Biblezoom Cloud / Псалтирь 64 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 64:1 - Начальнику хора. Псалом Давида для пения.
МБО64:1 - Дирижеру хора. Псалом Давида. Песнь.

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος· завершение; ψαλμὸς пение τῷ - Δαυιδ, Давидом, ᾠδή· песнь; Ιερεμιου Иеремии καὶ и Ιεζεκιηλ Иезекииля ἐκ из τοῦ - λόγου сло́ва τῆς - παροικίας, пребывания на чужбине, ὅτε когда ἔμελλον готовились ἐκπορεύεσθαι. выходить.

Масоретский:
לַ to the מְנַצֵּ֥חַ prevail מִזְמֹ֗ור psalm לְ to דָוִ֥ד David שִֽׁיר׃ song

Синодальный: 64:2 - Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет [в Иерусалиме].
МБО64:2 - Боже, Тебе подобает хвала на Сионе, пред Тобой исполним обеты свои.

LXX Септуагинта: Σοὶ Тебе πρέπει подобает ὕμνος, торжественная песнь, - θεός, Бог, ἐν среди Σιων, Сиона, καὶ и σοὶ Тебе ἀποδοθήσεται будет принесено εὐχὴ обещание ἐν в Ιερουσαλημ. Иерусалиме.

Масоретский:
לְךָ֤ to דֻֽמִיָּ֬ה silence תְהִלָּ֓ה praise אֱלֹ֘הִ֥ים god(s) בְּ in צִיֹּ֑ון Zion וּ֝ and לְךָ֗ to יְשֻׁלַּם־ be complete נֶֽדֶר׃ vow

Синодальный: 64:3 - Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть.
МБО64:3 - Ты слышишь молитву; к Тебе придут все люди.

LXX Септуагинта: εἰσάκουσον Услышь προσευχῆς молитву μου· мою; πρὸς к σὲ Тебе πᾶσα всякая σὰρξ плоть ἥξει. будет приходить.

Масоретский:
שֹׁמֵ֥עַ hear תְּפִלָּ֑ה prayer עָ֝דֶ֗יךָ unto כָּל־ whole בָּשָׂ֥ר flesh יָבֹֽאוּ׃ come

Синодальный: 64:4 - Дела беззаконий превозмогают меня; Ты очистишь преступления наши.
МБО64:4 - Когда одолевают нас наши грехи, Ты прощаешь нам беззакония.

LXX Септуагинта: λόγοι Слова́ ἀνομιῶν беззаконий ὑπερεδυνάμωσαν превозмогли ἡμᾶς, нас, καὶ и τὰς - ἀσεβείας нечестивые поступки ἡμῶν наши σὺ Ты ἱλάσῃ. простишь.

Масоретский:
דִּבְרֵ֣י word עֲ֭וֹנֹת sin גָּ֣בְרוּ be superior מֶ֑נִּי from פְּ֝שָׁעֵ֗ינוּ rebellion אַתָּ֥ה you תְכַפְּרֵֽם׃ cover

Синодальный: 64:5 - Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святаго храма Твоего.
МБО64:5 - Блажен тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил при Твоем святилище. Мы насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего.

LXX Септуагинта: μακάριος Счастлив ὃν кого ἐξελέξω Ты избрал καὶ и προσελάβου· к Себе приблизил; κατασκηνώσει он поселится ἐν во ταῖς - αὐλαῖς дворах σου. Твоих. πλησθησόμεθα Мы наполнимся ἐν - τοῖς - ἀγαθοῖς добро́м τοῦ - οἴκου до́ма σου· Твоего; ἅγιος святой - ναός храм σου, Твой, θαυμαστὸς удивительный ἐν в δικαιοσύνῃ. правосудии.

Масоретский:
אַשְׁרֵ֤י׀ happiness תִּֽבְחַ֣ר examine וּ and תְקָרֵב֮ approach יִשְׁכֹּ֪ן dwell חֲצֵ֫רֶ֥יךָ court נִ֭שְׂבְּעָה be sated בְּ in ט֣וּב best בֵּיתֶ֑ךָ house קְ֝דֹ֗שׁ holy הֵיכָלֶֽךָ׃ palace

Синодальный: 64:6 - Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко,
МБО64:6 - Ты отвечаешь нам устрашающими делами, даруя избавление, Боже, Спаситель наш. Ты - надежда всех краев земли и самых дальних морей.

LXX Септуагинта: μακάριος Счастлив ὃν кого ἐξελέξω Ты избрал καὶ и προσελάβου· к Себе приблизил; κατασκηνώσει он поселится ἐν во ταῖς - αὐλαῖς дворах σου. Твоих. πλησθησόμεθα Мы наполнимся ἐν - τοῖς - ἀγαθοῖς добро́м τοῦ - οἴκου до́ма σου· Твоего; ἅγιος святой - ναός храм σου, Твой, θαυμαστὸς удивительный ἐν в δικαιοσύνῃ. правосудии.

Масоретский:
נֹ֤ורָאֹ֨ות׀ fear בְּ in צֶ֣דֶק justice תַּ֭עֲנֵנוּ answer אֱלֹהֵ֣י god(s) יִשְׁעֵ֑נוּ help מִבְטָ֥ח trust כָּל־ whole קַצְוֵי־ end אֶ֝֗רֶץ earth וְ and יָ֣ם sea רְחֹקִֽים׃ remote

Синодальный: 64:7 - поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом,
МБО64:7 - Силой Своей утвердил Ты горы; Ты препоясан могуществом.

LXX Септуагинта: ἑτοιμάζων устраивающий ὄρη го́ры ἐν в τῇ - ἰσχύι могуществе αὐτοῦ, Своём, περιεζωσμένος препоясанный ἐν - δυναστείᾳ, властью,

Масоретский:
מֵכִ֣ין be firm הָרִ֣ים mountain בְּ in כֹחֹ֑ו strength נֶ֝אְזָ֗ר put on בִּ in גְבוּרָֽה׃ strength

Синодальный: 64:8 - укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов!
МБО64:8 - Ты усмиряешь шум морей, шум их волн, и смуту народов.

LXX Септуагинта: - συνταράσσων возбуждающий τὸ - κύτος вместилище τῆς - θαλάσσης, мо́ря, ἤχους шума κυμάτων волн αὐτῆς. его. ταραχθήσονται Будут приведены в замешательство τὰ - ἔθνη, язычники,

Масоретский:
מַשְׁבִּ֤יחַ׀ be calm שְׁאֹ֣ון roar יַ֭מִּים sea שְׁאֹ֥ון roar גַּלֵּיהֶ֗ם wave וַ and הֲמֹ֥ון commotion לְאֻמִּֽים׃ people

Синодальный: 64:9 - И убоятся знамений Твоих живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей.
МБО64:9 - Живущие на краю земли устрашатся Твоих знамений. Ворота зари и сумерек Ты наполнишь песнями радости.

LXX Септуагинта: καὶ и φοβηθήσονται устрашатся οἱ - κατοικοῦντες населяющие τὰ - πέρατα окраины ἀπὸ от τῶν - σημείων знамений σου· Твоих; ἐξόδους появлению πρωίας у́тра καὶ и ἑσπέρας ве́чера τέρψεις. Ты будешь рад.

Масоретский:
וַ and יִּ֤ירְא֨וּ׀ fear יֹשְׁבֵ֣י sit קְ֭צָוֹת end מֵ from אֹותֹתֶ֑יךָ sign מֹ֤וצָֽאֵי־ issue בֹ֖קֶר morning וָ and עֶ֣רֶב evening תַּרְנִֽין׃ cry of joy

Синодальный: 64:10 - Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее: поток Божий полон воды; Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее;
МБО64:10 - Ты заботишься о земле и орошаешь ее, Ты обильно даруешь ей плодородие. Потоки Божьи полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так Ты землю устроил.

LXX Септуагинта: ἐπεσκέψω Ты посетил τὴν - γῆν землю καὶ и ἐμέθυσας напоил αὐτήν, её, ἐπλήθυνας умножил τοῦ - πλουτίσαι (чтобы) обогатить αὐτήν· её; - ποταμὸς река τοῦ - θεοῦ Бога ἐπληρώθη наполнена ὑδάτων· вод; ἡτοίμασας Ты приготовил τὴν - τροφὴν пищу αὐτῶν, (для) них, ὅτι потому что οὕτως такое - ἑτοιμασία устроение σου. Твоё.

Масоретский:
פָּקַ֥דְתָּ miss הָ the אָ֨רֶץ׀ earth וַ and תְּשֹׁ֪קְקֶ֡הָ be narrow רַבַּ֬ת much תַּעְשְׁרֶ֗נָּה become rich פֶּ֣לֶג division אֱ֭לֹהִים god(s) מָ֣לֵא be full מָ֑יִם water תָּכִ֥ין be firm דְּ֝גָנָ֗ם corn כִּי־ that כֵ֥ן thus תְּכִינֶֽהָ׃ be firm

Синодальный: 64:11 - напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастания ее;
МБО64:11 - Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки.

LXX Септуагинта: τοὺς - αὔλακας Борозды αὐτῆς её μέθυσον, напитай, πλήθυνον умножь τὰ - γενήματα плоды αὐτῆς, её, ἐν в ταῖς - σταγόσιν каплях αὐτῆς своих εὐφρανθήσεται будет радоваться ἀνατέλλουσα. вырастающее.

Масоретский:
תְּלָמֶ֣יהָ furrow רַ֭וֵּה drink נַחֵ֣ת descend גְּדוּדֶ֑יהָ clod בִּ in רְבִיבִ֥ים rain תְּ֝מֹגְגֶ֗נָּה faint צִמְחָ֥הּ sprout תְּבָרֵֽךְ׃ bless

Синодальный: 64:12 - венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук,
МБО64:12 - Ты венчаешь год Своей щедростью; и повозки Твои перегружены изобилием.

LXX Септуагинта: εὐλογήσεις Ты благословишь τὸν - στέφανον венец τοῦ - ἐνιαυτοῦ го́да τῆς - χρηστότητός справедливости σου, Твоей, καὶ и τὰ - πεδία поля́ σου Твои πλησθήσονται наполнятся πιότητος· (в) сочности;

Масоретский:
עִ֭טַּרְתָּ surround שְׁנַ֣ת year טֹובָתֶ֑ךָ what is good וּ֝ and מַעְגָּלֶ֗יךָ course יִרְעֲפ֥וּן trickle דָּֽשֶׁן׃ fatness

Синодальный: 64:13 - источают на пустынные пажити, и холмы препоясываются радостью;
МБО64:13 - Скотом переполнены пустынные выгоны, и весельем одеты холмы.

LXX Септуагинта: πιανθήσονται будут удобрены τὰ - ὡραῖα распустившиеся τῆς - ἐρήμου, пустыни, καὶ и ἀγαλλίασιν ликованием οἱ - βουνοὶ холмы περιζώσονται. будут препоясаны.

Масоретский:
יִ֭רְעֲפוּ trickle נְאֹ֣ות pasture מִדְבָּ֑ר desert וְ֝ and גִ֗יל rejoicing גְּבָעֹ֥ות hill תַּחְגֹּֽרְנָה׃ gird

Синодальный: 64:14 - луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.
МБО64:14 - Луга покрыты стадами, и зерном одеты долины. Все восклицает и поет от радости!

LXX Септуагинта: ἐνεδύσαντο Оделись οἱ - κριοὶ пастбища τῶν - προβάτων, стадами, καὶ и αἱ - κοιλάδες долины πληθυνοῦσι умножат σῖτον· пшеницу; κεκράξονται, закричат они, καὶ и γὰρ да ὑμνήσουσιν. прославят в песнях.

Масоретский:
לָבְשׁ֬וּ cloth כָרִ֨ים׀ pasture הַ the צֹּ֗אן cattle וַ and עֲמָקִ֥ים valley יַֽעַטְפוּ־ turn aside בָ֑ר grain יִ֝תְרֹועֲע֗וּ shout אַף־ even יָשִֽׁירוּ׃ sing

Открыть окно