Biblezoom Cloud / Исход 12 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 12:1 - И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря:
МБО12:1 - Господь сказал Моисею и Аарону в Египте:

LXX Септуагинта: Εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею καὶ и Ααρων Аарону ἐν в γῇ земле Αἰγύπτου Египта λέγων говоря:

Масоретский:
וַ and יֹּ֤אמֶר say יְהוָה֙ YHWH אֶל־ to מֹשֶׁ֣ה Moses וְ and אֶֽל־ to אַהֲרֹ֔ן Aaron בְּ in אֶ֥רֶץ earth מִצְרַ֖יִם Egypt לֵ to אמֹֽר׃ say

Синодальный: 12:2 - месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года.
МБО12:2 - - Пусть этот месяц будет для вас первым месяцем, началом года.

LXX Септуагинта: ‛Ο - μὴν Рождающийся серп οὗτος этот ὑμῖν вам ἀρχὴ нача́ло μηνῶν, месяцев, πρῶτός первый ἐστιν он есть ὑμῖν вам ἐν среди τοῖς - μησὶν месяцев τοῦ - ἐνιαυτοῦ. года.

Масоретский:
הַ the חֹ֧דֶשׁ month הַ the זֶּ֛ה this לָכֶ֖ם to רֹ֣אשׁ head חֳדָשִׁ֑ים month רִאשֹׁ֥ון first הוּא֙ he לָכֶ֔ם to לְ to חָדְשֵׁ֖י month הַ the שָּׁנָֽה׃ year

Синодальный: 12:3 - Скажите всему обществу [сынов] Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство;
МБО12:3 - Скажи всему обществу израильскому, что в десятый день этого месяца каждый должен взять ягненка на свою семью, по одному ягненку на семейство.

LXX Септуагинта: λάλησον Скажи πρὸς ко πᾶσαν всякому συναγωγὴν собранию υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля λέγων говоря: Τῇ - δεκάτῃ (В) десятый (день) τοῦ - μηνὸς месяца τούτου этого λαβέτωσαν пусть возьмут ἕκαστος каждый πρόβατον барана κατ᾿ по οἴκους домам πατριῶν, отцов, ἕκαστος каждый πρόβατον барана κατ᾿ на οἰκίαν. дом.

Масоретский:
דַּבְּר֗וּ speak אֶֽל־ to כָּל־ whole עֲדַ֤ת gathering יִשְׂרָאֵל֙ Israel לֵ to אמֹ֔ר say בֶּ in the עָשֹׂ֖ר a ten לַ to the חֹ֣דֶשׁ month הַ the זֶּ֑ה this וְ and יִקְח֣וּ take לָהֶ֗ם to אִ֛ישׁ man שֶׂ֥ה lamb לְ to בֵית־ house אָבֹ֖ת father שֶׂ֥ה lamb לַ to the בָּֽיִת׃ house

Синодальный: 12:4 - а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца.
МБО12:4 - Если семья слишком мала, чтобы съесть целого ягненка, пусть они поделятся с ближайшим соседом, приняв в расчет количество едоков. Рассчитайте, сколько сможет съесть каждый человек.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же ὀλιγοστοὶ малочисленные ὦσιν будут οἱ которые ἐν в τῇ - οἰκίᾳ доме ὥστε так что μὴ не ἱκανοὺς достаточных εἶναι быть εἰς на πρόβατον, барана, συλλήμψεται возьмёт μεθ᾿ с ἑαυτοῦ собой τὸν - γείτονα соседа τὸν - πλησίον ближнего αὐτοῦ его κατὰ по ἀριθμὸν числу ψυχῶν· душ; ἕκαστος каждый τὸ - ἀρκοῦν достаточное αὐτῷ ему συναριθμήσεται исчислит εἰς на πρόβατον. барана.

Масоретский:
וְ and אִם־ if יִמְעַ֣ט be little הַ the בַּיִת֮ house מִ from הְיֹ֣ת be מִ from שֶּׂה֒ lamb וְ and לָקַ֣ח take ה֗וּא he וּ and שְׁכֵנֹ֛ו inhabitant הַ the קָּרֹ֥ב near אֶל־ to בֵּיתֹ֖ו house בְּ in מִכְסַ֣ת amount נְפָשֹׁ֑ת soul אִ֚ישׁ man לְ to פִ֣י mouth אָכְלֹ֔ו food תָּכֹ֖סּוּ compute עַל־ upon הַ the שֶּֽׂה׃ lamb

Синодальный: 12:5 - Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз,
МБО12:5 - Животные, которых вы выберете, пусть будут годовалыми самцами, без изъяна. Вы можете брать ягнят или козлят.

LXX Септуагинта: πρόβατον Баран τέλειον совершенный ἄρσεν самец ἐνιαύσιον годовалый ἔσται будет ὑμῖν· вам; ἀπὸ из τῶν - ἀρνῶν овец καὶ и τῶν - ἐρίφων козлов λήμψεσθε. возьмёте.

Масоретский:
שֶׂ֥ה lamb תָמִ֛ים complete זָכָ֥ר male בֶּן־ son שָׁנָ֖ה year יִהְיֶ֣ה be לָכֶ֑ם to מִן־ from הַ the כְּבָשִׂ֥ים young ram וּ and מִן־ from הָ the עִזִּ֖ים goat תִּקָּֽחוּ׃ take

Синодальный: 12:6 - и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером,
МБО12:6 - Держите их до четырнадцатого дня этого месяца, и пусть в сумерки все общество израильтян заколет их.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔσται будет ὑμῖν вам διατετηρημένον сохраняемый ἕως до τῆς - τεσσαρεσκαιδεκάτης четырнадцатого (дня) τοῦ - μηνὸς месяца τούτου, этого, καὶ и σφάξουσιν заколют αὐτὸ его πᾶν всё τὸ - πλῆθος множество συναγωγῆς собрания υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля πρὸς к ἑσπέραν. вечеру.

Масоретский:
וְ and הָיָ֤ה be לָכֶם֙ to לְ to מִשְׁמֶ֔רֶת guard-post עַ֣ד unto אַרְבָּעָ֥ה four עָשָׂ֛ר -teen יֹ֖ום day לַ to the חֹ֣דֶשׁ month הַ the זֶּ֑ה this וְ and שָׁחֲט֣וּ slaughter אֹתֹ֗ו [object marker] כֹּ֛ל whole קְהַ֥ל assembly עֲדַֽת־ gathering יִשְׂרָאֵ֖ל Israel בֵּ֥ין interval הָ the עַרְבָּֽיִם׃ evening

Синодальный: 12:7 - и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его;
МБО12:7 - Возьмите кровь жертвенных животных и помажьте оба косяка и перекладины дверей в домах, где вы их едите.

LXX Септуагинта: καὶ И λήμψονται возьмут ἀπὸ от τοῦ - αἵματος кро́ви καὶ и θήσουσιν возложат ἐπὶ на τῶν - δύο двух σταθμῶν косяках καὶ и ἐπὶ на τὴν - φλιὰν перекладине ἐν в τοῖς - οἴκοις, домах, ἐν в οἷς которых ἐὰν если φάγωσιν они съели αὐτὰ их ἐν в αὐτοῖς. них.

Масоретский:
וְ and לָֽקְחוּ֙ take מִן־ from הַ the דָּ֔ם blood וְ and נָֽתְנ֛וּ give עַל־ upon שְׁתֵּ֥י two הַ the מְּזוּזֹ֖ת door-post וְ and עַל־ upon הַ the מַּשְׁקֹ֑וף lintel עַ֚ל upon הַ the בָּ֣תִּ֔ים house אֲשֶׁר־ [relative] יֹאכְל֥וּ eat אֹתֹ֖ו [object marker] בָּהֶֽם׃ in

Синодальный: 12:8 - пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его;
МБО12:8 - В ту же ночь съешьте мясо, поджаренное над огнем, приправленное горькими травами, с хлебом, приготовленным без закваски.

LXX Септуагинта: καὶ И φάγονται съедят τὰ - κρέα мясо τῇ - νυκτὶ ночью ταύτῃ· этой; ὀπτὰ жареное πυρὶ (на) огне καὶ и ἄζυμα бесквасное ἐπὶ с πικρίδων горьким латуком ἔδονται. съедят.

Масоретский:
וְ and אָכְל֥וּ eat אֶת־ [object marker] הַ the בָּשָׂ֖ר flesh בַּ in the לַּ֣יְלָה night הַ the זֶּ֑ה this צְלִי־ roast אֵ֣שׁ fire וּ and מַצֹּ֔ות matzah עַל־ upon מְרֹרִ֖ים bitter יֹאכְלֻֽהוּ׃ eat

Синодальный: 12:9 - не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями;
МБО12:9 - Не ешьте мясо сырым или вареным, жарьте его над огнем - голову, ноги и потроха.

LXX Септуагинта: οὐκ Не ἔδεσθε будете есть ἀπ᾿ от αὐτῶν них ὠμὸν сырое οὐδὲ и не ἡψημένον сваренное ἐν в ὕδατι, воде, ἀλλ᾿ но скорее ὀπτὰ печёное πυρί, (на) огне, κεφαλὴν голову σὺν с τοῖς - ποσὶν ногами καὶ и τοῖς - ἐνδοσθίοις. внутренностями.

Масоретский:
אַל־ not תֹּאכְל֤וּ eat מִמֶּ֨נּוּ֙ from נָ֔א raw וּ and בָשֵׁ֥ל cooked מְבֻשָּׁ֖ל boil בַּ in the מָּ֑יִם water כִּ֣י that אִם־ if צְלִי־ roast אֵ֔שׁ fire רֹאשֹׁ֥ו head עַל־ upon כְּרָעָ֖יו shank וְ and עַל־ upon קִרְבֹּֽו׃ interior

Синодальный: 12:10 - не оставляйте от него до утра [и кости его не сокрушайте], но оставшееся от него до утра сожгите на огне.
МБО12:10 - Ничего не оставляйте до утра. Если что-то осталось - сожгите.

LXX Септуагинта: οὐκ Не ἀπολείψετε оставите ἀπ᾿ от αὐτοῦ него ἕως до πρωῒ утра́ καὶ и ὀστοῦν кость οὐ не συντρίψετε сокруши́те ἀπ᾿ из αὐτοῦ· него; τὰ - δὲ а καταλειπόμενα остающееся ἀπ᾿ от αὐτοῦ него ἕως до πρωῒ утра́ ἐν в πυρὶ огне κατακαύσετε. сожгите.

Масоретский:
וְ and לֹא־ not תֹותִ֥ירוּ remain מִמֶּ֖נּוּ from עַד־ unto בֹּ֑קֶר morning וְ and הַ the נֹּתָ֥ר remain מִמֶּ֛נּוּ from עַד־ unto בֹּ֖קֶר morning בָּ in the אֵ֥שׁ fire תִּשְׂרֹֽפוּ׃ burn

Синодальный: 12:11 - Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это — Пасха Господня.
МБО12:11 - Ешьте так: пусть пояса ваши будут завязаны, ноги обуты, а в руке - посох. Ешьте быстро. Это - Господня Пасха.

LXX Септуагинта: οὕτως Так δὲ же φάγεσθε будете есть αὐτό· его; αἱ - ὀσφύες бёдра ὑμῶν ваши περιεζωσμέναι, опоясанные, καὶ и τὰ - ὑποδήματα сандалии ἐν на τοῖς - ποσὶν ногах ὑμῶν, ваших, καὶ и αἱ - βακτηρίαι посохи ἐν в ταῖς - χερσὶν руках ὑμῶν· ваших; καὶ и ἔδεσθε будете есть αὐτὸ его μετὰ с σπουδῆς· поспешностью; πασχα пасха ἐστὶν есть κυρίῳ. Господу.

Масоретский:
וְ and כָכָה֮ thus תֹּאכְל֣וּ eat אֹתֹו֒ [object marker] מָתְנֵיכֶ֣ם hips חֲגֻרִ֔ים gird נַֽעֲלֵיכֶם֙ sandal בְּ in רַגְלֵיכֶ֔ם foot וּ and מַקֶּלְכֶ֖ם rod בְּ in יֶדְכֶ֑ם hand וַ and אֲכַלְתֶּ֤ם eat אֹתֹו֙ [object marker] בְּ in חִפָּזֹ֔ון haste פֶּ֥סַח Passover ה֖וּא he לַ to יהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 12:12 - А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь.
МБО12:12 - В эту ночь Я пройду по Египту и погублю всех первенцев людей и скота и накажу богов Египта. Я - Господь.

LXX Септуагинта: καὶ И διελεύσομαι Я пойду ἐν по γῇ земле Αἰγύπτῳ Египта ἐν в τῇ - νυκτὶ ночь ταύτῃ эту καὶ и πατάξω Я поражу πᾶν всякого πρωτότοκον первородного ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ Египта ἀπὸ от ἀνθρώπου человека ἕως до κτήνους скота καὶ и ἐν на πᾶσι всех τοῖς - θεοῖς богах τῶν - Αἰγυπτίων египтян ποιήσω Я сделаю τὴν - ἐκδίκησιν· наказание; ἐγὼ Я κύριος. Господь.

Масоретский:
וְ and עָבַרְתִּ֣י pass בְ in אֶֽרֶץ־ earth מִצְרַיִם֮ Egypt בַּ in the לַּ֣יְלָה night הַ the זֶּה֒ this וְ and הִכֵּיתִ֤י strike כָל־ whole בְּכֹור֙ first-born בְּ in אֶ֣רֶץ earth מִצְרַ֔יִם Egypt מֵ from אָדָ֖ם human, mankind וְ and עַד־ unto בְּהֵמָ֑ה cattle וּ and בְ in כָל־ whole אֱלֹהֵ֥י god(s) מִצְרַ֛יִם Egypt אֶֽעֱשֶׂ֥ה make שְׁפָטִ֖ים judgment אֲנִ֥י i יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 12:13 - И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую.
МБО12:13 - Кровь будет знаком на домах, где вы живете: увидев кровь, Я пройду мимо. Мор не погубит вас, когда Я поражу Египет.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔσται будет τὸ - αἷμα кровь ὑμῖν вам ἐν в σημείῳ знак ἐπὶ у τῶν - οἰκιῶν, домов, ἐν в αἷς которых ὑμεῖς вы ἐστε есть ἐκεῖ, там, καὶ и ὄψομαι увижу τὸ - αἷμα кровь καὶ и σκεπάσω защищу ὑμᾶς, вас, καὶ и οὐκ не ἔσται будет ἐν на ὑμῖν вас πληγὴ бедствие τοῦ - ἐκτριβῆναι, (чтобы) истребить, ὅταν когда παίω поражу ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ. Египта.

Масоретский:
וְ and הָיָה֩ be הַ the דָּ֨ם blood לָכֶ֜ם to לְ to אֹ֗ת sign עַ֤ל upon הַ the בָּתִּים֙ house אֲשֶׁ֣ר [relative] אַתֶּ֣ם you שָׁ֔ם there וְ and רָאִ֨יתִי֙ see אֶת־ [object marker] הַ the דָּ֔ם blood וּ and פָסַחְתִּ֖י be lame עֲלֵכֶ֑ם upon וְ and לֹֽא־ not יִֽהְיֶ֨ה be בָכֶ֥ם in נֶ֨גֶף֙ plague לְ to מַשְׁחִ֔ית destruction בְּ in הַכֹּתִ֖י strike בְּ in אֶ֥רֶץ earth מִצְרָֽיִם׃ Egypt

Синодальный: 12:14 - И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во [все] роды ваши; как установление вечное празднуйте его.
МБО12:14 - Вспоминайте этот день. Отмечайте его в грядущих поколениях как праздник Господу - это установление на века.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔσται будет - ἡμέρα день ὑμῖν вам αὕτη этот μνημόσυνον, воспоминание, καὶ и ἑορτάσετε (да) празднуете αὐτὴν его ἑορτὴν праздник κυρίῳ Господу εἰς во πάσας все τὰς - γενεὰς поколения ὑμῶν· ваши; νόμιμον установление αἰώνιον постоянное ἑορτάσετε (да) празднуете αὐτήν. его.

Масоретский:
וְ and הָיָה֩ be הַ the יֹּ֨ום day הַ the זֶּ֤ה this לָכֶם֙ to לְ to זִכָּרֹ֔ון remembrance וְ and חַגֹּתֶ֥ם jump אֹתֹ֖ו [object marker] חַ֣ג festival לַֽ to יהוָ֑ה YHWH לְ to דֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם generation חֻקַּ֥ת regulation עֹולָ֖ם eternity תְּחָגֻּֽהוּ׃ jump

Синодальный: 12:15 - Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля.
МБО12:15 - Семь дней ешьте хлеб, приготовленный без закваски. В первый же день уничтожьте закваску в своих домах, потому что каждый, кто станет есть дрожжевой хлеб с первого дня до седьмого, будет исторгнут из Израиля.

LXX Септуагинта: ἑπτὰ Семь ἡμέρας дней ἄζυμα бесквасное ἔδεσθε, будете есть, ἀπὸ от δὲ же τῆς - ἡμέρας дня τῆς - πρώτης первого ἀφανιεῖτε уничтожите ζύμην закваску ἐκ из τῶν - οἰκιῶν домов ὑμῶν· ваших; πᾶς, всякий, ὃς который ἂν если φάγῃ съест ζύμην, закваску, ἐξολεθρευθήσεται будет сгублена - ψυχὴ душа́ ἐκείνη та ἐξ из Ισραηλ Израиля ἀπὸ от τῆς - ἡμέρας дня τῆς - πρώτης первого ἕως до τῆς - ἡμέρας дня τῆς - ἑβδόμης. седьмого.

Масоретский:
שִׁבְעַ֤ת seven יָמִים֙ day מַצֹּ֣ות matzah תֹּאכֵ֔לוּ eat אַ֚ךְ only בַּ in the יֹּ֣ום day הָ the רִאשֹׁ֔ון first תַּשְׁבִּ֥יתוּ cease שְּׂאֹ֖ר leaven מִ from בָּתֵּיכֶ֑ם house כִּ֣י׀ that כָּל־ whole אֹכֵ֣ל eat חָמֵ֗ץ leaven וְ and נִכְרְתָ֞ה cut הַ the נֶּ֤פֶשׁ soul הַ the הִוא֙ she מִ from יִּשְׂרָאֵ֔ל Israel מִ from יֹּ֥ום day הָ the רִאשֹׁ֖ן first עַד־ unto יֹ֥ום day הַ the שְּׁבִעִֽי׃ seventh

Синодальный: 12:16 - И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание: никакой работы не должно делать в них; только что есть каждому, одно то можно делать вам.
МБО12:16 - Созывайте священное собрание в первый и в седьмой день. Не делайте никакой работы в эти дни, только готовить себе еду вы можете.

LXX Септуагинта: καὶ И - ἡμέρα день - πρώτη первый κληθήσεται будет назван ἁγία, святой, καὶ и - ἡμέρα день - ἑβδόμη седьмой κλητὴ избранный ἁγία святой ἔσται будет ὑμῖν· вам; πᾶν всякое ἔργον дело λατρευτὸν рабочее οὐ не ποιήσετε сделаете ἐν в αὐταῖς, них, πλὴν кроме ὅσα сколько ποιηθήσεται будет приготовлено πάσῃ всякой ψυχῇ, душой, τοῦτο это μόνον лишь ποιηθήσεται будет приготовлено ὑμῖν. вами.

Масоретский:
וּ and בַ in the יֹּ֤ום day הָ the רִאשֹׁון֙ first מִקְרָא־ convocation קֹ֔דֶשׁ holiness וּ and בַ in the יֹּום֙ day הַ the שְּׁבִיעִ֔י seventh מִקְרָא־ convocation קֹ֖דֶשׁ holiness יִהְיֶ֣ה be לָכֶ֑ם to כָּל־ whole מְלָאכָה֙ work לֹא־ not יֵעָשֶׂ֣ה make בָהֶ֔ם in אַ֚ךְ only אֲשֶׁ֣ר [relative] יֵאָכֵ֣ל eat לְ to כָל־ whole נֶ֔פֶשׁ soul ה֥וּא he לְ to בַדֹּ֖ו linen, part, stave יֵעָשֶׂ֥ה make לָכֶֽם׃ to

Синодальный: 12:17 - Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день Я вывел ополчения ваши из земли Египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное.
МБО12:17 - Отмечайте праздник Пресных хлебов, потому что в этот день Я вывел ваши воинства из Египта. Отмечайте этот день в грядущих поколениях, это вам установление на века.

LXX Септуагинта: καὶ И φυλάξεσθε сохраните τὴν - ἐντολὴν заповедь ταύτην· эту; ἐν в γὰρ ведь τῇ - ἡμέρᾳ день ταύτῃ этот ἐξάξω Я выведу τὴν - δύναμιν ополчение ὑμῶν ваше ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου, Египта, καὶ и ποιήσετε будете справлять τὴν - ἡμέραν день ταύτην этот εἰς в γενεὰς поколения ὑμῶν ваши νόμιμον установление αἰώνιον. постоянное.

Масоретский:
וּ and שְׁמַרְתֶּם֮ keep אֶת־ [object marker] הַ the מַּצֹּות֒ matzah כִּ֗י that בְּ in עֶ֨צֶם֙ bone הַ the יֹּ֣ום day הַ the זֶּ֔ה this הֹוצֵ֥אתִי go out אֶת־ [object marker] צִבְאֹותֵיכֶ֖ם service מֵ from אֶ֣רֶץ earth מִצְרָ֑יִם Egypt וּ and שְׁמַרְתֶּ֞ם keep אֶת־ [object marker] הַ the יֹּ֥ום day הַ the זֶּ֛ה this לְ to דֹרֹתֵיכֶ֖ם generation חֻקַּ֥ת regulation עֹולָֽם׃ eternity

Синодальный: 12:18 - С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же месяца;
МБО12:18 - Ешьте хлеб, приготовленный без закваски, с вечера четырнадцатого дня до вечера двадцать первого дня первого месяца.

LXX Септуагинта: ἐναρχομένου (От) начинающегося τῇ - τεσσαρεσκαιδεκάτῃ четырнадцатым ἡμέρᾳ днём τοῦ - μηνὸς месяца τοῦ - πρώτου первого ἀφ᾿ с ἑσπέρας ве́чера ἔδεσθε будете есть ἄζυμα бесквасное ἕως до ἡμέρας дня μιᾶς одного καὶ и εἰκάδος двадцатого τοῦ - μηνὸς месяца ἕως до ἑσπέρας. ве́чера.

Масоретский:
בָּ in the רִאשֹׁ֡ן first בְּ in אַרְבָּעָה֩ four עָשָׂ֨ר -teen יֹ֤ום day לַ to the חֹ֨דֶשׁ֙ month בָּ in the עֶ֔רֶב evening תֹּאכְל֖וּ eat מַצֹּ֑ת matzah עַ֠ד unto יֹ֣ום day הָ the אֶחָ֧ד one וְ and עֶשְׂרִ֛ים twenty לַ to the חֹ֖דֶשׁ month בָּ in the עָֽרֶב׃ evening

Синодальный: 12:19 - семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества [сынов] Израилевых, пришлец ли то, или природный житель земли той.
МБО12:19 - Семь дней в ваших домах не должно быть закваски. Любой, кто станет есть дрожжевой хлеб, будет исторгнут из общества Израиля, будь он поселенец или уроженец той земли.

LXX Септуагинта: ἑπτὰ Семь ἡμέρας дней ζύμη закваска οὐχ не εὑρεθήσεται будет найдена ἐν в ταῖς - οἰκίαις домах ὑμῶν· ваших; πᾶς, всякий, ὃς который ἂν если φάγῃ съест ζυμωτόν, квасное, ἐξολεθρευθήσεται будет сгублена - ψυχὴ душа́ ἐκείνη та ἐκ из συναγωγῆς собрания Ισραηλ Израиля ἔν в τε - τοῖς - γειώραις пришельцах καὶ и αὐτόχθοσιν коренных жителях τῆς - γῆς· земли́

Масоретский:
שִׁבְעַ֣ת seven יָמִ֔ים day שְׂאֹ֕ר leaven לֹ֥א not יִמָּצֵ֖א find בְּ in בָתֵּיכֶ֑ם house כִּ֣י׀ that כָּל־ whole אֹכֵ֣ל eat מַחְמֶ֗צֶת be leavened וְ and נִכְרְתָ֞ה cut הַ the נֶּ֤פֶשׁ soul הַ the הִוא֙ she מֵ from עֲדַ֣ת gathering יִשְׂרָאֵ֔ל Israel בַּ in the גֵּ֖ר sojourner וּ and בְ in אֶזְרַ֥ח native הָ the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 12:20 - Ничего квасного не ешьте; во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб.
МБО12:20 - Не ешьте ничего, приготовленного с закваской. Где бы вы ни жили, ешьте пресный хлеб.

LXX Септуагинта: πᾶν всякое ζυμωτὸν квасное οὐκ не ἔδεσθε, будете есть, ἐν во παντὶ всяком δὲ же κατοικητηρίῳ жилище ὑμῶν вашем ἔδεσθε будете есть ἄζυμα. бесквасное.

Масоретский:
כָּל־ whole מַחְמֶ֖צֶת be leavened לֹ֣א not תֹאכֵ֑לוּ eat בְּ in כֹל֙ whole מֹושְׁבֹ֣תֵיכֶ֔ם seat תֹּאכְל֖וּ eat מַצֹּֽות׃ פ matzah

Синодальный: 12:21 - И созвал Моисей всех старейшин [сынов] Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху;
МБО12:21 - Моисей призвал старейшин Израиля и сказал им: - Идите, выберите ягнят для ваших семей и заколите пасхальную жертву.

LXX Септуагинта: ᾿Εκάλεσεν Призвал δὲ же Μωσῆς Моисей πᾶσαν всё γερουσίαν старейшинство υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля καὶ и εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς ним: ᾿Απελθόντες Уйдя λάβετε возьмите ὑμῖν вам ἑαυτοῖς сами себе πρόβατον барана κατὰ согласно συγγενείας родни ὑμῶν вашей καὶ и θύσατε заколите τὸ - πασχα. пасху.

Масоретский:
וַ and יִּקְרָ֥א call מֹשֶׁ֛ה Moses לְ to כָל־ whole זִקְנֵ֥י old יִשְׂרָאֵ֖ל Israel וַ and יֹּ֣אמֶר say אֲלֵהֶ֑ם to מִֽשְׁכ֗וּ draw וּ and קְח֨וּ take לָכֶ֥ם to צֹ֛אן cattle לְ to מִשְׁפְּחֹתֵיכֶ֖ם clan וְ and שַׁחֲט֥וּ slaughter הַ the פָּֽסַח׃ Passover

Синодальный: 12:22 - и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра.
МБО12:22 - Возьмите пучок иссопа, макните его в кровь в сосуде и помажьте перекладину и оба дверных косяка. Пусть до утра никто из вас не выходит из дома.

LXX Септуагинта: λήμψεσθε Возьмите δὲ же δεσμὴν пучок ὑσσώπου иссопа καὶ и βάψαντες обмакнувшие ἀπὸ от τοῦ - αἵματος кро́ви τοῦ - παρὰ у τὴν - θύραν двери́ καθίξετε помажете τῆς - φλιᾶς перекладину καὶ и ἐπ᾿ на ἀμφοτέρων обоих τῶν - σταθμῶν косяках ἀπὸ от τοῦ - αἵματος, кро́ви, которая ἐστιν есть παρὰ у τὴν - θύραν· двери́ ὑμεῖς вы δὲ же οὐκ не ἐξελεύσεσθε выйдете ἕκαστος каждый τὴν - θύραν (в) дверь τοῦ - οἴκου до́ма αὐτοῦ его ἕως до πρωί. утра́.

Масоретский:
וּ and לְקַחְתֶּ֞ם take אֲגֻדַּ֣ת bundle אֵזֹ֗וב hyssop וּ and טְבַלְתֶּם֮ dip בַּ in the דָּ֣ם blood אֲשֶׁר־ [relative] בַּ in the סַּף֒ basin וְ and הִגַּעְתֶּ֤ם touch אֶל־ to הַ the מַּשְׁקֹוף֙ lintel וְ and אֶל־ to שְׁתֵּ֣י two הַ the מְּזוּזֹ֔ת door-post מִן־ from הַ the דָּ֖ם blood אֲשֶׁ֣ר [relative] בַּ in the סָּ֑ף basin וְ and אַתֶּ֗ם you לֹ֥א not תֵצְא֛וּ go out אִ֥ישׁ man מִ from פֶּֽתַח־ opening בֵּיתֹ֖ו house עַד־ unto בֹּֽקֶר׃ morning

Синодальный: 12:23 - И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения.
МБО12:23 - Когда Господь пойдет убивать египтян, Он увидит кровь на перекладине и дверных косяках и пройдет мимо этих дверей, не позволив губителю войти в ваши дома и умертвить вас.

LXX Септуагинта: καὶ И παρελεύσεται пройдёт κύριος Господь πατάξαι (чтобы) поразить τοὺς - Αἰγυπτίους египтян καὶ и ὄψεται увидит τὸ - αἷμα кровь ἐπὶ на τῆς - φλιᾶς перекладине καὶ и ἐπ᾿ на ἀμφοτέρων обоих τῶν - σταθμῶν, косяках, καὶ и παρελεύσεται пройдёт κύριος Господь τὴν - θύραν дверь καὶ и οὐκ не ἀφήσει отпустит τὸν - ὀλεθρεύοντα истребляющему εἰσελθεῖν войти εἰς в τὰς - οἰκίας дома́ ὑμῶν ваши πατάξαι. поразить.

Масоретский:
וְ and עָבַ֣ר pass יְהוָה֮ YHWH לִ to נְגֹּ֣ף hurt אֶת־ [object marker] מִצְרַיִם֒ Egypt וְ and רָאָ֤ה see אֶת־ [object marker] הַ the דָּם֙ blood עַל־ upon הַ the מַּשְׁקֹ֔וף lintel וְ and עַ֖ל upon שְׁתֵּ֣י two הַ the מְּזוּזֹ֑ת door-post וּ and פָסַ֤ח be lame יְהוָה֙ YHWH עַל־ upon הַ the פֶּ֔תַח opening וְ and לֹ֤א not יִתֵּן֙ give הַ the מַּשְׁחִ֔ית destruction לָ to בֹ֥א come אֶל־ to בָּתֵּיכֶ֖ם house לִ to נְגֹּֽף׃ hurt

Синодальный: 12:24 - Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки.
МБО12:24 - Храните этот обычай как вечное установление для вас и ваших потомков.

LXX Септуагинта: καὶ И φυλάξεσθε сохраните τὸ - ῥῆμα слово τοῦτο это νόμιμον установление σεαυτῷ себе καὶ и τοῖς - υἱοῖς сыновьям σου твоим ἕως до αἰῶνος. ве́ка.

Масоретский:
וּ and שְׁמַרְתֶּ֖ם keep אֶת־ [object marker] הַ the דָּבָ֣ר word הַ the זֶּ֑ה this לְ to חָק־ portion לְךָ֥ to וּ and לְ to בָנֶ֖יךָ son עַד־ unto עֹולָֽם׃ eternity

Синодальный: 12:25 - Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение.
МБО12:25 - Войдя в землю, которую Господь даст вам, как Он и обещал, исполняйте этот обряд.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δὲ же εἰσέλθητε войдёте εἰς в τὴν - γῆν, землю, ἣν которую ἂν - δῷ даст κύριος Господь ὑμῖν, вам, καθότι так, как ἐλάλησεν, Он сказал, φυλάξεσθε сохраните τὴν - λατρείαν служение ταύτην. это.

Масоретский:
וְ and הָיָ֞ה be כִּֽי־ that תָבֹ֣אוּ come אֶל־ to הָ the אָ֗רֶץ earth אֲשֶׁ֨ר [relative] יִתֵּ֧ן give יְהוָ֛ה YHWH לָכֶ֖ם to כַּ as אֲשֶׁ֣ר [relative] דִּבֵּ֑ר speak וּ and שְׁמַרְתֶּ֖ם keep אֶת־ [object marker] הָ the עֲבֹדָ֥ה work הַ the זֹּֽאת׃ this

Синодальный: 12:26 - И когда скажут вам дети ваши: что это за служение?
МБО12:26 - Когда ваши дети спросят: «Что значит этот обряд?»,

LXX Септуагинта: καὶ И ἔσται, будет, ἐὰν если λέγωσιν будут говорить πρὸς к ὑμᾶς вам οἱ - υἱοὶ сыновья́ ὑμῶν ваши: Τίς Какое - λατρεία служение αὕτη; это?

Масоретский:
וְ and הָיָ֕ה be כִּֽי־ that יֹאמְר֥וּ say אֲלֵיכֶ֖ם to בְּנֵיכֶ֑ם son מָ֛ה what הָ the עֲבֹדָ֥ה work הַ the זֹּ֖את this לָכֶֽם׃ to

Синодальный: 12:27 - скажите [им]: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился.
МБО12:27 - - скажите им: «Это - пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов израильтян в Египте и пощадил их, когда убивал египтян». Народ склонился и восславил Господа.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐρεῖτε скажете αὐτοῖς им: Θυσία Жертва τὸ - πασχα пасха τοῦτο это κυρίῳ, Господу, ὡς как ἐσκέπασεν защитил τοὺς - οἴκους дома́ τῶν - υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля ἐν в Αἰγύπτῳ, Египте, ἡνίκα когда ἐπάταξεν поразил τοὺς - Αἰγυπτίους, египтян, τοὺς - δὲ а οἴκους дома́ ἡμῶν наши ἐρρύσατο. избавил. καὶ И κύψας нагнувшись - λαὸς народ προσεκύνησεν. поклонился.

Масоретский:
וַ and אֲמַרְתֶּ֡ם say זֶֽבַח־ sacrifice פֶּ֨סַח Passover ה֜וּא he לַֽ to יהוָ֗ה YHWH אֲשֶׁ֣ר [relative] פָּ֠סַח be lame עַל־ upon בָּתֵּ֤י house בְנֵֽי־ son יִשְׂרָאֵל֙ Israel בְּ in מִצְרַ֔יִם Egypt בְּ in נָגְפֹּ֥ו hurt אֶת־ [object marker] מִצְרַ֖יִם Egypt וְ and אֶת־ [object marker] בָּתֵּ֣ינוּ house הִצִּ֑יל deliver וַ and יִּקֹּ֥ד kneel down הָ the עָ֖ם people וַ and יִּֽשְׁתַּחֲוּֽוּ׃ bow down

Синодальный: 12:28 - И пошли сыны Израилевы и сделали: как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали.
МБО12:28 - Израильтяне сделали все, что Господь повелел Моисею и Аарону.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀπελθόντες уйдя ἐποίησαν сделали οἱ - υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля καθὰ как ἐνετείλατο приказал κύριος Господь τῷ - Μωυσῇ Моисею καὶ и Ααρων, Аарону, οὕτως так ἐποίησαν. сделали.

Масоретский:
וַ and יֵּלְכ֥וּ walk וַ and יַּֽעֲשׂ֖וּ make בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֑ל Israel כַּ as אֲשֶׁ֨ר [relative] צִוָּ֧ה command יְהוָ֛ה YHWH אֶת־ [object marker] מֹשֶׁ֥ה Moses וְ and אַהֲרֹ֖ן Aaron כֵּ֥ן thus עָשֽׂוּ׃ ס make

Синодальный: 12:29 - В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота.
МБО12:29 - В полночь Господь погубил в Египте всех первенцев: от первенца фараона, наследника престола, до первенца узника, сидевшего в темнице, и весь первородный приплод скота.

LXX Септуагинта: ᾿Εγενήθη Сделалась δὲ же μεσούσης половина τῆς - νυκτὸς но́чи καὶ и κύριος Господь ἐπάταξεν поразил πᾶν всякого πρωτότοκον первородного ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ Египта ἀπὸ от πρωτοτόκου первородного Φαραω фараона τοῦ - καθημένου сидящего ἐπὶ на τοῦ - θρόνου троне ἕως до πρωτοτόκου первородного τῆς - αἰχμαλωτίδος пленницы τῆς которая ἐν во τῷ - λάκκῳ рву καὶ и ἕως до πρωτοτόκου первородного παντὸς всякого κτήνους. скота.

Масоретский:
וַ and יְהִ֣י׀ be בַּ in חֲצִ֣י half הַ the לַּ֗יְלָה night וַֽ and יהוָה֮ YHWH הִכָּ֣ה strike כָל־ whole בְּכֹור֮ first-born בְּ in אֶ֣רֶץ earth מִצְרַיִם֒ Egypt מִ from בְּכֹ֤ר first-born פַּרְעֹה֙ pharaoh הַ the יֹּשֵׁ֣ב sit עַל־ upon כִּסְאֹ֔ו seat עַ֚ד unto בְּכֹ֣ור first-born הַ the שְּׁבִ֔י captive אֲשֶׁ֖ר [relative] בְּ in בֵ֣ית house הַ the בֹּ֑ור cistern וְ and כֹ֖ל whole בְּכֹ֥ור first-born בְּהֵמָֽה׃ cattle

Синодальный: 12:30 - И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался великий вопль [во всей земле] Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца.
МБО12:30 - Фараон, его приближенные и все египтяне поднялись среди ночи, и в Египте стоял громкий плач, ведь не было дома, где бы хоть кто-нибудь не умер.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀναστὰς встав Φαραω фараон νυκτὸς ночью καὶ и πάντες все οἱ - θεράποντες слу́ги αὐτοῦ его καὶ и πάντες все οἱ - Αἰγύπτιοι египтяне καὶ и ἐγενήθη сделался κραυγὴ крик μεγάλη великий ἐν во πάσῃ всей γῇ земле Αἰγύπτῳ· Египта; οὐ не γὰρ ведь ἦν был οἰκία, дом, ἐν в котором οὐκ не ἦν был ἐν в αὐτῇ нём τεθνηκώς. умерший.

Масоретский:
וַ and יָּ֨קָם arise פַּרְעֹ֜ה pharaoh לַ֗יְלָה night ה֤וּא he וְ and כָל־ whole עֲבָדָיו֙ servant וְ and כָל־ whole מִצְרַ֔יִם Egypt וַ and תְּהִ֛י be צְעָקָ֥ה cry גְדֹלָ֖ה great בְּ in מִצְרָ֑יִם Egypt כִּֽי־ that אֵ֣ין [NEG] בַּ֔יִת house אֲשֶׁ֥ר [relative] אֵֽין־ [NEG] שָׁ֖ם there מֵֽת׃ die

Синодальный: 12:31 - И призвал [фараон] Моисея и Аарона ночью и сказал [им]: встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу [Богу вашему], как говорили вы;
МБО12:31 - Ночью фараон позвал Моисея и Аарона и сказал: - Собирайтесь! Уходите от моего народа вместе с израильтянами. Пойдите, поклонитесь Господу, как вы говорили.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐκάλεσεν призвал Φαραω фараон Μωυσῆν Моисея καὶ и Ααρων Аарона νυκτὸς ночью καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς им: ᾿Ανάστητε Вставайте καὶ и ἐξέλθατε выйдите ἐκ от τοῦ - λαοῦ народа μου моего καὶ и ὑμεῖς вы καὶ и οἱ - υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ· Израиля; βαδίζετε идите καὶ и λατρεύσατε послужи́те κυρίῳ Господу τῷ - θεῷ Богу ὑμῶν, вашему, καθὰ как λέγετε· говорите;

Масоретский:
וַ and יִּקְרָא֩ call לְ to מֹשֶׁ֨ה Moses וּֽ and לְ to אַהֲרֹ֜ן Aaron לַ֗יְלָה night וַ and יֹּ֨אמֶר֙ say ק֤וּמוּ arise צְּאוּ֙ go out מִ from תֹּ֣וךְ midst עַמִּ֔י people גַּם־ even אַתֶּ֖ם you גַּם־ even בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֑ל Israel וּ and לְכ֛וּ walk עִבְד֥וּ work, serve אֶת־ [object marker] יְהוָ֖ה YHWH כְּ as דַבֶּרְכֶֽם׃ speak

Синодальный: 12:32 - и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили; и пойдите и благословите меня.
МБО12:32 - Берите и отары, и стада, как вы говорили, и идите. И еще благословите меня.

LXX Септуагинта: καὶ и τὰ - πρόβατα овец καὶ и τοὺς - βόας быков ὑμῶν ваших ἀναλαβόντες взяв πορεύεσθε, идите, εὐλογήσατε благословите δὲ же κἀμέ. и меня.

Масоретский:
גַּם־ even צֹאנְכֶ֨ם cattle גַּם־ even בְּקַרְכֶ֥ם cattle קְח֛וּ take כַּ as אֲשֶׁ֥ר [relative] דִּבַּרְתֶּ֖ם speak וָ and לֵ֑כוּ walk וּ and בֵֽרַכְתֶּ֖ם bless גַּם־ even אֹתִֽי׃ [object marker]

Синодальный: 12:33 - И понуждали Египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той; ибо говорили они: мы все помрем.
МБО12:33 - Египтяне торопили народ покинуть страну. - Иначе, - говорили они, - мы все умрем!

LXX Септуагинта: καὶ И κατεβιάζοντο принуждали οἱ - Αἰγύπτιοι египтяне τὸν - λαὸν народ σπουδῇ (с) поспешностью ἐκβαλεῖν изгнать αὐτοὺς их ἐκ из τῆς - γῆς· земли́ εἶπαν они сказали γὰρ ведь ὅτι что: Πάντες Все ἡμεῖς мы ἀποθνῄσκομεν. умираем.

Масоретский:
וַ and תֶּחֱזַ֤ק be strong מִצְרַ֨יִם֙ Egypt עַל־ upon הָ the עָ֔ם people לְ to מַהֵ֖ר hasten לְ to שַׁלְּחָ֣ם send מִן־ from הָ the אָ֑רֶץ earth כִּ֥י that אָמְר֖וּ say כֻּלָּ֥נוּ whole מֵתִֽים׃ die

Синодальный: 12:34 - И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их.
МБО12:34 - Народ взял тесто, куда еще не положили закваску, и понес на плечах в посуде, завернутой в одежду.

LXX Септуагинта: ἀνέλαβεν Взял δὲ же - λαὸς народ τὸ - σταῖς пшеничное тесто πρὸ прежде τοῦ - ζυμωθῆναι, быть заквашенному, τὰ - φυράματα тесто αὐτῶν их ἐνδεδεμένα связав ἐν в τοῖς - ἱματίοις одежды αὐτῶν их ἐπὶ на τῶν - ὤμων. плечах.

Масоретский:
וַ and יִּשָּׂ֥א lift הָ the עָ֛ם people אֶת־ [object marker] בְּצֵקֹ֖ו dough טֶ֣רֶם beginning יֶחְמָ֑ץ be leavened מִשְׁאֲרֹתָ֛ם kneading-trough צְרֻרֹ֥ת wrap, be narrow בְּ in שִׂמְלֹתָ֖ם mantle עַל־ upon שִׁכְמָֽם׃ shoulder

Синодальный: 12:35 - И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд.
МБО12:35 - Израильтяне, как научил Моисей, попросили у египтян серебряные и золотые вещи и одежду.

LXX Септуагинта: οἱ - δὲ А υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля ἐποίησαν сделали καθὰ как συνέταξεν приказал αὐτοῖς им Μωσῆς, Моисей, καὶ и ᾔτησαν попросили παρὰ у τῶν - Αἰγυπτίων египтян σκεύη вещи ἀργυρᾶ серебряные καὶ и χρυσᾶ золотые καὶ и ἱματισμόν· одежду;

Масоретский:
וּ and בְנֵי־ son יִשְׂרָאֵ֥ל Israel עָשׂ֖וּ make כִּ as דְבַ֣ר word מֹשֶׁ֑ה Moses וַֽ and יִּשְׁאֲלוּ֙ ask מִ from מִּצְרַ֔יִם Egypt כְּלֵי־ tool כֶ֛סֶף silver וּ and כְלֵ֥י tool זָהָ֖ב gold וּ and שְׂמָלֹֽת׃ mantle

Синодальный: 12:36 - Господь же дал милость народу [Своему] в глазах Египтян: и они давали ему, и обобрал он Египтян.
МБО12:36 - Господь расположил египтян к народу, и они дали им то, о чем их просили. Так они обобрали египтян.

LXX Септуагинта: καὶ и κύριος Господь ἔδωκεν дал τὴν - χάριν благосклонность τῷ - λαῷ народу αὐτοῦ Его ἐναντίον перед τῶν - Αἰγυπτίων, египтянами, καὶ и ἔχρησαν дали αὐτοῖς· им; καὶ и ἐσκύλευσαν ограбили τοὺς - Αἰγυπτίους. египтян.

Масоретский:
וַֽ and יהוָ֞ה YHWH נָתַ֨ן give אֶת־ [object marker] חֵ֥ן grace הָ the עָ֛ם people בְּ in עֵינֵ֥י eye מִצְרַ֖יִם Egypt וַ and יַּשְׁאִל֑וּם ask וַֽ and יְנַצְּל֖וּ deliver אֶת־ [object marker] מִצְרָֽיִם׃ פ Egypt

Синодальный: 12:37 - И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей;
МБО12:37 - Израильтяне отправились из Раамсеса в Сокхоф. Их было около шестисот тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Все они шли пешком.

LXX Септуагинта: ᾿Απάραντες Отправившись δὲ же οἱ - υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля ἐκ из Ραμεσση Рамессы εἰς в Σοκχωθα Сокхоф εἰς в ἑξακοσίας шестьсот χιλιάδας тысяч πεζῶν пеших οἱ - ἄνδρες мужчины πλὴν кроме τῆς - ἀποσκευῆς, членов семьи,

Масоретский:
וַ and יִּסְע֧וּ pull out בְנֵֽי־ son יִשְׂרָאֵ֛ל Israel מֵ from רַעְמְסֵ֖ס Rameses סֻכֹּ֑תָה Succoth כְּ as שֵׁשׁ־ six מֵאֹ֨ות hundred אֶ֧לֶף thousand רַגְלִ֛י on foot הַ the גְּבָרִ֖ים vigorous man לְ to בַ֥ד linen, part, stave מִ from טָּֽף׃ [those unable to march]

Синодальный: 12:38 - и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое.
МБО12:38 - С ними ушло много разного народа и огромное количество мелкого и крупного скота.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐπίμικτος пришелец πολὺς многочисленный συνανέβη отправился вместе с αὐτοῖς ними καὶ и πρόβατα о́вцы καὶ и βόες быки καὶ и κτήνη скот πολλὰ многий σφόδρα. очень.

Масоретский:
וְ and גַם־ even עֵ֥רֶב mixture רַ֖ב much עָלָ֣ה ascend אִתָּ֑ם together with וְ and צֹ֣אן cattle וּ and בָקָ֔ר cattle מִקְנֶ֖ה purchase כָּבֵ֥ד heavy מְאֹֽד׃ might

Синодальный: 12:39 - И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу.
МБО12:39 - Из теста, вынесенного из Египта, они испекли пресные лепешки. Тесто было без закваски: их торопили уйти из Египта, и они не успели сделать припасы.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔπεψαν испекли τὸ - σταῖς, пшеничное тесто, которое ἐξήνεγκαν вынесли ἐξ из Αἰγύπτου, Египта, ἐγκρυφίας печённые хлеба ἀζύμους· пресные; οὐ не γὰρ ведь ἐζυμώθη· было заквашено; ἐξέβαλον выгнали γὰρ ведь αὐτοὺς их οἱ - Αἰγύπτιοι, египтяне, καὶ и οὐκ не ἠδυνήθησαν смогли ἐπιμεῖναι остаться οὐδὲ и не ἐπισιτισμὸν пропитание ἐποίησαν они сделали ἑαυτοῖς себе εἰς в τὴν - ὁδόν. путь.

Масоретский:
וַ and יֹּאפ֨וּ bake אֶת־ [object marker] הַ the בָּצֵ֜ק dough אֲשֶׁ֨ר [relative] הֹוצִ֧יאוּ go out מִ from מִּצְרַ֛יִם Egypt עֻגֹ֥ת cake מַצֹּ֖ות matzah כִּ֣י that לֹ֣א not חָמֵ֑ץ be leavened כִּֽי־ that גֹרְשׁ֣וּ drive out מִ from מִּצְרַ֗יִם Egypt וְ and לֹ֤א not יָֽכְלוּ֙ be able לְ to הִתְמַהְמֵ֔הַּ tarry וְ and גַם־ even צֵדָ֖ה provision לֹא־ not עָשׂ֥וּ make לָהֶֽם׃ to

Синодальный: 12:40 - Времени же, в которое сыны Израилевы [и отцы их] обитали в Египте [и в земле Ханаанской], было четыреста тридцать лет.
МБО12:40 - Израильтяне прожили в Египте четыреста тридцать лет.

LXX Септуагинта: - δὲ А κατοίκησις жилище τῶν - υἱῶν сыновей Ισραηλ, Израиля, ἣν (в) котором κατῴκησαν жили ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ Египта καὶ и ἐν в γῇ земле Χανααν, Хананеев, ἔτη лет τετρακόσια четыреста τριάκοντα, тридцать,

Масоретский:
וּ and מֹושַׁב֙ seat בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֔ל Israel אֲשֶׁ֥ר [relative] יָשְׁב֖וּ sit בְּ in מִצְרָ֑יִם Egypt שְׁלֹשִׁ֣ים three שָׁנָ֔ה year וְ and אַרְבַּ֥ע four מֵאֹ֖ות hundred שָׁנָֽה׃ year

Синодальный: 12:41 - По прошествии четырехсот тридцати лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли Египетской ночью.
МБО12:41 - В день, когда четыреста тридцать лет истекли, воинства Господа покинули Египет.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐγένετο случилось μετὰ после τὰ - τετρακόσια четырехсот τριάκοντα тридцати ἔτη лет ἐξῆλθεν вышло πᾶσα всё - δύναμις ополчение κυρίου Го́спода ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου. Египта.

Масоретский:
וַ and יְהִ֗י be מִ from קֵּץ֙ end שְׁלֹשִׁ֣ים three שָׁנָ֔ה year וְ and אַרְבַּ֥ע four מֵאֹ֖ות hundred שָׁנָ֑ה year וַ and יְהִ֗י be בְּ in עֶ֨צֶם֙ bone הַ the יֹּ֣ום day הַ the זֶּ֔ה this יָֽצְא֛וּ go out כָּל־ whole צִבְאֹ֥ות service יְהוָ֖ה YHWH מֵ from אֶ֥רֶץ earth מִצְרָֽיִם׃ Egypt

Синодальный: 12:42 - Это — ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской; эта самая ночь — бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их.
МБО12:42 - Это ночь бдения Господу за вывод их из Египта; эта ночь бдения Господу должна соблюдаться во всех поколениях израильтян.

LXX Септуагинта: νυκτὸς Ночь προφυλακή бдительности ἐστιν это есть τῷ - κυρίῳ Господу ὥστε чтобы ἐξαγαγεῖν вывести αὐτοὺς их ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου· Египта; ἐκείνη та - νὺξ ночь αὕτη эта προφυλακὴ бдительность κυρίῳ Господу ὥστε чтобы πᾶσι всем τοῖς - υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля εἶναι быть εἰς в γενεὰς поколения αὐτῶν. их.

Масоретский:
לֵ֣יל night שִׁמֻּרִ֥ים vigil הוּא֙ he לַֽ to יהוָ֔ה YHWH לְ to הֹוצִיאָ֖ם go out מֵ from אֶ֣רֶץ earth מִצְרָ֑יִם Egypt הֽוּא־ he הַ the לַּ֤יְלָה night הַ the זֶּה֙ this לַֽ to יהוָ֔ה YHWH שִׁמֻּרִ֛ים vigil לְ to כָל־ whole בְּנֵ֥י son יִשְׂרָאֵ֖ל Israel לְ to דֹרֹתָֽם׃ פ generation

Синодальный: 12:43 - И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи: никакой иноплеменник не должен есть ее;
МБО12:43 - Господь сказал Моисею и Аарону: - Вот правила относительно пасхальной жертвы: ее не может есть чужеземец.

LXX Септуагинта: Εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею καὶ и Ααρων Аарону λέγων говоря: Οὗτος Это - νόμος закон τοῦ - πασχα· пасхи; πᾶς всякий ἀλλογενὴς иноплеменник οὐκ не ἔδεται будет есть ἀπ᾿ от αὐτοῦ· неё;

Масоретский:
וַ and יֹּ֤אמֶר say יְהוָה֙ YHWH אֶל־ to מֹשֶׁ֣ה Moses וְ and אַהֲרֹ֔ן Aaron זֹ֖את this חֻקַּ֣ת regulation הַ the פָּ֑סַח Passover כָּל־ whole בֶּן־ son נֵכָ֖ר foreigner לֹא־ not יֹ֥אכַל eat בֹּֽו׃ in

Синодальный: 12:44 - а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее;
МБО12:44 - Купленный тобой раб может есть ее после того, как ты ему сделаешь обрезание,

LXX Септуагинта: καὶ и πᾶν всякого οἰκέτην слугу τινὸς какого-то или ἀργυρώνητον купленного за деньги περιτεμεῖς обрежете αὐτόν, его, καὶ и τότε тогда φάγεται будет есть ἀπ᾿ от αὐτοῦ· неё;

Масоретский:
וְ and כָל־ whole עֶ֥בֶד servant אִ֖ישׁ man מִקְנַת־ purchase כָּ֑סֶף silver וּ and מַלְתָּ֣ה circumcise אֹתֹ֔ו [object marker] אָ֖ז then יֹ֥אכַל eat בֹּֽו׃ in

Синодальный: 12:45 - поселенец и наемник не должен есть ее.
МБО12:45 - но временный житель и наемный работник не могут ее есть.

LXX Септуагинта: πάροικος поселенец или μισθωτὸς наёмник οὐκ не ἔδεται будет есть ἀπ᾿ от αὐτοῦ. неё.

Масоретский:
תֹּושָׁ֥ב sojourner וְ and שָׂכִ֖יר hired לֹא־ not יֹ֥אכַל־ eat בֹּֽו׃ in

Синодальный: 12:46 - В одном доме должно есть ее, [не оставляйте от нее до утра,] не выносите мяса вон из дома и костей ее не сокрушайте.
МБО12:46 - Эту жертву следует есть в том доме, где ее приготовили - не выносите мясо из дома. Не ломайте ни одной из костей.

LXX Септуагинта: ἐν В οἰκίᾳ доме μιᾷ одном βρωθήσεται, (да) будет съедена, καὶ и οὐκ не ἐξοίσετε выносите ἐκ из τῆς - οἰκίας до́ма τῶν - κρεῶν мяса ἔξω· вон; καὶ и ὀστοῦν кость οὐ не συντρίψετε сокруши́те ἀπ᾿ из αὐτοῦ. неё.

Масоретский:
בְּ in בַ֤יִת house אֶחָד֙ one יֵאָכֵ֔ל eat לֹא־ not תֹוצִ֧יא go out מִן־ from הַ the בַּ֛יִת house מִן־ from הַ the בָּשָׂ֖ר flesh ח֑וּצָה outside וְ and עֶ֖צֶם bone לֹ֥א not תִשְׁבְּרוּ־ break בֹֽו׃ in

Синодальный: 12:47 - Все общество [сынов] Израиля должно совершать ее.
МБО12:47 - Все общество Израиля должно совершать ее.

LXX Септуагинта: πᾶσα Всё συναγωγὴ собрание υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля ποιήσει сделает αὐτό. её.

Масоретский:
כָּל־ whole עֲדַ֥ת gathering יִשְׂרָאֵ֖ל Israel יַעֲשׂ֥וּ make אֹתֹֽו׃ [object marker]

Синодальный: 12:48 - Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли; а никакой необрезанный не должен есть ее;
МБО12:48 - Если чужеземец, живущий у вас, захочет праздновать Господню Пасху, все мужчины в его доме должны быть обрезаны. Тогда он сможет участвовать в ней как уроженец этой земли. Необрезанный не может участвовать в праздничной трапезе.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если δέ же τις какой-либо προσέλθῃ подойдёт πρὸς к ὑμᾶς вам προσήλυτος пришелец ποιῆσαι сделать τὸ - πασχα пасху κυρίῳ, Господу, περιτεμεῖς (да) обрежете αὐτοῦ его πᾶν всякого ἀρσενικόν, мужского пола, καὶ и τότε тогда προσελεύσεται (да) подойдёт ποιῆσαι сделать αὐτὸ её καὶ и ἔσται будет ὥσπερ как καὶ и - αὐτόχθων коренной житель τῆς - γῆς· земли́ πᾶς всякий ἀπερίτμητος необрезанный οὐκ не ἔδεται будет есть ἀπ᾿ от αὐτοῦ. неё.

Масоретский:
וְ and כִֽי־ that יָג֨וּר dwell אִתְּךָ֜ together with גֵּ֗ר sojourner וְ and עָ֣שָׂה make פֶסַח֮ Passover לַ to יהוָה֒ YHWH הִמֹּ֧ול circumcise לֹ֣ו to כָל־ whole זָכָ֗ר male וְ and אָז֙ then יִקְרַ֣ב approach לַ to עֲשֹׂתֹ֔ו make וְ and הָיָ֖ה be כְּ as אֶזְרַ֣ח native הָ the אָ֑רֶץ earth וְ and כָל־ whole עָרֵ֖ל uncircumcised לֹֽא־ not יֹ֥אכַל eat בֹּֽו׃ in

Синодальный: 12:49 - один закон да будет и для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами.
МБО12:49 - Этот закон действителен и для уроженцев этой земли, и для чужеземцев, живущих среди вас.

LXX Септуагинта: νόμος Закон εἷς один ἔσται будет τῷ - ἐγχωρίῳ местному καὶ и τῷ - προσελθόντι приблизившемуся προσηλύτῳ пришельцу ἐν среди ὑμῖν. вас.

Масоретский:
תֹּורָ֣ה instruction אַחַ֔ת one יִהְיֶ֖ה be לָֽ to the אֶזְרָ֑ח native וְ and לַ to the גֵּ֖ר sojourner הַ the גָּ֥ר dwell בְּ in תֹוכְכֶֽם׃ midst

Синодальный: 12:50 - И сделали все сыны Израилевы: как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали.
МБО12:50 - Все израильтяне сделали, как Господь повелел Моисею и Аарону.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐποίησαν сделали οἱ - υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля καθὰ как ἐνετείλατο приказал κύριος Господь τῷ - Μωυσῇ Моисею καὶ и Ααρων Аарону πρὸς к αὐτούς, ним, οὕτως так ἐποίησαν. сделали.

Масоретский:
וַ and יַּֽעֲשׂ֖וּ make כָּל־ whole בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֑ל Israel כַּ as אֲשֶׁ֨ר [relative] צִוָּ֧ה command יְהוָ֛ה YHWH אֶת־ [object marker] מֹשֶׁ֥ה Moses וְ and אֶֽת־ [object marker] אַהֲרֹ֖ן Aaron כֵּ֥ן thus עָשֽׂוּ׃ ס make

Синодальный: 12:51 - В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли Египетской по ополчениям их.
МБО12:51 - В тот же день Господь вывел израильтян из Египта по их воинствам.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο сделалось ἐν в τῇ - ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ἐξήγαγεν вывел κύριος Господь τοὺς - υἱοὺς сыновей Ισραηλ Израиля ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου Египта σὺν с δυνάμει силой αὐτῶν. их.

Масоретский:
וַ and יְהִ֕י be בְּ in עֶ֖צֶם bone הַ the יֹּ֣ום day הַ the זֶּ֑ה this הֹוצִ֨יא go out יְהוָ֜ה YHWH אֶת־ [object marker] בְּנֵ֧י son יִשְׂרָאֵ֛ל Israel מֵ from אֶ֥רֶץ earth מִצְרַ֖יִם Egypt עַל־ upon צִבְאֹתָֽם׃ פ service

Открыть окно