Библия Biblezoom Cloud / Псалтирь 67 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 67:1 - Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь.
МБО67:1 - Дирижеру хора. Псалом Давида. Песнь.

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος· завершение; τῷ - Δαυιδ Давиду ψαλμὸς псалом ᾠδῆς. песни.

Масоретский:
לַ to the מְנַצֵּ֥חַ prevail לְ to דָוִ֗ד David מִזְמֹ֥ור psalm שִֽׁיר׃ song

Синодальный: 67:2 - Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его.
МБО67:2 - Пусть восстанет Бог, пусть рассеет Своих врагов; пусть побегут от Его лица ненавистники Его!

LXX Септуагинта: ᾿Αναστήτω Да встанет - θεός, Бог, καὶ и да διασκορπισθήτωσαν будут рассеяны οἱ - ἐχθροὶ враги αὐτοῦ, Его, καὶ и да φυγέτωσαν убегут οἱ - μισοῦντες ненавидящие αὐτὸν Его ἀπὸ от προσώπου лица αὐτοῦ. Его.

Масоретский:
יָק֣וּם arise אֱ֭לֹהִים god(s) יָפ֣וּצוּ disperse אֹויְבָ֑יו be hostile וְ and יָנ֥וּסוּ flee מְ֝שַׂנְאָ֗יו hate מִ from פָּנָֽיו׃ face

Синодальный: 67:3 - Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия.
МБО67:3 - Подобно тому, как развеивается дым, развей их! Как тает воск от огня, пусть пропадут нечестивые от лица Божьего.

LXX Септуагинта: ὡς Как ἐκλείπει пропадает καπνός, дым, ἐκλιπέτωσαν· да пропадут они; ὡς как τήκεται плавится κηρὸς воск ἀπὸ от προσώπου лица πυρός, огня, οὕτως так ἀπόλοιντο да погибнут οἱ - ἁμαρτωλοὶ грешные ἀπὸ от προσώπου лица τοῦ - θεοῦ. Бога.

Масоретский:
כְּ as הִנְדֹּ֥ף scatter עָשָׁ֗ן smoke תִּ֫נְדֹּ֥ף scatter כְּ as הִמֵּ֣ס melt דֹּ֭ונַג wax מִ from פְּנֵי־ face אֵ֑שׁ fire יֹאבְד֥וּ perish רְ֝שָׁעִ֗ים guilty מִ from פְּנֵ֥י face אֱלֹהִֽים׃ god(s)

Синодальный: 67:4 - А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости.
МБО67:4 - А праведные пусть возрадуются, пусть веселятся перед лицом Бога и ликуют от радости.

LXX Септуагинта: καὶ А οἱ - δίκαιοι праведники εὐφρανθήτωσαν, да возрадуются, ἀγαλλιάσθωσαν да веселятся ἐνώπιον перед лицом τοῦ - θεοῦ, Бога, τερφθήτωσαν да будут торжествовать ἐν в εὐφροσύνῃ. веселии.

Масоретский:
וְֽ and צַדִּיקִ֗ים just יִשְׂמְח֣וּ rejoice יַֽ֭עַלְצוּ rejoice לִ to פְנֵ֥י face אֱלֹהִ֗ים god(s) וְ and יָשִׂ֥ישׂוּ rejoice בְ in שִׂמְחָֽה׃ joy

Синодальный: 67:5 - Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его.
МБО67:5 - Пойте Богу! Воспевайте Его Имя! Воспойте Того, Кто шествует на облаках! Господь - Имя Его; радуйтесь же пред лицом Его!

LXX Септуагинта: ᾄσατε Пойте τῷ - θεῷ, Богу, ψάλατε воспойте τῷ - ὀνόματι имени αὐτοῦ· Его; ὁδοποιήσατε уровняйте дорогу τῷ - ἐπιβεβηκότι восседающему ἐπὶ на δυσμῶν, западе, κύριος Господь ὄνομα имя αὐτῷ, Ему, καὶ и ἀγαλλιᾶσθε веселитесь ἐνώπιον перед лицом αὐτοῦ. Его. ταραχθήσονται Будут поколеблены ἀπὸ от προσώπου лица αὐτοῦ, Его,

Масоретский:
שִׁ֤ירוּ׀ sing לֵֽ to אלֹהִים֮ god(s) זַמְּר֪וּ sing שְׁ֫מֹ֥ו name סֹ֡לּוּ build לָ to the רֹכֵ֣ב ride בָּ֭ in the עֲרָבֹות desert בְּ in יָ֥הּ the Lord שְׁמֹ֗ו name וְ and עִלְז֥וּ rejoice לְ to פָנָֽיו׃ face

Синодальный: 67:6 - Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.
МБО67:6 - Отец сирот и защитник вдов - Бог в святом жилище Своем.

LXX Септуагинта: τοῦ - πατρὸς Отца τῶν - ὀρφανῶν осиротевших καὶ и κριτοῦ судьи τῶν - χηρῶν· вдов; - θεὸς Бог ἐν в τόπῳ месте ἁγίῳ Святом αὐτοῦ. Своём.

Масоретский:
אֲבִ֣י father יְ֭תֹומִים orphan וְ and דַיַּ֣ן judge אַלְמָנֹ֑ות widow אֱ֝לֹהִ֗ים god(s) בִּ in מְעֹ֥ון dwelling קָדְשֹֽׁו׃ holiness

Синодальный: 67:7 - Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне.
МБО67:7 - Бог дает одиноким дом, выводит узников в преуспевание, а непокорные живут на иссохшей земле.

LXX Септуагинта: - θεὸς Бог κατοικίζει поселяет μονοτρόπους одиноких ἐν в οἴκῳ доме ἐξάγων выводя πεπεδημένους закованных в цепь ἐν в ἀνδρείᾳ, доблести, ὁμοίως подобно τοὺς - παραπικραίνοντας раздражающих τοὺς - κατοικοῦντας поселяющихся ἐν в τάφοις. гробницах.

Масоретский:
אֱלֹהִ֤ים׀ god(s) מֹ֘ושִׁ֤יב sit יְחִידִ֨ים׀ only one בַּ֗יְתָה house מֹוצִ֣יא go out אֲ֭סִירִים prisoner בַּ in the כֹּושָׁרֹ֑ות prosperity אַ֥ךְ only סֹ֝ורֲרִ֗ים rebel שָׁכְנ֥וּ dwell צְחִיחָֽה׃ naked land

Синодальный: 67:8 - Боже! когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею,
МБО67:8 - Боже, когда Ты шел пред Твоим народом и шествовал по пустыне, Пауза

LXX Септуагинта: - θεός, Боже, ἐν во время τῷ - ἐκπορεύεσθαί выхода σε Тебя ἐνώπιον перед лицом τοῦ - λαοῦ народа σου, Твоего, ἐν во время τῷ - διαβαίνειν перехода σε Тебя ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыне διάψαλμα Воспевание

Масоретский:
אֱֽלֹהִ֗ים god(s) בְּ֭ in צֵאתְךָ go out לִ to פְנֵ֣י face עַמֶּ֑ךָ people בְּ in צַעְדְּךָ֖ march בִֽ in ישִׁימֹ֣ון wilderness סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 67:9 - земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай — от лица Бога, Бога Израилева.
МБО67:9 - земля сотрясалась - даже небеса таяли перед Богом, явившемся на Синае, - перед Богом, Богом Израиля.

LXX Септуагинта: γῆ земля ἐσείσθη, была потрясена, καὶ даже γὰρ ведь οἱ - οὐρανοὶ небеса ἔσταξαν, капали, ἀπὸ от προσώπου лица τοῦ - θεοῦ Бога τοῦτο этот Σινα, Синай, ἀπὸ от προσώπου лица τοῦ - θεοῦ Бога Ισραηλ. Израиля.

Масоретский:
אֶ֤רֶץ earth רָעָ֨שָׁה׀ quake אַף־ even שָׁמַ֣יִם heavens נָטְפוּ֮ drop מִ from פְּנֵ֪י face אֱלֹ֫הִ֥ים god(s) זֶ֥ה this סִינַ֑י Sinai מִ from פְּנֵ֥י face אֱ֝לֹהִ֗ים god(s) אֱלֹהֵ֥י god(s) יִשְׂרָאֵֽל׃ Israel

Синодальный: 67:10 - Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его.
МБО67:10 - Обильным дождем поливал Ты, Боже, Свое наследие - землю Свою. Когда она истощалась, Ты делал ее стойкой.

LXX Септуагинта: βροχὴν Дождь ἑκούσιον добровольный ἀφοριεῖς, назначишь, - θεός, Боже, τῇ - κληρονομίᾳ наследию σου, Твоему, καὶ когда ἠσθένησεν, ослабло оно, σὺ Ты δὲ же κατηρτίσω восстановил αὐτήν. его.

Масоретский:
גֶּ֣שֶׁם rain נְ֭דָבֹות free will תָּנִ֣יף besprinkle אֱלֹהִ֑ים god(s) נַחֲלָתְךָ֥ heritage וְ֝ and נִלְאָ֗ה be weary אַתָּ֥ה you כֹֽונַנְתָּֽהּ׃ be firm

Синодальный: 67:11 - Народ Твой обитал там; по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного.
МБО67:11 - Народ Твой поселился в ней; по доброте Своей, Боже, Ты бедному помогал.

LXX Септуагинта: τὰ - ζῷά Живые σου Твои κατοικοῦσιν поселяются ἐν среди αὐτῇ· него; ἡτοίμασας Ты приготовил ἐν по τῇ - χρηστότητί справедливости σου Твоей τῷ - πτωχῷ, нищему, - θεός. Боже.

Масоретский:
חַיָּתְךָ֥ wild animal יָֽשְׁבוּ־ sit בָ֑הּ in תָּ֤כִ֥ין be firm בְּ in טֹובָתְךָ֖ what is good לֶ to the עָנִ֣י humble אֱלֹהִֽים׃ god(s)

Синодальный: 67:12 - Господь даст слово: провозвестниц великое множество.
МБО67:12 - Владыка отдал приказ, и множество женщин разнесло добрые вести:

LXX Септуагинта: κύριος Господь δώσει даст ῥῆμα Слово τοῖς - εὐαγγελιζομένοις благовозвещающим δυνάμει силой πολλῇ, многочисленной,

Масоретский:
אֲדֹנָ֥י Lord יִתֶּן־ give אֹ֑מֶר saying הַֽ֝ the מְבַשְּׂרֹ֗ות announce צָבָ֥א service רָֽב׃ much

Синодальный: 67:13 - Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу.
МБО67:13 - «Цари войск обращаются в бегство, а обитающая дома делит добычу.

LXX Септуагинта: Он βασιλεὺς царь τῶν - δυνάμεων сил τοῦ - ἀγαπητοῦ, возлюбленного, καὶ и ὡραιότητι миловидности τοῦ - οἴκου до́ма διελέσθαι (чтобы) разделить σκῦλα. добычу.

Масоретский:
מַלְכֵ֣י king צְ֭בָאֹות service יִדֹּד֣וּן flee יִדֹּד֑וּן flee וּ and נְוַת [uncertain] בַּ֝֗יִת house תְּחַלֵּ֥ק divide שָׁלָֽל׃ plunder

Синодальный: 67:14 - Расположившись в уделах <своих>, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом:
МБО67:14 - Даже если вы остались у домашнего очага, вы будете подобны голубице, чьи крылья покрыты серебром, а перья - чистым золотом».

LXX Септуагинта: ἐὰν Если бы κοιμηθῆτε вы заснули ἀνὰ по μέσον среди τῶν - κλήρων, уделов, πτέρυγες крылья περιστερᾶς голубиц περιηργυρωμέναι, покрылись серебром, καὶ и τὰ - μετάφρενα спи́нки αὐτῆς её ἐν в χλωρότητι блестящем χρυσίου. золоте. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
אִֽם־ if תִּשְׁכְּבוּן֮ lie down בֵּ֪ין interval שְׁפַ֫תָּ֥יִם packsaddles כַּנְפֵ֣י wing יֹ֭ונָה dove נֶחְפָּ֣ה cover בַ in the כֶּ֑סֶף silver וְ֝ and אֶבְרֹותֶ֗יהָ wing בִּֽ in ירַקְרַ֥ק pale-green חָרֽוּץ׃ gold

Синодальный: 67:15 - когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне.
МБО67:15 - Когда Всемогущий рассеял царей на этой земле, то это было, как снег, выпавший на горе Цалмон.

LXX Септуагинта: ἐν Во время τῷ - διαστέλλειν разделения τὸν - ἐπουράνιον небесного βασιλεῖς цари ἐπ᾿ на αὐτῆς ней (земле) χιονωθήσονται будут покрыты снегом ἐν (как) на Σελμων. Селмоне.

Масоретский:
בְּ in פָ֘רֵ֤שׂ spread out שַׁדַּ֓י Almighty מְלָ֘כִ֤ים king בָּ֗הּ in תַּשְׁלֵ֥ג snow בְּ in צַלְמֹֽון׃ Zalmon

Синодальный: 67:16 - Гора Божия — гора Васанская! гора высокая — гора Васанская!
МБО67:16 - Гора величественная - гора Васанская; гора вершин - гора Васанская!

LXX Септуагинта: ὄρος Гора τοῦ - θεοῦ Бога ὄρος гора πῖον, плодородная, ὄρος гора τετυρωμένον, холмистая, ὄρος гора πῖον. плодородная.

Масоретский:
הַר־ mountain אֱ֭לֹהִים god(s) הַר־ mountain בָּשָׁ֑ן Bashan הַ֥ר mountain גַּ֝בְנֻנִּ֗ים knoll הַר־ mountain בָּשָֽׁן׃ Bashan

Синодальный: 67:17 - что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно?
МБО67:17 - Вы горы высокие, к чему смотрите с завистью на гору, где Бог пожелал жить? Господь будет жить на ней вечно!

LXX Септуагинта: ἵνα Так τί зачем ὑπολαμβάνετε, вы поддерживаете, ὄρη го́ры τετυρωμένα, холмистые, τὸ - ὄρος, гору, (на) которой εὐδόκησεν благоволил - θεὸς Бог κατοικεῖν обитать ἐν на αὐτῷ; ней? καὶ А γὰρ ведь - κύριος Господь κατασκηνώσει поселится εἰς до τέλος. конца.

Масоретский:
לָ֤מָּה׀ why תְּֽרַצְּדוּן֮ watch הָרִ֪ים mountain גַּבְנֻ֫נִּ֥ים knoll הָ the הָ֗ר mountain חָמַ֣ד desire אֱלֹהִ֣ים god(s) לְ to שִׁבְתֹּ֑ו sit אַף־ even יְ֝הוָ֗ה YHWH יִשְׁכֹּ֥ן dwell לָ to נֶֽצַח׃ glory

Синодальный: 67:18 - Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище.
МБО67:18 - Колесниц Божьих - десятки тысяч, тысячи тысяч. Владыка пришел с Синая в Свое святилище.

LXX Септуагинта: τὸ - ἅρμα Колесница τοῦ - θεοῦ Бога μυριοπλάσιον, в десять тысяч раз больше, χιλιάδες тысяча εὐθηνούντων· благоденствующих; - κύριος Господь ἐν среди αὐτοῖς них ἐν на Σινα Синае ἐν во τῷ - ἁγίῳ. святилище.

Масоретский:
רֶ֤כֶב chariot אֱלֹהִ֗ים god(s) רִבֹּתַ֣יִם ten thousand אַלְפֵ֣י thousand שִׁנְאָ֑ן highness אֲדֹנָ֥י Lord בָ֝֗ם in סִינַ֥י Sinai בַּ in the קֹּֽדֶשׁ׃ holiness

Синодальный: 67:19 - Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога.
МБО67:19 - Ты поднялся на высоту, пленил пленных, и взял дары у людей, даже у непокорных, чтобы Ты, о Господь Бог, мог обитать там.

LXX Септуагинта: ἀνέβης Ты взошёл εἰς на ὕψος, высоту, ᾐχμαλώτευσας взял в плен αἰχμαλωσίαν, пленника, ἔλαβες принял δόματα дары ἐν для ἀνθρώπῳ, человека, καὶ даже γὰρ ведь ἀπειθοῦντες не покоряющиеся τοῦ - κατασκηνῶσαι. (чтобы) найти пристанище. κύριος Господь - θεὸς Бог εὐλογητός, благословен,

Масоретский:
עָ֘לִ֤יתָ ascend לַ to the מָּרֹ֨ום׀ high place שָׁ֘בִ֤יתָ take captive שֶּׁ֗בִי captive לָקַ֣חְתָּ take מַ֭תָּנֹות present בָּ in the אָדָ֑ם human, mankind וְ and אַ֥ף even סֹ֝ורְרִ֗ים rebel לִ to שְׁכֹּ֤ן׀ dwell יָ֬הּ the Lord אֱלֹהִֽים׃ god(s)

Синодальный: 67:20 - Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас.
МБО67:20 - Благословен Владыка! Ежедневно Он возлагает на Себя наше бремя; Он - Бог, спасающий нас. Пауза

LXX Септуагинта: ἀνέβης Ты взошёл εἰς на ὕψος, высоту, ᾐχμαλώτευσας взял в плен αἰχμαλωσίαν, пленника, ἔλαβες принял δόματα дары ἐν для ἀνθρώπῳ, человека, καὶ даже γὰρ ведь ἀπειθοῦντες не покоряющиеся τοῦ - κατασκηνῶσαι. (чтобы) найти пристанище. κύριος Господь - θεὸς Бог εὐλογητός, благословен,

Масоретский:
בָּ֤ר֣וּךְ bless אֲדֹנָי֮ Lord יֹ֤ום׀ day יֹ֥ום day יַֽעֲמָס־ load לָ֗נוּ to הָ֘ the אֵ֤ל god יְֽשׁוּעָתֵ֬נוּ salvation סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 67:21 - Бог для нас — Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти.
МБО67:21 - Бог для нас - Бог спасения, и у Господа Владыки избавление от смерти.

LXX Септуагинта: - θεὸς Бог ἡμῶν наш θεὸς Бог τοῦ - σῴζειν, (чтобы) спасать, καὶ и τοῦ - κυρίου (от) Го́спода κυρίου (от) Го́спода αἱ - διέξοδοι выходы τοῦ - θανάτου. смерти.

Масоретский:
הָ֤ the אֵ֣ל׀ god לָנוּ֮ to אֵ֤ל god לְֽ to מֹושָׁ֫עֹ֥ות saving acts וְ and לֵ to יהוִ֥ה YHWH אֲדֹנָ֑י Lord לַ֝ to the מָּ֗וֶת death תֹּוצָאֹֽות׃ outlets

Синодальный: 67:22 - Но Бог сокрушит голову врагов Своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях.
МБО67:22 - Да, Бог сокрушит голову Своих врагов, волосатую голову разгуливающего в своей виновности.

LXX Септуагинта: πλὴν Однако - θεὸς Бог συνθλάσει разобьёт κεφαλὰς го́ловы ἐχθρῶν врагов αὐτοῦ, Своих, κορυφὴν макушку τριχὸς волос διαπορευομένων переходящих ἐν в πλημμελείαις заблуждениях αὐτῶν. своих.

Масоретский:
אַךְ־ only אֱלֹהִ֗ים god(s) יִמְחַץ֮ break רֹ֤אשׁ head אֹ֫יְבָ֥יו be hostile קָדְקֹ֥ד scalp שֵׂעָ֑ר hair מִ֝תְהַלֵּ֗ךְ walk בַּ in אֲשָׁמָֽיו׃ guilt

Синодальный: 67:23 - Господь сказал: <от Васана возвращу, выведу из глубины морской,
МБО67:23 - Владыка сказал: «Возвращу их с Васана, извлеку из глубины моря,

LXX Септуагинта: εἶπεν Сказал κύριος Господь ᾿Εκ Из Βασαν Васана ἐπιστρέψω, возвращу, ἐπιστρέψω возвращу ἐν из βυθοῖς глубины θαλάσσης, мо́ря,

Масоретский:
אָמַ֣ר say אֲ֭דֹנָי Lord מִ from בָּשָׁ֣ן Bashan אָשִׁ֑יב return אָ֝שִׁ֗יב return מִֽ from מְּצֻלֹ֥ות depth יָֽם׃ sea

Синодальный: 67:24 - чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов>.
МБО67:24 - чтобы ты окунул ноги свои, а твои псы - языки свои, в кровь твоих врагов».

LXX Септуагинта: ὅπως чтобы ἂν бы βαφῇ была погружена - πούς нога σου твоя ἐν в αἵματι, крови́, - γλῶσσα язык τῶν - κυνῶν псов σου твоих ἐξ из ἐχθρῶν врагов παρ᾿ возле αὐτοῦ. неё.

Масоретский:
לְמַ֤עַן׀ because of תִּֽמְחַ֥ץ break רַגְלְךָ֗ foot בְּ֫ in דָ֥ם blood לְשֹׁ֥ון tongue כְּלָבֶ֑יךָ dog מֵ from אֹיְבִ֥ים be hostile מִנֵּֽהוּ׃ portion

Синодальный: 67:25 - Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне:
МБО67:25 - Увидели они шествие Твое, Боже - шествие моего Бога, Царя моего, в святилище.

LXX Септуагинта: ἐθεωρήθησαν Видели они αἱ - πορεῖαί шествия σου, Твои, - θεός, Боже, αἱ - πορεῖαι шествия τοῦ - θεοῦ Бога μου моего τοῦ - βασιλέως царя τοῦ - ἐν во τῷ - ἁγίῳ. святилище.

Масоретский:
רָא֣וּ see הֲלִיכֹותֶ֣יךָ walk אֱלֹהִ֑ים god(s) הֲלִ֘יכֹ֤ות walk אֵלִ֖י god מַלְכִּ֣י king בַ in the קֹּֽדֶשׁ׃ holiness

Синодальный: 67:26 - впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами:
МБО67:26 - Шли впереди поющие, позади - играющие на струнах, а в середине - девушки, бьющие в бубны.

LXX Септуагинта: προέφθασαν Опередили ἄρχοντες начальники ἐχόμενοι имеющие ψαλλόντων играющих на струнных ἐν в μέσῳ середине νεανίδων девушек τυμπανιστριῶν. барабанщиц.

Масоретский:
קִדְּמ֣וּ be in front שָׁ֭רִים sing אַחַ֣ר after נֹגְנִ֑ים play harp בְּ in תֹ֥וךְ midst עֲ֝לָמֹ֗ות young woman תֹּופֵפֹֽות׃ beat

Синодальный: 67:27 - "в собраниях благословите Бога Господа, вы — от семени Израилева!"
МБО67:27 - В собраниях славьте Бога, воздайте хвалу Господу в собрании Израиля.

LXX Септуагинта: ἐν В ἐκκλησίαις собраниях εὐλογεῖτε благословляйте τὸν - θεόν, Бога, τὸν - κύριον Го́спода ἐκ из πηγῶν источников Ισραηλ. Израиля.

Масоретский:
בְּֽ֭ in מַקְהֵלֹות assembly בָּרְכ֣וּ bless אֱלֹהִ֑ים god(s) יְ֝הוָ֗ה YHWH מִ from מְּקֹ֥ור well יִשְׂרָאֵֽל׃ Israel

Синодальный: 67:28 - Там Вениамин младший — князь их; князья Иудины — владыки их, князья Завулоновы, князья Неффалимовы.
МБО67:28 - Там самый малый род Вениамина ведет их, затем правители Иуды великим числом, и все правители Завулона и Неффалима.

LXX Септуагинта: ἐκεῖ Там Βενιαμιν Вениамин νεώτερος младший ἐν в ἐκστάσει, исступлении, ἄρχοντες начальники Ιουδα Иуды ἡγεμόνες руководители αὐτῶν, их, ἄρχοντες начальники Ζαβουλων, Завулона, ἄρχοντες начальники Νεφθαλι. Неффалима.

Масоретский:
שָׁ֤ם there בִּנְיָמִ֨ן׀ Benjamin צָעִ֡יר little רֹדֵ֗ם tread, to rule שָׂרֵ֣י chief יְ֭הוּדָה Judah רִגְמָתָ֑ם shouting crowd שָׂרֵ֥י chief זְ֝בֻל֗וּן Zebulun שָׂרֵ֥י chief נַפְתָּלִֽי׃ Naphtali

Синодальный: 67:29 - Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас!
МБО67:29 - Определил тебе Бог твой быть сильным. Яви нам силу Твою, как Ты это делал раньше.

LXX Септуагинта: ἔντειλαι, Приказал, - θεός, Бог, τῇ - δυνάμει войску σου, Твоему, δυνάμωσον, укрепись, - θεός, Бог, τοῦτο, то, что κατειργάσω приготовил Ты ἡμῖν. нам.

Масоретский:
צִוָּ֥ה command אֱלֹהֶ֗יךָ god(s) עֻ֫זֶּ֥ךָ power עוּזָּ֥ה be strong אֱלֹהִ֑ים god(s) ז֝֗וּ [relative] פָּעַ֥לְתָּ make לָּֽנוּ׃ to

Синодальный: 67:30 - Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары.
МБО67:30 - Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары.

LXX Септуагинта: ἀπὸ Перед τοῦ - ναοῦ храма σου Твоего ἐπὶ в Ιερουσαλημ Иерусалиме σοὶ Тебе οἴσουσιν принесут βασιλεῖς цари δῶρα. дары.

Масоретский:
מֵֽ֭ from הֵיכָלֶךָ palace עַל־ upon יְרוּשָׁלִָ֑ם Jerusalem לְךָ֤ to יֹובִ֖ילוּ bring מְלָכִ֣ים king שָֽׁי׃ gift

Синодальный: 67:31 - Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра; рассыпь народы, желающие браней.
МБО67:31 - Укроти зверя, затаившегося в камышах, стадо быков среди телят народов. Усмири их, чтобы они принесли Тебе свое серебро; рассей народы, которые желают войн.

LXX Септуагинта: ἐπιτίμησον Запрети τοῖς - θηρίοις зверям τοῦ - καλάμου· тростника; - συναγωγὴ сборище τῶν - ταύρων быков ἐν среди ταῖς - δαμάλεσιν телиц τῶν - λαῶν народов τοῦ - μὴ чтобы не ἀποκλεισθῆναι быть прикрытыми τοὺς - δεδοκιμασμένους испытанных τῷ - ἀργυρίῳ· серебром; διασκόρπισον разбросай ἔθνη язычников τὰ - τοὺς - πολέμους во́йны θέλοντα. желающих.

Масоретский:
גְּעַ֨ר rebuke חַיַּ֪ת wild animal קָנֶ֡ה reed עֲדַ֤ת gathering אַבִּירִ֨ים׀ strong בְּ in עֶגְלֵ֬י bull עַמִּ֗ים people מִתְרַפֵּ֥ס [uncertain] בְּ in רַצֵּי־ [uncertain] כָ֑סֶף silver בִּזַּ֥ר scatter עַ֝מִּ֗ים people קְרָבֹ֥ות fight יֶחְפָּֽצוּ׃ desire

Синодальный: 67:32 - Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу.
МБО67:32 - Приходят послы из Египта; Куш устремляет свои руки к Богу.

LXX Септуагинта: ἥξουσιν Придут πρέσβεις вожди ἐξ из Αἰγύπτου, Египта, Αἰθιοπία Эфиопия προφθάσει предупредит χεῖρα ру́ку αὐτῆς свою τῷ - θεῷ. к Богу.

Масоретский:
יֶאֱתָ֣יוּ come חַ֭שְׁמַנִּים bronze ware מִנִּ֣י from מִצְרָ֑יִם Egypt כּ֥וּשׁ Cush תָּרִ֥יץ run יָ֝דָ֗יו hand לֵ to אלֹהִֽים׃ god(s)

Синодальный: 67:33 - Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа,
МБО67:33 - Царства земли, пойте Богу! Воспевайте Владыку, Пауза

LXX Септуагинта: αἱ - βασιλεῖαι Царства τῆς - γῆς, земли́, ᾄσατε пойте τῷ - θεῷ, Богу, ψάλατε хвалите τῷ - κυρίῳ. Господу. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
מַמְלְכֹ֣ות kingdom הָ֭ the אָרֶץ earth שִׁ֣ירוּ sing לֵ to אלֹהִ֑ים god(s) זַמְּר֖וּ sing אֲדֹנָ֣י Lord סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 67:34 - шествующего на небесах небес от века. Вот, Он дает гласу Своему глас силы.
МБО67:34 - шествующему в высоте древних небес: Он издает голосом Своим голос силы.

LXX Септуагинта: ψάλατε Хвалите τῷ - θεῷ Богу τῷ - ἐπιβεβηκότι восседающему ἐπὶ на τὸν - οὐρανὸν небе τοῦ - οὐρανοῦ неба κατὰ на ἀνατολάς· востоке; ἰδοὺ вот δώσει Он даст ἐν в τῇ - φωνῇ голосе αὐτοῦ Своём φωνὴν голос δυνάμεως. могущества.

Масоретский:
לָ֭ to the רֹכֵב ride בִּ in שְׁמֵ֣י heavens שְׁמֵי־ heavens קֶ֑דֶם front הֵ֥ן behold יִתֵּ֥ן give בְּ֝ in קֹולֹו sound קֹ֣ול sound עֹֽז׃ power

Синодальный: 67:35 - Воздайте славу Богу! величие Его — над Израилем, и могущество Его — на облаках.
МБО67:35 - Признайте силу за Богом; над Израилем - величие Его, и могущество Его - в облаках.

LXX Септуагинта: δότε Воздайте δόξαν славу τῷ - θεῷ· Богу; ἐπὶ на τὸν - Ισραηλ Израиле - μεγαλοπρέπεια великолепие αὐτοῦ, Его, καὶ и - δύναμις сила αὐτοῦ Его ἐν в ταῖς - νεφέλαις. облаках.

Масоретский:
תְּנ֥וּ give עֹ֗ז power לֵֽ to אלֹ֫הִ֥ים god(s) עַֽל־ upon יִשְׂרָאֵ֥ל Israel גַּאֲוָתֹ֑ו uproar וְ֝ and עֻזֹּ֗ו protection בַּ in the שְּׁחָקִֽים׃ dust

Синодальный: 67:36 - Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев — Он дает силу и крепость народу [Своему]. Благословен Бог!
МБО67:36 - Грозен Ты, Боже, в Своем святилище, Бог Израиля, дающий могущество и силу народу. Благословен Бог!

LXX Септуагинта: θαυμαστὸς Удивительный - θεὸς Бог ἐν среди τοῖς - ἁγίοις святых αὐτοῦ· Своих; - θεὸς Бог Ισραηλ Израиля αὐτὸς Он Сам δώσει даст δύναμιν силу καὶ и κραταίωσιν могущество τῷ - λαῷ народу αὐτοῦ. Своему. εὐλογητὸς Благословен - θεός. Бог.

Масоретский:
נֹ֤ורָ֥א fear אֱלֹהִ֗ים god(s) מִֽ from מִּקְדָּ֫שֶׁ֥יךָ sanctuary אֵ֤ל god יִשְׂרָאֵ֗ל Israel ה֤וּא he נֹתֵ֨ן׀ give עֹ֖ז power וְ and תַעֲצֻמֹ֥ות might לָ to the עָ֗ם people בָּר֥וּךְ bless אֱלֹהִֽים׃ god(s)

Открыть окно