Biblezoom Cloud / Исход 20 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 20:1 - И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря:
МБО20:1 - Бог сказал такие слова:

LXX Септуагинта: Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πάντας все τοὺς - λόγους слова́ τούτους эти λέγων говоря:

Масоретский:
וַ and יְדַבֵּ֣ר speak אֱלֹהִ֔ים god(s) אֵ֛ת [object marker] כָּל־ whole הַ the דְּבָרִ֥ים word הָ the אֵ֖לֶּה these לֵ to אמֹֽר׃ ס say

Синодальный: 20:2 - Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
МБО20:2 - - Я - Господь, твой Бог, Который вывел тебя из Египта, земли рабства.

LXX Септуагинта: ᾿Εγώ Я εἰμι есть κύριος Господь - θεός Бог σου, твой, ὅστις Который ἐξήγαγόν вывел σε тебя ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου Египта ἐξ из οἴκου до́ма δουλείας. рабства.

Масоретский:
אָֽנֹכִ֖י֙ i יְהוָ֣ה YHWH אֱלֹהֶ֑֔יךָ god(s) אֲשֶׁ֧ר [relative] הֹוצֵאתִ֛יךָ go out מֵ from אֶ֥רֶץ earth מִצְרַ֖יִם Egypt מִ from בֵּ֣֥ית house עֲבָדִֽ֑ים׃ servant

Синодальный: 20:3 - да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
МБО20:3 - Пусть не будет у тебя других богов кроме Меня.

LXX Септуагинта: οὐκ Не ἔσονταί будут σοι тебе θεοὶ боги ἕτεροι другие πλὴν кроме ἐμοῦ. Меня.

Масоретский:
לֹֽ֣א not יִהְיֶֽה־ be לְךָ֛֩ to אֱלֹהִ֥֨ים god(s) אֲחֵרִ֖֜ים other עַל־ upon פָּנָֽ֗יַ׃ face

Синодальный: 20:4 - Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
МБО20:4 - Не делай себе идола подобного тому, что на небе вверху, на земле внизу, или в водах ниже земли.

LXX Септуагинта: οὐ Не ποιήσεις будешь делать σεαυτῷ себе εἴδωλον идола οὐδὲ и не παντὸς всякое ὁμοίωμα, изображение, ὅσα сколько ἐν на τῷ - οὐρανῷ небе ἄνω наверху καὶ и ὅσα сколько ἐν на τῇ - γῇ земле κάτω внизу καὶ и ὅσα сколько ἐν в τοῖς - ὕδασιν водах ὑποκάτω под τῆς - γῆς. землёй.

Масоретский:
לֹֽ֣א not תַֽעֲשֶׂ֨ה־ make לְךָ֥֣ to פֶ֣֨סֶל֙׀ idol וְ and כָל־ whole תְּמוּנָ֡֔ה form אֲשֶׁ֤֣ר [relative] בַּ in the שָּׁמַ֣֨יִם֙׀ heavens מִ from מַּ֡֔עַל top וַֽ and אֲשֶׁ֥ר֩ [relative] בָּ in the אָ֖֨רֶץ earth מִ from תַָּ֑֜חַת under part וַ and אֲשֶׁ֥֣ר [relative] בַּ in the מַּ֖֣יִם׀ water מִ from תַּ֥֣חַת under part לָ to the אָֽ֗רֶץ׃ earth

Синодальный: 20:5 - не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
МБО20:5 - Не поклоняйся им и не служи им, ведь Я, Господь, твой Бог - ревнивый Бог, наказывающий детей за грехи отцов до третьего и четвертого поколения тех, кто ненавидит Меня,

LXX Септуагинта: οὐ Не προσκυνήσεις будешь поклоняться αὐτοῖς им οὐδὲ и нет μὴ не λατρεύσῃς будешь служить αὐτοῖς· им; ἐγὼ Я γάρ ведь εἰμι есть κύριος Господь - θεός Бог σου, твой, θεὸς Бог ζηλωτὴς ревнитель ἀποδιδοὺς воздающий ἁμαρτίας (за) грехи πατέρων отцов ἐπὶ на τέκνα детей ἕως до τρίτης третьего καὶ и τετάρτης четвёртого γενεᾶς поколения τοῖς - μισοῦσίν ненавидящим με Меня

Масоретский:
לֹֽא־ not תִשְׁתַּחְוֶ֥֣ה bow down לָהֶ֖ם֮ to וְ and לֹ֣א not תָעָבְדֵ֑ם֒ work, serve כִּ֣י that אָֽנֹכִ֞י i יְהוָ֤ה YHWH אֱלֹהֶ֨יךָ֙ god(s) אֵ֣ל god קַנָּ֔א jealous פֹּ֠קֵד miss עֲוֹ֨ן sin אָבֹ֧ת father עַל־ upon בָּנִ֛ים son עַל־ upon שִׁלֵּשִׁ֥ים grandsons וְ and עַל־ upon רִבֵּעִ֖ים of fourth generation לְ to שֹׂנְאָֽ֑י׃ hate

Синодальный: 20:6 - и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
МБО20:6 - но являющий милость тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает Мои повеления.

LXX Септуагинта: καὶ и ποιῶν творящий ἔλεος милость εἰς в χιλιάδας тысячах τοῖς - ἀγαπῶσίν любящим με Меня καὶ и τοῖς - φυλάσσουσιν хранящим τὰ - προστάγματά повеления μου. Мои.

Масоретский:
וְ and עֹ֥֤שֶׂה make חֶ֖֨סֶד֙ loyalty לַ to אֲלָפִ֑֔ים thousand לְ to אֹהֲבַ֖י love וּ and לְ to שֹׁמְרֵ֥י keep מִצְוֹתָֽי׃ ס commandment

Синодальный: 20:7 - Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
МБО20:7 - Не используй Имя Господа, твоего Бога, напрасно потому что Господь не оставит безнаказанным никого, кто использует Его Имя напрасно.

LXX Септуагинта: οὐ Не λήμψῃ будешь связывать τὸ - ὄνομα имя κυρίου Го́спода τοῦ - θεοῦ Бога σου твоего ἐπὶ на ματαίῳ· безрассудное; οὐ нет γὰρ ведь μὴ не καθαρίσῃ очистит κύριος Господь τὸν - λαμβάνοντα связывающего τὸ - ὄνομα имя αὐτοῦ Его ἐπὶ на ματαίῳ. безрассудное.

Масоретский:
לֹ֥א not תִשָּׂ֛א lift אֶת־ [object marker] שֵֽׁם־ name יְהוָ֥ה YHWH אֱלֹהֶ֖יךָ god(s) לַ to the שָּׁ֑וְא vanity כִּ֣י that לֹ֤א not יְנַקֶּה֙ be clean יְהוָ֔ה YHWH אֵ֛ת [object marker] אֲשֶׁר־ [relative] יִשָּׂ֥א lift אֶת־ [object marker] שְׁמֹ֖ו name לַ to the שָּֽׁוְא׃ פ vanity

Синодальный: 20:8 - Помни день субботний, чтобы святить его;
МБО20:8 - Помни субботний день и храни его святым.

LXX Септуагинта: μνήσθητι Помни τὴν - ἡμέραν день τῶν - σαββάτων суббот ἁγιάζειν (чтобы) святить αὐτήν. его.

Масоретский:
זָכֹ֛ור֩ remember אֶת־ [object marker] יֹ֥֨ום day הַ the שַּׁבָּ֖֜ת sabbath לְ to קַדְּשֹֽׁ֗ו׃ be holy

Синодальный: 20:9 - шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои,
МБО20:9 - Шесть дней трудись и делай всю свою работу,

LXX Септуагинта: ἓξ Шесть ἡμέρας дней ἐργᾷ делай καὶ и ποιήσεις будешь делать πάντα все τὰ - ἔργα дела́ σου· твои;

Масоретский:
שֵׁ֤֣שֶׁת six יָמִ֣ים֙ day תַּֽעֲבֹ֔ד֮ work, serve וְ and עָשִׂ֖֣יתָ make כָּל־ whole מְלַאכְתֶּֽךָ֒׃ work

Синодальный: 20:10 - а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;
МБО20:10 - но седьмой день - это суббота Господу, твоему Богу. Не делай в этот день никакую работу - ни ты, ни твой сын или дочь, ни слуга или служанка, ни твой скот, ни чужеземец в твоих городах.

LXX Септуагинта: τῇ - δὲ а ἡμέρᾳ днём τῇ - ἑβδόμῃ седьмым σάββατα субботы κυρίῳ Господу τῷ - θεῷ Богу σου· твоему; οὐ не ποιήσεις будешь делать ἐν в αὐτῇ нём πᾶν всякое ἔργον, дело, σὺ ты καὶ и - υἱός сын σου твой καὶ и - θυγάτηρ дочь σου, твоя, - παῖς раб σου твой καὶ и - παιδίσκη рабыня σου, твоя, - βοῦς бык σου твой καὶ и τὸ - ὑποζύγιόν подъярёмное животное σου твоё καὶ и πᾶν всякий κτῆνός скот σου твой καὶ и - προσήλυτος пришелец который παροικῶν поселенец ἐν среди σοί. тебя.

Масоретский:
וְ and יֹ֨ום֙ day הַ the שְּׁבִיעִ֔֜י seventh שַׁבָּ֖֣ת׀ sabbath לַ to יהוָ֣ה YHWH אֱלֹהֶ֑֗יךָ god(s) לֹֽ֣א־ not תַעֲשֶׂ֣֨ה make כָל־ whole מְלָאכָ֡֜ה work אַתָּ֣ה׀ you וּ and בִנְךָֽ֣־ son וּ֠ and בִתֶּ֗ךָ daughter עַבְדְּךָ֤֨ servant וַ and אֲמָֽתְךָ֜֙ handmaid וּ and בְהֶמְתֶּ֔֗ךָ cattle וְ and גֵרְךָ֖֙ sojourner אֲשֶׁ֥֣ר [relative] בִּ in שְׁעָרֶֽ֔יךָ׃ gate

Синодальный: 20:11 - ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
МБО20:11 - За шесть дней Господь сотворил небеса и землю, море и все, что в них, а на седьмой отдыхал. Поэтому Господь благословил субботний день и освятил его.

LXX Септуагинта: ἐν В γὰρ ведь ἓξ (в) шести ἡμέραις днях ἐποίησεν сделал κύριος Господь τὸν - οὐρανὸν небо καὶ и τὴν - γῆν землю καὶ и τὴν - θάλασσαν море καὶ и πάντα всё τὰ которое ἐν в αὐτοῖς них καὶ и κατέπαυσεν успокоился τῇ - ἡμέρᾳ днём τῇ - ἑβδόμῃ· седьмым; διὰ через τοῦτο это εὐλόγησεν благословил κύριος Господь τὴν - ἡμέραν день τὴν - ἑβδόμην седьмой καὶ и ἡγίασεν освятил αὐτήν. его.

Масоретский:
כִּ֣י that שֵֽׁשֶׁת־ six יָמִים֩ day עָשָׂ֨ה make יְהוָ֜ה YHWH אֶת־ [object marker] הַ the שָּׁמַ֣יִם heavens וְ and אֶת־ [object marker] הָ the אָ֗רֶץ earth אֶת־ [object marker] הַ the יָּם֙ sea וְ and אֶת־ [object marker] כָּל־ whole אֲשֶׁר־ [relative] בָּ֔ם in וַ and יָּ֖נַח settle בַּ in the יֹּ֣ום day הַ the שְּׁבִיעִ֑י seventh עַל־ upon כֵּ֗ן thus בֵּרַ֧ךְ bless יְהוָ֛ה YHWH אֶת־ [object marker] יֹ֥ום day הַ the שַּׁבָּ֖ת sabbath וַֽ and יְקַדְּשֵֽׁהוּ׃ ס be holy

Синодальный: 20:12 - Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
МБО20:12 - Почитай своего отца и мать, чтобы тебе долго жить на земле, которую дает тебе Господь, твой Бог.

LXX Септуагинта: τίμα Почитай τὸν - πατέρα отца σου твоего καὶ и τὴν - μητέρα, мать, ἵνα чтобы εὖ хорошо σοι тебе γένηται, сделалось, καὶ и ἵνα чтобы μακροχρόνιος долговременен γένῃ сделался ἐπὶ на τῆς - γῆς земле τῆς - ἀγαθῆς, доброй, ἧς которую κύριος Господь - θεός Бог σου твой δίδωσίν даёт σοι. тебе.

Масоретский:
כַּבֵּ֥ד be heavy אֶת־ [object marker] אָבִ֖יךָ father וְ and אֶת־ [object marker] אִמֶּ֑ךָ mother לְמַ֨עַן֙ because of יַאֲרִכ֣וּן be long יָמֶ֔יךָ day עַ֚ל upon הָ the אֲדָמָ֔ה soil אֲשֶׁר־ [relative] יְהוָ֥ה YHWH אֱלֹהֶ֖יךָ god(s) נֹתֵ֥ן give לָֽךְ׃ ס to

Синодальный: 20:13 - Не убивай.
МБО20:13 - Не убивай.

LXX Септуагинта: οὐ Не φονεύσεις. будешь убивать.

Масоретский:
לֹ֥֖א not תִּֿרְצָֽ֖ח׃ ס kill

Синодальный: 20:14 - Не прелюбодействуй.
МБО20:14 - Не нарушай супружескую верность.

LXX Септуагинта: οὐ Не μοιχεύσεις. будешь прелюбодействовать.

Масоретский:
לֹ֣֖א not תִּֿנְאָֽ֑ף׃ ס commit adultery

Синодальный: 20:15 - Не кради.
МБО20:15 - Не кради.

LXX Септуагинта: οὐ Не κλέψεις. будешь красть.

Масоретский:
לֹ֣֖א not תִּֿגְנֹֽ֔ב׃ ס steal

Синодальный: 20:16 - Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
МБО20:16 - Не давай ложного свидетельства на другого.

LXX Септуагинта: οὐ Не ψευδομαρτυρήσεις будешь лжесвидетельствовать κατὰ против τοῦ - πλησίον ближнего σου твоего μαρτυρίαν свидетельство ψευδῆ. ложное.

Масоретский:
לֹֽא־ not תַעֲנֶ֥ה answer בְ in רֵעֲךָ֖ fellow עֵ֥ד witness שָֽׁקֶר׃ ס lie

Синодальный: 20:17 - Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.
МБО20:17 - Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены твоего ближнего, его слуги или служанки, его вола или осла: ничего из того, что принадлежит ближнему твоему.

LXX Септуагинта: οὐκ Не ἐπιθυμήσεις будешь желать τὴν - γυναῖκα жену τοῦ - πλησίον ближнего σου. твоего. οὐκ Не ἐπιθυμήσεις будешь желать τὴν - οἰκίαν дом τοῦ - πλησίον ближнего σου твоего οὔτε и не τὸν - ἀγρὸν поле αὐτοῦ его οὔτε и не τὸν - παῖδα раба αὐτοῦ его οὔτε и не τὴν - παιδίσκην рабыню αὐτοῦ его οὔτε и не τοῦ - βοὸς быка αὐτοῦ его οὔτε и не τοῦ - ὑποζυγίου подъяремного животного αὐτοῦ его οὔτε и не παντὸς всякого κτήνους скота αὐτοῦ его οὔτε и не ὅσα сколько τῷ - πλησίον ближнего σού твоего ἐστιν. есть.

Масоретский:
לֹ֥א not תַחְמֹ֖ד desire בֵּ֣ית house רֵעֶ֑ךָ fellow לֹֽא־ not תַחְמֹ֞ד desire אֵ֣שֶׁת woman רֵעֶ֗ךָ fellow וְ and עַבְדֹּ֤ו servant וַ and אֲמָתֹו֙ handmaid וְ and שֹׁורֹ֣ו bullock וַ and חֲמֹרֹ֔ו he-ass וְ and כֹ֖ל whole אֲשֶׁ֥ר [relative] לְ to רֵעֶֽךָ׃ פ fellow

Синодальный: 20:18 - Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев то, [весь] народ отступил и стал вдали.
МБО20:18 - Когда люди увидели гром и молнию, услышали трубный звук и увидели гору в дыму, они задрожали от страха. Они встали поодаль

LXX Септуагинта: Καὶ И πᾶς весь - λαὸς народ ἑώρα видел τὴν - φωνὴν голос καὶ и τὰς - λαμπάδας молнии καὶ и τὴν - φωνὴν голос τῆς - σάλπιγγος трубы́ καὶ и τὸ - ὄρος гору τὸ - καπνίζον· дымящуюся; φοβηθέντες устрашённый δὲ же πᾶς весь - λαὸς народ ἔστησαν стал μακρόθεν. издали.

Масоретский:
וְ and כָל־ whole הָ the עָם֩ people רֹאִ֨ים see אֶת־ [object marker] הַ the קֹּולֹ֜ת sound וְ and אֶת־ [object marker] הַ the לַּפִּידִ֗ם torch וְ and אֵת֙ [object marker] קֹ֣ול sound הַ the שֹּׁפָ֔ר horn וְ and אֶת־ [object marker] הָ the הָ֖ר mountain עָשֵׁ֑ן smoking וַ and יַּ֤רְא see הָ the עָם֙ people וַ and יָּנֻ֔עוּ quiver וַ and יַּֽעַמְד֖וּ stand מֵֽ from רָחֹֽק׃ remote

Синодальный: 20:19 - И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть.
МБО20:19 - и сказали Моисею: - Говори с нами ты сам, а мы будем слушать. Пусть Бог не говорит с нами, иначе мы умрем.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπαν сказали πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Λάλησον Скажи σὺ ты ἡμῖν, нам, καὶ и μὴ не λαλείτω пусть произносит πρὸς к ἡμᾶς нам - θεός, Бог, μήποτε чтобы не ἀποθάνωμεν. умерли мы.

Масоретский:
וַ and יֹּֽאמְרוּ֙ say אֶל־ to מֹשֶׁ֔ה Moses דַּבֵּר־ speak אַתָּ֥ה you עִמָּ֖נוּ with וְ and נִשְׁמָ֑עָה hear וְ and אַל־ not יְדַבֵּ֥ר speak עִמָּ֛נוּ with אֱלֹהִ֖ים god(s) פֶּן־ lest נָמֽוּת׃ die

Синодальный: 20:20 - И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог [к вам] пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили.
МБО20:20 - Моисей сказал народу: - Не бойтесь. Бог пришел испытать вас, чтобы вы исполнились страха Божьего перед Ним и не грешили.

LXX Септуагинта: καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς им Μωσῆς Моисей: Θαρσεῖτε· Мужайтесь; ἕνεκεν из-за γὰρ ведь τοῦ - πειράσαι испытать ὑμᾶς вас παρεγενήθη пришёл - θεὸς Бог πρὸς к ὑμᾶς, вам, ὅπως чтобы ἂν - γένηται сделался - φόβος страх αὐτοῦ Его ἐν в ὑμῖν, вас, ἵνα чтобы μὴ не ἁμαρτάνητε. грешили вы.

Масоретский:
וַ and יֹּ֨אמֶר say מֹשֶׁ֣ה Moses אֶל־ to הָ the עָם֮ people אַל־ not תִּירָאוּ֒ fear כִּ֗י that לְ to בַֽ in עֲבוּר֙ way נַסֹּ֣ות try אֶתְכֶ֔ם [object marker] בָּ֖א come הָ the אֱלֹהִ֑ים god(s) וּ and בַ in עֲב֗וּר way תִּהְיֶ֧ה be יִרְאָתֹ֛ו fear עַל־ upon פְּנֵיכֶ֖ם face לְ to בִלְתִּ֥י failure תֶחֱטָֽאוּ׃ miss

Синодальный: 20:21 - И стоял [весь] народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог.
МБО20:21 - Народ остался стоять поодаль, а Моисей приблизился к темному облаку, где был Бог.

LXX Септуагинта: εἱστήκει Стоял δὲ же - λαὸς народ μακρόθεν, издали, Μωσῆς Моисей δὲ же εἰσῆλθεν вошёл εἰς в τὸν - γνόφον, мрак, οὗ где ἦν был - θεός. Бог.

Масоретский:
וַ and יַּעֲמֹ֥ד stand הָ the עָ֖ם people מֵ from רָחֹ֑ק remote וּ and מֹשֶׁה֙ Moses נִגַּ֣שׁ approach אֶל־ to הָֽ the עֲרָפֶ֔ל darkness אֲשֶׁר־ [relative] שָׁ֖ם there הָ the אֱלֹהִֽים׃ פ god(s)

Синодальный: 20:22 - И сказал Господь Моисею: так скажи [дому Иаковлеву и возвести] сынам Израилевым: вы видели, как Я с неба говорил вам;
МБО20:22 - Господь сказал Моисею: - Скажи израильтянам: «Вы сами видели, что Я говорил с вами с небес:

LXX Септуагинта: Εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Τάδε Это ἐρεῖς скажешь τῷ - οἴκῳ дому Ιακωβ Иакова καὶ и ἀναγγελεῖς скажи τοῖς - υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля: ‛Υμεῖς Вы ἑωράκατε увидели ὅτι что ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ неба λελάληκα Я произнёс πρὸς к ὑμᾶς· вам;

Масоретский:
וַ and יֹּ֤אמֶר say יְהוָה֙ YHWH אֶל־ to מֹשֶׁ֔ה Moses כֹּ֥ה thus תֹאמַ֖ר say אֶל־ to בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֑ל Israel אַתֶּ֣ם you רְאִיתֶ֔ם see כִּ֚י that מִן־ from הַ the שָּׁמַ֔יִם heavens דִּבַּ֖רְתִּי speak עִמָּכֶֽם׃ with

Синодальный: 20:23 - не делайте предо Мною богов серебряных, или богов золотых, не делайте себе:
МБО20:23 - не делайте себе серебряных или золотых богов и не поклоняйтесь им вместо Меня.

LXX Септуагинта: οὐ не ποιήσετε сделаете ἑαυτοῖς себе θεοὺς богов ἀργυροῦς серебряных καὶ и θεοὺς богов χρυσοῦς золотых οὐ не ποιήσετε сделаете ὑμῖν вам αὐτοῖς. их.

Масоретский:
לֹ֥א not תַעֲשׂ֖וּן make אִתִּ֑י together with אֱלֹ֤הֵי god(s) כֶ֨סֶף֙ silver וֵ and אלֹהֵ֣י god(s) זָהָ֔ב gold לֹ֥א not תַעֲשׂ֖וּ make לָכֶֽם׃ to

Синодальный: 20:24 - сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я положу память имени Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя;
МБО20:24 - Сделайте Мне жертвенник из земли и приносите на нем овец и волов в жертву всесожжения и в жертву примирения. На всяком месте, где Я повелю вам чтить Меня, Я приду к вам и благословлю вас.

LXX Септуагинта: θυσιαστήριον Жертвенник ἐκ из γῆς земли́ ποιήσετέ сделаете μοι Мне καὶ и θύσετε заколите ἐπ᾿ на αὐτοῦ нём τὰ - ὁλοκαυτώματα всесожжения καὶ и τὰ - σωτήρια (жертвы) спасения ὑμῶν, ваши, τὰ - πρόβατα овец καὶ и τοὺς - μόσχους тельцов ὑμῶν ваших ἐν во παντὶ всяком τόπῳ, месте, οὗ где ἐὰν если ἐπονομάσω нареку τὸ - ὄνομά имя μου Моё ἐκεῖ, там, καὶ и ἥξω приду πρὸς к σὲ тебе καὶ и εὐλογήσω благословлю σε. тебя.

Масоретский:
מִזְבַּ֣ח altar אֲדָמָה֮ soil תַּעֲשֶׂה־ make לִּי֒ to וְ and זָבַחְתָּ֣ slaughter עָלָ֗יו upon אֶת־ [object marker] עֹלֹתֶ֨יךָ֙ burnt-offering וְ and אֶת־ [object marker] שְׁלָמֶ֔יךָ final offer אֶת־ [object marker] צֹֽאנְךָ֖ cattle וְ and אֶת־ [object marker] בְּקָרֶ֑ךָ cattle בְּ in כָל־ whole הַ the מָּקֹום֙ place אֲשֶׁ֣ר [relative] אַזְכִּ֣יר remember אֶת־ [object marker] שְׁמִ֔י name אָבֹ֥וא come אֵלֶ֖יךָ to וּ and בֵרַכְתִּֽיךָ׃ bless

Синодальный: 20:25 - если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их;
МБО20:25 - Если станете делать Мне каменный жертвенник, не стройте его из тесаных камней. Вы оскверните его, прикоснувшись к нему резцом.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же θυσιαστήριον жертвенник ἐκ из λίθων камней ποιῇς будешь делать μοι, Мне, οὐκ не οἰκοδομήσεις устроишь αὐτοὺς их τμητούς· тёсанные; τὸ - γὰρ ведь ἐγχειρίδιόν тесак σου твой ἐπιβέβληκας возложишь ἐπ᾿ на αὐτούς, них, καὶ и μεμίανται. будут осквернены.

Масоретский:
וְ and אִם־ if מִזְבַּ֤ח altar אֲבָנִים֙ stone תַּֽעֲשֶׂה־ make לִּ֔י to לֹֽא־ not תִבְנֶ֥ה build אֶתְהֶ֖ן [object marker] גָּזִ֑ית hewn stone כִּ֧י that חַרְבְּךָ֛ dagger הֵנַ֥פְתָּ swing עָלֶ֖יהָ upon וַ and תְּחַֽלְלֶֽהָ׃ defile

Синодальный: 20:26 - и не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не открылась при нем нагота твоя.
МБО20:26 - Не поднимайтесь к Моему жертвеннику по ступеням, чтобы не открылась перед ним ваша нагота».

LXX Септуагинта: οὐκ Не ἀναβήσῃ пойди ἐν по ἀναβαθμίσιν ступеням ἐπὶ на τὸ - θυσιαστήριόν жертвенник μου, Мой, ὅπως чтобы ἂν - μὴ не ἀποκαλύψῃς открылось τὴν - ἀσχημοσύνην непристойность σου твоя ἐπ᾿ при αὐτοῦ. нём.

Масоретский:
וְ and לֹֽא־ not תַעֲלֶ֥ה ascend בְ in מַעֲלֹ֖ת ascent עַֽל־ upon מִזְבְּחִ֑י altar אֲשֶׁ֛ר [relative] לֹֽא־ not תִגָּלֶ֥ה uncover עֶרְוָתְךָ֖ nakedness עָלָֽיו׃ פ upon

Открыть окно