματα, благовоний, μύρον миро ἐκκενωθὲν изливаемое ὄνομά имя σου. твоё. διὰ Из-за τοῦτο этого νεάνιδες девушки ἠγάπησάν полюбили σε, тебя,

Масоретский:
לְ to רֵ֨יחַ֙ scent שְׁמָנֶ֣יךָ oil טֹובִ֔ים good שֶׁ֖מֶן oil תּוּרַ֣ק be empty שְׁמֶ֑ךָ name עַל־ upon כֵּ֖ן thus עֲלָמֹ֥ות young woman אֲהֵבֽוּךָ׃ love

Синодальный: 1:3 - Влеки меня, мы побежим за тобою; — царь ввел меня в чертоги свои, — будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя!
МБО1:3 - Веди меня за собой - давай убежим! О мой царь, введи меня в чертоги свои! - Будем радоваться и восхищаться тобой, превыше вина вознесем мы любовь твою. - По праву девушки любят тебя!

LXX Септуагинта: εἵλκυσάν привлекли σε, тебя, ὀπίσω позади σου тебя εἰς в ὀσμὴν запах μύρων мира σου твоего δραμοῦμεν. побежим. Εἰσήνεγκέν Внёс με меня - βασιλεὺς царь εἰς во τὸ - ταμίειον внутреннюю комнату αὐτοῦ. свою. ᾿Αγαλλιασώμεθα Возрадуемся καὶ и εὐφρανθῶμεν возвеселимся ἐν в σοί, тебе, ἀγαπήσομεν полюбим μαστούς гру́ди σου твои ὑπὲρ более οἶνον· вина; εὐθύτης правота ἠγάπησέν да полюбит σε. тебя.

Масоретский:
מָשְׁכֵ֖נִי draw אַחֲרֶ֣יךָ after נָּר֑וּצָה run הֱבִיאַ֨נִי come הַ the מֶּ֜לֶךְ king חֲדָרָ֗יו room נָגִ֤ילָה rejoice וְ and נִשְׂמְחָה֙ rejoice בָּ֔ךְ in נַזְכִּ֤ירָה remember דֹדֶ֨יךָ֙ beloved one מִ from יַּ֔יִן wine מֵישָׁרִ֖ים uprightness אֲהֵבֽוּךָ׃ ס love

Синодальный: 1:4 - Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы.
МБО1:4 - Дочери Иерусалима, Я черна, как шатры Кедара, но прекрасна, словно завесы Соломона.

LXX Септуагинта: Μέλαινά Темна εἰμι я есть καὶ и καλή, прекрасна, θυγατέρες дочери Ιερουσαλημ, Иерусалима, ὡς как σκηνώματα шатры Κηδαρ, Кидара, ὡς как δέρρεις покрывала Σαλωμων. Соломона.

Масоретский:
שְׁחֹורָ֤ה black אֲנִי֙ i וְֽ and נָאוָ֔ה lovely בְּנֹ֖ות daughter יְרוּשָׁלִָ֑ם Jerusalem כְּ as אָהֳלֵ֣י tent קֵדָ֔ר Kedar כִּ as ירִיעֹ֖ות curtain שְׁלֹמֹֽה׃ Solomon

Синодальный: 1:5 - Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, — моего собственного виноградника я не стерегла.
МБО1:5 - Не смотрите, что я так смугла, ведь солнце опалило меня. Мои братья разгневались на меня и заставили меня ухаживать за виноградниками; своим виноградником я пренебрегла.

LXX Септуагинта: μὴ Не βλέψητέ смотрите (на) με, меня, ὅτι потому что ἐγώ я εἰμι есть μεμελανωμένη, почерневшая, ὅτι потому что παρέβλεψέν опалило με меня - ἥλιος· солнце; υἱοὶ сыновья́ μητρός матери μου моей ἐμαχέσαντο дрались ἐν из-за ἐμοί, меня, ἔθεντό положил με меня φυλάκισσαν стражник ἐν в ἀμπελῶσιν· виноградники; ἀμπελῶνα виноградник ἐμὸν мой οὐκ не ἐφύλαξα. сохранил.

Масоретский:
אַל־ not תִּרְא֨וּנִי֙ see שֶׁ [relative] אֲנִ֣י i שְׁחַרְחֹ֔רֶת blackish שֶׁ [relative] שֱּׁזָפַ֖תְנִי catch sight הַ the שָּׁ֑מֶשׁ sun בְּנֵ֧י son אִמִּ֣י mother נִֽחֲרוּ־ snort בִ֗י in שָׂמֻ֨נִי֙ put נֹטֵרָ֣ה keep אֶת־ [object marker] הַ the כְּרָמִ֔ים vineyard כַּרְמִ֥י vineyard שֶׁ [relative] לִּ֖י to לֹ֥א not נָטָֽרְתִּי׃ keep

Синодальный: 1:6 - Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?
МБО1:6 - Скажи мне, возлюбленный, где пасешь ты стадо свое, и где покоишь ты овец своих в полдень? Зачем мне искать тебя, бродя, как блудница, среди стад твоих друзей?

LXX Септуагинта: ᾿Απάγγειλόν Сообщи μοι, мне, ὃν которого ἠγάπησεν полюбила - ψυχή душа́ μου, моя, ποῦ где ποιμαίνεις, пасешь, ποῦ где κοιτάζεις ложишься спать ἐν в μεσημβρίᾳ, полдень, μήποτε чтобы не γένωμαι сделалась я ὡς как περιβαλλομένη покинутая ἐπ᾿ среди ἀγέλαις стад ἑταίρων товарищей σου. твоих.

Масоретский:
הַגִּ֣ידָה report לִּ֗י to שֶׁ֤ [relative] אָהֲבָה֙ love נַפְשִׁ֔י soul אֵיכָ֣ה how תִרְעֶ֔ה pasture אֵיכָ֖ה how תַּרְבִּ֣יץ lie down בַּֽ in the צָּהֳרָ֑יִם noon שַׁ [relative] לָּמָ֤ה why אֶֽהְיֶה֙ be כְּ as עֹ֣טְיָ֔ה cover עַ֖ל upon עֶדְרֵ֥י flock חֲבֵרֶֽיךָ׃ companion

Синодальный: 1:7 - Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских.
МБО1:7 - [Молодые женщины:]
- Если ты не знаешь, прекраснейшая из женщин, то иди по следам овец и паси козлят своих у шатров пастушеских.

LXX Септуагинта: ᾿Εὰν Если μὴ не γνῷς узнаешь σεαυτήν, саму себя, - καλὴ прекрасная ἐν среди γυναιξίν, женщин, ἔξελθε выйди σὺ ты ἐν по πτέρναις пятам τῶν - ποιμνίων стад καὶ и ποίμαινε паси τὰς - ἐρίφους козлят σου твоих ἐπὶ при σκηνώμασιν шатрах τῶν - ποιμένων. пастухов.

Масоретский:
אִם־ if לֹ֤א not תֵדְעִי֙ know לָ֔ךְ to הַ the יָּפָ֖ה beautiful בַּ in the נָּשִׁ֑ים woman צְֽאִי־ go out לָ֞ךְ to בְּ in עִקְבֵ֣י heel הַ the צֹּ֗אן cattle וּ and רְעִי֙ pasture אֶת־ [object marker] גְּדִיֹּתַ֔יִךְ young goat עַ֖ל upon מִשְׁכְּנֹ֥ות dwelling-place הָ the רֹעִֽים׃ ס pasture

Синодальный: 1:8 - Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя.
МБО1:8 - [Он:]
- Милая моя, я уподобил тебя кобылице, запряженной в колесницу фараона.

LXX Септуагинта: Τῇ - ἵππῳ Кобылице μου моей ἐν среди ἅρμασιν колесниц Φαραω фараона ὡμοίωσά уподобил σε, тебя, - πλησίον ближняя μου. моя.

Масоретский:
לְ to סֻסָתִי֙ mare בְּ in רִכְבֵ֣י chariot פַרְעֹ֔ה pharaoh דִּמִּיתִ֖יךְ be like רַעְיָתִֽי׃ girl friend

Синодальный: 1:9 - Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях;
МБО1:9 - Прекрасны щеки твои под украшениями, и шея твоя в ожерельях.

LXX Септуагинта: τί Как ὡραιώθησαν украшены σιαγόνες щёки σου твои ὡς как τρυγόνες, горлиц, τράχηλός шея σου твоя ὡς как ὁρμίσκοι подвески.

Масоретский:
נָאו֤וּ be lovely לְחָיַ֨יִךְ֙ jaw בַּ in the תֹּרִ֔ים turn צַוָּארֵ֖ךְ neck בַּ in the חֲרוּזִֽים׃ string of shells

Синодальный: 1:10 - золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками.
МБО1:10 - Мы сделаем тебе украшения из золота, оправленные серебром.

LXX Септуагинта: ὁμοιώματα Подобия χρυσίου золота ποιήσομέν сделаем σοι тебе μετὰ с στιγμάτων вкраплениями τοῦ - ἀργυρίου. серебра.

Масоретский:
תֹּורֵ֤י turn זָהָב֙ gold נַעֲשֶׂה־ make לָּ֔ךְ to עִ֖ם with נְקֻדֹּ֥ות glass-bead הַ the כָּֽסֶף׃ silver

Синодальный: 1:11 - Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое.
МБО1:11 - [Она:]
- Пока царь был за столом своим, благовония мои источали свой аромат.

LXX Септуагинта: ῞Εως До οὗ которого (времени) - βασιλεὺς царь ἐν на ἀνακλίσει постели αὐτοῦ, своей, νάρδος нардовое масло μου моё ἔδωκεν издавало ὀσμὴν запах αὐτοῦ. его.

Масоретский:
עַד־ unto שֶׁ֤ [relative] הַ the מֶּ֨לֶךְ֙ king בִּ in מְסִבֹּ֔ו surrounding נִרְדִּ֖י nard נָתַ֥ן give רֵיחֹֽו׃ scent

Синодальный: 1:12 - Мирровый пучок — возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает.
МБО1:12 - Мой возлюбленный, как мешочек мирры, покоится между грудей моих.

LXX Септуагинта: ἀπόδεσμος Повязка τῆς - στακτῆς бальзама ἀδελφιδός брат μου мой ἐμοί, (при) мне, ἀνὰ по μέσον середине (между) τῶν - μαστῶν грудей μου моих αὐλισθήσεται· будет жить;

Масоретский:
צְרֹ֨ור bag הַ the מֹּ֤ר׀ myrrh דֹּודִי֙ beloved one לִ֔י to בֵּ֥ין interval שָׁדַ֖י breast יָלִֽין׃ lodge

Синодальный: 1:13 - Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках Енгедских.
МБО1:13 - Мой возлюбленный, словно кисть киперовых цветов в виноградниках Ен-Геди.

LXX Септуагинта: βότρυς кисть τῆς - κύπρου кипра ἀδελφιδός брат μου мой ἐμοὶ (при) мне ἐν в ἀμπελῶσιν виноградниках Εγγαδδι. Енгадды.

Масоретский:
אֶשְׁכֹּ֨ל grape הַ the כֹּ֤פֶר׀ hennah דֹּודִי֙ beloved one לִ֔י to בְּ in כַרְמֵ֖י vineyard עֵ֥ין גֶּֽדִי׃ ס En Gedi

Синодальный: 1:14 - О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные.
МБО1:14 - [Он:]
- Как прекрасна ты, милая моя, как прекрасна! Глаза твои словно голуби.

LXX Септуагинта: ᾿Ιδοὺ Вот εἶ есть καλή, прекрасная, - πλησίον ближняя μου, моя, ἰδοὺ вот εἶ есть καλή, прекрасная, ὀφθαλμοί глаза́ σου твои περιστεραί. голубиные.

Масоретский:
הִנָּ֤ךְ behold יָפָה֙ beautiful רַעְיָתִ֔י girl friend הִנָּ֥ךְ behold יָפָ֖ה beautiful עֵינַ֥יִךְ eye יֹונִֽים׃ dove

Синодальный: 1:15 - О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у нас — зелень;
МБО1:15 - [Она:]
- Как красив ты, милый мой, как красив! И ложе наше - зеленый покров.

LXX Септуагинта: ᾿Ιδοὺ Вот εἶ есть καλός, прекрасный, - ἀδελφιδός брат μου, мой, καί и γε конечно ὡραῖος· прекрасный; πρὸς у κλίνη кровати ἡμῶν нашей σύσκιος, тенистой,

Масоретский:
הִנְּךָ֙ behold יָפֶ֤ה beautiful דֹודִי֙ beloved one אַ֣ף even נָעִ֔ים pleasant אַף־ even עַרְשֵׂ֖נוּ couch רַעֲנָנָֽה׃ luxuriant

Синодальный: 1:16 - кровли домов наших — кедры, потолки наши — кипарисы.
МБО1:16 - [Он:]
- Брусья дома нашего - кедры, навес наш - кипарисы.

LXX Септуагинта: δοκοὶ брёвна οἴκων дома́ ἡμῶν нашего κέδροι, кедры, φατνώματα украшения ἡμῶν наши κυπάρισσοι. кипарисы.

Масоретский:
הִנְּךָ֙ behold יָפֶ֤ה beautiful דֹודִי֙ beloved one אַ֣ף even נָעִ֔ים pleasant אַף־ even עַרְשֵׂ֖נוּ couch רַעֲנָנָֽה׃ luxuriant

Открыть окно