Biblezoom Cloud / Исход 14 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 14:1 - И сказал Господь Моисею, говоря:
МБО14:1 - Господь сказал Моисею:

LXX Септуагинта: Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею λέγων говоря:

Масоретский:
וַ and יְדַבֵּ֥ר speak יְהֹוָ֖ה YHWH אֶל־ to מֹשֶׁ֥ה Moses לֵּ to אמֹֽר׃ say

Синодальный: 14:2 - скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном; напротив его поставьте стан у моря.
МБО14:2 - - Скажи израильтянам, чтобы они повернули назад и остановились у Пи-Гахирофа, между Мигдолом и морем. Пусть они расположатся у моря, прямо перед Ваал-Цефоном.

LXX Септуагинта: Λάλησον Скажи τοῖς - υἱοῖς сыновьям Ισραηλ, Израиля, καὶ и ἀποστρέψαντες направившиеся στρατοπεδευσάτωσαν пусть расположатся лагерем ἀπέναντι перед τῆς - ἐπαύλεως лагерем ἀνὰ по μέσον середине Μαγδώλου Магдола καὶ и ἀνὰ по μέσον середине τῆς - θαλάσσης мо́ря ἐξ с ἐναντίας противоположной стороны́ Βεελσεπφων, Ваал-Цепфона, ἐνώπιον перед αὐτῶν ними στρατοπεδεύσεις расположишься лагерем ἐπὶ у τῆς - θαλάσσης. мо́ря.

Масоретский:
דַּבֵּר֮ speak אֶל־ to בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵל֒ Israel וְ and יָשֻׁ֗בוּ return וְ and יַחֲנוּ֙ encamp לִ to פְנֵי֙ face פִּ֣י הַחִירֹ֔ת Pi Hahiroth בֵּ֥ין interval מִגְדֹּ֖ל Migdol וּ and בֵ֣ין interval הַ the יָּ֑ם sea לִ to פְנֵי֙ face בַּ֣עַל צְפֹ֔ן Baal Zephon נִכְחֹ֥ו straightness תַחֲנ֖וּ encamp עַל־ upon הַ the יָּֽם׃ sea

Синодальный: 14:3 - И скажет фараон [народу своему] о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня.
МБО14:3 - Фараон подумает: «Израильтяне блуждают по этой земле в растерянности, окруженные пустыней».

LXX Септуагинта: καὶ И ἐρεῖ скажет Φαραω фараон τῷ - λαῷ народу αὐτοῦ его: Οἱ - υἱοὶ Сыновья́ Ισραηλ Израиля πλανῶνται блуждают οὗτοι эти ἐν в τῇ - γῇ· земле; συγκέκλεικεν заперла γὰρ ведь αὐτοὺς их - ἔρημος. пустыня.

Масоретский:
וְ and אָמַ֤ר say פַּרְעֹה֙ pharaoh לִ to בְנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֔ל Israel נְבֻכִ֥ים confuse הֵ֖ם they בָּ in the אָ֑רֶץ earth סָגַ֥ר close עֲלֵיהֶ֖ם upon הַ the מִּדְבָּֽר׃ desert

Синодальный: 14:4 - А Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу Мою на фараоне и на всем войске его; и познают [все] Египтяне, что Я Господь. И сделали так.
МБО14:4 - Я сделаю сердце фараона упрямым, и он погонится за ними, и этим прославлюсь, победив фараона с его войском. Тогда египтяне узнают, что Я - Господь. Израильтяне так и сделали.

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я δὲ же σκληρυνῶ ожесточу τὴν - καρδίαν сердце Φαραω, фараону, καὶ и καταδιώξεται он погонится ὀπίσω за αὐτῶν· ними; καὶ и ἐνδοξασθήσομαι Я прославлюсь ἐν при Φαραω фараоне καὶ и ἐν при πάσῃ всём τῇ - στρατιᾷ воинстве αὐτοῦ, его, καὶ и γνώσονται узна́ют πάντες все οἱ - Αἰγύπτιοι египтяне ὅτι что ἐγώ Я εἰμι есть κύριος. Господь. καὶ И ἐποίησαν они сделали οὕτως. так.

Масоретский:
וְ and חִזַּקְתִּ֣י be strong אֶת־ [object marker] לֵב־ heart פַּרְעֹה֮ pharaoh וְ and רָדַ֣ף pursue אַחֲרֵיהֶם֒ after וְ and אִכָּבְדָ֤ה be heavy בְּ in פַרְעֹה֙ pharaoh וּ and בְ in כָל־ whole חֵילֹ֔ו power וְ and יָדְע֥וּ know מִצְרַ֖יִם Egypt כִּֽי־ that אֲנִ֣י i יְהוָ֑ה YHWH וַ and יַּֽעֲשׂוּ־ make כֵֽן׃ thus

Синодальный: 14:5 - И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал; и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что это мы сделали? зачем отпустили Израильтян, чтобы они не работали нам?
МБО14:5 - Когда царю Египта сказали, что народ убежал, фараон и его приближенные передумали и сказали: - Что мы сделали? Мы отпустили израильтян и лишились работников!

LXX Септуагинта: καὶ И ἀνηγγέλη было возвещено τῷ - βασιλεῖ царю τῶν - Αἰγυπτίων египтян ὅτι что πέφευγεν убежал - λαός· народ; καὶ и μετεστράφη изменилось - καρδία сердце Φαραω фараона καὶ и τῶν - θεραπόντων слуг αὐτοῦ его ἐπὶ относительно τὸν - λαόν, народа, καὶ и εἶπαν они сказали: Τί Что τοῦτο это ἐποιήσαμεν мы сделали τοῦ - ἐξαποστεῖλαι (чтобы) отпустить τοὺς - υἱοὺς сыновей Ισραηλ Израиля τοῦ - μὴ чтобы не δουλεύειν служить ἡμῖν; нам?

Масоретский:
וַ and יֻּגַּד֙ report לְ to מֶ֣לֶךְ king מִצְרַ֔יִם Egypt כִּ֥י that בָרַ֖ח run away הָ the עָ֑ם people וַ֠ and יֵּהָפֵךְ turn לְבַ֨ב heart פַּרְעֹ֤ה pharaoh וַ and עֲבָדָיו֙ servant אֶל־ to הָ the עָ֔ם people וַ and יֹּֽאמרוּ֙ say מַה־ what זֹּ֣את this עָשִׂ֔ינוּ make כִּֽי־ that שִׁלַּ֥חְנוּ send אֶת־ [object marker] יִשְׂרָאֵ֖ל Israel מֵ from עָבְדֵֽנוּ׃ work, serve

Синодальный: 14:6 - [Фараон] запряг колесницу свою и народ свой взял с собою;
МБО14:6 - Фараон запряг колесницу и взял с собой войско.

LXX Септуагинта: ἔζευξεν Запряг οὖν итак Φαραω фараон τὰ - ἅρματα колесницы αὐτοῦ его καὶ и πάντα всё τὸν - λαὸν войско αὐτοῦ его συναπήγαγεν собрал μεθ᾿ с ἑαυτοῦ собой

Масоретский:
וַ and יֶּאְסֹ֖ר bind אֶת־ [object marker] רִכְבֹּ֑ו chariot וְ and אֶת־ [object marker] עַמֹּ֖ו people לָקַ֥ח take עִמֹּֽו׃ with

Синодальный: 14:7 - и взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египетские, и начальников над всеми ими.
МБО14:7 - Он взял шестьсот отборных колесниц и все остальные колесницы Египта с их начальниками.

LXX Септуагинта: καὶ и λαβὼν взяв ἑξακόσια шестьсот ἅρματα колесниц ἐκλεκτὰ избранных καὶ и πᾶσαν всю τὴν - ἵππον конницу τῶν - Αἰγυπτίων египтян καὶ и τριστάτας военачальников ἐπὶ над πάντων. всеми.

Масоретский:
וַ and יִּקַּ֗ח take שֵׁשׁ־ six מֵאֹ֥ות hundred רֶ֨כֶב֙ chariot בָּח֔וּר examine וְ and כֹ֖ל whole רֶ֣כֶב chariot מִצְרָ֑יִם Egypt וְ and שָׁלִשִׁ֖ם adjutant עַל־ upon כֻּלֹּֽו׃ whole

Синодальный: 14:8 - И ожесточил Господь сердце фараона, царя Египетского [и рабов его], и он погнался за сынами Израилевыми; сыны же Израилевы шли под рукою высокою.
МБО14:8 - Господь сделал сердце фараона, царя Египта, упрямым, и он погнался за израильтянами, которые смело покидали Египет.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐσκλήρυνεν ожесточил κύριος Господь τὴν - καρδίαν сердце Φαραω фараона βασιλέως царя Αἰγύπτου Египта καὶ и τῶν - θεραπόντων слуг αὐτοῦ, его, καὶ и κατεδίωξεν гнался ὀπίσω за τῶν - υἱῶν сыновьями Ισραηλ· Израиля; οἱ - δὲ а υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля ἐξεπορεύοντο вышли ἐν - χειρὶ рукой ὑψηλῇ. высокой.

Масоретский:
וַ and יְחַזֵּ֣ק be strong יְהֹוָ֗ה YHWH אֶת־ [object marker] לֵ֤ב heart פַּרְעֹה֙ pharaoh מֶ֣לֶךְ king מִצְרַ֔יִם Egypt וַ and יִּרְדֹּ֕ף pursue אַחֲרֵ֖י after בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֑ל Israel וּ and בְנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֔ל Israel יֹצְאִ֖ים go out בְּ in יָ֥ד hand רָמָֽה׃ be high

Синодальный: 14:9 - И погнались за ними Египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и всё войско его, и настигли их расположившихся у моря, при Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном.
МБО14:9 - Войско египтян со всеми лошадьми фараона, колесницами и всадниками погналось за израильтянами и настигло их, когда они расположились лагерем у моря, рядом с Пи-Гахирофом, напротив Ваал-Цефона.

LXX Септуагинта: καὶ И κατεδίωξαν погнались οἱ - Αἰγύπτιοι египтяне ὀπίσω за αὐτῶν ними καὶ и εὕροσαν нашли αὐτοὺς их παρεμβεβληκότας остановившихся παρὰ у τὴν - θάλασσαν, мо́ря, καὶ и πᾶσα вся - ἵππος конница καὶ и τὰ - ἅρματα колесницы Φαραω фараона καὶ и οἱ - ἱππεῖς конники καὶ и - στρατιὰ воинство αὐτοῦ его ἀπέναντι перед τῆς - ἐπαύλεως лагерем ἐξ с ἐναντίας противоположной стороны́ Βεελσεπφων. Ваал-Цепфона.

Масоретский:
וַ and יִּרְדְּפ֨וּ pursue מִצְרַ֜יִם Egypt אַחֲרֵיהֶ֗ם after וַ and יַּשִּׂ֤יגוּ overtake אֹותָם֙ [object marker] חֹנִ֣ים encamp עַל־ upon הַ the יָּ֔ם sea כָּל־ whole סוּס֙ horse רֶ֣כֶב chariot פַּרְעֹ֔ה pharaoh וּ and פָרָשָׁ֖יו horseman וְ and חֵילֹ֑ו power עַל־ upon פִּי֙ הַֽחִירֹ֔ת Pi Hahiroth לִ to פְנֵ֖י face בַּ֥עַל צְפֹֽן׃ Baal Zephon

Синодальный: 14:10 - Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, Египтяне идут за ними: и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу,
МБО14:10 - Когда фараон приблизился, израильтяне оглянулись и увидели, что египтяне преследуют их. Они очень испугались и стали взывать к Господу.

LXX Септуагинта: καὶ И Φαραω фараон προσῆγεν· подходил; καὶ и ἀναβλέψαντες взглянув οἱ - υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля τοῖς - ὀφθαλμοῖς глазами ὁρῶσιν, видят, καὶ и οἱ - Αἰγύπτιοι египтяне ἐστρατοπέδευσαν расположились лагерем ὀπίσω позади αὐτῶν, них, καὶ и ἐφοβήθησαν устрашились σφόδρα· очень; ἀνεβόησαν воззвали δὲ же οἱ - υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля πρὸς к κύριον. Господу.

Масоретский:
וּ and פַרְעֹ֖ה pharaoh הִקְרִ֑יב approach וַ and יִּשְׂאוּ֩ lift בְנֵֽי־ son יִשְׂרָאֵ֨ל Israel אֶת־ [object marker] עֵינֵיהֶ֜ם eye וְ and הִנֵּ֥ה behold מִצְרַ֣יִם׀ Egypt נֹסֵ֣עַ pull out אַחֲרֵיהֶ֗ם after וַ and יִּֽירְאוּ֙ fear מְאֹ֔ד might וַ and יִּצְעֲק֥וּ cry בְנֵֽי־ son יִשְׂרָאֵ֖ל Israel אֶל־ to יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 14:11 - и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?
МБО14:11 - Они сказали Моисею: - Разве в Египте не было могил, что ты повел нас умирать в пустыню? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта?

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Παρὰ Вопреки τὸ - μὴ не ὑπάρχειν пребывать μνήματα гробницам ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ Египта ἐξήγαγες вывел ἡμᾶς нас θανατῶσαι (чтобы) умертвить ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыне, τί что́ τοῦτο это ἐποίησας ты сделал ἡμῖν нам ἐξαγαγὼν выведя ἐξ из Αἰγύπτου; Египта?

Масоретский:
וַ and יֹּאמְרוּ֮ say אֶל־ to מֹשֶׁה֒ Moses הַֽ [interrogative] מִ from בְּלִ֤י destruction אֵין־ [NEG] קְבָרִים֙ grave בְּ in מִצְרַ֔יִם Egypt לְקַחְתָּ֖נוּ take לָ to מ֣וּת die בַּ in the מִּדְבָּ֑ר desert מַה־ what זֹּאת֙ this עָשִׂ֣יתָ make לָּ֔נוּ to לְ to הֹוצִיאָ֖נוּ go out מִ from מִּצְרָֽיִם׃ Egypt

Синодальный: 14:12 - Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем Египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в пустыне.
МБО14:12 - Разве мы не говорили тебе в Египте: «Оставь нас в покое. Дай нам служить египтянам?» Лучше бы нам оставаться рабами у египтян, чем умирать в пустыне!

LXX Септуагинта: οὐ Разве не τοῦτο это ἦν было τὸ - ῥῆμα, слово, которое ἐλαλήσαμεν мы произнесли πρὸς к σὲ тебе ἐν в Αἰγύπτῳ Египте λέγοντες говоря: Πάρες Оставь ἡμᾶς, нас, ὅπως чтобы δουλεύσωμεν мы служили τοῖς - Αἰγυπτίοις египтянам. κρεῖσσον Лучше γὰρ ведь ἡμᾶς нам δουλεύειν служить τοῖς - Αἰγυπτίοις египтянам чем ἀποθανεῖν умереть ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыне ταύτῃ. этой.

Масоретский:
הֲ [interrogative] לֹא־ not זֶ֣ה this הַ the דָּבָ֗ר word אֲשֶׁר֩ [relative] דִּבַּ֨רְנוּ speak אֵלֶ֤יךָ to בְ in מִצְרַ֨יִם֙ Egypt לֵ to אמֹ֔ר say חֲדַ֥ל cease מִמֶּ֖נּוּ from וְ and נַֽעַבְדָ֣ה work, serve אֶת־ [object marker] מִצְרָ֑יִם Egypt כִּ֣י that טֹ֥וב good לָ֨נוּ֙ to עֲבֹ֣ד work, serve אֶת־ [object marker] מִצְרַ֔יִם Egypt מִ from מֻּתֵ֖נוּ die בַּ in the מִּדְבָּֽר׃ desert

Синодальный: 14:13 - Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте — и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки;
МБО14:13 - Моисей ответил народу: - Не бойтесь. Стойте твердо, вы увидите, как Господь спасет вас сегодня. Египтян, которых вы видите сейчас, вы не увидите больше никогда.

LXX Септуагинта: εἶπεν Сказал δὲ же Μωσῆς Моисей πρὸς к τὸν - λαόν народу: Θαρσεῖτε· Мужайтесь; στῆτε станьте καὶ и ὁρᾶτε смотри́те τὴν - σωτηρίαν спасение τὴν которое παρὰ от τοῦ - θεοῦ, Бога, ἣν которое ποιήσει Он сделает ἡμῖν нам σήμερον· сегодня; ὃν каким τρόπον образом γὰρ ведь ἑωράκατε вы увидели τοὺς - Αἰγυπτίους египтян σήμερον, сегодня, οὐ не προσθήσεσθε прило́жите ἔτι уже́ ἰδεῖν увидеть αὐτοὺς их εἰς во τὸν - αἰῶνα век χρόνον· времени;

Масоретский:
וַ and יֹּ֨אמֶר say מֹשֶׁ֣ה Moses אֶל־ to הָ the עָם֮ people אַל־ not תִּירָאוּ֒ fear הִֽתְיַצְב֗וּ stand וּ and רְאוּ֙ see אֶת־ [object marker] יְשׁוּעַ֣ת salvation יְהוָ֔ה YHWH אֲשֶׁר־ [relative] יַעֲשֶׂ֥ה make לָכֶ֖ם to הַ the יֹּ֑ום day כִּ֗י that אֲשֶׁ֨ר [relative] רְאִיתֶ֤ם see אֶת־ [object marker] מִצְרַ֨יִם֙ Egypt הַ the יֹּ֔ום day לֹ֥א not תֹסִ֛יפוּ add לִ to רְאֹתָ֥ם see עֹ֖וד duration עַד־ unto עֹולָֽם׃ eternity

Синодальный: 14:14 - Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны.
МБО14:14 - Будьте спокойны, Господь будет сражаться за вас.

LXX Септуагинта: κύριος Господь πολεμήσει будет воевать περὶ за ὑμῶν, вас, καὶ и ὑμεῖς вы σιγήσετε. будете молчать.

Масоретский:
יְהוָ֖ה YHWH יִלָּחֵ֣ם fight לָכֶ֑ם to וְ and אַתֶּ֖ם you תַּחֲרִישֽׁוּן׃ פ be deaf

Синодальный: 14:15 - И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб они шли,
МБО14:15 - Господь сказал Моисею: - Зачем ты взываешь ко Мне? Вели израильтянам идти вперед.

LXX Септуагинта: Εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Τί Что́ βοᾷς кричишь πρός ко με; Мне? λάλησον Скажи τοῖς - υἱοῖς сыновьям Ισραηλ, Израиля, καὶ и ἀναζευξάτωσαν· пусть отправятся;

Масоретский:
וַ and יֹּ֤אמֶר say יְהוָה֙ YHWH אֶל־ to מֹשֶׁ֔ה Moses מַה־ what תִּצְעַ֖ק cry אֵלָ֑י to דַּבֵּ֥ר speak אֶל־ to בְּנֵי־ son יִשְׂרָאֵ֖ל Israel וְ and יִסָּֽעוּ׃ pull out

Синодальный: 14:16 - а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше;
МБО14:16 - Подними посох, простри руку над морем, и оно разделится. Тогда израильтяне смогут пройти через море, как по суше.

LXX Септуагинта: καὶ а σὺ ты ἔπαρον подними τῇ - ῥάβδῳ посох σου твой καὶ и ἔκτεινον вытяни τὴν - χεῖρά руку σου твою ἐπὶ на τὴν - θάλασσαν море καὶ и ῥῆξον разорви αὐτήν, его, καὶ и εἰσελθάτωσαν пусть войдут οἱ - υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля εἰς в μέσον середину τῆς - θαλάσσης мо́ря κατὰ по τὸ - ξηρόν. суше.

Масоретский:
וְ and אַתָּ֞ה you הָרֵ֣ם be high אֶֽת־ [object marker] מַטְּךָ֗ staff וּ and נְטֵ֧ה extend אֶת־ [object marker] יָדְךָ֛ hand עַל־ upon הַ the יָּ֖ם sea וּ and בְקָעֵ֑הוּ split וְ and יָבֹ֧אוּ come בְנֵֽי־ son יִשְׂרָאֵ֛ל Israel בְּ in תֹ֥וךְ midst הַ the יָּ֖ם sea בַּ in the יַּבָּשָֽׁה׃ dry land

Синодальный: 14:17 - Я же ожесточу сердце [фараона и всех] Египтян, и они пойдут вслед за ними; и покажу славу Мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его;
МБО14:17 - А Я сделаю египтян упрямым, и они пойдут за ними. Я прославлюсь, победив фараона и его войско, с его колесницами и всадниками.

LXX Септуагинта: καὶ И ἰδοὺ вот ἐγὼ Я σκληρυνῶ ожесточу τὴν - καρδίαν сердце Φαραω фараона καὶ и τῶν - Αἰγυπτίων египтян πάντων, всех, καὶ и εἰσελεύσονται они войдут ὀπίσω за αὐτῶν· ними; καὶ и ἐνδοξασθήσομαι прославлюсь ἐν на Φαραω фараоне καὶ и ἐν на πάσῃ всём τῇ - στρατιᾷ воинстве αὐτοῦ его καὶ и ἐν на τοῖς - ἅρμασιν колесницах καὶ и ἐν на τοῖς - ἵπποις конях αὐτοῦ. его.

Масоретский:
וַ and אֲנִ֗י i הִנְנִ֤י behold מְחַזֵּק֙ be strong אֶת־ [object marker] לֵ֣ב heart מִצְרַ֔יִם Egypt וְ and יָבֹ֖אוּ come אַחֲרֵיהֶ֑ם after וְ and אִכָּבְדָ֤ה be heavy בְּ in פַרְעֹה֙ pharaoh וּ and בְ in כָל־ whole חֵילֹ֔ו power בְּ in רִכְבֹּ֖ו chariot וּ and בְ in פָרָשָֽׁיו׃ horseman

Синодальный: 14:18 - и узнают [все] Египтяне, что Я Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его.
МБО14:18 - Египтяне узнают, что Я - Господь, когда Я прославлюсь, победив фараона, с его колесницами и всадниками.

LXX Септуагинта: καὶ И γνώσονται узна́ют πάντες все οἱ - Αἰγύπτιοι египтяне ὅτι что ἐγώ Я εἰμι есть κύριος Господь ἐνδοξαζομένου прославляемого μου Меня ἐν на Φαραω фараоне καὶ и ἐν на τοῖς - ἅρμασιν колесницах καὶ и ἵπποις конях αὐτοῦ. его.

Масоретский:
וְ and יָדְע֥וּ know מִצְרַ֖יִם Egypt כִּי־ that אֲנִ֣י i יְהוָ֑ה YHWH בְּ in הִכָּבְדִ֣י be heavy בְּ in פַרְעֹ֔ה pharaoh בְּ in רִכְבֹּ֖ו chariot וּ and בְ in פָרָשָֽׁיו׃ horseman

Синодальный: 14:19 - И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом [сынов] Израилевых, и пошел позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал позади их;
МБО14:19 - Ангел Бога, Который шел перед израильским войском, пошел позади него. Облачный столб тоже передвинулся со своего места и оказался позади них,

LXX Септуагинта: ἐξῆρεν Удалился δὲ же - ἄγγελος ангел τοῦ - θεοῦ Бога который προπορευόμενος идущий впереди τῆς - παρεμβολῆς стана τῶν - υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля καὶ и ἐπορεύθη пошёл ἐκ - τῶν - ὄπισθεν· сзади; ἐξῆρεν удалился δὲ же καὶ и - στῦλος столб τῆς - νεφέλης о́блака ἀπὸ от προσώπου лица́ αὐτῶν их καὶ и ἔστη стал ἐκ - τῶν - ὀπίσω позади αὐτῶν. них.

Масоретский:
וַ and יִּסַּ֞ע pull out מַלְאַ֣ךְ messenger הָ the אֱלֹהִ֗ים god(s) הַ the הֹלֵךְ֙ walk לִ to פְנֵי֙ face מַחֲנֵ֣ה camp יִשְׂרָאֵ֔ל Israel וַ and יֵּ֖לֶךְ walk מֵ from אַחֲרֵיהֶ֑ם after וַ and יִּסַּ֞ע pull out עַמּ֤וּד pillar הֶֽ the עָנָן֙ cloud מִ from פְּנֵיהֶ֔ם face וַ and יַּֽעֲמֹ֖ד stand מֵ from אַחֲרֵיהֶֽם׃ after

Синодальный: 14:20 - и вошел в средину между станом Египетским и между станом [сынов] Израилевых, и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь.
МБО14:20 - между войсками Египта и Израиля. Всю ночь облако давало тьму одной стороне и свет другой, и всю ночь свет и тьма не могли сойтись.

LXX Септуагинта: καὶ И εἰσῆλθεν вошёл ἀνὰ по μέσον середине (между) τῆς - παρεμβολῆς стана τῶν - Αἰγυπτίων египтян καὶ и ἀνὰ по μέσον середине (между) τῆς - παρεμβολῆς стана Ισραηλ Израиля καὶ и ἔστη· стал; καὶ и ἐγένετο сделалась σκότος тьма καὶ и γνόφος, тусклость, καὶ и διῆλθεν пришла - νύξ, ночь, καὶ и οὐ не συνέμιξαν видели ἀλλήλοις друг друга ὅλην всю τὴν - νύκτα· ночь;

Масоретский:
וַ and יָּבֹ֞א come בֵּ֣ין׀ interval מַחֲנֵ֣ה camp מִצְרַ֗יִם Egypt וּ and בֵין֙ interval מַחֲנֵ֣ה camp יִשְׂרָאֵ֔ל Israel וַ and יְהִ֤י be הֶֽ the עָנָן֙ cloud וְ and הַ the חֹ֔שֶׁךְ darkness וַ and יָּ֖אֶר be light אֶת־ [object marker] הַ the לָּ֑יְלָה night וְ and לֹא־ not קָרַ֥ב approach זֶ֛ה this אֶל־ to זֶ֖ה this כָּל־ whole הַ the לָּֽיְלָה׃ night

Синодальный: 14:21 - И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды.
МБО14:21 - Моисей простер руку над морем, а Господь всю ночь отгонял море сильным восточным ветром и превратил его в сушу. Воды разделились,

LXX Септуагинта: ἐξέτεινεν вытянул δὲ же Μωσῆς Моисей τὴν - χεῖρα руку ἐπὶ на τὴν - θάλασσαν, море, καὶ и ὑπήγαγεν разогнал κύριος Господь τὴν - θάλασσαν море ἐν - ἀνέμῳ ветром νότῳ южным βιαίῳ сильным ὅλην всю τὴν - νύκτα ночь καὶ и ἐποίησεν сделал τὴν - θάλασσαν море ξηράν, сухое, καὶ и ἐσχίσθη расступилась τὸ - ὕδωρ. вода.

Масоретский:
וַ and יֵּ֨ט extend מֹשֶׁ֣ה Moses אֶת־ [object marker] יָדֹו֮ hand עַל־ upon הַ the יָּם֒ sea וַ and יֹּ֣ולֶךְ walk יְהוָ֣ה׀ YHWH אֶת־ [object marker] הַ֠ the יָּם sea בְּ in ר֨וּחַ wind קָדִ֤ים east עַזָּה֙ strong כָּל־ whole הַ the לַּ֔יְלָה night וַ and יָּ֥שֶׂם put אֶת־ [object marker] הַ the יָּ֖ם sea לֶ to the חָרָבָ֑ה dry ground וַ and יִּבָּקְע֖וּ split הַ the מָּֽיִם׃ water

Синодальный: 14:22 - И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону.
МБО14:22 - и израильтяне прошли через море, как по суше: одна стена воды стояла у них справа, а другая - слева.

LXX Септуагинта: καὶ И εἰσῆλθον вошли οἱ - υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля εἰς в μέσον середину τῆς - θαλάσσης мо́ря κατὰ по τὸ - ξηρόν, суше, καὶ и τὸ - ὕδωρ вода αὐτοῖς им τεῖχος стена ἐκ - δεξιῶν справа καὶ и τεῖχος стена ἐξ - εὐωνύμων· слева;

Масоретский:
וַ and יָּבֹ֧אוּ come בְנֵֽי־ son יִשְׂרָאֵ֛ל Israel בְּ in תֹ֥וךְ midst הַ the יָּ֖ם sea בַּ in the יַּבָּשָׁ֑ה dry land וְ and הַ the מַּ֤יִם water לָהֶם֙ to חֹמָ֔ה wall מִֽ from ימִינָ֖ם right-hand side וּ and מִ from שְּׂמֹאלָֽם׃ lefthand side

Синодальный: 14:23 - Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его.
МБО14:23 - Египтяне погнались за ними. Лошади, колесницы и всадники фараона ринулись в море.

LXX Септуагинта: κατεδίωξαν погнались δὲ же οἱ - Αἰγύπτιοι египтяне καὶ и εἰσῆλθον вошли ὀπίσω за αὐτῶν, ними, πᾶσα вся - ἵππος конница Φαραω фараона καὶ и τὰ - ἅρματα колесницы καὶ и οἱ - ἀναβάται, всадники, εἰς в μέσον середину τῆς - θαλάσσης. мо́ря.

Масоретский:
וַ and יִּרְדְּפ֤וּ pursue מִצְרַ֨יִם֙ Egypt וַ and יָּבֹ֣אוּ come אַחֲרֵיהֶ֔ם after כֹּ֚ל whole ס֣וּס horse פַּרְעֹ֔ה pharaoh רִכְבֹּ֖ו chariot וּ and פָרָשָׁ֑יו horseman אֶל־ to תֹּ֖וךְ midst הַ the יָּֽם׃ sea

Синодальный: 14:24 - И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан Египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан Египтян;
МБО14:24 - Перед самым рассветом Господь посмотрел из огненного и облачного столба на египетское войско и поверг его в смятение.

LXX Септуагинта: ἐγενήθη Сделалось δὲ же ἐν в τῇ - φυλακῇ стражу τῇ - ἑωθινῇ утреннюю καὶ и ἐπέβλεψεν обратил взгляд κύριος Господь ἐπὶ на τὴν - παρεμβολὴν лагерь τῶν - Αἰγυπτίων египтян ἐν в στύλῳ столбе πυρὸς огня καὶ и νεφέλης о́блака καὶ и συνετάραξεν привёл в смятение τὴν - παρεμβολὴν лагерь τῶν - Αἰγυπτίων египтян

Масоретский:
וַֽ and יְהִי֙ be בְּ in אַשְׁמֹ֣רֶת night watch הַ the בֹּ֔קֶר morning וַ and יַּשְׁקֵ֤ף look יְהוָה֙ YHWH אֶל־ to מַחֲנֵ֣ה camp מִצְרַ֔יִם Egypt בְּ in עַמּ֥וּד pillar אֵ֖שׁ fire וְ and עָנָ֑ן cloud וַ and יָּ֕הָם confuse אֵ֖ת [object marker] מַחֲנֵ֥ה camp מִצְרָֽיִם׃ Egypt

Синодальный: 14:25 - и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали Египтяне: побежим от Израильтян, потому что Господь поборает за них против Египтян.
МБО14:25 - Он застопорил колеса их колесниц, и им стало трудно ехать. Египтяне сказали: - Бежим отсюда! Господь сражается на стороне израильтян против Египта!

LXX Септуагинта: καὶ и συνέδησεν связал τοὺς - ἄξονας о́си τῶν - ἁρμάτων колесниц αὐτῶν их καὶ и ἤγαγεν привёл αὐτοὺς их μετὰ с βίας. силой. καὶ И εἶπαν сказали οἱ - Αἰγύπτιοι египтяне: Φύγωμεν Бежим ἀπὸ от προσώπου лица́ Ισραηλ· Израиля; - γὰρ ведь κύριος Господь πολεμεῖ воюет περὶ за αὐτῶν них τοὺς - Αἰγυπτίους. (против) египтян.

Масоретский:
וַ and יָּ֗סַר turn aside אֵ֚ת [object marker] אֹפַ֣ן wheel מַרְכְּבֹתָ֔יו chariot וַֽ and יְנַהֲגֵ֖הוּ drive בִּ in כְבֵדֻ֑ת heaviness וַ and יֹּ֣אמֶר say מִצְרַ֗יִם Egypt אָנ֨וּסָה֙ flee מִ from פְּנֵ֣י face יִשְׂרָאֵ֔ל Israel כִּ֣י that יְהוָ֔ה YHWH נִלְחָ֥ם fight לָהֶ֖ם to בְּ in מִצְרָֽיִם׃ פ Egypt

Синодальный: 14:26 - И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их.
МБО14:26 - Тогда Господь сказал Моисею: - Протяни руку над морем, чтобы воды хлынули назад, на египтян, на их колесницы и всадников.

LXX Септуагинта: εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: ῎Εκτεινον Вытяни τὴν - χεῖρά руку σου твою ἐπὶ на τὴν - θάλασσαν, море, καὶ и ἀποκαταστήτω пусть возвратится τὸ - ὕδωρ вода καὶ и ἐπικαλυψάτω пусть покроет τοὺς - Αἰγυπτίους, египтян, ἐπί поверх τε - τὰ - ἅρματα колесниц καὶ и τοὺς - ἀναβάτας. всадников.

Масоретский:
וַ and יֹּ֤אמֶר say יְהוָה֙ YHWH אֶל־ to מֹשֶׁ֔ה Moses נְטֵ֥ה extend אֶת־ [object marker] יָדְךָ֖ hand עַל־ upon הַ the יָּ֑ם sea וְ and יָשֻׁ֤בוּ return הַ the מַּ֨יִם֙ water עַל־ upon מִצְרַ֔יִם Egypt עַל־ upon רִכְבֹּ֖ו chariot וְ and עַל־ upon פָּרָשָֽׁיו׃ horseman

Синодальный: 14:27 - И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали навстречу [воде]. Так потопил Господь Египтян среди моря.
МБО14:27 - Моисей простер руку над морем, и с рассветом воды сомкнулись. Египтяне бежали навстречу морю, и Господь смел их в воду.

LXX Септуагинта: ἐξέτεινεν Вытянул δὲ же Μωσῆς Моисей τὴν - χεῖρα руку ἐπὶ на τὴν - θάλασσαν, море, καὶ и ἀπεκατέστη возвратилась τὸ - ὕδωρ вода πρὸς ко ἡμέραν дню ἐπὶ на χώρας· место; οἱ - δὲ а Αἰγύπτιοι египтяне ἔφυγον бежали ὑπὸ от τὸ - ὕδωρ, воды́, καὶ и ἐξετίναξεν разбросал κύριος Господь τοὺς - Αἰγυπτίους египтян μέσον среди τῆς - θαλάσσης. мо́ря.

Масоретский:
וַ and יֵּט֩ extend מֹשֶׁ֨ה Moses אֶת־ [object marker] יָדֹ֜ו hand עַל־ upon הַ the יָּ֗ם sea וַ and יָּ֨שָׁב return הַ the יָּ֜ם sea לִ to פְנֹ֥ות turn בֹּ֨קֶר֙ morning לְ to אֵ֣יתָנֹ֔ו ever-flowing וּ and מִצְרַ֖יִם Egypt נָסִ֣ים flee לִ to קְרָאתֹ֑ו encounter וַ and יְנַעֵ֧ר shake off יְהוָ֛ה YHWH אֶת־ [object marker] מִצְרַ֖יִם Egypt בְּ in תֹ֥וךְ midst הַ the יָּֽם׃ sea

Синодальный: 14:28 - И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них.
МБО14:28 - Вода хлынула назад и накрыла колесницы и всадников - все войско фараона, которое ринулось за израильтянами в море. Не спасся никто.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐπαναστραφὲν возвратившаяся τὸ - ὕδωρ вода ἐκάλυψεν покрыла τὰ - ἅρματα колесницы καὶ и τοὺς - ἀναβάτας всадников καὶ и πᾶσαν всё τὴν - δύναμιν войско Φαραω фараона τοὺς - εἰσπεπορευμένους вошедших ὀπίσω за αὐτῶν ними εἰς в τὴν - θάλασσαν, море, καὶ и οὐ не κατελείφθη остался ἐξ из αὐτῶν них οὐδὲ и не εἷς. один.

Масоретский:
וַ and יָּשֻׁ֣בוּ return הַ the מַּ֗יִם water וַ and יְכַסּ֤וּ cover אֶת־ [object marker] הָ the רֶ֨כֶב֙ chariot וְ and אֶת־ [object marker] הַ the פָּ֣רָשִׁ֔ים horseman לְ to כֹל֙ whole חֵ֣יל power פַּרְעֹ֔ה pharaoh הַ the בָּאִ֥ים come אַחֲרֵיהֶ֖ם after בַּ in the יָּ֑ם sea לֹֽא־ not נִשְׁאַ֥ר remain בָּהֶ֖ם in עַד־ unto אֶחָֽד׃ one

Синодальный: 14:29 - А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды [были] им стеною по правую и [стеною] по левую сторону.
МБО14:29 - Но израильтяне перешли через море, как по суше: одна стена воды стояла у них справа, а другая - слева.

LXX Септуагинта: οἱ - δὲ А υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля ἐπορεύθησαν пошли διὰ через ξηρᾶς сушу ἐν - μέσῳ среди τῆς - θαλάσσης, мо́ря, τὸ - δὲ а ὕδωρ вода αὐτοῖς им τεῖχος стена ἐκ - δεξιῶν справа καὶ и τεῖχος стена ἐξ - εὐωνύμων. слева.

Масоретский:
וּ and בְנֵ֧י son יִשְׂרָאֵ֛ל Israel הָלְכ֥וּ walk בַ in the יַּבָּשָׁ֖ה dry land בְּ in תֹ֣וךְ midst הַ the יָּ֑ם sea וְ and הַ the מַּ֤יִם water לָהֶם֙ to חֹמָ֔ה wall מִֽ from ימִינָ֖ם right-hand side וּ and מִ from שְּׂמֹאלָֽם׃ lefthand side

Синодальный: 14:30 - И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян, и увидели [сыны] Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря.
МБО14:30 - В тот день Господь спас Израиль от египтян, и Израиль увидел их мертвыми на берегу.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐρρύσατο избавил κύριος Господь τὸν - Ισραηλ Израиля ἐν в τῇ - ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ἐκ от χειρὸς руки́ τῶν - Αἰγυπτίων· египтян; καὶ и εἶδεν увидел Ισραηλ Израиль τοὺς - Αἰγυπτίους египтян τεθνηκότας умерших παρὰ у τὸ - χεῖλος бе́рега τῆς - θαλάσσης. мо́ря.

Масоретский:
וַ and יֹּ֨ושַׁע help יְהוָ֜ה YHWH בַּ in the יֹּ֥ום day הַ the ה֛וּא he אֶת־ [object marker] יִשְׂרָאֵ֖ל Israel מִ from יַּ֣ד hand מִצְרָ֑יִם Egypt וַ and יַּ֤רְא see יִשְׂרָאֵל֙ Israel אֶת־ [object marker] מִצְרַ֔יִם Egypt מֵ֖ת die עַל־ upon שְׂפַ֥ת lip הַ the יָּֽם׃ sea

Синодальный: 14:31 - И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили:
МБО14:31 - Увидев великую силу, которой Господь сразил египтян, израильтян охватил страх перед Господом. Они поверили Ему и Его слуге Моисею.

LXX Септуагинта: εἶδεν Увидел δὲ же Ισραηλ Израиль τὴν - χεῖρα руку τὴν - μεγάλην, великую, то, что ἐποίησεν сделал κύριος Господь τοῖς - Αἰγυπτίοις· египтянам; ἐφοβήθη устрашился δὲ же - λαὸς народ τὸν - κύριον Го́спода καὶ и ἐπίστευσαν поверили τῷ - θεῷ Богу καὶ и Μωυσῇ Моисею τῷ - θεράποντι слуге αὐτοῦ. Его.

Масоретский:
וַ and יַּ֨רְא see יִשְׂרָאֵ֜ל Israel אֶת־ [object marker] הַ the יָּ֣ד hand הַ the גְּדֹלָ֗ה great אֲשֶׁ֨ר [relative] עָשָׂ֤ה make יְהוָה֙ YHWH בְּ in מִצְרַ֔יִם Egypt וַ and יִּֽירְא֥וּ fear הָ the עָ֖ם people אֶת־ [object marker] יְהוָ֑ה YHWH וַ and יַּֽאֲמִ֨ינוּ֙ be firm בַּֽ in יהוָ֔ה YHWH וּ and בְ in מֹשֶׁ֖ה Moses עַבְדֹּֽו׃ פ servant

Открыть окно