Библия Biblezoom Cloud / Псалтирь 45 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 45:1 - Начальнику хора. Сынов Кореевых. На музыкальном орудии Аламоф. Песнь.
МБО45:1 - Дирижеру хора, под аламот. Песня потомков Корея.

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος· завершение; ὑπὲρ за τῶν - υἱῶν сыновей Κορε, Корея, ὑπὲρ о τῶν - κρυφίων тайных ψαλμός. псалом.

Масоретский:
לַ to the מְנַצֵּ֥חַ prevail לִ to בְנֵי־ son קֹ֑רַח Korah עַֽל־ upon עֲלָמֹ֥ות young woman שִֽׁיר׃ song

Синодальный: 45:2 - Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах,
МБО45:2 - Бог - прибежище нам и сила, неизменный помощник в бедах.

LXX Септуагинта: ‛Ο - θεὸς Бог ἡμῶν наш καταφυγὴ убежище καὶ и δύναμις, сила, βοηθὸς Помощник ἐν среди θλίψεσιν притеснений ταῖς - εὑρούσαις обнаруживших ἡμᾶς нас σφόδρα. совершенно.

Масоретский:
אֱלֹהִ֣ים god(s) לָ֭נוּ to מַחֲסֶ֣ה refuge וָ and עֹ֑ז protection עֶזְרָ֥ה help בְ֝ in צָרֹ֗ות distress נִמְצָ֥א find מְאֹֽד׃ might

Синодальный: 45:3 - посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.
МБО45:3 - Потому и не устрашимся мы, пусть даже дрогнет сама земля и горы обрушатся в бездну моря,

LXX Септуагинта: διὰ Из-за τοῦτο этого οὐ не φοβηθησόμεθα устрашимся ἐν во время τῷ - ταράσσεσθαι потрясения τὴν - γῆν земли́ καὶ и μετατίθεσθαι переставления ὄρη гор ἐν во καρδίαις внутренностях θαλασσῶν. морей.

Масоретский:
עַל־ upon כֵּ֣ן thus לֹא־ not נִ֭ירָא fear בְּ in הָמִ֣יר exchange אָ֑רֶץ earth וּ and בְ in מֹ֥וט totter הָ֝רִ֗ים mountain בְּ in לֵ֣ב heart יַמִּֽים׃ sea

Синодальный: 45:4 - Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их.
МБО45:4 - пусть воды морские ревут и пенятся и горы дрожат от их волнения. Пауза

LXX Септуагинта: ἤχησαν Загрохотали καὶ и ἐταράχθησαν были встревожены τὰ - ὕδατα воды́ αὐτῶν, их, ἐταράχθησαν были потрясены τὰ - ὄρη го́ры ἐν среди τῇ - κραταιότητι мощи αὐτοῦ. своей. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
יֶהֱמ֣וּ make noise יֶחְמְר֣וּ cover מֵימָ֑יו water יִֽרְעֲשֽׁוּ־ quake הָרִ֖ים mountain בְּ in גַאֲוָתֹ֣ו uproar סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 45:5 - Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего.
МБО45:5 - Речные потоки радуют Божий город, святилище, где обитает Всевышний.

LXX Септуагинта: τοῦ - ποταμοῦ Реки τὰ - ὁρμήματα (в) порывах εὐφραίνουσιν веселят τὴν - πόλιν город τοῦ - θεοῦ· Бога; ἡγίασεν освятил τὸ - σκήνωμα обиталище αὐτοῦ Своё - ὕψιστος. Всевышний.

Масоретский:
נָהָ֗ר stream פְּלָגָ֗יו division יְשַׂמְּח֥וּ rejoice עִיר־ town אֱלֹהִ֑ים god(s) קְ֝דֹ֗שׁ holy מִשְׁכְּנֵ֥י dwelling-place עֶלְיֹֽון׃ upper

Синодальный: 45:6 - Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра.
МБО45:6 - Бог в этом городе, и он не падет; Бог поддерживает его на заре.

LXX Септуагинта: - θεὸς Бог ἐν внутри μέσῳ посреди αὐτῆς, его, οὐ не σαλευθήσεται· поколеблется; βοηθήσει поможет αὐτῇ там - θεὸς Бог τὸ - πρὸς с πρωί. раннего утра.

Масоретский:
אֱלֹהִ֣ים god(s) בְּ֭ in קִרְבָּהּ interior בַּל־ not תִּמֹּ֑וט totter יַעְזְרֶ֥הָ help אֱ֝לֹהִ֗ים god(s) לִ to פְנֹ֥ות turn בֹּֽקֶר׃ morning

Синодальный: 45:7 - Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля.
МБО45:7 - Народы мятутся, и царства рушатся; подает Он Свой голос - и тает земля.

LXX Септуагинта: ἐταράχθησαν Были встревожены ἔθνη, язычники, ἔκλιναν подвиглись βασιλεῖαι· царства; ἔδωκεν (когда) Он дал φωνὴν голос αὐτοῦ, Свой, ἐσαλεύθη была поколеблена - γῆ. земля.

Масоретский:
הָמ֣וּ make noise גֹ֖ויִם people מָ֣טוּ totter מַמְלָכֹ֑ות kingdom נָתַ֥ן give בְּ֝ in קֹולֹ֗ו sound תָּמ֥וּג faint אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 45:8 - Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш.
МБО45:8 - С нами Господь сил; Бог Иакова - наша крепость. Пауза

LXX Септуагинта: κύριος Господь τῶν - δυνάμεων сил μεθ᾿ среди ἡμῶν, нас, ἀντιλήμπτωρ заступник ἡμῶν наш - θεὸς Бог Ιακωβ. Иакова. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
יְהוָ֣ה YHWH צְבָאֹ֣ות service עִמָּ֑נוּ with מִשְׂגָּֽב־ secure height לָ֝נוּ to אֱלֹהֵ֖י god(s) יַעֲקֹ֣ב Jacob סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 45:9 - Придите и видите дела Господа, — какие произвел Он опустошения на земле:
МБО45:9 - Придите, смотрите на дела Господа, какие опустошения Он произвел на земле.

LXX Септуагинта: δεῦτε Идите ἴδετε посмотри́те τὰ - ἔργα дела́ κυρίου, Го́спода, которые ἔθετο положил τέρατα чудеса ἐπὶ на τῆς - γῆς. земле.

Масоретский:
לְֽכוּ־ walk חֲ֭זוּ see מִפְעֲלֹ֣ות work יְהוָ֑ה YHWH אֲשֶׁר־ [relative] שָׂ֖ם put שַׁמֹּ֣ות destruction בָּ in the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 45:10 - прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем.
МБО45:10 - До краев земли прекращает Он войны, ломает лук, расщепляет копье и сжигает дотла щиты.

LXX Септуагинта: ἀνταναιρῶν Удаляя πολέμους войска́ μέχρι до τῶν - περάτων конца τῆς - γῆς земли́ τόξον лук συντρίψει сокрушит καὶ и συγκλάσει разрушит ὅπλον доспехи καὶ и θυρεοὺς большие щиты κατακαύσει сожжёт ἐν в πυρί. огне.

Масоретский:
מַשְׁבִּ֥ית cease מִלְחָמֹות֮ war עַד־ unto קְצֵ֪ה end הָ֫ the אָ֥רֶץ earth קֶ֣שֶׁת bow יְ֭שַׁבֵּר break וְ and קִצֵּ֣ץ cut חֲנִ֑ית spear עֲ֝גָלֹ֗ות chariot יִשְׂרֹ֥ף burn בָּ in the אֵֽשׁ׃ fire

Синодальный: 45:11 - Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле.
МБО45:11 - Он говорит: «Остановитесь, познайте, что Я - Бог; Я буду превознесен в народах, превознесен на земле».

LXX Септуагинта: σχολάσατε Помедлите καὶ и γνῶτε познайте ὅτι что ἐγώ Я εἰμι есть - θεός· Бог; ὑψωθήσομαι будут возвышены ἐν среди τοῖς - ἔθνεσιν, язычников, ὑψωθήσομαι будут возвышены ἐν на τῇ - γῇ. земле.

Масоретский:
הַרְפּ֣וּ be slack וּ֭ and דְעוּ know כִּי־ that אָנֹכִ֣י i אֱלֹהִ֑ים god(s) אָר֥וּם be high בַּ֝ in the גֹּויִ֗ם people אָר֥וּם be high בָּ in the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 45:12 - Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова.
МБО45:12 - С нами Господь сил, Бог Иакова - наша крепость. Пауза

LXX Септуагинта: κύριος Господь τῶν - δυνάμεων сил μεθ᾿ среди ἡμῶν, нас, ἀντιλήμπτωρ заступник ἡμῶν наш - θεὸς Бог Ιακωβ. Иакова.

Масоретский:
יְהוָ֣ה YHWH צְבָאֹ֣ות service עִמָּ֑נוּ with מִשְׂגָּֽב־ secure height לָ֝נוּ to אֱלֹהֵ֖י god(s) יַעֲקֹ֣ב Jacob סֶֽלָה׃ sela

Открыть окно