Библия Biblezoom Cloud / Притчи 30 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 30:1 - Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу:
МБО30:1 - [Высказывания Агура]
Слова Агура, сына Иаке. Изречение. Этот человек сказал Ифиилу, Ифиилу и Укалу:

LXX Септуагинта: Τοὺς - ἐμοὺς Моих λόγους, слов, υἱέ, сын, φοβήθητι устрашись καὶ и δεξάμενος приняв αὐτοὺς их μετανόει· измени мнение; τάδε это λέγει говорит - ἀνὴρ муж τοῖς - πιστεύουσιν верующим θεῷ, Богу, καὶ и παύομαι· умолкаю:

Масоретский:
דִּבְרֵ֤י׀ word אָג֥וּר Agur בִּן־ son יָקֶ֗ה Jakeh הַ the מַּ֫שָּׂ֥א utterance נְאֻ֣ם speech הַ֭ the גֶּבֶר vigorous man לְ to אִֽיתִיאֵ֑ל Ithiel לְ to אִ֖יתִיאֵ֣ל Ithiel וְ and אֻכָֽל׃ [uncertain]

Синодальный: 30:2 - подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня,
МБО30:2 - «Я самый невежественный из людей; я разума человеческого не имею.

LXX Септуагинта: ἀφρονέστατος Неразумнейший γάρ ведь εἰμι я есть πάντων (из) всех ἀνθρώπων, человеков, καὶ и φρόνησις рассудительность ἀνθρώπων человеков οὐκ не ἔστιν есть ἐν во ἐμοί· мне;

Масоретский:
כִּ֤י that בַ֣עַר stupid אָנֹכִ֣י i מֵ from אִ֑ישׁ man וְ and לֹֽא־ not בִינַ֖ת understanding אָדָ֣ם human, mankind לִֽי׃ to

Синодальный: 30:3 - и не научился я мудрости, и познания святых не имею.
МБО30:3 - Мудрости я не учился; нет у меня познания Святого.

LXX Септуагинта: θεὸς (но) Бог δεδίδαχέν научил με меня σοφίαν, премудрости, καὶ и γνῶσιν знание ἁγίων святых ἔγνωκα. я познал.

Масоретский:
וְ and לֹֽא־ not לָמַ֥דְתִּי learn חָכְמָ֑ה wisdom וְ and דַ֖עַת knowledge קְדֹשִׁ֣ים holy אֵדָֽע׃ know

Синодальный: 30:4 - Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?
МБО30:4 - Кто восходил на небо и нисходил? Кто ветер собрал в пригоршню ладони? Кто воду в свой плащ завернул? Кто утвердил окраины мироздания? Как зовут его? Как зовут его сына? Скажи мне, если ты знаешь!

LXX Септуагинта: τίς Кто ἀνέβη взошёл εἰς на τὸν - οὐρανὸν небо καὶ и κατέβη; сошёл? τίς Кто συνήγαγεν собрал ἀνέμους ветры ἐν в κόλπῳ; пазуху? τίς Кто συνέστρεψεν сжал ὕδωρ воду ἐν в ἱματίῳ· ткань? τίς Кто ἐκράτησεν господствует πάντων всеми τῶν - ἄκρων краями τῆς - γῆς; земли? τί Какое ὄνομα имя αὐτῷ, Ему, или τί какое ὄνομα имя τοῖς - τέκνοις детям αὐτοῦ, Его, ἵνα если γνῷς; познал ты?

Масоретский:
מִ֤י who עָלָֽה־ ascend שָׁמַ֨יִם׀ heavens וַ and יֵּרַ֡ד descend מִ֤י who אָֽסַף־ gather ר֨וּחַ׀ wind בְּ in חָפְנָ֡יו hollow מִ֤י who צָֽרַר־ wrap, be narrow מַ֨יִם׀ water בַּ in the שִּׂמְלָ֗ה mantle מִ֭י who הֵקִ֣ים arise כָּל־ whole אַפְסֵי־ end אָ֑רֶץ earth מַה־ what שְּׁמֹ֥ו name וּ and מַֽה־ what שֶּׁם־ name בְּ֝נֹ֗ו son כִּ֣י that תֵדָֽע׃ know

Синодальный: 30:5 - Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим на Него.
МБО30:5 - Всякое Божье слово чисто; щит Он всем ищущим в Нем прибежища.

LXX Септуагинта: πάντες Все λόγοι слова́ θεοῦ Бога πεπυρωμένοι, очищенные огнём, ὑπερασπίζει защищает δὲ ведь αὐτὸς Он Сам τῶν - εὐλαβουμένων чтущих αὐτόν· Его;

Масоретский:
כָּל־ whole אִמְרַ֣ת word אֱלֹ֣והַּ god צְרוּפָ֑ה melt מָגֵ֥ן shield ה֝֗וּא he לַֽ to the חֹסִ֥ים seek refuge בֹּֽו׃ in

Синодальный: 30:6 - Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.
МБО30:6 - К словам Его не прибавляй, иначе Он упрекнет тебя и окажешься ты лгуном.

LXX Септуагинта: μὴ не προσθῇς прилагай τοῖς - λόγοις (к) словам αὐτοῦ, Его, ἵνα чтобы μὴ не ἐλέγξῃ разоблачил Он σε тебя καὶ и ψευδὴς лживый γένῃ. сделался бы ты.

Масоретский:
אַל־ not תֹּ֥וסְףְּ add עַל־ upon דְּבָרָ֑יו word פֶּן־ lest יֹוכִ֖יחַ reprove בְּךָ֣ in וְ and נִכְזָֽבְתָּ׃ פ lie

Синодальный: 30:7 - Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру:
МБО30:7 - Двух вещей я прошу у Тебя, о Господи, не откажи мне, прежде чем я умру:

LXX Септуагинта: δύο Двух αἰτοῦμαι прошу παρὰ у σοῦ, Тебя, μὴ не ἀφέλῃς лиши μου меня χάριν благоволения πρὸ прежде τοῦ - ἀποθανεῖν (чтобы) умереть με· мне;

Масоретский:
שְׁ֭תַּיִם two שָׁאַ֣לְתִּי ask מֵ from אִתָּ֑ךְ together with אַל־ not תִּמְנַ֥ע withhold מִ֝מֶּ֗נִּי from בְּ in טֶ֣רֶם beginning אָמֽוּת׃ die

Синодальный: 30:8 - суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом,
МБО30:8 - удали от меня суету и ложь, не давай мне ни бедности, ни богатства; хлебом насущным меня питай,

LXX Септуагинта: μάταιον бесполезное λόγον слово καὶ и ψευδῆ ложь μακράν далеко μου (от) меня ποίησον, сделай, πλοῦτον богатство δὲ же καὶ и πενίαν бедность μή не μοι мне δῷς, дай, σύνταξον определи δέ же μοι мне τὰ - δέοντα надлежащее καὶ и τὰ - αὐτάρκη, достаточное,

Масоретский:
שָׁ֤וְא׀ vanity וּֽ and דְבַר־ word כָּזָ֡ב lie הַרְחֵ֬ק be far מִמֶּ֗נִּי from רֵ֣אשׁ poverty וָ֭ and עֹשֶׁר riches אַל־ not תִּֽתֶּן־ give לִ֑י to הַ֝טְרִיפֵ֗נִי tear לֶ֣חֶם bread חֻקִּֽי׃ portion

Синодальный: 30:9 - дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: "кто Господь?" и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе.
МБО30:9 - чтобы мне не пресытиться и не отринуть Тебя, не сказать: “Кто это - Господь?”; чтобы не обеднеть мне и красть не начать, бесчестя тем Имя моего Бога.

LXX Септуагинта: ἵνα чтобы μὴ не πλησθεὶς преисполненный ψευδὴς лжи γένωμαι стал я καὶ и εἴπω сказал бы Τίς Кто με меня ὁρᾷ; видит? Или πενηθεὶς обеднев κλέψω стану красть καὶ и ὀμόσω буду клясться τὸ - ὄνομα именем τοῦ - θεοῦ. Бога.

Масоретский:
פֶּ֥ן lest אֶשְׂבַּ֨ע׀ be sated וְ and כִחַשְׁתִּי֮ grow lean וְ and אָמַ֗רְתִּי say מִ֥י who יְה֫וָ֥ה YHWH וּ and פֶֽן־ lest אִוָּרֵ֥שׁ trample down וְ and גָנַ֑בְתִּי steal וְ֝ and תָפַ֗שְׂתִּי seize שֵׁ֣ם name אֱלֹהָֽי׃ פ god(s)

Синодальный: 30:10 - Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым.
МБО30:10 - Не клевещи на слугу перед его хозяином, а то он проклянет тебя, и ты пострадаешь за это.

LXX Септуагинта: μὴ Не παραδῷς передай οἰκέτην слугу εἰς в χεῖρας ру́ки δεσπότου. господина. μήποτε Чтобы не καταράσηταί проклял он σε тебя καὶ и ἀφανισθῇς. ты был бы истреблён.

Масоретский:
אַל־ not תַּלְשֵׁ֣ן slander עֶ֭בֶד servant אֶל־ to אדנו lord פֶּֽן־ lest יְקַלֶּלְךָ֥ be slight וְ and אָשָֽׁמְתָּ׃ do wrong

Синодальный: 30:11 - Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей.
МБО30:11 - Есть такие, кто проклинает своих отцов и не благословляет матерей.

LXX Септуагинта: ἔκγονον Потомок κακὸν злой πατέρα отца καταρᾶται, клянёт, τὴν - δὲ и μητέρα мать οὐκ не εὐλογεῖ· благословит;

Масоретский:
דֹּ֭ור generation אָבִ֣יו father יְקַלֵּ֑ל be slight וְ and אֶת־ [object marker] אִ֝מֹּ֗ו mother לֹ֣א not יְבָרֵֽךְ׃ bless

Синодальный: 30:12 - Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих.
МБО30:12 - Есть такие, что в глазах своих чисты, а от грязи своей не отмыты.

LXX Септуагинта: ἔκγονον потомок κακὸν злой δίκαιον праведным ἑαυτὸν самого себя κρίνει, судит, τὴν - δὲ но ἔξοδον кончина αὐτοῦ его οὐκ не ἀπένιψεν· омыта;

Масоретский:
דֹּ֭ור generation טָהֹ֣ור pure בְּ in עֵינָ֑יו eye וּ֝ and מִ from צֹּאָתֹ֗ו vomit לֹ֣א not רֻחָֽץ׃ wash

Синодальный: 30:13 - Есть род — о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его!
МБО30:13 - Есть такие - о как надменны глаза их, как взгляды презрительны!

LXX Септуагинта: ἔκγονον потомок κακὸν злой ὑψηλοὺς высокомерные ὀφθαλμοὺς глаза́ ἔχει, имеет, τοῖς - δὲ и βλεφάροις ресницами αὐτοῦ своими ἐπαίρεται· превозносится;

Масоретский:
דֹּ֭ור generation מָה־ what רָמ֣וּ be high עֵינָ֑יו eye וְ֝ and עַפְעַפָּ֗יו beaming eyes יִנָּשֵֽׂאוּ׃ lift

Синодальный: 30:14 - Есть род, у которого зубы — мечи, и челюсти — ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми.
МБО30:14 - Есть такие, чьи зубы, словно мечи, чьи клыки, как ножи, чтоб пожирать неимущих с земли и бедняков среди смертных.

LXX Септуагинта: ἔκγονον потомок κακὸν злой μαχαίρας мечи τοὺς - ὀδόντας зубы ἔχει имеет καὶ и τὰς - μύλας молотящие (зубы) τομίδας, ножи, ὥστε так чтобы ἀναλίσκειν истреблять καὶ и κατεσθίειν пожирать τοὺς - ταπεινοὺς униженных ἀπὸ с τῆς - γῆς земли καὶ и τοὺς - πένητας бедных αὐτῶν их ἐξ из ἀνθρώπων. человеков. - - - -

Масоретский:
דֹּ֤ור׀ generation חֲרָבֹ֣ות dagger שִׁנָּיו֮ tooth וּֽ and מַאֲכָלֹ֪ות knife מְֽתַלְּעֹ֫תָ֥יו jaw-bones לֶ to אֱכֹ֣ל eat עֲנִיִּ֣ים humble מֵ from אֶ֑רֶץ earth וְ֝ and אֶבְיֹונִ֗ים poor מֵ from אָדָֽם׃ פ human, mankind

Синодальный: 30:15 - У ненасытимости две дочери: "давай, давай!" Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: "довольно!"
МБО30:15 - У пиявки две дочери. “Дай! - кричат они. - Дай!” Вот три вещи, которые ненасытны, даже четыре, что никогда не скажут: “Довольно!” -

LXX Септуагинта: Τῇ - βδέλλῃ (Подобно как) пиявкой τρεῖς три θυγατέρες дочери ἦσαν были ἀγαπήσει любовью ἀγαπώμεναι, любимы, καὶ и αἱ которые τρεῖς три αὗται эти οὐκ не ἐνεπίμπλασαν насытились αὐτήν, ей, καὶ и - τετάρτη четвёртая οὐκ не ἠρκέσθη удовлетворится εἰπεῖν сказать ‛Ικανόν· Достаточно;

Масоретский:
לַֽ to עֲלוּקָ֨ה׀ leech שְׁתֵּ֥י two בָנֹות֮ daughter הַ֤ב׀ give הַ֥ב give שָׁלֹ֣ושׁ three הֵ֭נָּה they לֹ֣א not תִשְׂבַּ֑עְנָה be sated אַ֝רְבַּ֗ע four לֹא־ not אָ֥מְרוּ say הֹֽון׃ abundance

Синодальный: 30:16 - Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: "довольно!"
МБО30:16 - Мир мертвых, бесплодное чрево, земля, что вечно жаждет воды, и огонь, что “довольно!” не скажет.

LXX Септуагинта: ᾅδης (так) ад καὶ и ἔρως похоть γυναικὸς женщины καὶ и τάρταρος подземное царство καὶ и γῆ земля οὐκ не ἐμπιπλαμένη наполненная ὕδατος водой καὶ как ὕδωρ вода καὶ так и πῦρ огонь οὐ нет μὴ не εἴπωσιν скажут ᾿Αρκεῖ. Хватает.

Масоретский:
שְׁאֹול֮ nether world וְ and עֹ֪צֶ֫ר restraint רָ֥חַם womb אֶ֭רֶץ earth לֹא־ not שָׂ֣בְעָה be sated מַּ֑יִם water וְ֝ and אֵ֗שׁ fire לֹא־ not אָ֥מְרָה say הֹֽון׃ abundance

Синодальный: 30:17 - Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!
МБО30:17 - Глаз, глумящийся над отцом и презирающий послушание матери, выдолбят вороны из долины, стервятники расклюют.

LXX Септуагинта: ὀφθαλμὸν Глаз καταγελῶντα насмехающийся πατρὸς (над) отцом καὶ и ἀτιμάζοντα непочитающего γῆρας старости μητρός, матери, ἐκκόψαισαν да истребят αὐτὸν его κόρακες во́роны ἐκ из τῶν - φαράγγων, обрывистых скал, καὶ и καταφάγοισαν да пожрут αὐτὸν его νεοσσοὶ птенцы ἀετῶν. орлов.

Масоретский:
עַ֤יִן׀ eye תִּֽלְעַ֣ג mock לְ to אָב֮ father וְ and תָב֪וּז despise לִֽ to יקֲּהַ֫ת־ obedience אֵ֥ם mother יִקְּר֥וּהָ bore out עֹרְבֵי־ raven נַ֑חַל wadi וְֽ and יֹאכְל֥וּהָ eat בְנֵי־ son נָֽשֶׁר׃ פ eagle

Синодальный: 30:18 - Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю:
МБО30:18 - Вот три вещи, необъяснимые для меня, даже четыре, которых не понимаю:

LXX Септуагинта: τρία Три δέ же ἐστιν есть ἀδύνατά невозможное μοι мне νοῆσαι, постичь, καὶ и τὸ - τέταρτον четвёртое οὐκ не ἐπιγινώσκω· знаю;

Масоретский:
שְׁלֹשָׁ֣ה three הֵ֭מָּה they נִפְלְא֣וּ be miraculous מִמֶּ֑נִּי from ו and ארבע four לֹ֣א not יְדַעְתִּֽים׃ know

Синодальный: 30:19 - пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице.
МБО30:19 - путь орла в небесах, путь змеи на скале, путь корабля среди моря и путь мужчины к девушке.

LXX Септуагинта: ἴχνη следы ἀετοῦ орла πετομένου летящего καὶ и ὁδοὺς пути ὄφεως зме́я ἐπὶ на πέτρας скале καὶ и τρίβους доро́ги νηὸς корабля ποντοπορούσης плывущего по морю καὶ так и ὁδοὺς пути ἀνδρὸς мужчины ἐν в νεότητι. юношеской пылкости.

Масоретский:
דֶּ֤רֶךְ way הַ the נֶּ֨שֶׁר׀ eagle בַּ in the שָּׁמַיִם֮ heavens דֶּ֥רֶךְ way נָחָ֗שׁ serpent עֲלֵ֫י upon צ֥וּר rock דֶּֽרֶךְ־ way אֳנִיָּ֥ה ship בְ in לֶב־ heart יָ֑ם sea וְ and דֶ֖רֶךְ way גֶּ֣בֶר vigorous man בְּ in עַלְמָֽה׃ young woman

Синодальный: 30:20 - Таков путь и жены прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: "я ничего худого не сделала".
МБО30:20 - Таков путь неверной жены: поела, вытерла рот и говорит: “Я ничего дурного не сделала”.

LXX Септуагинта: τοιαύτη Такой ὁδὸς путь γυναικὸς женщины μοιχαλίδος, распутной, ἥ, которая, ὅταν всякий раз как πράξῃ, сделала бы, ἀπονιψαμένη смывши с себя οὐδέν ничего не φησιν говорит πεπραχέναι сделать ἄτοπον. чудовещное.

Масоретский:
כֵּ֤ן׀ thus דֶּ֥רֶךְ way אִשָּׁ֗ה woman מְנָ֫אָ֥פֶת commit adultery אָ֭כְלָה eat וּ and מָ֣חֲתָה wipe פִ֑יהָ mouth וְ֝ and אָמְרָ֗ה say לֹֽא־ not פָעַ֥לְתִּי make אָֽוֶן׃ פ wickedness

Синодальный: 30:21 - От трех трясется земля, четырех она не может носить:
МБО30:21 - Под тремя вещами дрожит земля, не в силах вынести четырех:

LXX Септуагинта: διὰ Из-за τριῶν трёх σείεται трясётся - γῆ, земля, τὸ - δὲ а τέταρτον четвёртое οὐ не δύναται может φέρειν· нести;

Масоретский:
תַּ֣חַת under part שָׁ֭לֹושׁ three רָ֣גְזָה quake אֶ֑רֶץ earth וְ and תַ֥חַת under part אַ֝רְבַּ֗ע four לֹא־ not תוּכַ֥ל be able שְׂאֵֽת׃ lift

Синодальный: 30:22 - раба, когда он делается царем; глупого, когда он досыта ест хлеб;
МБО30:22 - раба, когда он делается царем; глупца, насытившегося пищей;

LXX Септуагинта: ἐὰν если бы οἰκέτης слуга βασιλεύσῃ, стал царём, καὶ и ἄφρων безрассудный πλησθῇ был наполнен σιτίων, хлебов,

Масоретский:
תַּֽחַת־ under part עֶ֭בֶד servant כִּ֣י that יִמְלֹ֑וךְ be king וְ֝ and נָבָ֗ל stupid כִּ֣י that יִֽשְׂבַּֽע־ be sated לָֽחֶם׃ bread

Синодальный: 30:23 - позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей.
МБО30:23 - ненавистную женщину, выходящую замуж; и служанку, занявшую место хозяйки.

LXX Септуагинта: καὶ и οἰκέτις рабыня ἐὰν если бы ἐκβάλῃ изгнала τὴν - ἑαυτῆς свою κυρίαν, госпожу, καὶ и μισητὴ отвратительная γυνὴ женщина ἐὰν если τύχῃ найдёт ἀνδρὸς мужа ἀγαθοῦ. доброго.

Масоретский:
תַּ֣חַת under part שְׂ֭נוּאָה hate כִּ֣י that תִבָּעֵ֑ל own וְ֝ and שִׁפְחָ֗ה maidservant כִּֽי־ that תִירַ֥שׁ trample down גְּבִרְתָּֽהּ׃ פ lady

Синодальный: 30:24 - Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых:
МБО30:24 - Четверо малы на земле, но мудрого мудрее:

LXX Септуагинта: τέσσαρα Четыре δέ же ἐστιν есть ἐλάχιστα малейших ἐπὶ на τῆς - γῆς, земле, ταῦτα эти δέ же ἐστιν есть σοφώτερα более мудрые τῶν (из) σοφῶν· мудрых;

Масоретский:
אַרְבָּ֣עָה four הֵ֭ם they קְטַנֵּי־ small אָ֑רֶץ earth וְ֝ and הֵ֗מָּה they חֲכָמִ֥ים wise מְחֻכָּמִֽים׃ be wise

Синодальный: 30:25 - муравьи — народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою;
МБО30:25 - муравьи - народец не сильный, а делают летом запасы;

LXX Септуагинта: οἱ - μύρμηκες, муравьи, οἷς (у) которых μὴ не ἔστιν есть ἰσχὺς могущество καὶ и ἑτοιμάζονται приготовляют себе θέρους летом τὴν - τροφήν· пищу;

Масоретский:
הַ֭ the נְּמָלִים ant עַ֣ם people לֹא־ not עָ֑ז strong וַ and יָּכִ֖ינוּ be firm בַ in the קַּ֣יִץ summer לַחְמָֽם׃ bread

Синодальный: 30:26 - горные мыши — народ слабый, но ставят домы свои на скале;
МБО30:26 - даманы - народец не крепкий, а жилища делают в скалах;

LXX Септуагинта: καὶ и οἱ - χοιρογρύλλιοι, тушканчики, ἔθνος род οὐκ не ἰσχυρόν, сильный, οἳ которые ἐποιήσαντο сделали ἐν на πέτραις скалах τοὺς - ἑαυτῶν свои οἴκους· дома;

Масоретский:
שְׁ֭פַנִּים rockbadger עַ֣ם people לֹא־ not עָצ֑וּם mighty וַ and יָּשִׂ֖ימוּ put בַ in the סֶּ֣לַע rock בֵּיתָֽם׃ house

Синодальный: 30:27 - у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно;
МБО30:27 - нет у саранчи царя, но вся выступает строем;

LXX Септуагинта: ἀβασίλευτόν неподвластная ἐστιν есть - ἀκρὶς саранча καὶ и ἐκστρατεύει выступает ἀφ᾿ от ἑνὸς одного κελεύσματος приказа εὐτάκτως· в строгом порядке;

Масоретский:
מֶ֭לֶךְ king אֵ֣ין [NEG] לָ to the אַרְבֶּ֑ה locust וַ and יֵּצֵ֖א go out חֹצֵ֣ץ divide כֻּלֹּֽו׃ whole

Синодальный: 30:28 - паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах.
МБО30:28 - ящерку можно схватить рукой, а она бывает в чертогах царских.

LXX Септуагинта: καὶ и καλαβώτης ящерица χερσὶν лапами ἐρειδόμενος опираясь καὶ и εὐάλωτος без труда уловимая ὢν будучи κατοικεῖ обитает ἐν в ὀχυρώμασιν крепостях βασιλέως. царя.

Масоретский:
שְׂ֭מָמִית gecko בְּ in יָדַ֣יִם hand תְּתַפֵּ֑שׂ seize וְ֝ and הִ֗יא she בְּ in הֵ֣יכְלֵי palace מֶֽלֶךְ׃ פ king

Синодальный: 30:29 - Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают:
МБО30:29 - Вот трое, чей шаг величав, даже четверо, чья величава поступь:

LXX Септуагинта: τρία Три δέ же ἐστιν, есть, которые εὐόδως свободно πορεύεται, идут, καὶ и τὸ - τέταρτον, четвёртое, которое καλῶς хорошо διαβαίνει· переходит;

Масоретский:
שְׁלֹשָׁ֣ה three הֵ֭מָּה they מֵיטִ֣יבֵי be good צָ֑עַד marching וְ֝ and אַרְבָּעָ֗ה four מֵיטִ֥בֵי be good לָֽכֶת׃ walk

Синодальный: 30:30 - лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем;
МБО30:30 - лев, могучий среди зверей, что ни пред кем с пути не свернет;

LXX Септуагинта: σκύμνος детёныш λέοντος льва ἰσχυρότερος сильнейший κτηνῶν, скота, ὃς который οὐκ не ἀποστρέφεται сворачивает οὐδὲ и не καταπτήσσει пугается κτῆνος, скота,

Масоретский:
לַ֭יִשׁ lion גִּבֹּ֣ור vigorous בַּ in the בְּהֵמָ֑ה cattle וְ and לֹא־ not יָ֝שׁ֗וּב return מִ from פְּנֵי־ face כֹֽל׃ whole

Синодальный: 30:31 - конь и козел, [предводитель стада,] и царь среди народа своего.
МБО30:31 - петух, что вышагивает; козел, и также царь во главе своего народа.

LXX Септуагинта: καὶ и ἀλέκτωρ петух ἐμπεριπατῶν обходящий θηλείαις куриц εὔψυχος мужественный καὶ и τράγος козёл ἡγούμενος предводительствующий αἰπολίου стадо коз καὶ так и βασιλεὺς царь δημηγορῶν выступающий с речью ἐν среди ἔθνει. народа.

Масоретский:
זַרְזִ֣יר [uncertain] מָתְנַ֣יִם hips אֹו־ or תָ֑יִשׁ he-goat וּ֝ and מֶ֗לֶךְ king אַלְק֥וּם [uncertain] עִמֹּֽו׃ with

Синодальный: 30:32 - Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста;
МБО30:32 - Если ты был так глуп, что занесся, или если задумывал зло, - рукою уста закрой!

LXX Септуагинта: ἐὰν Если πρόῃ предашь σεαυτὸν тебя самого εἰς в εὐφροσύνην веселье καὶ и ἐκτείνῃς вытянешь τὴν - χεῖρά руку σου твою μετὰ вместе с μάχης, ссорой, ἀτιμασθήσῃ. будешь унижен.

Масоретский:
אִם־ if נָבַ֥לְתָּ wither בְ in הִתְנַשֵּׂ֑א lift וְ and אִם־ if זַ֝מֹּ֗ותָ ponder יָ֣ד hand לְ to פֶֽה׃ mouth

Синодальный: 30:33 - потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору.
МБО30:33 - Ведь если взбивать молоко, получится масло, если ударить по носу, кровь польется, а если гнев разжечь, вспыхнет вражда».

LXX Септуагинта: ἄμελγε Выдавливай γάλα, молоко, καὶ и ἔσται будет βούτυρον· масло; ἐὰν если δὲ же ἐκπιέζῃς выжмешь μυκτῆρας, нос, ἐξελεύσεται выйдет αἷμα; кровь; ἐὰν если δὲ же ἐξέλκῃς увлечёшься λόγους, (в) словах, ἐξελεύσονται выйдут κρίσεις суды καὶ и μάχαι. ссоры. - - - -

Масоретский:
כִּ֤י that מִ֪יץ squeezing חָלָ֡ב milk יֹ֘וצִ֤יא go out חֶמְאָ֗ה butter וּֽ and מִיץ־ squeezing אַ֭ף nose יֹ֣וצִיא go out דָ֑ם blood וּ and מִ֥יץ squeezing אַ֝פַּ֗יִם nose יֹ֣וצִיא go out רִֽיב׃ פ law-case

Открыть окно