Biblezoom Cloud / Псалтирь 72 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 72:1 - Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!
МБО72:1 - [Книга 3]
Псалом Асафа. Воистину Бог благ к Израилю, к чистым сердцем!

LXX Септуагинта: Ψαλμὸς Пение τῷ - Ασαφ. Асафу. ‛Ως Как ἀγαθὸς добр τῷ - Ισραηλ (к) Израилю - θεός, Бог, τοῖς - εὐθέσι (к) искренним τῇ - καρδίᾳ. сердцем.

Масоретский:
מִזְמֹ֗ור psalm לְ to אָ֫סָ֥ף Asaph אַ֤ךְ only טֹ֭וב good לְ to יִשְׂרָאֵ֥ל Israel אֱלֹהִ֗ים god(s) לְ to בָרֵ֥י pure לֵבָֽב׃ heart

Синодальный: 72:2 - А я — едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, —
МБО72:2 - А мои ноги едва не поскользнулись, стопы мои чуть не потеряли опору,

LXX Септуагинта: ἐμοῦ (У) меня δὲ же παρὰ на время μικρὸν малое ἐσαλεύθησαν были поколеблены οἱ - πόδες, но́ги, παρ᾿ на ὀλίγον немногое ἐξεχύθη поскользнулись τὰ - διαβήματά стопы μου. мои.

Масоретский:
וַ and אֲנִ֗י i כִּ֭ as מְעַט little נטוי extend רַגְלָ֑י foot כְּ֝ as אַ֗יִן [NEG] שׁפכה pour אֲשֻׁרָֽי׃ step

Синодальный: 72:3 - я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых,
МБО72:3 - потому что я позавидовал надменным, увидев процветание нечестивых.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ἐζήλωσα я позавидовал ἐπὶ к τοῖς - ἀνόμοις беззаконным εἰρήνην мир ἁμαρτωλῶν грешных θεωρῶν, видя,

Масоретский:
כִּֽי־ that קִ֭נֵּאתִי be jealous בַּֽ in the הֹולְלִ֑ים be infatuated שְׁלֹ֖ום peace רְשָׁעִ֣ים guilty אֶרְאֶֽה׃ see

Синодальный: 72:4 - ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их;
МБО72:4 - Нет им страданий; они полны здоровья и силы.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что οὐκ не ἔστιν бывает ἀνάνευσις воспоминания τῷ - θανάτῳ (о) смерти αὐτῶν (у) них καὶ и στερέωμα твёрдость ἐν в τῇ - μάστιγι кнуте αὐτῶν· их;

Масоретский:
כִּ֤י that אֵ֖ין [NEG] חַרְצֻבֹּ֥ות fedders לְ to מֹותָ֗ם death וּ and בָרִ֥יא fat אוּלָֽם׃ [uncertain]

Синодальный: 72:5 - на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам.
МБО72:5 - Они свободны от тягот человеческих, и трудностей людских они не знают.

LXX Септуагинта: ἐν в κόποις трудах ἀνθρώπων человеков οὐκ не εἰσὶν бывают они καὶ и μετὰ вместе с ἀνθρώπων человеками οὐ не μαστιγωθήσονται. будут подвержены ударам.

Масоретский:
בַּ in עֲמַ֣ל labour אֱנֹ֣ושׁ man אֵינֵ֑מֹו [NEG] וְ and עִם־ with אָ֝דָ֗ם human, mankind לֹ֣א not יְנֻגָּֽעוּ׃ touch

Синодальный: 72:6 - Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их;
МБО72:6 - И поэтому гордость - их ожерелье, а жестокость - их одеяние.

LXX Септуагинта: διὰ Через τοῦτο это ἐκράτησεν управляет αὐτοὺς (у) них - ὑπερηφανία, надменность, περιεβάλοντο надели на себя ἀδικίαν неправду καὶ и ἀσέβειαν кощунство αὐτῶν. их.

Масоретский:
לָ֭כֵן therefore עֲנָקַ֣תְמֹו put around neck גַאֲוָ֑ה uproar יַעֲטָף־ turn aside שִׁ֝֗ית garment חָמָ֥ס violence לָֽמֹו׃ to

Синодальный: 72:7 - выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце;
МБО72:7 - Вылезли от тучности глаза их; их тщеславие не знает границ.

LXX Септуагинта: ἐξελεύσεται Выйдет ὡς как ἐκ из στέατος жира - ἀδικία неправда αὐτῶν их διήλθοσαν распространились εἰς в διάθεσιν состояние καρδίας· се́рдца;

Масоретский:
יָ֭צָא go out מֵ from חֵ֣לֶב fat עֵינֵ֑מֹו eye עָ֝בְר֗וּ pass מַשְׂכִּיֹּ֥ות figure לֵבָֽב׃ heart

Синодальный: 72:8 - над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока;
МБО72:8 - Слова их полны издевательства и злобы, и в своей надменности угрожают насилием.

LXX Септуагинта: διενοήθησαν затеяли καὶ и ἐλάλησαν произнесли ἐν с πονηρίᾳ, подлостью, ἀδικίαν неправду εἰς с τὸ - ὕψος высоты́ ἐλάλησαν· произнесли;

Масоретский:
יָמִ֤יקוּ׀ [uncertain] וִ and ידַבְּר֣וּ speak בְ in רָ֣ע evil עֹ֑שֶׁק oppression מִ from מָּרֹ֥ום high place יְדַבֵּֽרוּ׃ speak

Синодальный: 72:9 - поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле.
МБО72:9 - Открывают уста свои против небес, и слова их расхаживают по земле.

LXX Септуагинта: ἔθεντο положили εἰς на οὐρανὸν небо τὸ - στόμα рот αὐτῶν, свой, καὶ и - γλῶσσα язык αὐτῶν их διῆλθεν прошёл ἐπὶ по τῆς - γῆς. земле.

Масоретский:
שַׁתּ֣וּ put בַ in the שָּׁמַ֣יִם heavens פִּיהֶ֑ם mouth וּ֝ and לְשֹׁונָ֗ם tongue תִּֽהֲלַ֥ךְ walk בָּ in the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 72:10 - Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полною чашею,
МБО72:10 - Потому к ним же обращается Его народ и пьет слова их, как воду из полной чаши.

LXX Септуагинта: διὰ Ради τοῦτο этого ἐπιστρέψει обратится - λαός народ μου мой ἐνταῦθα, сюда, καὶ и ἡμέραι дни πλήρεις полные εὑρεθήσονται будут найдены αὐτοῖς. ими.

Масоретский:
לָכֵ֤ן׀ therefore ישׁיב return עַמֹּ֣ו people הֲלֹ֑ם hither וּ and מֵ֥י water מָ֝לֵ֗א full יִמָּ֥צוּ drain לָֽמֹו׃ to

Синодальный: 72:11 - и говорят: "как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего?"
МБО72:11 - Они говорят: «Как узнает Бог? Есть ли знание у Всевышнего?»

LXX Септуагинта: καὶ Тогда εἶπαν сказали они Πῶς Как ἔγνω узнал - θεός, Бог, καὶ и εἰ разве ἔστιν есть γνῶσις знание ἐν у τῷ - ὑψίστῳ· Всевышнего?

Масоретский:
וְֽ and אָמְר֗וּ say אֵיכָ֥ה how יָדַֽע־ know אֵ֑ל god וְ and יֵ֖שׁ existence דֵּעָ֣ה knowledge בְ in עֶלְיֹֽון׃ upper

Синодальный: 72:12 - И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство.
МБО72:12 - Таковы нечестивые: они всегда беззаботны и умножают свое богатство.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот οὗτοι эти ἁμαρτωλοὶ грешные καὶ а εὐθηνοῦνται· процветают; εἰς на τὸν - αἰῶνα век κατέσχον приняли πλούτου. богатство.

Масоретский:
הִנֵּה־ behold אֵ֥לֶּה these רְשָׁעִ֑ים guilty וְ and שַׁלְוֵ֥י quiet עֹ֝ולָ֗ם eternity הִשְׂגּוּ־ be great חָֽיִל׃ power

Синодальный: 72:13 - [И я сказал:] так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои,
МБО72:13 - Так не напрасно ли я хранил сердце свое в чистоте и омывал руки свои в невинности?

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπα сказал я ῎Αρα Неужели ματαίως напрасно ἐδικαίωσα осудил я τὴν - καρδίαν сердце μου моё καὶ и ἐνιψάμην омыл ἐν в ἀθῴοις невинности τὰς - χεῖράς ру́ки μου· мои;

Масоретский:
אַךְ־ only רִ֭יק emptiness זִכִּ֣יתִי be clean לְבָבִ֑י heart וָ and אֶרְחַ֖ץ wash בְּ in נִקָּיֹ֣ון innocence כַּפָּֽי׃ palm

Синодальный: 72:14 - и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?
МБО72:14 - Целый день я подвергался мучениям и был наказан каждое утро.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐγενόμην пребывал μεμαστιγωμένος подвергая себя ранам ὅλην всякий τὴν - ἡμέραν, день, καὶ и - ἔλεγχός обличение μου моё εἰς с τὰς - πρωίας. раннего утра.

Масоретский:
וָ and אֱהִ֣י be נָ֭גוּעַ touch כָּל־ whole הַ the יֹּ֑ום day וְ֝ and תֹוכַחְתִּ֗י rebuke לַ to the בְּקָרִֽים׃ morning

Синодальный: 72:15 - Но если бы я сказал: "буду рассуждать так", — то я виновен был бы пред родом сынов Твоих.
МБО72:15 - Но если бы я решил, что буду рассуждать так, то предал бы детей Твоих.

LXX Септуагинта: εἰ Разве ἔλεγον говорил я Διηγήσομαι Буду рассказывать οὕτως, так, ἰδοὺ вот τῇ - γενεᾷ потомству τῶν - υἱῶν сыновей σου Твоих ἠσυνθέτηκα. я стал вероломным.

Масоретский:
אִם־ if אָ֭מַרְתִּי say אֲסַפְּרָ֥ה count כְמֹ֑ו like הִנֵּ֤ה behold דֹ֭ור generation בָּנֶ֣יךָ son בָגָֽדְתִּי׃ deal treacherously

Синодальный: 72:16 - И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих,
МБО72:16 - Когда я пытался все это понять, то мне это казалось слишком трудным,

LXX Септуагинта: καὶ И ὑπέλαβον я воспринял τοῦ - γνῶναι (чтобы) познать τοῦτο· это; κόπος страдание ἐστὶν есть ἐναντίον передо μου, мной,

Масоретский:
וָֽ֭ and אֲחַשְּׁבָה account לָ to דַ֣עַת know זֹ֑את this עָמָ֖ל labour היא he בְ in עֵינָֽי׃ eye

Синодальный: 72:17 - доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их.
МБО72:17 - пока я не вошел в святилище Бога и не понял конца их.

LXX Септуагинта: ἕως пока не εἰσέλθω войду εἰς в τὸ - ἁγιαστήριον святилище τοῦ - θεοῦ Бога καὶ тогда συνῶ понял я εἰς в τὰ - ἔσχατα последние дни αὐτῶν. их.

Масоретский:
עַד־ unto אָ֭בֹוא come אֶל־ to מִקְדְּשֵׁי־ sanctuary אֵ֑ל god אָ֝בִ֗ינָה understand לְ to אַחֲרִיתָֽם׃ end

Синодальный: 72:18 - Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти.
МБО72:18 - Истинно, на скользких путях Ты поставил их и предаешь их полному разрушению.

LXX Септуагинта: πλὴν Однако διὰ из-за τὰς - δολιότητας коварств ἔθου Ты поставил αὐτοῖς, их, κατέβαλες бросил вниз αὐτοὺς их ἐν во время τῷ - ἐπαρθῆναι. превозношения.

Масоретский:
אַ֣ךְ only בַּ֭ in חֲלָקֹות smooth תָּשִׁ֣ית put לָ֑מֹו to הִ֝פַּלְתָּ֗ם fall לְ to מַשּׁוּאֹֽות׃ deceptions

Синодальный: 72:19 - Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов!
МБО72:19 - Как неожиданно они были истреблены, погибли от ужаса!

LXX Септуагинта: πῶς Как ἐγένοντο они сделались εἰς в ἐρήμωσιν опустошении ἐξάπινα· внезапно; ἐξέλιπον, исчезли, ἀπώλοντο погибли διὰ через τὴν - ἀνομίαν беззаконие αὐτῶν. их.

Масоретский:
אֵ֤יךְ how הָי֣וּ be לְ to שַׁמָּ֣ה destruction כְ as רָ֑גַע moment סָ֥פוּ end תַ֝֗מּוּ be complete מִן־ from בַּלָּהֹֽות׃ terror

Синодальный: 72:20 - Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их.
МБО72:20 - Как сновидение исчезает при пробуждении, так Ты, Владыка, восстав, презришь их образ.

LXX Септуагинта: ὡσεὶ Как бы ἐνύπνιον сновидение ἐξεγειρομένου, при пробуждении, κύριε, Господи, ἐν в τῇ - πόλει городе σου Твоём τὴν - εἰκόνα образ αὐτῶν их ἐξουδενώσεις. ни во что Ты поставишь.

Масоретский:
כַּ as חֲלֹ֥ום dream מֵ from הָקִ֑יץ pass summer אֲ֝דֹנָי Lord בָּ in עִ֤יר׀ be awake צַלְמָ֬ם image תִּבְזֶֽה׃ despise

Синодальный: 72:21 - Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя,
МБО72:21 - Когда мое сердце наполняла горечь и терзалась моя душа,

LXX Септуагинта: ὅτι Так как ἐξεκαύθη воспламенилось - καρδία сердце μου, моё, καὶ даже οἱ - νεφροί почки μου мои ἠλλοιώθησαν, изменились,

Масоретский:
כִּ֭י that יִתְחַמֵּ֣ץ be leavened לְבָבִ֑י heart וְ֝ and כִלְיֹותַ֗י kidney אֶשְׁתֹּונָֽן׃ sharpen

Синодальный: 72:22 - тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою.
МБО72:22 - я был невежествен и не понимал; как неразумное животное я был пред Тобою.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐγὼ я ἐξουδενωμένος презрен καὶ и οὐκ не ἔγνων, познал, κτηνώδης подобно скоту ἐγενόμην я стал παρὰ у σοί. Тебя.

Масоретский:
וַ and אֲנִי־ i בַ֭עַר stupid וְ and לֹ֣א not אֵדָ֑ע know בְּ֝הֵמֹ֗ות cattle הָיִ֥יתִי be עִמָּֽךְ׃ with

Синодальный: 72:23 - Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку;
МБО72:23 - И все же я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку;

LXX Септуагинта: καὶ А ἐγὼ я διὰ во παντὸς всякое (время) μετὰ с σοῦ, Тобой, ἐκράτησας Ты укрепил τῆς - χειρὸς руку τῆς - δεξιᾶς правую μου, мою,

Масоретский:
וַ and אֲנִ֣י i תָמִ֣יד continuity עִמָּ֑ךְ with אָ֝חַ֗זְתָּ seize בְּ in יַד־ hand יְמִינִֽי׃ right-hand side

Синодальный: 72:24 - Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу.
МБО72:24 - Ты руководишь мною Своим советом и потом к славе поведешь меня.

LXX Септуагинта: ἐν по τῇ - βουλῇ воле σου Твоей ὡδήγησάς Ты стал проводником με мне καὶ и μετὰ со δόξης славой προσελάβου к Себе Ты принял με. меня.

Масоретский:
בַּ in עֲצָתְךָ֥ counsel תַנְחֵ֑נִי lead וְ֝ and אַחַ֗ר after כָּבֹ֥וד weight תִּקָּחֵֽנִי׃ take

Синодальный: 72:25 - Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле.
МБО72:25 - Кто мне еще на небесах, кроме Тебя? И на земле я ничего, кроме Тебя, не желаю.

LXX Септуагинта: τί Что γάρ ведь μοι (для) меня ὑπάρχει существует ἐν в τῷ - οὐρανῷ, небе, καὶ и παρὰ от σοῦ Тебя τί что ἠθέλησα я пожелал ἐπὶ на τῆς - γῆς· земле?

Масоретский:
מִי־ who לִ֥י to בַ in the שָּׁמָ֑יִם heavens וְ֝ and עִמְּךָ֗ with לֹא־ not חָפַ֥צְתִּי desire בָ in the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 72:26 - Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
МБО72:26 - Ослабевает моя плоть и мое сердце, но Бог - твердыня сердца моего и часть моя навсегда.

LXX Септуагинта: ἐξέλιπεν Истощилось - καρδία сердце μου моё καὶ и - σάρξ плоть μου, моя, - θεὸς Бог τῆς - καρδίας се́рдца μου моего καὶ и - μερίς часть μου моя - θεὸς Бог εἰς на τὸν - αἰῶνα. веки.

Масоретский:
כָּלָ֥ה be complete שְׁאֵרִ֗י body וּ and לְבָ֫בִ֥י heart צוּר־ rock לְבָבִ֥י heart וְ and חֶלְקִ֗י share אֱלֹהִ֥ים god(s) לְ to עֹולָֽם׃ eternity

Синодальный: 72:27 - Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя.
МБО72:27 - Удаляющиеся от Тебя погибнут, Ты губишь всех, кто неверен Тебе.

LXX Септуагинта: ὅτι Что ἰδοὺ вот οἱ - μακρύνοντες удаляющие ἑαυτοὺς себя ἀπὸ от σοῦ Тебя ἀπολοῦνται, погибнут, ἐξωλέθρευσας полностью истребил πάντα всех τὸν - πορνεύοντα ведущих развратную жизнь ἀπὸ перед σοῦ. Тобой.

Масоретский:
כִּֽי־ that הִנֵּ֣ה behold רְחֵקֶ֣יךָ far יֹאבֵ֑דוּ perish הִ֝צְמַ֗תָּה be silent כָּל־ whole זֹונֶ֥ה fornicate מִמֶּֽךָּ׃ from

Синодальный: 72:28 - А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои [во вратах дщери Сионовой].
МБО72:28 - А для меня благо приближаться к Богу; Владыку Господа я сделал своим убежищем. Я возвещу о всех делах Твоих.

LXX Септуагинта: ἐμοὶ Мне δὲ же τὸ - προσκολλᾶσθαι прилепиться τῷ - θεῷ к Богу ἀγαθόν добро ἐστιν, есть, τίθεσθαι возлагать ἐν в τῷ - κυρίῳ Господе τὴν - ἐλπίδα надежду μου мою τοῦ - ἐξαγγεῖλαι (чтобы) разглашать πάσας всякие τὰς - αἰνέσεις восхваления σου Твои ἐν в ταῖς - πύλαις воро́тах τῆς - θυγατρὸς дочери Σιων. Сиона.

Масоретский:
וַ and אֲנִ֤י׀ i קִֽרֲבַ֥ת approach אֱלֹהִ֗ים god(s) לִ֫י־ to טֹ֥וב good שַׁתִּ֤י׀ put בַּ in אדֹנָ֣י Lord יְהֹוִ֣ה YHWH מַחְסִ֑י refuge לְ֝ to סַפֵּ֗ר count כָּל־ whole מַלְאֲכֹותֶֽיךָ׃ work

Открыть окно