Biblezoom Cloud / Притчи 15 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 15:1 - [Гнев губит и разумных.] Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.
МБО15:1 - Кроткий ответ отвращает гнев, а резкое слово будит ярость.

LXX Септуагинта: ὀργὴ Гнев ἀπόλλυσιν губит καὶ и φρονίμους, разумных, ἀπόκρισις ответ δὲ же ὑποπίπτουσα утихающий ἀποστρέφει отворачивает θυμόν, ярость, λόγος слово δὲ же λυπηρὸς неприятное ἐγείρει возбуждает ὀργάς. гнев.

Масоретский:
מַֽעֲנֶה־ answer רַּ֭ךְ tender יָשִׁ֣יב return חֵמָ֑ה heat וּ and דְבַר־ word עֶ֝֗צֶב pain יַעֲלֶה־ ascend אָֽף׃ nose

Синодальный: 15:2 - Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость.
МБО15:2 - Язык мудрых восхваляет знание, а уста глупых изрыгают глупость.

LXX Септуагинта: γλῶσσα Язык σοφῶν мудрых καλὰ добро ἐπίσταται, знает, στόμα рот δὲ же ἀφρόνων неразумных ἀναγγελεῖ будет возвещать κακά. зло.

Масоретский:
לְשֹׁ֣ון tongue חֲ֭כָמִים wise תֵּיטִ֣יב be good דָּ֑עַת knowledge וּ and פִ֥י mouth כְ֝סִילִ֗ים insolent יַבִּ֥יעַ bubble אִוֶּֽלֶת׃ foolishness

Синодальный: 15:3 - На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых.
МБО15:3 - Глаза Господни смотрят повсюду; и за злыми следят они, и за добрыми.

LXX Септуагинта: ἐν На παντὶ всяком τόπῳ месте ὀφθαλμοὶ глаза́ κυρίου, Го́спода, σκοπεύουσιν наблюдают κακούς злых τε же καὶ и ἀγαθούς. добрых.

Масоретский:
בְּֽ in כָל־ whole מָ֭קֹום place עֵינֵ֣י eye יְהוָ֑ה YHWH צֹ֝פֹ֗ות look out רָעִ֥ים evil ו and טֹובִֽים׃ good

Синодальный: 15:4 - Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа.
МБО15:4 - Язык умиротворяющий - дерево жизни, а лживый язык сокрушает дух.

LXX Септуагинта: ἴασις Исцеление γλώσσης языка δένδρον дерево ζωῆς, жизни, - δὲ ведь συντηρῶν хранящий αὐτὴν его πλησθήσεται будет исполнен πνεύματος. Духа.

Масоретский:
מַרְפֵּ֣א calmness לָ֭שֹׁון tongue עֵ֣ץ tree חַיִּ֑ים life וְ and סֶ֥לֶף crookedness בָּ֝֗הּ in שֶׁ֣בֶר breaking בְּ in רֽוּחַ׃ wind

Синодальный: 15:5 - Глупый пренебрегает наставлением отца своего; а кто внимает обличениям, тот благоразумен. [В обилии правды великая сила, а нечестивые искоренятся из земли.]
МБО15:5 - Глупец презирает отцовский урок, а слушающий упреки благоразумен.

LXX Септуагинта: ἄφρων Неразумный μυκτηρίζει насмехается παιδείαν наставлению πατρός, отца, - δὲ но φυλάσσων соблюдающий ἐντολὰς заповеди πανουργότερος. способнее.

Масоретский:
אֱוִ֗יל foolish יִ֭נְאַץ contemn מוּסַ֣ר chastening אָבִ֑יו father וְ and שֹׁמֵ֖ר keep תֹּוכַ֣חַת rebuke יַעְרִֽם׃ be cunning

Синодальный: 15:6 - В доме праведника — обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого — расстройство.
МБО15:6 - В доме у праведных - большое богатство, а доход нечестивых приносит беду им.

LXX Септуагинта: ἐν В πλεοναζούσῃ изобилующей δικαιοσύνῃ правде ἰσχὺς силы πολλή, много, οἱ - δὲ а ἀσεβεῖς нечестивые ὁλόρριζοι целыми корнями ἐκ из γῆς земли ὀλοῦνται. истребятся. οἴκοις (В) домах δικαίων праведных ἰσχὺς силы πολλή, много, καρποὶ плоды δὲ же ἀσεβῶν нечестивых ἀπολοῦνται. будут уничтожены.

Масоретский:
בֵּ֣ית house צַ֭דִּיק just חֹ֣סֶן store רָ֑ב much וּ and בִ in תְבוּאַ֖ת yield רָשָׁ֣ע guilty נֶעְכָּֽרֶת׃ taboo

Синодальный: 15:7 - Уста мудрых распространяют знание, а сердце глупых не так.
МБО15:7 - Уста мудрых распространяют знание; сердца глупцов не таковы.

LXX Септуагинта: χείλη Губы σοφῶν мудрых δέδεται связаны αἰσθήσει, сообразительностью, καρδίαι сердца́ δὲ же ἀφρόνων неразумных οὐκ не ἀσφαλεῖς. надёжны.

Масоретский:
שִׂפְתֵ֣י lip חֲ֭כָמִים wise יְזָ֣רוּ scatter דָ֑עַת knowledge וְ and לֵ֖ב heart כְּסִילִ֣ים insolent לֹא־ not כֵֽן׃ correct

Синодальный: 15:8 - Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему.
МБО15:8 - Господь гнушается жертвой злодеев, а молитва праведных Ему угодна.

LXX Септуагинта: θυσίαι Жертвы ἀσεβῶν нечестивых βδέλυγμα мерзость κυρίῳ, Господу, εὐχαὶ обеты δὲ же κατευθυνόντων идущих прямо δεκταὶ благоприятны παρ᾿ перед αὐτῷ. Ним.

Масоретский:
זֶ֣בַח sacrifice רְ֭שָׁעִים guilty תֹּועֲבַ֣ת abomination יְהוָ֑ה YHWH וּ and תְפִלַּ֖ת prayer יְשָׁרִ֣ים right רְצֹונֹֽו׃ pleasure

Синодальный: 15:9 - Мерзость пред Господом — путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит.
МБО15:9 - Господь гнушается путем нечестивого, но любит того, кто идет за праведностью.

LXX Септуагинта: βδέλυγμα Мерзость κυρίῳ Господу ὁδοὶ пути ἀσεβοῦς, нечестивого, διώκοντας стремящихся δὲ же δικαιοσύνην (к) праведности ἀγαπᾷ. Он любит.

Масоретский:
תֹּועֲבַ֣ת abomination יְ֭הוָה YHWH דֶּ֣רֶךְ way רָשָׁ֑ע guilty וּ and מְרַדֵּ֖ף pursue צְדָקָ֣ה justice יֶאֱהָֽב׃ love

Синодальный: 15:10 - Злое наказание — уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет.
МБО15:10 - Оставляющего путь ждет жестокий урок; ненавидящий упрек погибнет.

LXX Септуагинта: παιδεία Воспитание ἀκάκου простодушного γνωρίζεται познаётся ὑπὸ от τῶν - παριόντων, прощающих, οἱ - δὲ но μισοῦντες ненавидящие ἐλέγχους обличения τελευτῶσιν оканчивают αἰσχρῶς. позорно.

Масоретский:
מוּסָ֣ר chastening רָ֭ע evil לְ to עֹזֵ֣ב leave אֹ֑רַח path שֹׂונֵ֖א hate תֹוכַ֣חַת rebuke יָמֽוּת׃ die

Синодальный: 15:11 - Преисподняя и Аваддон [открыты] пред Господом, тем более сердца сынов человеческих.
МБО15:11 - Мир мертвых и Погибель открыты пред Господом; сколь же больше - людские сердца!

LXX Септуагинта: ᾅδης Ад καὶ и ἀπώλεια погибель φανερὰ открыты παρὰ у τῷ - κυρίῳ, Господа, πῶς каким образом οὐχὶ разве не καὶ также и αἱ - καρδίαι сердца́ τῶν - ἀνθρώπων; человеков?

Масоретский:
שְׁאֹ֣ול nether world וַ֭ and אֲבַדֹּון destruction נֶ֣גֶד counterpart יְהוָ֑ה YHWH אַ֝֗ף even כִּֽי־ that לִבֹּ֥ות heart בְּֽנֵי־ son אָדָֽם׃ human, mankind

Синодальный: 15:12 - Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет.
МБО15:12 - Глумливый не любит, когда его упрекают, не станет он с мудрым советоваться.

LXX Септуагинта: οὐκ Не ἀγαπήσει возлюбит ἀπαίδευτος невоспитанный τοὺς - ἐλέγχοντας обличающих αὐτόν, его, μετὰ среди δὲ же σοφῶν мудрых οὐχ не ὁμιλήσει. будет пребывать.

Масоретский:
לֹ֣א not יֶאֱהַב־ love לֵ֭ץ scorner הֹוכֵ֣חַֽ reprove לֹ֑ו to אֶל־ to חֲ֝כָמִ֗ים wise לֹ֣א not יֵלֵֽךְ׃ walk

Синодальный: 15:13 - Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает.
МБО15:13 - При счастливом сердце лицо сияет, а сердечная скорбь сокрушает дух.

LXX Септуагинта: καρδίας Се́рдца εὐφραινομένης веселящегося πρόσωπον лицо θάλλει, расцветает, ἐν в δὲ ведь λύπαις печали οὔσης находящееся σκυθρωπάζει. становится мрачно.

Масоретский:
לֵ֣ב heart שָׂ֭מֵחַ joyful יֵיטִ֣ב be good פָּנִ֑ים face וּ and בְ in עַצְּבַת־ pain לֵ֝ב heart ר֣וּחַ wind נְכֵאָֽה׃ smitten

Синодальный: 15:14 - Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью.
МБО15:14 - Разум рассудительных ищет знания, а уста глупцов питаются глупостью.

LXX Септуагинта: καρδία Сердце ὀρθὴ верное ζητεῖ ищет αἴσθησιν, сообразительность, στόμα рот δὲ же ἀπαιδεύτων невоспитанных γνώσεται познает κακά. бедствие.

Масоретский:
לֵ֣ב heart נָ֭בֹון understand יְבַקֶּשׁ־ seek דָּ֑עַת knowledge ו and פני mouth כְ֝סִילִ֗ים insolent יִרְעֶ֥ה pasture אִוֶּֽלֶת׃ foolishness

Синодальный: 15:15 - Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир.
МБО15:15 - Все дни удрученных - скорбь, а у веселого сердца - вечный пир.

LXX Септуагинта: πάντα Всё τὸν - χρόνον время οἱ - ὀφθαλμοὶ глаза́ τῶν - κακῶν злых προσδέχονται принимают κακά, зло, οἱ - δὲ а ἀγαθοὶ добрые ἡσυχάζουσιν остаются спокойными διὰ во παντός. всякое время.

Масоретский:
כָּל־ whole יְמֵ֣י day עָנִ֣י humble רָעִ֑ים evil וְ and טֹֽוב־ good לֵ֝֗ב heart מִשְׁתֶּ֥ה drinking תָמִֽיד׃ continuity

Синодальный: 15:16 - Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога.
МБО15:16 - Лучше немного, но со страхом перед Господом, чем большое богатство и с ним - тревога.

LXX Септуагинта: κρείσσων Лучше μικρὰ малая μερὶς доля μετὰ в φόβου страхе κυρίου Го́спода нежели θησαυροὶ сокровища μεγάλοι великие μετὰ в ἀφοβίας. бесстрашии.

Масоретский:
טֹוב־ good מְ֭עַט little בְּ in יִרְאַ֣ת fear יְהוָ֑ה YHWH מֵ from אֹוצָ֥ר supply רָ֝֗ב much וּ and מְה֥וּמָה discomfiture בֹֽו׃ in

Синодальный: 15:17 - Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть.
МБО15:17 - Лучше блюдо из овощей там, где любовь, чем из откормленного теленка, где ненависть.

LXX Септуагинта: κρείσσων Лучше ξενισμὸς угощение λαχάνων зелени πρὸς к φιλίαν дружбе καὶ и χάριν благотворительности нежели παράθεσις предложение μόσχων тельцов μετὰ с ἔχθρας. враждой.

Масоретский:
טֹ֤וב good אֲרֻחַ֣ת sustenance יָ֭רָק greens וְ and אַהֲבָה־ love שָׁ֑ם there מִ from שֹּׁ֥ור bullock אָ֝ב֗וּס fatten וְ and שִׂנְאָה־ hatred בֹֽו׃ in

Синодальный: 15:18 - Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю.
МБО15:18 - Тот, кто гневлив, возбуждает раздор, а терпеливый угашает распрю.

LXX Септуагинта: ἀνὴρ Муж θυμώδης вспыльчивый παρασκευάζει устраивает μάχας, ссоры, μακρόθυμος терпеливый δὲ же καὶ и τὴν - μέλλουσαν намеревающуюся καταπραύνει. успокаивает.

Масоретский:
אִ֣ישׁ man חֵ֭מָה heat יְגָרֶ֣ה stir מָדֹ֑ון contention וְ and אֶ֥רֶך long אַ֝פַּ֗יִם nose יַשְׁקִ֥יט be at peace רִֽיב׃ law-case

Синодальный: 15:19 - Путь ленивого — как терновый плетень, а путь праведных — гладкий.
МБО15:19 - Путь лентяя колючкой зарос, а дорога праведных - гладкая.

LXX Септуагинта: ὁδοὶ Пути ἀεργῶν ленивых ἐστρωμέναι устланы ἀκάνθαις, терновниками, αἱ - δὲ а τῶν - ἀνδρείων мужественных τετριμμέναι. протоптаны.

Масоретский:
דֶּ֣רֶךְ way עָ֭צֵל sluggish כִּ as מְשֻׂ֣כַת hedge חָ֑דֶק nightshade וְ and אֹ֖רַח path יְשָׁרִ֣ים right סְלֻלָֽה׃ build

Синодальный: 15:20 - Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою.
МБО15:20 - Мудрый сын радует отца, а глупец презирает мать.

LXX Септуагинта: υἱὸς Сын σοφὸς мудрый εὐφραίνει радует πατέρα, отца, υἱὸς сын δὲ же ἄφρων неразумный μυκτηρίζει издевается μητέρα (над) матерью αὐτοῦ. своей.

Масоретский:
בֵּ֣ן son חָ֭כָם wise יְשַׂמַּח־ rejoice אָ֑ב father וּ and כְסִ֥יל insolent אָ֝דָ֗ם human, mankind בֹּוזֶ֥ה despise אִמֹּֽו׃ mother

Синодальный: 15:21 - Глупость — радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою.
МБО15:21 - Глупость - радость для скудоумных, а разумный идет прямым путем.

LXX Септуагинта: ἀνοήτου Безрассудного τρίβοι пути ἐνδεεῖς лишены φρενῶν, ума, ἀνὴρ муж δὲ же φρόνιμος рассудительный κατευθύνων прямо πορεύεται. идёт.

Масоретский:
אִ֭וֶּלֶת foolishness שִׂמְחָ֣ה joy לַ to חֲסַר־ lacking לֵ֑ב heart וְ and אִ֥ישׁ man תְּ֝בוּנָ֗ה understanding יְיַשֶּׁר־ be right לָֽכֶת׃ walk

Синодальный: 15:22 - Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся.
МБО15:22 - Без совета рушатся замыслы, а при многих советчиках они состоятся.

LXX Септуагинта: ὑπερτίθενται Откладывают λογισμοὺς рассуждения οἱ - μὴ не τιμῶντες почитающие συνέδρια, заседательного совета, ἐν при δὲ ведь καρδίαις сердцах βουλευομένων совещающихся μένει пребывает βουλή. совет.

Масоретский:
הָפֵ֣ר break מַ֭חֲשָׁבֹות thought בְּ in אֵ֣ין [NEG] סֹ֑וד confidential talk וּ and בְ in רֹ֖ב multitude יֹועֲצִ֣ים advise תָּקֽוּם׃ arise

Синодальный: 15:23 - Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!
МБО15:23 - К месту ответить - радость для всякого, и как замечательно слово ко времени!

LXX Септуагинта: οὐ (И) нет μὴ не ὑπακούσῃ послушался - κακὸς нерадивый αὐτῇ ему (совету) οὐδὲ и нет μὴ не εἴπῃ скажет καίριόν своевременно τι что καὶ также καλὸν добро τῷ - κοινῷ. обществу.

Масоретский:
שִׂמְחָ֣ה joy לָ֭ to the אִישׁ man בְּ in מַעֲנֵה־ answer פִ֑יו mouth וְ and דָבָ֖ר word בְּ in עִתֹּ֣ו time מַה־ what טֹּֽוב׃ good

Синодальный: 15:24 - Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу.
МБО15:24 - Путь жизни ведет рассудительных вверх, чтобы спасти их от мира мертвых внизу.

LXX Септуагинта: ὁδοὶ Пути ζωῆς жизни διανοήματα размышления συνετοῦ, разумного, ἵνα чтобы ἐκκλίνας уклонившись ἐκ из τοῦ - ᾅδου ада σωθῇ. был бы спасён.

Масоретский:
אֹ֣רַח path חַ֭יִּים life לְ to מַ֣עְלָה top לְ to מַשְׂכִּ֑יל prosper לְמַ֥עַן because of ס֝֗וּר turn aside מִ from שְּׁאֹ֥ול nether world מָֽטָּה׃ low place

Синодальный: 15:25 - Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит.
МБО15:25 - Господь разрушает дома гордецов, но хранит границы владений вдов.

LXX Септуагинта: οἴκους Дома́ ὑβριστῶν буйных κατασπᾷ расстраивает κύριος, Господь, ἐστήρισεν утвердил δὲ же ὅριον предел χήρας. вдовы́.

Масоретский:
בֵּ֣ית house גֵּ֭אִים haughty יִסַּ֥ח׀ tear יְהוָ֑ה YHWH וְ֝ and יַצֵּ֗ב stand גְּב֣וּל boundary אַלְמָנָֽה׃ widow

Синодальный: 15:26 - Мерзость пред Господом — помышления злых, слова же непорочных угодны Ему.
МБО15:26 - Господь гнушается мыслями злых, а слова добрых для Него чисты.

LXX Септуагинта: βδέλυγμα Мерзость κυρίῳ Господу λογισμὸς размышление ἄδικος, незаконное, ἁγνῶν непорочных δὲ же ῥήσεις речи σεμναί. важны.

Масоретский:
תֹּועֲבַ֣ת abomination יְ֭הוָה YHWH מַחְשְׁבֹ֣ות thought רָ֑ע evil וּ֝ and טְהֹרִ֗ים pure אִמְרֵי־ word נֹֽעַם׃ kindness

Синодальный: 15:27 - Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить.
МБО15:27 - Жадный до нечестной наживы наведет на свою семью беду, а ненавидящий взятки будет жить.

LXX Септуагинта: ἐξόλλυσιν Губит ἑαυτὸν самого себя - δωρολήμπτης, взяточник, - δὲ но μισῶν ненавидящий δώρων даров λήμψεις получения σῴζεται. спасается.

Масоретский:
עֹכֵ֣ר taboo בֵּ֭יתֹו house בֹּוצֵ֣עַ cut off בָּ֑צַע profit וְ and שֹׂונֵ֖א hate מַתָּנֹ֣ת present יִחְיֶֽה׃ be alive

Синодальный: 15:28 - Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. [Приятны пред Господом пути праведных; чрез них и враги делаются друзьями.]
МБО15:28 - Разум праведного взвешивает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло.

LXX Септуагинта: καρδίαι Сердца́ δικαίων праведных μελετῶσιν упражняются πίστεις, (в) вере, στόμα рот δὲ же ἀσεβῶν нечестивых ἀποκρίνεται отвечает κακά. злое.

Масоретский:
לֵ֣ב heart צַ֭דִּיק just יֶהְגֶּ֣ה mutter לַ to עֲנֹ֑ות answer וּ and פִ֥י mouth רְ֝שָׁעִ֗ים guilty יַבִּ֥יעַ bubble רָעֹֽות׃ evil

Синодальный: 15:29 - Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит.
МБО15:29 - Господь далек от злодеев, а молитвы праведных слушает.

LXX Септуагинта: μακρὰν Далеко ἀπέχει отстоит - θεὸς Бог ἀπὸ от ἀσεβῶν, нечестивых, εὐχαῖς молитвы δὲ же δικαίων праведных ἐπακούει. слышит.

Масоретский:
רָחֹ֣וק remote יְ֭הוָה YHWH מֵ from רְשָׁעִ֑ים guilty וּ and תְפִלַּ֖ת prayer צַדִּיקִ֣ים just יִשְׁמָֽע׃ hear

Синодальный: 15:30 - Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости.
МБО15:30 - Радостный взгляд веселит сердце, и добрые вести - здоровье телу.

LXX Септуагинта: θεωρῶν Созерцая ὀφθαλμὸς глаз καλὰ чистое εὐφραίνει радует καρδίαν, сердце, φήμη речь δὲ же ἀγαθὴ добрая πιαίνει утучняет ὀστᾶ. кости.

Масоретский:
מְֽאֹור־ lamp עֵ֭ינַיִם eye יְשַׂמַּֽח־ rejoice לֵ֑ב heart שְׁמוּעָ֥ה report טֹ֝ובָ֗ה good תְּדַשֶּׁן־ grow fat עָֽצֶם׃ bone

Синодальный: 15:31 - Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми.
МБО15:31 - Слушающий благотворный упрек будет как дома среди мудрецов.

LXX Септуагинта:

Масоретский:
אֹ֗זֶן ear שֹׁ֖מַעַת hear תֹּוכַ֣חַת rebuke חַיִּ֑ים life בְּ in קֶ֖רֶב interior חֲכָמִ֣ים wise תָּלִֽין׃ lodge

Синодальный: 15:32 - Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает разум.
МБО15:32 - Пренебрегающий наставлением презирает себя самого, а внимающий упреку обретет рассудительность.

LXX Септуагинта: ὃς Кто ἀπωθεῖται отвергает παιδείαν, наставление, μισεῖ ненавидит ἑαυτόν· самого себя; - δὲ но τηρῶν сберегающий ἐλέγχους обличения ἀγαπᾷ любит ψυχὴν душу αὐτοῦ. свою.

Масоретский:
פֹּורֵ֣עַ let loose מ֖וּסָר chastening מֹואֵ֣ס retract נַפְשֹׁ֑ו soul וְ and שֹׁומֵ֥עַ hear תֹּ֝וכַ֗חַת rebuke קֹ֣ונֶה buy לֵּֽב׃ heart

Синодальный: 15:33 - Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.
МБО15:33 - Страх перед Господом учит мудрости, и смирение предваряет славу.

LXX Септуагинта: φόβος Страх θεοῦ Бога παιδεία обучение καὶ и σοφία, мудрость, καὶ и ἀρχὴ прежде δόξης славы ἀποκριθήσεται будет выбран αὐτῇ. ей.

Масоретский:
יִרְאַ֣ת fear יְ֭הוָה YHWH מוּסַ֣ר chastening חָכְמָ֑ה wisdom וְ and לִ to פְנֵ֖י face כָבֹ֣וד weight עֲנָוָֽה׃ humility

Открыть окно