Biblezoom Cloud / Исход 21 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 21:1 - И вот законы, которые ты объявишь им:
МБО21:1 - Вот законы, которые ты должен им дать:

LXX Септуагинта: Καὶ И ταῦτα эти τὰ - δικαιώματα, предписания, которые παραθήσεις предложишь ἐνώπιον перед αὐτῶν. ними.

Масоретский:
וְ and אֵ֨לֶּה֙ these הַ the מִּשְׁפָּטִ֔ים justice אֲשֶׁ֥ר [relative] תָּשִׂ֖ים put לִ to פְנֵיהֶֽם׃ face

Синодальный: 21:2 - если купишь раба Еврея, пусть он работает [тебе] шесть лет, а в седьмой [год] пусть выйдет на волю даром;
МБО21:2 - - Если купишь раба-еврея, и он прослужит у тебя шесть лет, то на седьмой год он должен стать свободным без выкупа.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если κτήσῃ приобрёл παῖδα раба Εβραῖον, еврея, ἓξ шесть ἔτη лет δουλεύσει будет служить σοι· тебе; τῷ - δὲ а ἑβδόμῳ (в) седьмой ἔτει год ἀπελεύσεται пойдёт ἐλεύθερος свободный δωρεάν. даром.

Масоретский:
כִּ֤י that תִקְנֶה֙ buy עֶ֣בֶד servant עִבְרִ֔י Hebrew שֵׁ֥שׁ six שָׁנִ֖ים year יַעֲבֹ֑ד work, serve וּ and בַ֨ in the שְּׁבִעִ֔ת seventh יֵצֵ֥א go out לַֽ to the חָפְשִׁ֖י released חִנָּֽם׃ in vain

Синодальный: 21:3 - если он пришел один, пусть один и выйдет; а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его;
МБО21:3 - Если он пришел один, пусть один и освободится, а если пришел с женой, пусть вместе с ним станет свободной и она.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если αὐτὸς он μόνος один εἰσέλθῃ, войдёт, καὶ и μόνος один ἐξελεύσεται· выйдет; ἐὰν если δὲ же γυνὴ жена συνεισέλθῃ вошла μετ᾿ с αὐτοῦ, ним, ἐξελεύσεται выйдет καὶ и - γυνὴ жена μετ᾿ с αὐτοῦ. ним.

Масоретский:
אִם־ if בְּ in גַפֹּ֥ו body יָבֹ֖א come בְּ in גַפֹּ֣ו body יֵצֵ֑א go out אִם־ if בַּ֤עַל lord, baal אִשָּׁה֙ woman ה֔וּא he וְ and יָצְאָ֥ה go out אִשְׁתֹּ֖ו woman עִמֹּֽו׃ with

Синодальный: 21:4 - если же господин его дал ему жену и она родила ему сынов, или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один;
МБО21:4 - Если господин даст ему жену и она родит ему сыновей или дочерей, то женщина и дети будут принадлежать господину, а свободным станет только он сам.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же - κύριος господин δῷ даст αὐτῷ ему γυναῖκα, жену, καὶ и τέκῃ родит αὐτῷ ему υἱοὺς сыновей или θυγατέρας, дочерей, - γυνὴ жена καὶ и τὰ - παιδία дети ἔσται будут τῷ - κυρίῳ господину αὐτοῦ, его, αὐτὸς он δὲ же μόνος один ἐξελεύσεται. выйдет.

Масоретский:
אִם־ if אֲדֹנָיו֙ lord יִתֶּן־ give לֹ֣ו to אִשָּׁ֔ה woman וְ and יָלְדָה־ bear לֹ֥ו to בָנִ֖ים son אֹ֣ו or בָנֹ֑ות daughter הָ the אִשָּׁ֣ה woman וִ and ילָדֶ֗יהָ boy תִּהְיֶה֙ be לַֽ to אדֹנֶ֔יהָ lord וְ and ה֖וּא he יֵצֵ֥א go out בְ in גַפֹּֽו׃ body

Синодальный: 21:5 - но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, —
МБО21:5 - Но если раб скажет: «Я люблю своего господина и жену с детьми. Я не хочу становиться свободным», -

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἴπῃ скажет - παῖς раб: ᾿Ηγάπηκα Возлюбил τὸν - κύριόν господина μου моего καὶ и τὴν - γυναῖκα жену καὶ и τὰ - παιδία, детей, οὐκ не ἀποτρέχω ухожу ἐλεύθερος· свободный;

Масоретский:
וְ and אִם־ if אָמֹ֤ר say יֹאמַר֙ say הָ the עֶ֔בֶד servant אָהַ֨בְתִּי֙ love אֶת־ [object marker] אֲדֹנִ֔י lord אֶת־ [object marker] אִשְׁתִּ֖י woman וְ and אֶת־ [object marker] בָּנָ֑י son לֹ֥א not אֵצֵ֖א go out חָפְשִֽׁי׃ released

Синодальный: 21:6 - то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери, или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно.
МБО21:6 - пусть господин приведет его к судьям, подведет к двери или дверному косяку проколет ему ухо шилом. После этого он останется его рабом на всю жизнь.

LXX Септуагинта: προσάξει (да) приведёт αὐτὸν его - κύριος господин αὐτοῦ его πρὸς к τὸ - κριτήριον суду τοῦ - θεοῦ Бога καὶ и τότε тогда προσάξει (да) приведёт αὐτὸν его ἐπὶ к τὴν - θύραν двери́ ἐπὶ у τὸν - σταθμόν, жилья, καὶ и τρυπήσει (да) проколет αὐτοῦ его - κύριος господин τὸ - οὖς ухо τῷ - ὀπητίῳ, шилом, καὶ и δουλεύσει будет служить αὐτῷ ему εἰς во τὸν - αἰῶνα. век.

Масоретский:
וְ and הִגִּישֹׁ֤ו approach אֲדֹנָיו֙ lord אֶל־ to הָ֣ the אֱלֹהִ֔ים god(s) וְ and הִגִּישֹׁו֙ approach אֶל־ to הַ the דֶּ֔לֶת door אֹ֖ו or אֶל־ to הַ the מְּזוּזָ֑ה door-post וְ and רָצַ֨ע pierce אֲדֹנָ֤יו lord אֶת־ [object marker] אָזְנֹו֙ ear בַּ in the מַּרְצֵ֔עַ awl וַ and עֲבָדֹ֖ו work, serve לְ to עֹלָֽם׃ ס eternity

Синодальный: 21:7 - Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы;
МБО21:7 - Если человек продаст дочь в рабство, она не должна освобождаться из рабства, как рабы-мужчины.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δέ же τις кто-либо ἀποδῶται продаст τὴν - ἑαυτοῦ свою θυγατέρα дочь οἰκέτιν, рабыней, οὐκ не ἀπελεύσεται отойдёт ὥσπερ как ἀποτρέχουσιν отходят αἱ - δοῦλαι. рабы.

Масоретский:
וְ and כִֽי־ that יִמְכֹּ֥ר sell אִ֛ישׁ man אֶת־ [object marker] בִּתֹּ֖ו daughter לְ to אָמָ֑ה handmaid לֹ֥א not תֵצֵ֖א go out כְּ as צֵ֥את go out הָ the עֲבָדִֽים׃ servant

Синодальный: 21:8 - если она не угодна господину своему и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее; а чужому народу продать ее [господин] не властен, когда сам пренебрег ее;
МБО21:8 - Если она не угодит господину, который выбрал ее себе, он должен позволить выкупить ее. Он не имеет права продавать ее чужеземцам, потому что обошелся с ней нечестно.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если μὴ не εὐαρεστήσῃ угодит τῷ - κυρίῳ господину αὐτῆς её ἣν которую αὑτῷ ему καθωμολογήσατο, обещал взять женой, ἀπολυτρώσει освободит αὐτήν· её; ἔθνει народу δὲ же ἀλλοτρίῳ чужому οὐ не κύριός господин ἐστιν он есть πωλεῖν продать αὐτήν, её, ὅτι потому что ἠθέτησεν отверг ἐν в αὐτῇ. ней.

Масоретский:
אִם־ if רָעָ֞ה be evil בְּ in עֵינֵ֧י eye אֲדֹנֶ֛יהָ lord אֲשֶׁר־ [relative] לא to יְעָדָ֖הּ appoint וְ and הֶפְדָּ֑הּ buy off לְ to עַ֥ם people נָכְרִ֛י foreign לֹא־ not יִמְשֹׁ֥ל rule לְ to מָכְרָ֖הּ sell בְּ in בִגְדֹו־ deal treacherously בָֽהּ׃ in

Синодальный: 21:9 - если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей;
МБО21:9 - Выбрав ее для сына, пусть даст ей права дочери.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же τῷ - υἱῷ сыну καθομολογήσηται обещал взять женой αὐτήν, её, κατὰ по τὸ - δικαίωμα предписанию τῶν - θυγατέρων дочерей ποιήσει (да) сделает αὐτῇ. ей.

Масоретский:
וְ and אִם־ if לִ to בְנֹ֖ו son יִֽיעָדֶ֑נָּה appoint כְּ as מִשְׁפַּ֥ט justice הַ the בָּנֹ֖ות daughter יַעֲשֶׂה־ make לָּֽהּ׃ to

Синодальный: 21:10 - если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития;
МБО21:10 - Если он женится на другой, пусть не лишает первую жену еды, одежды и супружеских прав.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же ἄλλην другую λάβῃ возьмёт ἑαυτῷ, себе, τὰ - δέοντα надлежащее καὶ и τὸν - ἱματισμὸν одежду καὶ и τὴν - ὁμιλίαν общение αὐτῆς её οὐκ не ἀποστερήσει. (да) лишит.

Масоретский:
אִם־ if אַחֶ֖רֶת other יִֽקַּֽח־ take לֹ֑ו to שְׁאֵרָ֛הּ body כְּסוּתָ֥הּ covering וְ and עֹנָתָ֖הּ intercourse לֹ֥א not יִגְרָֽע׃ clip

Синодальный: 21:11 - а если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром, без выкупа.
МБО21:11 - Если он не даст ей все это, то она может стать свободной без выкупа.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же τὰ - τρία трёх ταῦτα этих μὴ не ποιήσῃ сделает αὐτῇ, ей, ἐξελεύσεται (да) выйдет δωρεὰν даром ἄνευ без ἀργυρίου. серебра.

Масоретский:
וְ and אִם־ if שְׁלָ֨שׁ־ three אֵ֔לֶּה these לֹ֥א not יַעֲשֶׂ֖ה make לָ֑הּ to וְ and יָצְאָ֥ה go out חִנָּ֖ם in vain אֵ֥ין [NEG] כָּֽסֶף׃ ס silver

Синодальный: 21:12 - Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти;
МБО21:12 - - Любой, кто ударит человека и убьет его, будет предан смерти.

LXX Септуагинта: ᾿Εὰν Если δὲ же πατάξῃ ударит τίς кто-либо τινα, кого-либо, καὶ и ἀποθάνῃ, умрёт, θανάτῳ смертью θανατούσθω· (да) умрёт;

Масоретский:
מַכֵּ֥ה strike אִ֛ישׁ man וָ and מֵ֖ת die מֹ֥ות die יוּמָֽת׃ die

Синодальный: 21:13 - но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то Я назначу у тебя место, куда убежать [убийце];
МБО21:13 - Если он сделает это неумышленно, если допустит этому случиться Бог, пусть убийца убежит, куда Я укажу.

LXX Септуагинта: - δὲ а οὐχ не ἑκών, умышленно, ἀλλὰ но - θεὸς Бог παρέδωκεν предал εἰς в τὰς - χεῖρας ру́ки αὐτοῦ, его, δώσω Я дам σοι тебе τόπον, место, οὗ куда φεύξεται убежит ἐκεῖ туда - φονεύσας. убивший.

Масоретский:
וַ and אֲשֶׁר֙ [relative] לֹ֣א not צָדָ֔ה be after וְ and הָ the אֱלֹהִ֖ים god(s) אִנָּ֣ה occur לְ to יָדֹ֑ו hand וְ and שַׂמְתִּ֤י put לְךָ֙ to מָקֹ֔ום place אֲשֶׁ֥ר [relative] יָנ֖וּס flee שָֽׁמָּה׃ ס there

Синодальный: 21:14 - а если кто с намерением умертвит ближнего коварно [и прибежит к жертвеннику], то и от жертвенника Моего бери его на смерть.
МБО21:14 - Но если человек затаит зло и убьет другого человека намеренно, заберите его от Моего жертвенника и предайте смерти.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δέ же τις кто-либо ἐπιθῆται попытается τῷ - πλησίον ближнего ἀποκτεῖναι убить αὐτὸν его δόλῳ хитростью καὶ и καταφύγῃ, убежит, ἀπὸ от τοῦ - θυσιαστηρίου жертвенника μου Моего λήμψῃ возьмёшь αὐτὸν его θανατῶσαι. умертвить.

Масоретский:
וְ and כִֽי־ that יָזִ֥ד be presumptuous אִ֛ישׁ man עַל־ upon רֵעֵ֖הוּ fellow לְ to הָרְגֹ֣ו kill בְ in עָרְמָ֑ה prudence מֵ from עִ֣ם with מִזְבְּחִ֔י altar תִּקָּחֶ֖נּוּ take לָ to מֽוּת׃ ס die

Синодальный: 21:15 - Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти.
МБО21:15 - Любой, кто ударит отца или мать, должен быть предан смерти.

LXX Септуагинта: ὃς Кто τύπτει бьёт πατέρα отца αὐτοῦ своего или μητέρα мать αὐτοῦ, свою, θανάτῳ смертью θανατούσθω. (да) умрёт.

Масоретский:
וּ and מַכֵּ֥ה strike אָבִ֛יו father וְ and אִמֹּ֖ו mother מֹ֥ות die יוּמָֽת׃ die

Синодальный: 21:16 - Кто украдет человека [из сынов Израилевых] и [поработив его] продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти.
МБО21:16 - Любой, кто украдет человека и продаст его или будет еще держать его у себя, когда его схватят, должен быть предан смерти.

LXX Септуагинта: ὃς Кто ἐὰν если κλέψῃ украл τίς что-нибудь τινα кого-нибудь τῶν - υἱῶν (из) сыновей Ισραηλ Израиля καὶ и καταδυναστεύσας притесняя αὐτὸν его ἀποδῶται, продаст, καὶ и εὑρεθῇ будет найдено ἐν у αὐτῷ, него, θανάτῳ смертью τελευτάτω. умрёт.

Масоретский:
וְ and גֹנֵ֨ב steal אִ֧ישׁ man וּ and מְכָרֹ֛ו sell וְ and נִמְצָ֥א find בְ in יָדֹ֖ו hand מֹ֥ות die יוּמָֽת׃ ס die

Синодальный: 21:17 - Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти.
МБО21:17 - Кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти.

LXX Септуагинта: - κακολογῶν Злословящий πατέρα отца αὐτοῦ своего или μητέρα мать αὐτοῦ свою τελευτήσει погибнет θανάτῳ. смертью.

Масоретский:
וּ and מְקַלֵּ֥ל be slight אָבִ֛יו father וְ and אִמֹּ֖ו mother מֹ֥ות die יוּמָֽת׃ ס die

Синодальный: 21:18 - Когда ссорятся [двое], и один человек ударит другого камнем, или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель,
МБО21:18 - Если мужчины поссорятся и один ударит другого камнем или кулаком и тот не умрет, но сляжет,

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же λοιδορῶνται ругаются δύο два ἄνδρες мужчины καὶ и πατάξῃ ударит τις кто-нибудь τὸν - πλησίον ближнего λίθῳ камнем или πυγμῇ, кулаком, καὶ и μὴ не ἀποθάνῃ, умер, κατακλιθῇ возлёг δὲ же ἐπὶ на τὴν - κοίτην, постели,

Масоретский:
וְ and כִֽי־ that יְרִיבֻ֣ן contend אֲנָשִׁ֔ים man וְ and הִכָּה־ strike אִישׁ֙ man אֶת־ [object marker] רֵעֵ֔הוּ fellow בְּ in אֶ֖בֶן stone אֹ֣ו or בְ in אֶגְרֹ֑ף broom וְ and לֹ֥א not יָמ֖וּת die וְ and נָפַ֥ל fall לְ to מִשְׁכָּֽב׃ couch

Синодальный: 21:19 - то, если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший [его] не будет повинен смерти; только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его.
МБО21:19 - нанесший удар не будет в ответе, если тот, кто получил увечье, поднимется и станет выходить из дома, опираясь на палку. Но он должен заплатить ему за потерянное время и за лечение.

LXX Септуагинта: ἐὰν если ἐξαναστὰς встав - ἄνθρωπος человек περιπατήσῃ пойдёт ἔξω вон ἐπὶ при ῥάβδου, посохе, ἀθῷος освобождён ἔσται будет - πατάξας· ударивший; πλὴν однако τῆς - ἀργίας бездействие αὐτοῦ его ἀποτείσει оплатит καὶ и τὰ - ἰατρεῖα. лечения.

Масоретский:
אִם־ if יָק֞וּם arise וְ and הִתְהַלֵּ֥ךְ walk בַּ in the ח֛וּץ outside עַל־ upon מִשְׁעַנְתֹּ֖ו support וְ and נִקָּ֣ה be clean הַ the מַּכֶּ֑ה strike רַ֥ק only שִׁבְתֹּ֛ו inaction יִתֵּ֖ן give וְ and רַפֹּ֥א heal יְרַפֵּֽא׃ ס heal

Синодальный: 21:20 - А если кто ударит раба своего, или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан;
МБО21:20 - Если хозяин ударит раба или рабыню палкой и раб тотчас умрет, хозяин должен быть наказан.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δέ же τις кто-либо πατάξῃ ударил τὸν - παῖδα раба αὐτοῦ своего или τὴν - παιδίσκην рабыню αὐτοῦ свою ἐν - ῥάβδῳ, посохом, καὶ и ἀποθάνῃ умер ὑπὸ от τὰς - χεῖρας рук αὐτοῦ, его, δίκῃ судом ἐκδικηθήτω. будет наказан.

Масоретский:
וְ and כִֽי־ that יַכֶּה֩ strike אִ֨ישׁ man אֶת־ [object marker] עַבְדֹּ֜ו servant אֹ֤ו or אֶת־ [object marker] אֲמָתֹו֙ handmaid בַּ in the שֵּׁ֔בֶט rod וּ and מֵ֖ת die תַּ֣חַת under part יָדֹ֑ו hand נָקֹ֖ם avenge יִנָּקֵֽם׃ avenge

Синодальный: 21:21 - но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро.
МБО21:21 - Но если раб будет еще жив через день или два, хозяина наказывать не следует, потому что раб - его собственность.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же διαβιώσῃ проживёт ἡμέραν день μίαν один или δύο, два, οὐκ не ἐκδικηθήσεται· будет наказан; τὸ - γὰρ ведь ἀργύριον серебро αὐτοῦ его ἐστιν. он есть.

Масоретский:
אַ֥ךְ only אִם־ if יֹ֛ום day אֹ֥ו or יֹומַ֖יִם day יַעֲמֹ֑ד stand לֹ֣א not יֻקַּ֔ם avenge כִּ֥י that כַסְפֹּ֖ו silver הֽוּא׃ ס he

Синодальный: 21:22 - Когда дерутся люди, и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках;
МБО21:22 - Если дерущиеся мужчины ударят беременную женщину и она выкинет, но другого вреда не будет, с обидчика нужно взыскать все, что потребует муж и позволит суд.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же μάχωνται дерутся δύο двое ἄνδρες мужчин καὶ и πατάξωσιν ударят γυναῖκα женщину ἐν в γαστρὶ животе ἔχουσαν, имеющую, καὶ и ἐξέλθῃ выйдет τὸ - παιδίον ребёнок αὐτῆς её μὴ не ἐξεικονισμένον, оформившийся, ἐπιζήμιον взысканием ζημιωθήσεται· он будет наказан; καθότι так, как ἂν бы ἐπιβάλῃ наложил - ἀνὴρ муж τῆς - γυναικός, женщины, δώσει даст μετὰ в соответствии с ἀξιώματος· требованием;

Масоретский:
וְ and כִֽי־ that יִנָּצ֣וּ decay אֲנָשִׁ֗ים man וְ and נָ֨גְפ֜וּ hurt אִשָּׁ֤ה woman הָרָה֙ pregnant וְ and יָצְא֣וּ go out יְלָדֶ֔יהָ boy וְ and לֹ֥א not יִהְיֶ֖ה be אָסֹ֑ון accident עָנֹ֣ושׁ fine יֵעָנֵ֗שׁ fine כַּֽ as אֲשֶׁ֨ר [relative] יָשִׁ֤ית put עָלָיו֙ upon בַּ֣עַל lord, baal הָֽ the אִשָּׁ֔ה woman וְ and נָתַ֖ן give בִּ in פְלִלִֽים׃ judge

Синодальный: 21:23 - а если будет вред, то отдай душу за душу,
МБО21:23 - Если будет причинен вред, берите жизнь за жизнь,

LXX Септуагинта: ἐὰν если δὲ же ἐξεικονισμένον оформившийся ἦν, был, δώσει даст ψυχὴν душу ἀντὶ вместо ψυχῆς, души,

Масоретский:
וְ and אִם־ if אָסֹ֖ון accident יִהְיֶ֑ה be וְ and נָתַתָּ֥ה give נֶ֖פֶשׁ soul תַּ֥חַת under part נָֽפֶשׁ׃ soul

Синодальный: 21:24 - глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу,
МБО21:24 - глаз за глаз, зуб за зуб, ногу за ногу,

LXX Септуагинта: ὀφθαλμὸν глаз ἀντὶ вместо ὀφθαλμοῦ, гла́за, ὀδόντα зуб ἀντὶ вместо ὀδόντος, зуба, χεῖρα руку ἀντὶ вместо χειρός, руки́, πόδα ногу ἀντὶ вместо ποδός, ноги́,

Масоретский:
עַ֚יִן eye תַּ֣חַת under part עַ֔יִן eye שֵׁ֖ן tooth תַּ֣חַת under part שֵׁ֑ן tooth יָ֚ד hand תַּ֣חַת under part יָ֔ד hand רֶ֖גֶל foot תַּ֥חַת under part רָֽגֶל׃ foot

Синодальный: 21:25 - обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб.
МБО21:25 - ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб.

LXX Септуагинта: κατάκαυμα сожжение ἀντὶ вместо κατακαύματος, сожжения, τραῦμα рану ἀντὶ вместо τραύματος, раны, μώλωπα язву ἀντὶ вместо μώλωπος. язвы.

Масоретский:
כְּוִיָּה֙ branding תַּ֣חַת under part כְּוִיָּ֔ה branding פֶּ֖צַע bruise תַּ֣חַת under part פָּ֑צַע bruise חַבּוּרָ֕ה bruise תַּ֖חַת under part חַבּוּרָֽה׃ ס bruise

Синодальный: 21:26 - Если кто раба своего ударит в глаз, или служанку свою в глаз, и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз;
МБО21:26 - Если хозяин ударит раба или рабыню в глаз и выбьет его, пусть отпустит их на свободу за глаз.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δέ же τις кто-либо πατάξῃ ударил τὸν - ὀφθαλμὸν глаз τοῦ - οἰκέτου раба αὐτοῦ своего или τὸν - ὀφθαλμὸν глаз τῆς - θεραπαίνης служанки αὐτοῦ своей καὶ и ἐκτυφλώσῃ, ослепли, ἐλευθέρους свободных ἐξαποστελεῖ отпустит αὐτοὺς их ἀντὶ вместо τοῦ - ὀφθαλμοῦ гла́за αὐτῶν. их.

Масоретский:
וְ and כִֽי־ that יַכֶּ֨ה strike אִ֜ישׁ man אֶת־ [object marker] עֵ֥ין eye עַבְדֹּ֛ו servant אֹֽו־ or אֶת־ [object marker] עֵ֥ין eye אֲמָתֹ֖ו handmaid וְ and שִֽׁחֲתָ֑הּ destroy לַֽ to the חָפְשִׁ֥י released יְשַׁלְּחֶ֖נּוּ send תַּ֥חַת under part עֵינֹֽו׃ ס eye

Синодальный: 21:27 - и если выбьет зуб рабу своему, или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб.
МБО21:27 - Если он выбьет рабу или рабыне зуб, пусть отпустит их на свободу за выбитый зуб.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же τὸν - ὀδόντα зуб τοῦ - οἰκέτου раба или τὸν - ὀδόντα зуб τῆς - θεραπαίνης служанки αὐτοῦ своей ἐκκόψῃ, выбил, ἐλευθέρους свободных ἐξαποστελεῖ отпустит αὐτοὺς их ἀντὶ вместо τοῦ - ὀδόντος зуба αὐτῶν. их.

Масоретский:
וְ and אִם־ if שֵׁ֥ן tooth עַבְדֹּ֛ו servant אֹֽו־ or שֵׁ֥ן tooth אֲמָתֹ֖ו handmaid יַפִּ֑יל fall לַֽ to the חָפְשִׁ֥י released יְשַׁלְּחֶ֖נּוּ send תַּ֥חַת under part שִׁנֹּֽו׃ פ tooth

Синодальный: 21:28 - Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мяса его не есть; а хозяин вола не виноват;
МБО21:28 - Если бык забодает мужчину или женщину до смерти, быка нужно забить камнями, а мясо его есть нельзя. Но хозяин быка не будет в ответе.

LXX Септуагинта: ᾿Εὰν Если δὲ же κερατίσῃ избодал ταῦρος бык ἄνδρα мужчину или γυναῖκα, женщину, καὶ и ἀποθάνῃ, умер, λίθοις камнями λιθοβοληθήσεται будет побит - ταῦρος, бык, καὶ и οὐ не βρωθήσεται (да) будет съедено τὰ - κρέα мясо αὐτοῦ· его; - δὲ а κύριος господин τοῦ - ταύρου быка ἀθῷος невиновный ἔσται. будет.

Масоретский:
וְ and כִֽי־ that יִגַּ֨ח gore שֹׁ֥ור bullock אֶת־ [object marker] אִ֛ישׁ man אֹ֥ו or אֶת־ [object marker] אִשָּׁ֖ה woman וָ and מֵ֑ת die סָקֹ֨ול stone יִסָּקֵ֜ל stone הַ the שֹּׁ֗ור bullock וְ and לֹ֤א not יֵאָכֵל֙ eat אֶת־ [object marker] בְּשָׂרֹ֔ו flesh וּ and בַ֥עַל lord, baal הַ the שֹּׁ֖ור bullock נָקִֽי׃ innocent

Синодальный: 21:29 - но если вол бодлив был и вчера и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, и хозяина его предать смерти;
МБО21:29 - Если бык был бодлив и хозяина предупреждали, но он не смотрел за ним, и тот убил мужчину или женщину, быка нужно забить камнями, а хозяина тоже предать смерти.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же - ταῦρος бык κερατιστὴς бодлив был πρὸ прежде τῆς - ἐχθὲς вчера καὶ и πρὸ прежде τῆς - τρίτης, третьего (дня), καὶ и διαμαρτύρωνται засвидетельствовали τῷ - κυρίῳ господину αὐτοῦ, его, καὶ и μὴ не ἀφανίσῃ уничтожил αὐτόν, его, ἀνέλῃ убил δὲ же ἄνδρα мужчину или γυναῖκα, женщину, - ταῦρος бык λιθοβοληθήσεται, будет побит камнями, καὶ и - κύριος господин αὐτοῦ его προσαποθανεῖται. умрёт также.

Масоретский:
וְ and אִ֡ם if שֹׁור֩ bullock נַגָּ֨ח goring ה֜וּא he מִ from תְּמֹ֣ל yesterday שִׁלְשֹׁ֗ם day before yesterday וְ and הוּעַ֤ד warn, to witness בִּ in בְעָלָיו֙ lord, baal וְ and לֹ֣א not יִשְׁמְרֶ֔נּוּ keep וְ and הֵמִ֥ית die אִ֖ישׁ man אֹ֣ו or אִשָּׁ֑ה woman הַ the שֹּׁור֙ bullock יִסָּקֵ֔ל stone וְ and גַם־ even בְּעָלָ֖יו lord, baal יוּמָֽת׃ die

Синодальный: 21:30 - если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него.
МБО21:30 - Впрочем, если с него потребуют выкуп, он может откупиться, заплатив столько, сколько потребуется.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же λύτρα выкупы ἐπιβληθῇ возложат αὐτῷ, ему, δώσει даст λύτρα выкупы τῆς - ψυχῆς души αὐτοῦ его ὅσα сколько ἐὰν если ἐπιβάλωσιν возложат αὐτῷ. ему.

Масоретский:
אִם־ if כֹּ֖פֶר ransom יוּשַׁ֣ת put עָלָ֑יו upon וְ and נָתַן֙ give פִּדְיֹ֣ן ransom נַפְשֹׁ֔ו soul כְּ as כֹ֥ל whole אֲשֶׁר־ [relative] יוּשַׁ֖ת put עָלָֽיו׃ upon

Синодальный: 21:31 - Сына ли забодает, дочь ли забодает, — по сему же закону поступать с ним.
МБО21:31 - Этот же закон действует, если бык забодает мальчика или девочку.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же υἱὸν сына или θυγατέρα дочь κερατίσῃ, избодал, κατὰ по τὸ - δικαίωμα предписанию τοῦτο этому ποιήσουσιν сделают αὐτῷ. ему.

Масоретский:
אֹו־ or בֵ֥ן son יִגָּ֖ח gore אֹו־ or בַ֣ת daughter יִגָּ֑ח gore כַּ as the מִּשְׁפָּ֥ט justice הַ the זֶּ֖ה this יֵעָ֥שֶׂה make לֹּֽו׃ to

Синодальный: 21:32 - Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить тридцать сиклей серебра, а вола побить камнями.
МБО21:32 - Если бык забодает раба или рабыню, пусть хозяин заплатит их господину тридцать шекелей серебра, а быка пусть забьют камнями.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же παῖδα раба κερατίσῃ избодал - ταῦρος бык или παιδίσκην, рабыню, ἀργυρίου серебра τριάκοντα тридцать δίδραχμα дидрахм δώσει даст τῷ - κυρίῳ господину αὐτῶν, их, καὶ а - ταῦρος бык λιθοβοληθήσεται. будет побит камнями.

Масоретский:
אִם־ if עֶ֛בֶד servant יִגַּ֥ח gore הַ the שֹּׁ֖ור bullock אֹ֣ו or אָמָ֑ה handmaid כֶּ֣סֶף׀ silver שְׁלֹשִׁ֣ים three שְׁקָלִ֗ים shekel יִתֵּן֙ give לַֽ to אדֹנָ֔יו lord וְ and הַ the שֹּׁ֖ור bullock יִסָּקֵֽל׃ ס stone

Синодальный: 21:33 - Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел,
МБО21:33 - Если кто-то, открыв или выкопав яму, не закроет ее, и туда упадут вол или осел,

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δέ же τις кто-либо ἀνοίξῃ открыл λάκκον ров или λατομήσῃ высек λάκκον ров καὶ и μὴ не καλύψῃ покрыл αὐτόν, его, καὶ и ἐμπέσῃ упадёт ἐκεῖ туда μόσχος телец или ὄνος, осёл,

Масоретский:
וְ and כִֽי־ that יִפְתַּ֨ח open אִ֜ישׁ man בֹּ֗ור cistern אֹ֠ו or כִּֽי־ that יִכְרֶ֥ה dig אִ֛ישׁ man בֹּ֖ר cistern וְ and לֹ֣א not יְכַסֶּ֑נּוּ cover וְ and נָֽפַל־ fall שָׁ֥מָּה there שֹּׁ֖ור bullock אֹ֥ו or חֲמֹֽור׃ he-ass

Синодальный: 21:34 - то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его.
МБО21:34 - он должен заплатить за потерю. Пусть он заплатит хозяину, а туша будет его.

LXX Септуагинта: - κύριος хозяин τοῦ - λάκκου рва ἀποτείσει· уплатит; ἀργύριον серебро δώσει даст τῷ - κυρίῳ хозяину αὐτῶν, их, τὸ - δὲ а τετελευτηκὸς погибшие αὐτῷ ему ἔσται. будут.

Масоретский:
בַּ֤עַל lord, baal הַ the בֹּור֙ cistern יְשַׁלֵּ֔ם be complete כֶּ֖סֶף silver יָשִׁ֣יב return לִ to בְעָלָ֑יו lord, baal וְ and הַ the מֵּ֖ת die יִֽהְיֶה־ be לֹּֽו׃ ס to

Синодальный: 21:35 - Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его; также и убитого пусть разделят пополам;
МБО21:35 - Если чей-то бык изувечит чужого быка и тот умрет, пусть хозяева продадут живого быка и поделят поровну и выручку, и тушу.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же κερατίσῃ избодал τινὸς чей-то ταῦρος бык τὸν - ταῦρον быка τοῦ - πλησίον, ближнего, καὶ и τελευτήσῃ, скончался, ἀποδώσονται продадут τὸν - ταῦρον быка τὸν - ζῶντα живущего καὶ и διελοῦνται разделят τὸ - ἀργύριον серебро αὐτοῦ его καὶ и τὸν - ταῦρον быка τὸν - τεθνηκότα умершего διελοῦνται. разделят.

Масоретский:
וְ and כִֽי־ that יִגֹּ֧ף hurt שֹֽׁור־ bullock אִ֛ישׁ man אֶת־ [object marker] שֹׁ֥ור bullock רֵעֵ֖הוּ fellow וָ and מֵ֑ת die וּ and מָ֨כְר֜וּ sell אֶת־ [object marker] הַ the שֹּׁ֤ור bullock הַ the חַי֙ alive וְ and חָצ֣וּ divide אֶת־ [object marker] כַּסְפֹּ֔ו silver וְ and גַ֥ם even אֶת־ [object marker] הַ the מֵּ֖ת die יֶֽחֱצֽוּן׃ divide

Синодальный: 21:36 - а если известно было, что вол бодлив был и вчера и третьего дня, но хозяин его [быв извещен о сем] не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его.
МБО21:36 - Но если было известно, что бык бодлив, а хозяин не держал его взаперти, он должен заплатить быком за быка, а тушу пусть возьмет себе.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же γνωρίζηται давал знать - ταῦρος бык ὅτι что κερατιστής бодливый ἐστιν есть πρὸ прежде τῆς - ἐχθὲς вчера καὶ и πρὸ прежде τῆς - τρίτης третьего ἡμέρας, дня, καὶ и διαμεμαρτυρημένοι засвидетельствованы ὦσιν были они τῷ - κυρίῳ господину αὐτοῦ, его, καὶ и μὴ не ἀφανίσῃ уничтожил αὐτόν, его, ἀποτείσει уплатит ταῦρον быка ἀντὶ вместо ταύρου, быка, - δὲ а τετελευτηκὼς погибший αὐτῷ ему ἔσται. будет.

Масоретский:
אֹ֣ו or נֹודַ֗ע know כִּ֠י that שֹׁ֣ור bullock נַגָּ֥ח goring הוּא֙ he מִ from תְּמֹ֣ול yesterday שִׁלְשֹׁ֔ם day before yesterday וְ and לֹ֥א not יִשְׁמְרֶ֖נּוּ keep בְּעָלָ֑יו lord, baal שַׁלֵּ֨ם be complete יְשַׁלֵּ֥ם be complete שֹׁור֙ bullock תַּ֣חַת under part הַ the שֹּׁ֔ור bullock וְ and הַ the מֵּ֖ת die יִֽהְיֶה־ be לֹּֽו׃ ס to

Открыть окно