Библия Biblezoom Cloud / Псалтирь 82 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 82:1 - Песнь. Псалом Асафа.
МБО82:1 - Песнь. Псалом Асафа.

LXX Септуагинта: ᾿Ωιδὴ Песня ψαλμοῦ (для) пения τῷ - Ασαφ. Асафу.

Масоретский:
שִׁ֖יר song מִזְמֹ֣ור psalm לְ to אָסָֽף׃ Asaph

Синодальный: 82:2 - Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже,
МБО82:2 - Боже, не молчи и не безмолвствуй! Не будь в покое, о Бог!

LXX Септуагинта: ‛Ο - θεός, Боже, τίς Кто ὁμοιωθήσεταί будет уподобляться σοι; Тебе? μὴ Не σιγήσῃς молчи μηδὲ и не καταπραύνῃς, успокаивайся, - θεός· Боже;

Масоретский:
אֱלֹהִ֥ים god(s) אַל־ not דֳּמִי־ rest לָ֑ךְ to אַל־ not תֶּחֱרַ֖שׁ be deaf וְ and אַל־ not תִּשְׁקֹ֣ט be at peace אֵֽל׃ god

Синодальный: 82:3 - ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову;
МБО82:3 - Посмотри, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что ἰδοὺ вот οἱ - ἐχθροί враги σου Твои ἤχησαν, зашумели, καὶ и οἱ - μισοῦντές ненавидящие σε Тебя ἦραν подняли κεφαλήν, голову,

Масоретский:
כִּֽי־ that הִנֵּ֣ה behold אֹ֭ויְבֶיךָ be hostile יֶהֱמָי֑וּן make noise וּ֝ and מְשַׂנְאֶ֗יךָ hate נָ֣שְׂאוּ lift רֹֽאשׁ׃ head

Синодальный: 82:4 - против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою;
МБО82:4 - Против Твоего народа составили коварный замысел и сговариваются против оберегаемых Тобою.

LXX Септуагинта: ἐπὶ на τὸν - λαόν народ σου Твой κατεπανουργεύσαντο составили коварный γνώμην замысел καὶ и ἐβουλεύσαντο решили κατὰ против τῶν - ἁγίων святых σου· Твоих;

Масоретский:
עַֽל־ upon עַ֭מְּךָ people יַעֲרִ֣ימוּ be cunning סֹ֑וד confidential talk וְ֝ and יִתְיָעֲצ֗וּ advise עַל־ upon צְפוּנֶֽיךָ׃ hide

Синодальный: 82:5 - сказали: "пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля".
МБО82:5 - Сказали: «Пойдем и истребим их из числа народов, чтобы не вспоминалось больше имя Израиля».

LXX Септуагинта: εἶπαν сказали Δεῦτε Идите καὶ и ἐξολεθρεύσωμεν уничтожим корень αὐτοὺς их ἐξ из ἔθνους, (числа) народа, καὶ чтобы οὐ нет μὴ не μνησθῇ было бы вспоминаемо τὸ - ὄνομα имя Ισραηλ Израиля ἔτι. ещё.

Масоретский:
אָמְר֗וּ say לְ֭כוּ walk וְ and נַכְחִידֵ֣ם hide מִ from גֹּ֑וי people וְ and לֹֽא־ not יִזָּכֵ֖ר remember שֵֽׁם־ name יִשְׂרָאֵ֣ל Israel עֹֽוד׃ duration

Синодальный: 82:6 - Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз:
МБО82:6 - Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз.

LXX Септуагинта: ὅτι Так как ἐβουλεύσαντο решили ἐν в ὁμονοίᾳ единодушии ἐπὶ за τὸ - αὐτό, одно, κατὰ против σοῦ Тебя διαθήκην договор διέθεντο учредили

Масоретский:
כִּ֤י that נֹועֲצ֣וּ advise לֵ֣ב heart יַחְדָּ֑ו together עָ֝לֶ֗יךָ upon בְּרִ֣ית covenant יִכְרֹֽתוּ׃ cut

Синодальный: 82:7 - селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне,
МБО82:7 - Селения Едома и измаильтяне, Моав и агаряне,

LXX Септуагинта: τὰ - σκηνώματα шатры τῶν - Ιδουμαίων Идумеян καὶ и οἱ - Ισμαηλῖται, Измаильтяне, Μωαβ Моав καὶ и οἱ - Αγαρηνοί, Агаряне,

Масоретский:
אָהֳלֵ֣י tent אֱ֭דֹום Edom וְ and יִשְׁמְעֵאלִ֗ים Ishmaelite מֹואָ֥ב Moab וְ and הַגְרִֽים׃ Hagrite

Синодальный: 82:8 - Гевал и Аммон и Амалик, Филистимляне с жителями Тира.
МБО82:8 - Гевал, Аммон и Амалик, филистимляне с жителями Тира.

LXX Септуагинта: Γεβαλ Гевал καὶ и Αμμων Аммон καὶ и Αμαληκ Амалик καὶ и ἀλλόφυλοι иноплеменные μετὰ среди τῶν - κατοικούντων живущих Τύρον· (в) Тире;

Масоретский:
גְּבָ֣ל Gebal וְ֭ and עַמֹּון Ammon וַ and עֲמָלֵ֑ק Amalek פְּ֝לֶ֗שֶׁת Philistia עִם־ with יֹ֥שְׁבֵי sit צֹֽור׃ Tyrus

Синодальный: 82:9 - И Ассур пристал к ним: они стали мышцею для сынов Лотовых.
МБО82:9 - Даже Ассирия присоединилась к ним, добавив силы потомкам Лота. Пауза

LXX Септуагинта: καὶ и γὰρ даже καὶ и Ασσουρ Ассур συμπαρεγένετο собрался μετ᾿ вместе с αὐτῶν, ними, ἐγενήθησαν они сделались εἰς для ἀντίλημψιν поддержки τοῖς - υἱοῖς сыновьям Λωτ. Лота. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
גַּם־ even אַ֭שּׁוּר Asshur נִלְוָ֣ה accompany עִמָּ֑ם with הָ֤י֥וּ be זְרֹ֖ועַ arm לִ to בְנֵי־ son לֹ֣וט Lot סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 82:10 - Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона,
МБО82:10 - Сделай им то же, что и Мадиану, что и Сисаре и Иавину у реки Киссона,

LXX Септуагинта: ποίησον Сделай αὐτοῖς им ὡς как τῇ - Μαδιαμ Мадиаму καὶ и τῷ - Σισαρα, Сисаре, ὡς как - Ιαβιν Иавин ἐν у τῷ - χειμάρρῳ потока Κισων· Киссона;

Масоретский:
עֲשֵֽׂה־ make לָהֶ֥ם to כְּ as מִדְיָ֑ן Midian כְּֽ as סִֽיסְרָ֥א Sisera כְ֝ as יָבִ֗ין Jabin בְּ in נַ֣חַל wadi קִישֹֽׁון׃ Kishon

Синодальный: 82:11 - которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли.
МБО82:11 - которые были истреблены в Ен-Доре и стали удобрением для земли.

LXX Септуагинта: ἐξωλεθρεύθησαν они были истреблены ἐν в Αενδωρ, Аэндоре, ἐγενήθησαν были сделаны ὡσεὶ как κόπρος навоз τῇ - γῇ. земли́.

Масоретский:
נִשְׁמְד֥וּ destroy בְֽ in עֵין־דֹּ֑אר Endor הָ֥יוּ be דֹּ֝֗מֶן dung לָ to the אֲדָמָֽה׃ soil

Синодальный: 82:12 - Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом и со всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом,
МБО82:12 - Поступи с их вождями, как с Оривом и Зивом, и с их правителями, как с Зевеем и Салманом,

LXX Септуагинта: θοῦ Поступи τοὺς - ἄρχοντας (с) начальниками αὐτῶν их ὡς как τὸν - Ωρηβ (с) Оривом καὶ и Ζηβ Зивом καὶ и Ζεβεε Зевеем καὶ и Σαλμανα Салманом πάντας всеми τοὺς - ἄρχοντας начальниками αὐτῶν, их,

Масоретский:
שִׁיתֵ֣מֹו put נְ֭דִיבֵמֹו willing כְּ as עֹרֵ֣ב Oreb וְ and כִ as זְאֵ֑ב Zeeb וּֽ and כְ as זֶ֥בַח Zebah וּ֝ and כְ as צַלְמֻנָּ֗ע Zalmunna כָּל־ whole נְסִיכֵֽמֹו׃ leader

Синодальный: 82:13 - которые говорили: "возьмем себе во владение селения Божии".
МБО82:13 - которые говорили: «Возьмем себе во владение землю Божью».

LXX Септуагинта: οἵτινες которые εἶπαν сказали Κληρονομήσωμεν Давайте возьмём в наследство ἑαυτοῖς себе самим τὸ - ἁγιαστήριον святилище τοῦ - θεοῦ. Бога.

Масоретский:
אֲשֶׁ֣ר [relative] אָ֭מְרוּ say נִ֣ירֲשָׁה trample down לָּ֑נוּ to אֵ֝֗ת [object marker] נְאֹ֣ות pasture אֱלֹהִֽים׃ god(s)

Синодальный: 82:14 - Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром.
МБО82:14 - Бог мой, пусть будут они как перекати-поле, как солома, гонимая ветром.

LXX Септуагинта: - θεός Боже μου, мой, θοῦ поступи αὐτοὺς (с) ними ὡς как τροχόν, колесо, ὡς как καλάμην (с) соломой κατὰ перед πρόσωπον лицом ἀνέμου· ветра;

Масоретский:
אֱֽלֹהַ֗י god(s) שִׁיתֵ֥מֹו put כַ as the גַּלְגַּ֑ל wheel כְּ֝ as קַ֗שׁ stubble לִ to פְנֵי־ face רֽוּחַ׃ wind

Синодальный: 82:15 - Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы,
МБО82:15 - Как огонь пожирает лес и как пламя опаляет горы,

LXX Септуагинта: ὡσεὶ как будто πῦρ, огонь, что διαφλέξει воспламенит δρυμόν, лес, ὡς как εἰ если φλὸξ пламя κατακαύσαι выжечь ὄρη, го́ры,

Масоретский:
כְּ as אֵ֥שׁ fire תִּבְעַר־ burn יָ֑עַר wood וּ֝ and כְ as לֶהָבָ֗ה flame תְּלַהֵ֥ט devour הָרִֽים׃ mountain

Синодальный: 82:16 - так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение;
МБО82:16 - так погони их Своею бурею и вихрем Своим приведи их в смятение.

LXX Септуагинта: οὕτως так καταδιώξεις Ты будешь преследовать αὐτοὺς их ἐν в τῇ - καταιγίδι порыве бури σου Твоей καὶ и ἐν во τῇ - ὀργῇ гневе σου Твоём ταράξεις мешать αὐτούς. им.

Масоретский:
כֵּ֭ן thus תִּרְדְּפֵ֣ם pursue בְּ in סַעֲרֶ֑ךָ storm וּ and בְ in סוּפָתְךָ֥ storm תְבַהֲלֵֽם׃ disturb

Синодальный: 82:17 - исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи!
МБО82:17 - Покрой бесчестием их лица, чтобы воззвали Имя Твое, Господи!

LXX Септуагинта: πλήρωσον Наполни τὰ - πρόσωπα ли́ца αὐτῶν их ἀτιμίας, бесчестием, καὶ и ζητήσουσιν будут искать τὸ - ὄνομά имя σου, Твоё, κύριε. Господи.

Масоретский:
מַלֵּ֣א be full פְנֵיהֶ֣ם face קָלֹ֑ון dishonour וִֽ and יבַקְשׁ֖וּ seek שִׁמְךָ֣ name יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 82:18 - Да постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут,
МБО82:18 - Пусть постыдятся и смутятся навсегда, пусть погибнут в бесчестии.

LXX Септуагинта: αἰσχυνθήτωσαν Да постыдятся καὶ и ταραχθήτωσαν да будут смешаны εἰς на τὸν - αἰῶνα веки τοῦ - αἰῶνος вечные καὶ и да ἐντραπήτωσαν посрамятся καὶ и ἀπολέσθωσαν да погибнут

Масоретский:
יֵבֹ֖שׁוּ be ashamed וְ and יִבָּהֲל֥וּ disturb עֲדֵי־ unto עַ֗ד future וְֽ and יַחְפְּר֥וּ be ashamed וְ and יֹאבֵֽדוּ׃ perish

Синодальный: 82:19 - и да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.
МБО82:19 - Пусть познают, что Ты, Чье Имя - Господь, один лишь Ты - Всевышний над землею.

LXX Септуагинта: καὶ и γνώτωσαν да познают ὅτι что ὄνομά имя σοι Тебе κύριος, Господь, σὺ Ты μόνος один ὕψιστος Всевышний ἐπὶ на πᾶσαν всей τὴν - γῆν. земле.

Масоретский:
וְֽ and יֵדְע֗וּ know כִּֽי־ that אַתָּ֬ה you שִׁמְךָ֣ name יְהוָ֣ה YHWH לְ to בַדֶּ֑ךָ linen, part, stave עֶ֝לְיֹ֗ון upper עַל־ upon כָּל־ whole הָ the אָֽרֶץ׃ earth

Открыть окно