Biblezoom Cloud / Притчи 25 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 25:1 - И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского.
МБО25:1 - [Другие мудрые изречения Соломона]
Вот еще изречения Соломона, собранные людьми Езекии, царя Иудеи:

LXX Септуагинта: Αὗται Это αἱ - παιδεῖαι учения Σαλωμῶντος Соломона αἱ - ἀδιάκριτοι, неотделимые, ἃς которые ἐξεγράψαντο записали себе οἱ - φίλοι друзья Εζεκιου Езекии τοῦ - βασιλέως царя τῆς - Ιουδαίας. Иудеи.

Масоретский:
גַּם־ even אֵ֭לֶּה these מִשְׁלֵ֣י proverb שְׁלֹמֹ֑ה Solomon אֲשֶׁ֥ר [relative] הֶ֝עְתִּ֗יקוּ advance אַנְשֵׁ֤י׀ man חִזְקִיָּ֬ה Hizkiah מֶֽלֶךְ־ king יְהוּדָֽה׃ Judah

Синодальный: 25:2 - Слава Божия — облекать тайною дело, а слава царей — исследывать дело.
МБО25:2 - Божья слава - окутывать дело тайной, слава царя - исследовать дело.

LXX Септуагинта: Δόξα Слава θεοῦ Бога κρύπτει утаивает λόγον, слово, δόξα слава δὲ же βασιλέως царя τιμᾷ оценивает πράγματα. дела́.

Масоретский:
כְּבֹ֣ד weight אֱ֭לֹהִים god(s) הַסְתֵּ֣ר hide דָּבָ֑ר word וּ and כְבֹ֥ד weight מְ֝לָכִ֗ים king חֲקֹ֣ר explore דָּבָֽר׃ word

Синодальный: 25:3 - Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей — неисследимо.
МБО25:3 - Как небеса высотой, и глубиной - земля, царское сердце непостижимо.

LXX Септуагинта: οὐρανὸς Небо ὑψηλός, высокое, γῆ земля δὲ же βαθεῖα, глубокая, καρδία сердце δὲ же βασιλέως царя ἀνεξέλεγκτος. не поддающееся проверке.

Масоретский:
שָׁמַ֣יִם heavens לָ֭ to the רוּם height וָ and אָ֣רֶץ earth לָ to the עֹ֑מֶק depth וְ and לֵ֥ב heart מְ֝לָכִ֗ים king אֵ֣ין [NEG] חֵֽקֶר׃ exploration

Синодальный: 25:4 - Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд:
МБО25:4 - Удали примесь из серебра, и у ювелира будет сырье для сосуда;

LXX Септуагинта: τύπτε Ударь ἀδόκιμον неочищенное ἀργύριον, серебро, καὶ и καθαρισθήσεται будет очищено καθαρὸν свободно от примесей ἅπαν· всё;

Масоретский:
הָגֹ֣ו expel סִיגִ֣ים lead oxide מִ from כָּ֑סֶף silver וַ and יֵּצֵ֖א go out לַ to the צֹּרֵ֣ף melt כֶּֽלִי׃ tool

Синодальный: 25:5 - удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою.
МБО25:5 - удали нечестивого от царя, и его престол утвердиться праведностью.

LXX Септуагинта: κτεῖνε убей ἀσεβεῖς нечестивых ἐκ от προσώπου лица βασιλέως, царя, καὶ и κατορθώσει выпрямится ἐν в δικαιοσύνῃ справедливости - θρόνος трон αὐτοῦ. его.

Масоретский:
הָגֹ֣ו expel רָ֭שָׁע guilty לִ to פְנֵי־ face מֶ֑לֶךְ king וְ and יִכֹּ֖ון be firm בַּ in the צֶּ֣דֶק justice כִּסְאֹֽו׃ seat

Синодальный: 25:6 - Не величайся пред лицем царя, и на месте великих не становись;
МБО25:6 - Не заносись перед царем и не занимай места между великими;

LXX Септуагинта: μὴ Не ἀλαζονεύου хвастайся ἐνώπιον перед βασιλέως царём μηδὲ и также ἐν на τόποις местах δυναστῶν сильных ὑφίστασο· (не) оставайся;

Масоретский:
אַל־ not תִּתְהַדַּ֥ר honour לִ to פְנֵי־ face מֶ֑לֶךְ king וּ and בִ in מְקֹ֥ום place גְּ֝דֹלִ֗ים great אַֽל־ not תַּעֲמֹֽד׃ stand

Синодальный: 25:7 - потому что лучше, когда скажут тебе: "пойди сюда повыше", нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои.
МБО25:7 - лучше пусть он тебе скажет: «Сюда поднимись», - чем унизит тебя перед знатным. То, что ты видел своими глазами,

LXX Септуагинта: κρεῖσσον лучше γάρ ведь σοι тебе τὸ - ῥηθῆναι быть сказанному ᾿Ανάβαινε Поднимись πρός ко με, мне, чем ταπεινῶσαί унизить σε тебя ἐν перед προσώπῳ лицом δυνάστου. сильного. Что εἶδον увидели οἱ - ὀφθαλμοί глаза́ σου, твои, λέγε. говори.

Масоретский:
כִּ֤י that טֹ֥וב good אֲמָר־ say לְךָ֗ to עֲֽלֵ֫ה ascend הֵ֥נָּה here מֵֽ֭ from הַשְׁפִּ֣ילְךָ be low לִ to פְנֵ֣י face נָדִ֑יב willing אֲשֶׁ֖ר [relative] רָא֣וּ see עֵינֶֽיךָ׃ eye

Синодальный: 25:8 - Не вступай поспешно в тяжбу: иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?
МБО25:8 - не спеши принести на суд. Что ты станешь делать в конце, если ближний твой тебя пристыдит?

LXX Септуагинта: μὴ Не πρόσπιπτε стремись εἰς к μάχην ссоре ταχέως, скоро, ἵνα чтобы μὴ не μεταμεληθῇς сожалел ты ἐπ᾿ о ἐσχάτων. конце. ἡνίκα Когда ἄν бы σε тебя ὀνειδίσῃ упрекал - σὸς твой φίλος, друг,

Масоретский:
אַל־ not תֵּצֵ֥א go out לָ to רִ֗ב contend מַ֫הֵ֥ר hasten פֶּ֣ן lest מַה־ what תַּ֭עֲשֶׂה make בְּ in אַחֲרִיתָ֑הּ end בְּ in הַכְלִ֖ים humiliate אֹתְךָ֣ [object marker] רֵעֶֽךָ׃ fellow

Синодальный: 25:9 - Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай,
МБО25:9 - Если ведешь с ближним тяжбу, не предавай чужого доверия,

LXX Септуагинта: ἀναχώρει отступи εἰς на τὰ - ὀπίσω, назад, μὴ не καταφρόνει, пренебрегай,

Масоретский:
רִֽ֭יבְךָ law-case רִ֣יב contend אֶת־ together with רֵעֶ֑ךָ fellow וְ and סֹ֖וד confidential talk אַחֵ֣ר other אַל־ not תְּגָֽל׃ uncover

Синодальный: 25:10 - дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. [Любовь и дружба освобождают: сбереги их для себя, чтобы не сделаться тебе достойным поношения; сохрани пути твои благоустроенными.]
МБО25:10 - иначе услышавший пристыдит тебя, и слава дурная от тебя не отстанет.

LXX Септуагинта: μή (да) не σε тебя ὀνειδίσῃ упрекал бы μὲν ведь - φίλος, друг, - δὲ ведь μάχη ссора σου твоя καὶ и - ἔχθρα вражда οὐκ не ἀπέσται, удалится, ἀλλ᾿ но ἔσται будет σοι тебе ἴση равна θανάτῳ. смерти.

Масоретский:
פֶּֽן־ lest יְחַסֶּדְךָ֥ insult שֹׁמֵ֑עַ hear וְ֝ and דִבָּתְךָ֗ evil report לֹ֣א not תָשֽׁוּב׃ return

Синодальный: 25:11 - Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное прилично.
МБО25:11 - Слово, сказанное уместно, подобно золотым яблокам в оправе из серебра.

LXX Септуагинта: μῆλον Яблоко χρυσοῦν золотое ἐν в ὁρμίσκῳ подвеске σαρδίου, сердолика, οὕτως так εἰπεῖν (чтобы) сказать λόγον. слово.

Масоретский:
תַּפּוּחֵ֣י apple-tree זָ֭הָב gold בְּ in מַשְׂכִּיֹּ֥ות figure כָּ֑סֶף silver דָּ֝בָ֗ר word דָּבֻ֥ר speak עַל־ upon אָפְנָֽיו׃ right time

Синодальный: 25:12 - Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха.
МБО25:12 - Что золотая серьга или из чистого золота украшение, то - упрек мудреца для уха внимательного.

LXX Септуагинта: εἰς В ἐνώτιον серьге χρυσοῦν золотой σάρδιον сердолик πολυτελὲς многоценный δέδεται, связан, λόγος слово σοφὸς премудрое εἰς в εὐήκοον послушное οὖς. ухо.

Масоретский:
נֶ֣זֶם nose-ring זָ֭הָב gold וַ and חֲלִי־ ornament כָ֑תֶם gold מֹוכִ֥יחַ reprove חָ֝כָ֗ם wise עַל־ upon אֹ֥זֶן ear שֹׁמָֽעַת׃ hear

Синодальный: 25:13 - Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его: он доставляет душе господина своего отраду.
МБО25:13 - Что холод снега в жатвенный зной, то верный посланник для того, кто его посылает; душу хозяина он бодрит.

LXX Септуагинта: ὥσπερ Как ἔξοδος выход χιόνος снега ἐν среди ἀμήτῳ жатвы κατὰ против καῦμα зноя ὠφελεῖ, приносит пользу, οὕτως так ἄγγελος вестник πιστὸς верный τοὺς - ἀποστείλαντας (для) пославших αὐτόν· его; ψυχὰς (для) душ γὰρ ведь τῶν - αὐτῷ ему χρωμένων соответствующих ὠφελεῖ. приносит пользу.

Масоретский:
כְּ as צִנַּת־ cold שֶׁ֨לֶג׀ snow בְּ in יֹ֬ום day קָצִ֗יר harvest צִ֣יר messenger נֶ֭אֱמָן be firm לְ to שֹׁלְחָ֑יו send וְ and נֶ֖פֶשׁ soul אֲדֹנָ֣יו lord יָשִֽׁיב׃ פ return

Синодальный: 25:14 - Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками.
МБО25:14 - Что облака и ветер без дождя, - тот, кто хвастается подарками, которых он не дарил.

LXX Септуагинта: ὥσπερ Как ἄνεμοι ветры καὶ и νέφη тучи καὶ и ὑετοὶ дожди ἐπιφανέστατοι, очевиднейшие, οὕτως так οἱ - καυχώμενοι хвалящиеся ἐπὶ о δόσει подарке ψευδεῖ. ложном.

Масоретский:
נְשִׂיאִ֣ים fog וְ֭ and רוּחַ wind וְ and גֶ֣שֶׁם rain אָ֑יִן [NEG] אִ֥ישׁ man מִ֝תְהַלֵּ֗ל praise בְּ in מַתַּת־ gift שָֽׁקֶר׃ lie

Синодальный: 25:15 - Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость.
МБО25:15 - Терпением можно убедить повелителя; и кроткий язык кость переламывает.

LXX Септуагинта: ἐν В μακροθυμίᾳ долготерпении εὐοδία хороший путь βασιλεῦσιν, царям, γλῶσσα язык δὲ же μαλακὴ мягкий συντρίβει ломает ὀστᾶ. кости.

Масоретский:
בְּ in אֹ֣רֶךְ length אַ֭פַּיִם nose יְפֻתֶּ֣ה seduce קָצִ֑ין chief וְ and לָשֹׁ֥ון tongue רַ֝כָּ֗ה tender תִּשְׁבָּר־ break גָּֽרֶם׃ bone

Синодальный: 25:16 - Нашел ты мед, — ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться им и не изблевать его.
МБО25:16 - Нашел мед - ешь, сколько потребно, иначе объешься, и тебя стошнит.

LXX Септуагинта: μέλι Мёд εὑρὼν найдя φάγε поешь τὸ - ἱκανόν, достаточно, μήποτε не чтобы πλησθεὶς наполненный ἐξεμέσῃς. (не) изблевал бы.

Масоретский:
דְּבַ֣שׁ honey מָ֭צָאתָ find אֱכֹ֣ל eat דַּיֶּ֑ךָּ sufficiency פֶּן־ lest תִּ֝שְׂבָּעֶ֗נּוּ be sated וַ and הֲקֵֽאתֹֽו׃ vomit

Синодальный: 25:17 - Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя.
МБО25:17 - Пореже ходи в дом друга - иначе, устав от тебя, он тебя возненавидит.

LXX Септуагинта: σπάνιον Редко εἴσαγε вводи σὸν твою πόδα ногу πρὸς к τὸν - σεαυτοῦ твоему φίλον, другу, μήποτε не чтобы πλησθείς преисполненный σου тобой μισήσῃ возненавидел бы σε. тебя.

Масоретский:
הֹקַ֣ר be precious רַ֭גְלְךָ foot מִ from בֵּ֣ית house רֵעֶ֑ךָ fellow פֶּן־ lest יִ֝שְׂבָּעֲךָ֗ be sated וּ and שְׂנֵאֶֽךָ׃ hate

Синодальный: 25:18 - Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего.
МБО25:18 - Что булава, меч, или острая стрела - человек, дающий ложное свидетельство против ближнего.

LXX Септуагинта: ῥόπαλον Дубинка καὶ и μάχαιρα меч καὶ и τόξευμα пущенная стрела ἀκιδωτόν, острая, οὕτως так καὶ и ἀνὴρ муж - καταμαρτυρῶν свидетельствующий против τοῦ - φίλου друга αὐτοῦ своего μαρτυρίαν свидетельство ψευδῆ. ложное.

Масоретский:
מֵפִ֣יץ [uncertain] וְ֭ and חֶרֶב dagger וְ and חֵ֣ץ arrow שָׁנ֑וּן sharpen אִ֥ישׁ man עֹנֶ֥ה answer בְ֝ in רֵעֵ֗הוּ fellow עֵ֣ד witness שָֽׁקֶר׃ lie

Синодальный: 25:19 - Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного [человека] в день бедствия.
МБО25:19 - Что зуб гнилой или хромая нога - надежда на вероломного в день беды.

LXX Септуагинта: ὀδοὺς Зуб κακοῦ злого καὶ и ποὺς нога παρανόμου противозаконного ὀλεῖται истребится ἐν в ἡμέρᾳ день κακῇ. злой.

Масоретский:
שֵׁ֣ן tooth רֹ֭עָה pasture וְ and רֶ֣גֶל foot מוּעָ֑דֶת shake מִבְטָ֥ח trust בֹּ֝וגֵ֗ד deal treacherously בְּ in יֹ֣ום day צָרָֽה׃ distress

Синодальный: 25:20 - Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. [Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека.]
МБО25:20 - Как тот, кто снимает одежду в холодный день, как уксус на соду, - так и поющий печальному сердцу песни.

LXX Септуагинта: ὥσπερ Как ὄξος уксус ἕλκει ране ἀσύμφορον, опасный, οὕτως так προσπεσὸν нападающая πάθος страсть ἐν в σώματι теле καρδίαν сердце λυπεῖ. беспокоит.

Масоретский:
מַ֥עֲדֶה stride בֶּ֨גֶד׀ garment בְּ in יֹ֣ום day קָ֭רָה cold חֹ֣מֶץ vinegar עַל־ upon נָ֑תֶר natron וְ and שָׁ֥ר sing בַּ֝ in the שִּׁרִ֗ים song עַ֣ל upon לֶב־ heart רָֽע׃ פ evil

Синодальный: 25:21 - Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою:
МБО25:21 - Если враг твой голоден - накорми его; если он хочет пить - напои водой.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если πεινᾷ голодает - ἐχθρός неприятель σου, твой, τρέφε накорми αὐτόν, его, ἐὰν если διψᾷ, жаждет, πότιζε напои αὐτόν· его;

Масоретский:
אִם־ if רָעֵ֣ב hungry שֹׂ֭נַאֲךָ hate הַאֲכִלֵ֣הוּ eat לָ֑חֶם bread וְ and אִם־ if צָ֝מֵ֗א thirsty הַשְׁקֵ֥הוּ give drink מָֽיִם׃ water

Синодальный: 25:22 - ибо, [делая сие,] ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе.
МБО25:22 - Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову, а тебя наградит Господь.

LXX Септуагинта: τοῦτο это γὰρ ведь ποιῶν делая ἄνθρακας угли πυρὸς огненные σωρεύσεις соберёшь ἐπὶ на τὴν - κεφαλὴν голову αὐτοῦ, его, - δὲ а κύριος Господь ἀνταποδώσει воздаст σοι тебе ἀγαθά. добро.

Масоретский:
כִּ֤י that גֶֽחָלִ֗ים charcoals אַ֭תָּה you חֹתֶ֣ה rake together עַל־ upon רֹאשֹׁ֑ו head וַֽ֝ and יהוָ֗ה YHWH יְשַׁלֶּם־ be complete לָֽךְ׃ to

Синодальный: 25:23 - Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица.
МБО25:23 - Северный ветер приносит дождь, а язык клеветника - гневные лица.

LXX Септуагинта: ἄνεμος Ветер βορέας северный ἐξεγείρει раздувает νέφη, тучи, πρόσωπον лицо δὲ же ἀναιδὲς бесстыжее γλῶσσαν язык ἐρεθίζει. разжигает.

Масоретский:
ר֣וּחַ wind צָ֭פֹון north תְּחֹ֣ולֵֽל have labour pain, to cry גָּ֑שֶׁם rain וּ and פָנִ֥ים face נִ֝זְעָמִ֗ים curse לְשֹׁ֣ון tongue סָֽתֶר׃ hiding place

Синодальный: 25:24 - Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме.
МБО25:24 - Лучше жить на крыше в углу, чем делить дом со сварливой женой.

LXX Септуагинта: κρεῖττον Лучше οἰκεῖν жить ἐπὶ на γωνίας углах δώματος крыши дома чем μετὰ вместе с γυναικὸς женой λοιδόρου поносящей ἐν в οἰκίᾳ доме κοινῇ. вместе.

Масоретский:
טֹ֗וב good שֶׁ֥בֶת sit עַל־ upon פִּנַּת־ corner גָּ֑ג roof מֵ from אֵ֥שֶׁת woman מדונים contention וּ and בֵ֥ית house חָֽבֶר׃ company

Синодальный: 25:25 - Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны.
МБО25:25 - Что холодная вода для измученной жаждой души - добрые вести из дальнего края.

LXX Септуагинта: ὥσπερ Как ὕδωρ вода ψυχρὸν холодная ψυχῇ душе́ διψώσῃ жаждущей προσηνές, приятна, οὕτως так ἀγγελία весть ἀγαθὴ добрая ἐκ из γῆς земли́ μακρόθεν. далёкой.

Масоретский:
מַ֣יִם water קָ֭רִים cool עַל־ upon נֶ֣פֶשׁ soul עֲיֵפָ֑ה faint וּ and שְׁמוּעָ֥ה report טֹ֝ובָ֗ה good מֵ from אֶ֥רֶץ earth מֶרְחָֽק׃ distance

Синодальный: 25:26 - Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым.
МБО25:26 - Как замутившийся ключ или родник оскверненный - праведник, уступающий нечестивым.

LXX Септуагинта: ὥσπερ Как εἴ если τις кто-либо πηγὴν источник φράσσοι заграждает καὶ и ὕδατος воду ἔξοδον устья λυμαίνοιτο, испортил бы, οὕτως то ἄκοσμον безобразно δίκαιον (чтобы) праведный πεπτωκέναι упал ἐνώπιον перед ἀσεβοῦς. нечестивым.

Масоретский:
מַעְיָ֣ן well נִ֭רְפָּשׂ foul וּ and מָקֹ֣ור well מָשְׁחָ֑ת destroy צַ֝דִּ֗יק just מָ֣ט totter לִ to פְנֵֽי־ face רָשָֽׁע׃ guilty

Синодальный: 25:27 - Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава.
МБО25:27 - Нехорошо есть слишком много меда и искать славы, уже находясь на вершине славы.

LXX Септуагинта: ἐσθίειν Есть μέλι мёд πολὺ много οὐ не καλόν, хорошо, τιμᾶν почитать δὲ же χρὴ должно λόγους изречения ἐνδόξους. славных.

Масоретский:
אָ֘כֹ֤ל eat דְּבַ֣שׁ honey הַרְבֹּ֣ות be many לֹא־ not טֹ֑וב good וְ and חֵ֖קֶר exploration כְּבֹדָ֣ם weight כָּבֹֽוד׃ weight

Синодальный: 25:28 - Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим.
МБО25:28 - Как город, чьи стены рухнули, так и человек, не владеющий собой.

LXX Септуагинта: ὥσπερ Как πόλις город τὰ - τείχη сте́ны καταβεβλημένη разрушены καὶ и ἀτείχιστος, неукреплены, οὕτως так ἀνὴρ муж ὃς который οὐ не μετὰ с βουλῆς советом τι что-нибудь πράσσει. делает.

Масоретский:
עִ֣יר town פְּ֭רוּצָה break אֵ֣ין [NEG] חֹומָ֑ה wall אִ֝֗ישׁ man אֲשֶׁ֤ר [relative] אֵ֖ין [NEG] מַעְצָ֣ר hindrance לְ to רוּחֹֽו׃ wind

Открыть окно