Biblezoom Cloud / Псалтирь 62 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 62:1 - Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской.
МБО62:1 - Псалом Давида, написанный в Иудейской пустыне.

LXX Септуагинта: Ψαλμὸς Пение τῷ - Δαυιδ Давидом ἐν когда τῷ - εἶναι был αὐτὸν он ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыне τῆς - Ιουδαίας. Иудеи.

Масоретский:
מִזְמֹ֥ור psalm לְ to דָוִ֑ד David בִּ֝ in הְיֹותֹ֗ו be בְּ in מִדְבַּ֥ר desert יְהוּדָֽה׃ Judah

Синодальный: 62:2 - Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной,
МБО62:2 - Боже, Ты - Бог мой, Тебя я ищу. Душа моя жаждет Тебя, плоть моя по Тебе томится в краю сухом и бесплодном, где нет воды.

LXX Септуагинта: ‛Ο - θεὸς Бог - θεός Бог μου, мой, πρὸς к σὲ Тебе ὀρθρίζω· просыпаюсь рано; ἐδίψησέν истомилась жаждой σοι (к) Тебе - ψυχή душа μου. моя. ποσαπλῶς Как часто σοι (к) Тебе - σάρξ плоть μου моя ἐν в γῇ земле ἐρήμῳ пустыни καὶ и ἀβάτῳ непроходимой καὶ и ἀνύδρῳ; безводной?

Масоретский:
אֱלֹהִ֤ים׀ god(s) אֵלִ֥י god אַתָּ֗ה you אֲֽשַׁחֲ֫רֶ֥ךָּ look for צָמְאָ֬ה be thirsty לְךָ֨׀ to נַפְשִׁ֗י soul כָּמַ֣הּ faint לְךָ֣ to בְשָׂרִ֑י flesh בְּ in אֶֽרֶץ־ earth צִיָּ֖ה dry country וְ and עָיֵ֣ף faint בְּלִי־ destruction מָֽיִם׃ water

Синодальный: 62:3 - чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище:
МБО62:3 - Я смотрел на Тебя в святилище и видел силу Твою и славу.

LXX Септуагинта: οὕτως Так ἐν в τῷ - ἁγίῳ святилище ὤφθην я был явлен σοι Тебе τοῦ - ἰδεῖν (чтобы) увидеть τὴν - δύναμίν силу σου Твою καὶ и τὴν - δόξαν славу σου. Твою.

Масоретский:
כֵּ֭ן thus בַּ in the קֹּ֣דֶשׁ holiness חֲזִיתִ֑יךָ see לִ to רְאֹ֥ות see עֻ֝זְּךָ֗ power וּ and כְבֹודֶֽךָ׃ weight

Синодальный: 62:4 - ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя.
МБО62:4 - Лучше жизни Твоя милость, и мои уста Тебя возвеличат.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что κρεῖσσον лучше τὸ - ἔλεός милость σου Твоя ὑπὲρ более ζωάς· жизни; τὰ - χείλη губы μου мои ἐπαινέσουσίν будут говорить σε. (о) Тебе.

Масоретский:
כִּי־ that טֹ֣וב good חַ֭סְדְּךָ loyalty מֵֽ from חַיִּ֗ים life שְׂפָתַ֥י lip יְשַׁבְּחֽוּנְךָ׃ praise

Синодальный: 62:5 - Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои.
МБО62:5 - Буду славить Тебя, пока я жив, и руки во Имя Твое вознесу.

LXX Септуагинта: οὕτως Так εὐλογήσω благословлю σε Тебя ἐν в τῇ - ζωῇ жизни μου, моей, ἐν с τῷ - ὀνόματί именем σου Твоим ἀρῶ вознесу τὰς - χεῖράς ру́ки μου. мои.

Масоретский:
כֵּ֣ן thus אֲבָרֶכְךָ֣ bless בְ in חַיָּ֑י life בְּ֝ in שִׁמְךָ name אֶשָּׂ֥א lift כַפָּֽי׃ palm

Синодальный: 62:6 - Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои,
МБО62:6 - Словно лучшими яствами душа моя насыщается, и уста Тебя славят радостно,

LXX Септуагинта: ὡσεὶ Будто στέατος (от) жира καὶ и πιότητος сочности ἐμπλησθείη наполнилась бы - ψυχή душа μου, моя, καὶ и χείλη губы ἀγαλλιάσεως ликования αἰνέσει восхвалит τὸ - στόμα рот μου. мой.

Масоретский:
כְּמֹ֤ו like חֵ֣לֶב fat וָ֭ and דֶשֶׁן fatness תִּשְׂבַּ֣ע be sated נַפְשִׁ֑י soul וְ and שִׂפְתֵ֥י lip רְ֝נָנֹ֗ות cry of joy יְהַלֶּל־ praise פִּֽי׃ mouth

Синодальный: 62:7 - когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи,
МБО62:7 - когда вспоминаю Тебя на постели моей и думаю в часы ночные о Тебе.

LXX Септуагинта: εἰ Если ἐμνημόνευόν вспоминал я σου Тебя ἐπὶ на τῆς - στρωμνῆς постели μου, моей, ἐν в τοῖς - ὄρθροις рассветах ἐμελέτων усердно думал εἰς о σέ· Тебе;

Масоретский:
אִם־ if זְכַרְתִּ֥יךָ remember עַל־ upon יְצוּעָ֑י couch בְּ֝ in אַשְׁמֻרֹ֗ות night watch אֶהְגֶּה־ mutter בָּֽךְ׃ in

Синодальный: 62:8 - ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь;
МБО62:8 - потому что Ты - моя помощь, я в тени Твоих крыльев я возрадуюсь.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что ἐγενήθης Ты стал βοηθός заступник μου, мой, καὶ и ἐν в τῇ - σκέπῃ тени τῶν - πτερύγων крыльев σου Твоих ἀγαλλιάσομαι. я буду радоваться.

Масоретский:
כִּֽי־ that הָיִ֣יתָ be עֶזְרָ֣תָה help לִּ֑י to וּ and בְ in צֵ֖ל shadow כְּנָפֶ֣יךָ wing אֲרַנֵּֽן׃ cry of joy

Синодальный: 62:9 - к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня.
МБО62:9 - Душа моя льнет к тебе; Ты правой рукой поддерживаешь меня.

LXX Септуагинта: ἐκολλήθη Была прилеплена - ψυχή душа μου моя ὀπίσω за σου, Тобой, ἐμοῦ меня ἀντελάβετο утвердила - δεξιά правая рука σου. Твоя.

Масоретский:
דָּבְקָ֣ה cling, cleave to נַפְשִׁ֣י soul אַחֲרֶ֑יךָ after בִּ֝֗י in תָּמְכָ֥ה grasp יְמִינֶֽךָ׃ right-hand side

Синодальный: 62:10 - А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли;
МБО62:10 - Те, кто жаждут души моей, сойдут в глубины земли.

LXX Септуагинта: αὐτοὶ Они δὲ же εἰς в μάτην напрасно ἐζήτησαν стали искать τὴν - ψυχήν душу μου, мою, εἰσελεύσονται войдут εἰς в τὰ - κατώτατα нижние основания τῆς - γῆς· земли;́

Масоретский:
וְ and הֵ֗מָּה they לְ֭ to שֹׁואָה trouble יְבַקְשׁ֣וּ seek נַפְשִׁ֑י soul יָ֝בֹ֗אוּ come בְּֽ in תַחְתִּיֹּ֥ות lower הָ the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 62:11 - сразят их силою меча; достанутся они в добычу лисицам.
МБО62:11 - Они падут от меча, став добычей шакалов.

LXX Септуагинта: παραδοθήσονται будут преданы εἰς в χεῖρας ру́ки ῥομφαίας, мечам, μερίδες доли ἀλωπέκων лисиц ἔσονται. будут они.

Масоретский:
יַגִּירֻ֥הוּ run עַל־ upon יְדֵי־ hand חָ֑רֶב dagger מְנָ֖ת portion שֻׁעָלִ֣ים fox יִהְיֽוּ׃ be

Синодальный: 62:12 - Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся Им, ибо заградятся уста говорящих неправду.
МБО62:12 - Царь же возликует о Боге, и все, кто клянется Именем Божьим, восхвалят Его, а уста лжецов умолкнут.

LXX Септуагинта: - δὲ И βασιλεὺς царь εὐφρανθήσεται возрадуется ἐπὶ о τῷ - θεῷ, Боге, ἐπαινεσθήσεται хвалиться будет πᾶς всякий - ὀμνύων клянущийся ἐν в αὐτῷ, Нём, ὅτι поскольку ἐνεφράγη стал прикрыт στόμα рот λαλούντων говорящих ἄδικα. незаконно.

Масоретский:
וְ and הַ the מֶּלֶךְ֮ king יִשְׂמַ֪ח rejoice בֵּ in אלֹ֫הִ֥ים god(s) יִ֭תְהַלֵּל praise כָּל־ whole הַ the נִּשְׁבָּ֣ע swear בֹּ֑ו in כִּ֥י that יִ֝סָּכֵ֗ר stop פִּ֣י mouth דֹֽובְרֵי־ speak שָֽׁקֶר׃ lie

Открыть окно