Библия Biblezoom Cloud / Псалтирь 51 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 51:1 - Начальнику хора. Учение Давида,
МБО51:1 - Дирижеру хора. Наставление Давида,

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος· завершение; συνέσεως благоразумия τῷ - Δαυιδ Давиду

Масоретский:
לַ to the מְנַצֵּ֗חַ prevail מַשְׂכִּ֥יל [uncertain] לְ to דָוִֽד׃ David

Синодальный: 51:2 - после того, как приходил Доик Идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха.
МБО51:2 - Об обличении Давидом идумеянина Доика, после того, как тот предал Давида, сказав Саулу: «Давид в доме Ахимелеха».

LXX Септуагинта: ἐν во время τῷ - ἐλθεῖν прихода Δωηκ Доика τὸν - Ιδουμαῖον Идумеянина καὶ и ἀναγγεῖλαι (чтобы) объявить τῷ - Σαουλ Саулу καὶ и εἰπεῖν сказать αὐτῷ ему ῏Ηλθεν Пришёл Δαυιδ Давид εἰς в τὸν - οἶκον дом Αβιμελεχ. Авимелеха.

Масоретский:
בְּ in בֹ֤וא׀ come דֹּואֵ֣ג Doeg הָ the אֲדֹמִי֮ Edomite וַ and יַּגֵּ֪ד report לְ to שָׁ֫א֥וּל Saul וַ and יֹּ֥אמֶר say לֹ֑ו to בָּ֥א come דָ֝וִ֗ד David אֶל־ to בֵּ֥ית house אֲחִימֶֽלֶךְ׃ Ahimelech

Синодальный: 51:3 - Что хвалишься злодейством, сильный? милость Божия всегда со мною;
МБО51:3 - Что хвалишься злодейством, сильный? Весь день со мной милость Божья!

LXX Септуагинта: Τί Что ἐγκαυχᾷ ты хвалишься ἐν во κακίᾳ, зле, - δυνατός, сильный, ἀνομίαν беззаконие ὅλην весь τὴν - ἡμέραν; день?

Масоретский:
מַה־ what תִּתְהַלֵּ֣ל praise בְּ֭ in רָעָה evil הַ the גִּבֹּ֑ור vigorous חֶ֥סֶד loyalty אֵ֝֗ל god כָּל־ whole הַ the יֹּֽום׃ day

Синодальный: 51:4 - гибель вымышляет язык твой; как изощренная бритва, он у тебя, коварный!
МБО51:4 - Твой язык замышляет гибель; он подобен отточенной бритве, о коварный.

LXX Септуагинта: ἀδικίαν Обиду ἐλογίσατο замыслил - γλῶσσά язык σου· твой; ὡσεὶ как ξυρὸν бритва ἠκονημένον изощрённая ἐποίησας сделал δόλον. хитрость.

Масоретский:
הַ֭וֹּות destruction תַּחְשֹׁ֣ב account לְשֹׁונֶ֑ךָ tongue כְּ as תַ֥עַר knife מְ֝לֻטָּ֗שׁ sharpen עֹשֵׂ֥ה make רְמִיָּֽה׃ deceit

Синодальный: 51:5 - ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду;
МБО51:5 - Зло ты любишь больше добра, и ложь сильнее, чем слова правды. Пауза

LXX Септуагинта: ἠγάπησας Ты полюбил κακίαν зло ὑπὲρ более ἀγαθωσύνην, доброты, ἀδικίαν обиду ὑπὲρ более τὸ - λαλῆσαι изречения δικαιοσύνην. правосудия. διάψαλμα. Псалом.

Масоретский:
אָהַ֣בְתָּ love רָּ֣ע evil מִ from טֹּ֑וב good שֶׁ֓קֶר׀ lie מִ from דַּבֵּ֖ר speak צֶ֣דֶק justice סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 51:6 - ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный:
МБО51:6 - Ты любишь гибельные слова, о ты, язык вероломный!

LXX Септуагинта: ἠγάπησας Ты полюбил πάντα всякие τὰ - ῥήματα фразы καταποντισμοῦ, морского разбойника, γλῶσσαν язык δολίαν. коварный.

Масоретский:
אָהַ֥בְתָּ love כָֽל־ whole דִּבְרֵי־ word בָ֗לַע confusion לְשֹׁ֣ון tongue מִרְמָֽה׃ deceit

Синодальный: 51:7 - за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища [твоего] и корень твой из земли живых.
МБО51:7 - Но Бог погубит тебя навек; Он схватит тебя и изринет прочь из шатра, исторгнет твой корень из земли живых. Пауза

LXX Септуагинта: διὰ Через τοῦτο это - θεὸς Бог καθελεῖ свергнет σε тебя εἰς в τέλος· конец; ἐκτίλαι выдернуть σε тебя καὶ и μεταναστεύσαι переселить σε тебя ἀπὸ из σκηνώματος жилища καὶ и τὸ - ῥίζωμά корень σου твой ἐκ из γῆς земли́ ζώντων. живущих. διάψαλμα. Псалом.

Масоретский:
גַּם־ even אֵל֮ god יִתָּצְךָ֪ break לָ֫ to נֶ֥צַח glory יַחְתְּךָ֣ knock down וְ and יִסָּחֲךָ֣ tear מֵ from אֹ֑הֶל tent וְ and שֵֽׁרֶשְׁךָ֙ root מֵ from אֶ֖רֶץ earth חַיִּ֣ים alive סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 51:8 - Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним [и скажут]:
МБО51:8 - Увидят праведники и устрашатся, посмеются над ним, говоря:

LXX Септуагинта: καὶ Тогда ὄψονται увидят δίκαιοι праведные καὶ и φοβηθήσονται устрашатся καὶ и ἐπ᾿ над αὐτὸν ним γελάσονται посмеются καὶ и ἐροῦσιν скажут

Масоретский:
וְ and יִרְא֖וּ see צַדִּיקִ֥ים just וְ and יִירָ֗אוּ fear וְ and עָלָ֥יו upon יִשְׂחָֽקוּ׃ laugh

Синодальный: 51:9 - "вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем".
МБО51:9 - «Вот человек, который не сделал Бога своей крепостью, а верил в свои сокровища и укреплялся, уничтожая других!»

LXX Септуагинта: ᾿Ιδοὺ Вот ἄνθρωπος, человек, ὃς который οὐκ не ἔθετο положил τὸν - θεὸν Бога βοηθὸν помощника αὐτοῦ, себе, ἀλλ᾿ а ἐπήλπισεν понадеялся ἐπὶ на τὸ - πλῆθος множество τοῦ - πλούτου богатства αὐτοῦ своего καὶ и ἐδυναμώθη укрепился ἐπὶ на τῇ - ματαιότητι суете αὐτοῦ. своей.

Масоретский:
הִנֵּ֤ה behold הַ the גֶּ֗בֶר vigorous man לֹ֤א not יָשִׂ֥ים put אֱלֹהִ֗ים god(s) מָֽע֫וּזֹּ֥ו fort וַ֭ and יִּבְטַח trust בְּ in רֹ֣ב multitude עָשְׁרֹ֑ו riches יָ֝עֹ֗ז take refuge בְּ in הַוָּתֹֽו׃ destruction

Синодальный: 51:10 - А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков,
МБО51:10 - А я подобен маслине, зеленеющей в Божьем доме, я верю в Божью милость вовеки.

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я δὲ же ὡσεὶ как ἐλαία маслина κατάκαρπος плодовитая ἐν в τῷ - οἴκῳ доме τοῦ - θεοῦ· Бога; ἤλπισα понадеялся ἐπὶ на τὸ - ἔλεος милость τοῦ - θεοῦ Бога εἰς во τὸν - αἰῶνα век καὶ и εἰς на τὸν - αἰῶνα веки τοῦ - αἰῶνος. вечные.

Масоретский:
וַ and אֲנִ֤י׀ i כְּ as זַ֣יִת olive רַ֭עֲנָן luxuriant בְּ in בֵ֣ית house אֱלֹהִ֑ים god(s) בָּטַ֥חְתִּי trust בְ in חֶֽסֶד־ loyalty אֱ֝לֹהִ֗ים god(s) עֹולָ֥ם eternity וָ and עֶֽד׃ future

Синодальный: 51:11 - вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.
МБО51:11 - Буду славить Тебя вовек за сделанное Тобой. Перед Твоими верными я буду уповать на Твое Имя, потому что оно прекрасно.

LXX Септуагинта: ἐξομολογήσομαί Буду признаваться σοι Тебе εἰς во τὸν - αἰῶνα, век, ὅτι так как ἐποίησας, Ты сделал, καὶ и ὑπομενῶ буду держаться τὸ - ὄνομά имени σου, Твоего, ὅτι потому что χρηστὸν справедлив ἐναντίον перед лицом τῶν - ὁσίων благочестивых σου. Твоих.

Масоретский:
אֹודְךָ֣ praise לְ֭ to עֹולָם eternity כִּ֣י that עָשִׂ֑יתָ make וַ and אֲקַוֶּ֖ה wait for שִׁמְךָ֥ name כִֽי־ that טֹ֝֗וב be good נֶ֣גֶד counterpart חֲסִידֶֽיךָ׃ loyal

Открыть окно