Библия Biblezoom Cloud / Притчи 27 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 27:1 - Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день.
МБО27:1 - Не хвастайся завтрашним днем, ты ведь не знаешь, что день принесет.

LXX Септуагинта: μὴ Не καυχῶ хвались τὰ - εἰς в αὔριον· завтрашнем (дне); οὐ не γὰρ ведь γινώσκεις знаешь τί что τέξεται родит - ἐπιοῦσα. следующий (день).

Масоретский:
אַֽל־ not תִּ֭תְהַלֵּל praise בְּ in יֹ֣ום day מָחָ֑ר next day כִּ֤י that לֹא־ not תֵ֝דַ֗ע know מַה־ what יֵּ֥לֶד bear יֹֽום׃ day

Синодальный: 27:2 - Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, — чужой, а не язык твой.
МБО27:2 - Пусть другой тебя хвалит, а не твои уста, - посторонний, а не твой язык.

LXX Септуагинта: ἐγκωμιαζέτω Пусть хвалит σε тебя - πέλας ближний καὶ а μὴ не τὸ - σὸν твои στόμα, уста, ἀλλότριος посторонний καὶ а μὴ не τὰ - σὰ твои χείλη. губы.

Масоретский:
יְהַלֶּלְךָ֣ praise זָ֣ר strange וְ and לֹא־ not פִ֑יךָ mouth נָ֝כְרִ֗י foreign וְ and אַל־ not שְׂפָתֶֽיךָ׃ lip

Синодальный: 27:3 - Тяжел камень, весок и песок; но гнев глупца тяжелее их обоих.
МБО27:3 - Камень увесист, тяжел и песок, но раздражение глупца тяжелее обоих.

LXX Септуагинта: βαρὺ Тяжёл λίθος камень καὶ и δυσβάστακτον неудобопереносим ἄμμος, песок, ὀργὴ гнев δὲ же ἄφρονος неразумного βαρυτέρα тяжелее ἀμφοτέρων. обоих.

Масоретский:
כֹּֽבֶד־ heaviness אֶ֭בֶן stone וְ and נֵ֣טֶל load הַ the חֹ֑ול sand וְ and כַ֥עַס grief אֱ֝וִ֗יל foolish כָּבֵ֥ד heavy מִ from שְּׁנֵיהֶֽם׃ two

Синодальный: 27:4 - Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против ревности?
МБО27:4 - Ярость жестока и гнев неукротим, но кто может устоять против ревности?

LXX Септуагинта: ἀνελεήμων Безжалостна θυμὸς ярость καὶ и ὀξεῖα жесток ὀργή, гнев, ἀλλ᾿ но οὐδένα ничто ὑφίσταται противопоставляется ζῆλος. ревности.

Масоретский:
אַכְזְרִיּ֣וּת cruelty חֵ֭מָה heat וְ and שֶׁ֣טֶף flood אָ֑ף nose וּ and מִ֥י who יַ֝עֲמֹד stand לִ to פְנֵ֥י face קִנְאָֽה׃ jealousy

Синодальный: 27:5 - Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь.
МБО27:5 - Лучше открытый упрек, чем скрытая любовь.

LXX Септуагинта: κρείσσους Лучше ἔλεγχοι обличения ἀποκεκαλυμμένοι открытые κρυπτομένης скрытой φιλίας. любви.

Масоретский:
טֹ֖ובָה good תֹּוכַ֣חַת rebuke מְגֻלָּ֑ה uncover מֵֽ from אַהֲבָ֥ה love מְסֻתָּֽרֶת׃ hide

Синодальный: 27:6 - Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего.
МБО27:6 - Друг искренен, даже если он ранит, а враг рассыпает поцелуи.

LXX Септуагинта: ἀξιοπιστότερά Надёжнее ἐστιν есть τραύματα раны φίλου (от) любимого чем ἑκούσια произвольный φιλήματα поцелуй ἐχθροῦ. врага.

Масоретский:
נֶ֭אֱמָנִים be firm פִּצְעֵ֣י bruise אֹוהֵ֑ב love וְ֝ and נַעְתָּרֹ֗ות entreat נְשִׁיקֹ֥ות kiss שֹׂונֵֽא׃ hate

Синодальный: 27:7 - Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко.
МБО27:7 - Сытым и сотовый мед не впрок, а голодным и горькое кажется сладким.

LXX Септуагинта: ψυχὴ Душа ἐν в πλησμονῇ удовлетворении οὖσα находящаяся κηρίοις медовым сотам ἐμπαίζει, оказывает презрение, ψυχῇ душе́ δὲ же ἐνδεεῖ нуждающейся καὶ и τὰ - πικρὰ горькое γλυκεῖα сладким φαίνεται. кажется.

Масоретский:
נֶ֣פֶשׁ soul שְׂ֭בֵעָה sated תָּב֣וּס tread down נֹ֑פֶת honey וְ and נֶ֥פֶשׁ soul רְ֝עֵבָ֗ה hungry כָּל־ whole מַ֥ר bitter מָתֹֽוק׃ sweet

Синодальный: 27:8 - Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое.
МБО27:8 - Что птица, отбившаяся от гнезда, - человек, который отбился от дома.

LXX Септуагинта: ὥσπερ Как ὅταν когда ὄρνεον птица καταπετασθῇ выпала бы вниз ἐκ из τῆς - ἰδίας своего νοσσιᾶς, гнезда, οὕτως так ἄνθρωπος человек δουλοῦται, порабощается, ὅταν когда ἀποξενωθῇ изгнан был бы ἐκ из τῶν - ἰδίων собственных τόπων. мест.

Масоретский:
כְּ֭ as צִפֹּור bird נֹודֶ֣דֶת flee מִן־ from קִנָּ֑הּ nest כֵּֽן־ thus אִ֝֗ישׁ man נֹודֵ֥ד flee מִ from מְּקֹומֹֽו׃ place

Синодальный: 27:9 - Масть и курение радуют сердце; так сладок всякому друг сердечным советом своим.
МБО27:9 - Ароматное масло и благовония радуют сердце, и приятно слышать душевный совет от друга.

LXX Септуагинта: μύροις Благовониями καὶ и οἴνοις вином καὶ и θυμιάμασιν фимиамами τέρπεται восторгается καρδία, сердце, καταρρήγνυται (так) разрывается δὲ же ὑπὸ от συμπτωμάτων бед ψυχή. душа.

Масоретский:
שֶׁ֣מֶן oil וּ֭ and קְטֹרֶת smoke of sacrifice יְשַׂמַּֽח־ rejoice לֵ֑ב heart וּ and מֶ֥תֶק sweet רֵ֝עֵ֗הוּ fellow מֵֽ from עֲצַת־ counsel נָֽפֶשׁ׃ soul

Синодальный: 27:10 - Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего: лучше сосед вблизи, нежели брат вдали.
МБО27:10 - Не бросай своего друга и друга своего отца, и не ходи в дом брата, когда у тебя беда. Лучше сосед поблизости, чем брат далеко.

LXX Септуагинта: φίλον Друга σὸν твоего или φίλον друга πατρῷον отцовского μὴ не ἐγκαταλίπῃς, оставляй, εἰς в δὲ однако τὸν - οἶκον дом τοῦ - ἀδελφοῦ брата σου твоего μὴ не εἰσέλθῃς войди ἀτυχῶν· терпя неудачу; κρείσσων лучше φίλος друг ἐγγὺς вблизи чем ἀδελφὸς брат μακρὰν вдали οἰκῶν. живущий.

Масоретский:
רֵֽעֲךָ֙ fellow ו and רעה fellow אָבִ֡יךָ father אַֽל־ not תַּעֲזֹ֗ב leave וּ and בֵ֥ית house אָחִ֗יךָ brother אַל־ not תָּ֭בֹוא come בְּ in יֹ֣ום day אֵידֶ֑ךָ calamity טֹ֥וב good שָׁכֵ֥ן inhabitant קָ֝רֹ֗וב near מֵ from אָ֥ח brother רָחֹֽוק׃ remote

Синодальный: 27:11 - Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое; и я буду иметь, что отвечать злословящему меня.
МБО27:11 - Будь мудрым, мой сын, и сердце мое порадуй; и я буду знать, что ответить попрекающему меня.

LXX Септуагинта: σοφὸς Мудрый γίνου, делайся, υἱέ, сын, ἵνα чтобы εὐφραίνηταί радовать μου моё - καρδία, сердце, καὶ и ἀπόστρεψον отврати ἀπὸ от σοῦ тебя ἐπονειδίστους постыдные λόγους. слова.

Масоретский:
חֲכַ֣ם be wise בְּ֭נִי son וְ and שַׂמַּ֣ח rejoice לִבִּ֑י heart וְ and אָשִׁ֖יבָה return חֹרְפִ֣י reproach דָבָֽר׃ word

Синодальный: 27:12 - Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперед и наказываются.
МБО27:12 - Разумный видит опасность и прячется, а простаки идут дальше и бывают наказаны.

LXX Септуагинта: πανοῦργος Способный κακῶν (от) бед ἐπερχομένων приходящих ἀπεκρύβη, скроется, ἄφρονες неразумные δὲ же ἐπελθόντες придя ζημίαν ущерб τείσουσιν. понесут.

Масоретский:
עָר֤וּם shrewd רָאָ֣ה see רָעָ֣ה evil נִסְתָּ֑ר hide פְּ֝תָאיִ֗ם young man עָבְר֥וּ pass נֶעֱנָֽשׁוּ׃ fine

Синодальный: 27:13 - Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог.
МБО27:13 - Забери одежду у поручившегося за незнакомца; удержи залог у ручавшегося за чужеземцев.

LXX Септуагинта: ἀφελοῦ Отними τὸ - ἱμάτιον одежду αὐτοῦ, его, παρῆλθεν нарушил он γάρ· ведь; ὑβριστὴς дерзок ὅστις тот который τὰ - ἀλλότρια чужое λυμαίνεται. губит.

Масоретский:
קַח־ take בִּ֭גְדֹו garment כִּי־ that עָ֣רַב stand bail זָ֑ר strange וּ and בְעַ֖ד distance נָכְרִיָּ֣ה foreign חַבְלֵֽהוּ׃ take a pledge

Синодальный: 27:14 - Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего.
МБО27:14 - Того, кто громогласно благословляет ближнего ранним утром, сочтут проклинающим.

LXX Септуагинта: ὃς Кто ἂν бы εὐλογῇ хвалил φίλον друга τὸ - πρωῒ рано утром μεγάλῃ громким τῇ - φωνῇ, голосом, καταρωμένου (от) проклинающего οὐδὲν ничем не διαφέρειν отличить δόξει. окажется.

Масоретский:
מְבָ֘רֵ֤ךְ bless רֵעֵ֨הוּ׀ fellow בְּ in קֹ֣ול sound גָּ֭דֹול great בַּ in the בֹּ֣קֶר morning הַשְׁכֵּ֑ים rise early קְ֝לָלָ֗ה curse תֵּחָ֥שֶׁב account לֹֽו׃ to

Синодальный: 27:15 - Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена — равны:
МБО27:15 - Несмолкающая капель в дождливый день и сварливая жена схожи друг с другом;

LXX Септуагинта: σταγόνες Капли (дождя) ἐκβάλλουσιν изгоняют ἄνθρωπον человека ἐν в ἡμέρᾳ день χειμερινῇ суровый ἐκ из τοῦ - οἴκου до́ма αὐτοῦ, своего, ὡσαύτως точно также καὶ и γυνὴ женщина λοίδορος хулитель ἐκ из τοῦ - ἰδίου собственного οἴκου. до́ма.

Масоретский:
דֶּ֣לֶף roof טֹ֭ורֵד drive away בְּ in יֹ֣ום day סַגְרִ֑יר heavy rain וְ and אֵ֥שֶׁת woman מדונים contention נִשְׁתָּוָֽה׃ be like

Синодальный: 27:16 - кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе.
МБО27:16 - пытаться сдержать ее - что сдерживать ветер или масло в правой руке зажать.

LXX Септуагинта: βορέας Северный σκληρὸς суровый ἄνεμος, ветер, ὀνόματι именем δὲ же ἐπιδέξιος правый καλεῖται. называется.

Масоретский:
צֹפְנֶ֥יהָ hide צָֽפַן־ hide ר֑וּחַ wind וְ and שֶׁ֖מֶן oil יְמִינֹ֣ו right-hand side יִקְרָֽא׃ encounter

Синодальный: 27:17 - Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.
МБО27:17 - Как железо острит железо, так острит человек человека.

LXX Септуагинта: σίδηρος Железо σίδηρον железо ὀξύνει, заостряет, ἀνὴρ муж δὲ же παροξύνει ободряет πρόσωπον лицо ἑταίρου. товарища.

Масоретский:
בַּרְזֶ֣ל iron בְּ in בַרְזֶ֣ל iron יָ֑חַד gathering וְ֝ and אִ֗ישׁ man יַ֣חַד gathering פְּנֵֽי־ face רֵעֵֽהוּ׃ fellow

Синодальный: 27:18 - Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее; и кто бережет господина своего, тот будет в чести.
МБО27:18 - Кто возделывает инжир, будет есть его ягоды, а кто заботится о своем господине, будет в чести.

LXX Септуагинта: ὃς Кто φυτεύει взращивает συκῆν, смоковницу, φάγεται будет есть τοὺς - καρποὺς плоды αὐτῆς· её; ὃς кто δὲ же φυλάσσει охраняет τὸν - ἑαυτοῦ своего κύριον, господина, τιμηθήσεται. будет почтён.

Масоретский:
נֹצֵ֣ר watch תְּ֭אֵנָה fig יֹאכַ֣ל eat פִּרְיָ֑הּ fruit וְ and שֹׁמֵ֖ר keep אֲדֹנָ֣יו lord יְכֻבָּֽד׃ be heavy

Синодальный: 27:19 - Как в воде лицо — к лицу, так сердце человека — к человеку.
МБО27:19 - Как вода отражает лицо, так сердце человека - человека.

LXX Септуагинта: ὥσπερ Как οὐχ не ὅμοια подобны πρόσωπα ли́ца προσώποις, лицам, οὕτως так οὐδὲ и не αἱ - καρδίαι сердца́ τῶν - ἀνθρώπων. человеков.

Масоретский:
כַּ֭ as the מַּיִם water הַ the פָּנִ֣ים face לַ to the פָּנִ֑ים face כֵּ֤ן thus לֵֽב־ heart הָ֝ the אָדָ֗ם human, mankind לָ to the אָדָֽם׃ human, mankind

Синодальный: 27:20 - Преисподняя и Аваддон — ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие. [Мерзость пред Господом дерзко поднимающий глаза, и неразумны невоздержанные языком.]
МБО27:20 - Мир мертвых и Погибель не знают сытости; ненасытны и человеческие глаза.

LXX Септуагинта: ᾅδης Ад καὶ и ἀπώλεια погибель οὐκ не ἐμπίμπλανται, пресыщаются, ὡσαύτως точно также καὶ и οἱ - ὀφθαλμοὶ глаза́ τῶν - ἀνθρώπων человеков ἄπληστοι. ненасытны.

Масоретский:
שְׁאֹ֣ול nether world ו and אבדה destruction לֹ֣א not תִשְׂבַּ֑עְנָה be sated וְ and עֵינֵ֥י eye הָ֝ the אָדָ֗ם human, mankind לֹ֣א not תִשְׂבַּֽעְנָה׃ be sated

Синодальный: 27:21 - Что плавильня — для серебра, горнило — для золота, то для человека уста, которые хвалят его. [Сердце беззаконника ищет зла, сердце же правое ищет знания.]
МБО27:21 - Тигель - для серебра, и для золота - горн плавильный, а человек испытывается похвалами.

LXX Септуагинта: δοκίμιον Испытание ἀργύρῳ серебру καὶ и χρυσῷ золоту πύρωσις, огонь, ἀνὴρ мужчина δὲ же δοκιμάζεται испытывается διὰ через στόματος уста ἐγκωμιαζόντων прославляющих αὐτόν. его.

Масоретский:
מַצְרֵ֣ף melting pot לַ֭ to the כֶּסֶף silver וְ and כ֣וּר furnace לַ to the זָּהָ֑ב gold וְ֝ and אִ֗ישׁ man לְ to פִ֣י mouth מַהֲלָלֹֽו׃ fame

Синодальный: 27:22 - Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его.
МБО27:22 - Глупца истолки хоть в ступе, истолки, как пестом пшеницу, - не отделится от него его глупость.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если μαστιγοῖς бичуешь ἄφρονα неразумного ἐν по μέσῳ среди συνεδρίου совета ἀτιμάζων, оскорбляя, οὐ нет μὴ не περιέλῃς достигнешь τὴν - ἀφροσύνην неразумия αὐτοῦ. его.

Масоретский:
אִ֥ם if תִּכְתֹּֽושׁ־ pound אֶת־ [object marker] הָ the אֱוִ֨יל׀ foolish בַּֽ in the מַּכְתֵּ֡שׁ grinder בְּ in תֹ֣וךְ midst הָ֭ the רִיפֹות [uncertain] בַּֽ in the עֱלִ֑י pestle לֹא־ not תָס֥וּר turn aside מֵ֝ from עָלָ֗יו upon אִוַּלְתֹּֽו׃ פ foolishness

Синодальный: 27:23 - Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах;
МБО27:23 - Точно знай, в каком виде твои отары, хорошо наблюдай за твоими стадами;

LXX Септуагинта: γνωστῶς Явно ἐπιγνώσῃ будешь знать ψυχὰς ду́ши ποιμνίου ста́да σου твоего καὶ и ἐπιστήσεις приставишь καρδίαν сердце σου твоё σαῖς (к) твоим ἀγέλαις· стадам;

Масоретский:
יָדֹ֣עַ know תֵּ֭דַע know פְּנֵ֣י face צֹאנֶ֑ךָ cattle שִׁ֥ית put לִ֝בְּךָ֗ heart לַ to עֲדָרִֽים׃ flock

Синодальный: 27:24 - потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род?
МБО27:24 - ведь богатство не вечно, и власть не на все поколения.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что οὐ не τὸν - αἰῶνα (на) век ἀνδρὶ мужу κράτος сила καὶ и ἰσχύς, могущество, οὐδὲ и не παραδίδωσιν передаётся ἐκ из γενεᾶς поколения εἰς в γενεάν. поколение.

Масоретский:
כִּ֤י that לֹ֣א not לְ to עֹולָ֣ם eternity חֹ֑סֶן store וְ and אִם־ if נֵ֝֗זֶר consecration לְ to דֹ֣ור generation and דור generation

Синодальный: 27:25 - Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы.
МБО27:25 - Когда сено вывозят и появляется новая поросль, и собирают траву со склонов горных,

LXX Септуагинта: ἐπιμελοῦ Заботься τῶν - ἐν в τῷ - πεδίῳ долине χλωρῶν зелёной καὶ и κερεῖς стриги πόαν траву καὶ и σύναγε собирай χόρτον траву ὀρεινόν, горную,

Масоретский:
גָּלָ֣ה uncover חָ֭צִיר grass וְ and נִרְאָה־ see דֶ֑שֶׁא young grass וְ֝ and נֶאֶסְפ֗וּ gather עִשְּׂבֹ֥ות herb הָרִֽים׃ mountain

Синодальный: 27:26 - Овцы — на одежду тебе, и козлы — на покупку поля.
МБО27:26 - тогда ягнята одеждой тебя снабдят, а козлы пойдут на покупку поля.

LXX Септуагинта: ἵνα чтобы ἔχῃς имел бы πρόβατα овец εἰς для ἱματισμόν· одежды; τίμα дорожи πεδίον, полем, ἵνα чтобы ὦσίν были σοι (у) тебя ἄρνες. бараны.

Масоретский:
כְּבָשִׂ֥ים young ram לִ to לְבוּשֶׁ֑ךָ clothing וּ and מְחִ֥יר price שָׂ֝דֶ֗ה open field עַתּוּדִֽים׃ ram

Синодальный: 27:27 - И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим.
МБО27:27 - У тебя будет вдоволь козьего молока, чтобы кормить себя и кормить семью и давать пропитание служанкам.

LXX Септуагинта: υἱέ, Сын, παρ᾿ от ἐμοῦ меня ἔχεις имеешь ῥήσεις речи ἰσχυρὰς твёрдые εἰς для τὴν - ζωήν жизни σου твоей καὶ и εἰς для τὴν - ζωὴν жизни σῶν твоих θεραπόντων. товарищей.

Масоретский:
וְ and דֵ֤י׀ sufficiency חֲלֵ֬ב milk עִזִּ֗ים goat לְֽ֭ to לַחְמְךָ bread לְ to לֶ֣חֶם bread בֵּיתֶ֑ךָ house וְ֝ and חַיִּ֗ים life לְ to נַעֲרֹותֶֽיךָ׃ girl

Открыть окно