Biblezoom Cloud / Псалтирь 44 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 44:1 - Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошан. Учение. Сынов Кореевых. Песнь любви.
МБО44:1 - Дирижеру хора. На мотив «Лилии». Наставление потомков Корея. Свадебная песня.

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος, завершение, ὑπὲρ за τῶν - ἀλλοιωθησομένων· изменяемых; τοῖς - υἱοῖς сыновьям Κορε Корея εἰς для σύνεσιν· понимания; ᾠδὴ песнь ὑπὲρ ради τοῦ - ἀγαπητοῦ. возлюбленного.

Масоретский:
לַ to the מְנַצֵּ֣חַ prevail עַל־ upon שֹׁ֭שַׁנִּים lily לִ to בְנֵי־ son קֹ֑רַח Korah מַ֝שְׂכִּ֗יל [uncertain] שִׁ֣יר song יְדִידֹֽת׃ love-song

Синодальный: 44:2 - Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой — трость скорописца.
МБО44:2 - Сердце мое прекрасной речью полнится. Для Царя исполняю я эту песнь; мой язык - перо искусного писаря.

LXX Септуагинта: ᾿Εξηρεύξατο Излило - καρδία сердце μου моё λόγον слово ἀγαθόν, доброе, λέγω говорю ἐγὼ я τὰ - ἔργα дела́ μου мои τῷ - βασιλεῖ, царю, - γλῶσσά язык μου мой κάλαμος перо γραμματέως книжника ὀξυγράφου. быстропишущего.

Масоретский:
רָ֘חַ֤שׁ be astir לִבִּ֨י׀ heart דָּ֘בָ֤ר word טֹ֗וב good אֹמֵ֣ר say אָ֭נִי i מַעֲשַׂ֣י deed לְ to מֶ֑לֶךְ king לְ֝שֹׁונִ֗י tongue עֵ֤ט׀ stylus סֹופֵ֬ר scribe מָהִֽיר׃ quick

Синодальный: 44:3 - Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки.
МБО44:3 - Ты прекраснее всех людей; величественные слова сходят с Твоих уст, ведь Бог навеки благословил Тебя.

LXX Септуагинта: ὡραῖος Прекрасной κάλλει красотой παρὰ для τοὺς - υἱοὺς сыновей τῶν - ἀνθρώπων, человеческих, ἐξεχύθη излилась χάρις благодать ἐν от χείλεσίν губ σου· Твоих; διὰ через τοῦτο это εὐλόγησέν благословил σε Тебя - θεὸς Бог εἰς во τὸν - αἰῶνα. веки.

Масоретский:
יָפְיָפִ֡יתָ be beautiful מִ from בְּנֵ֬י son אָדָ֗ם human, mankind ה֣וּצַק pour חֵ֭ן grace בְּ in שְׂפְתֹותֶ֑יךָ lip עַל־ upon כֵּ֤ן thus בֵּֽרַכְךָ֖ bless אֱלֹהִ֣ים god(s) לְ to עֹולָֽם׃ eternity

Синодальный: 44:4 - Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею,
МБО44:4 - Сильный, по бедру мечом Себя препояшь; облекись в славу и величие.

LXX Септуагинта: περίζωσαι Подпояшься τὴν - ῥομφαίαν мечом σου Твоим ἐπὶ по τὸν - μηρόν бедру σου, Твоему, δυνατέ, Сильный, τῇ - ὡραιότητί миловидностью σου Твоей καὶ и τῷ - κάλλει красотой σου Твоей

Масоретский:
חֲגֹֽור־ gird חַרְבְּךָ֣ dagger עַל־ upon יָרֵ֣ךְ upper thigh גִּבֹּ֑ור vigorous הֹ֝ודְךָ֗ splendour וַ and הֲדָרֶֽךָ׃ ornament

Синодальный: 44:5 - и в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела.
МБО44:5 - И величия полон, победоносно поезжай верхом ради истины, смирения и праведности. Пусть рука Твоя вершит грозные подвиги.

LXX Септуагинта: καὶ и ἔντεινον подбодри καὶ и κατευοδοῦ благоденствуй καὶ и βασίλευε царствуй ἕνεκεν ради ἀληθείας истины καὶ и πραύτητος кротости καὶ и δικαιοσύνης, правды, καὶ и ὁδηγήσει будет путеводить σε Тебя θαυμαστῶς удивительно - δεξιά правая рука σου. Твоя.

Масоретский:
וַ and הֲדָ֬רְךָ֨׀ ornament צְלַ֬ח be strong רְכַ֗ב ride עַֽל־ upon דְּבַר־ word אֱ֭מֶת trustworthiness וְ and עַנְוָה־ [uncertain] צֶ֑דֶק justice וְ and תֹורְךָ֖ teach נֹורָאֹ֣ות fear יְמִינֶֽךָ׃ right-hand side

Синодальный: 44:6 - Остры стрелы Твои, [Сильный], — народы падут пред Тобою, — они — в сердце врагов Царя.
МБО44:6 - Пусть острые стрелы Твои пронзают сердце царских врагов; пусть народы падут под ноги Твои.

LXX Септуагинта: τὰ - βέλη Стрелы σου Твои ἠκονημένα, наточены, δυνατέ, Сильный, - - λαοὶ народы ὑποκάτω пред σου Тобою πεσοῦνται падут - - ἐν в καρδίᾳ сердце τῶν - ἐχθρῶν врагов τοῦ - βασιλέως. царя.

Масоретский:
חִצֶּ֗יךָ arrow שְׁנ֫וּנִ֥ים sharpen עַ֭מִּים people תַּחְתֶּ֣יךָ under part יִפְּל֑וּ fall בְּ֝ in לֵ֗ב heart אֹויְבֵ֥י be hostile הַ the מֶּֽלֶךְ׃ king

Синодальный: 44:7 - Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства Твоего.
МБО44:7 - Вечен престол Твой, Боже, Твой царский скипетр - скипетр правосудия.

LXX Септуагинта: - θρόνος Трон σου, Твой, - θεός, Боже, εἰς в τὸν - αἰῶνα век τοῦ - αἰῶνος, века, ῥάβδος жезл εὐθύτητος правоты - ῥάβδος жезл τῆς - βασιλείας Царства σου. Твоего.

Масоретский:
כִּסְאֲךָ֣ seat אֱ֭לֹהִים god(s) עֹולָ֣ם eternity וָ and עֶ֑ד future שֵׁ֥בֶט rod מִ֝ישֹׁ֗ר fairness שֵׁ֣בֶט rod מַלְכוּתֶֽךָ׃ kingship

Синодальный: 44:8 - Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
МБО44:8 - Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел; поэтому, о Боже, Твой Бог помазал Тебя маслом радости больше, чем Твоих сотоварищей.

LXX Септуагинта: ἠγάπησας Ты полюбил δικαιοσύνην праведность καὶ и ἐμίσησας возненавидел ἀνομίαν· беззаконие; διὰ из-за τοῦτο этого ἔχρισέν помазал σε Тебя - θεὸς Боже - θεός Бог σου Твой ἔλαιον елеем ἀγαλλιάσεως ликования παρὰ сверх τοὺς - μετόχους соучастников σου. Твоих.

Масоретский:
אָהַ֣בְתָּ love צֶּדֶק֮ justice וַ and תִּשְׂנָ֫א hate רֶ֥שַׁע guilt עַל־ upon כֵּ֤ן׀ thus מְשָׁחֲךָ֡ smear אֱלֹהִ֣ים god(s) אֱ֭לֹהֶיךָ god(s) שֶׁ֥מֶן oil שָׂשֹׂ֗ון rejoicing מֵֽ from חֲבֵרֶֽיךָ׃ companion

Синодальный: 44:9 - Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя.
МБО44:9 - Благоухают Твои одежды миррой, алоэ и кассией. Из дворцов, украшенных костью слоновой, музыка струн Тебя веселит.

LXX Септуагинта: σμύρνα Смирна καὶ и στακτὴ алоэ καὶ также и κασία кассия ἀπὸ на τῶν - ἱματίων одеждах σου Твоих ἀπὸ от βάρεων жилищ ἐλεφαντίνων, из слоновой кости, ἐξ из ὧν которых ηὔφρανάν развеселили σε. Тебя.

Масоретский:
מֹר־ myrrh וַ and אֲהָלֹ֣ות aloe קְ֭צִיעֹות cassia כָּל־ whole בִּגְדֹתֶ֑יךָ garment מִֽן־ from הֵ֥יכְלֵי palace שֵׁ֝֗ן tooth מִנִּ֥י from שִׂמְּחֽוּךָ׃ rejoice

Синодальный: 44:10 - Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском золоте.
МБО44:10 - Среди Твоих придворных женщин - царские дочери. По правую руку от Тебя - царица в золоте из Офира.

LXX Септуагинта: θυγατέρες Дочери βασιλέων царей ἐν в τῇ - τιμῇ почтении σου· (к) Тебе; παρέστη стала - βασίλισσα царица ἐκ - δεξιῶν справа σου Тебя ἐν в ἱματισμῷ одеянии διαχρύσῳ позолоченном περιβεβλημένη одевшись πεποικιλμένη. была украшенная.

Масоретский:
בְּנֹ֣ות daughter מְ֭לָכִים king בְּ in יִקְּרֹותֶ֑יךָ rare נִצְּבָ֥ה stand שֵׁגַ֥ל queen לִֽ֝ to ימִינְךָ֗ right-hand side בְּ in כֶ֣תֶם gold אֹופִֽיר׃ [land of gold]

Синодальный: 44:11 - Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего.
МБО44:11 - Выслушай, дочь, обдумай и прислушайся: забудь свой народ и дом отца твоего.

LXX Септуагинта: ἄκουσον, Послушай, θύγατερ, дочь, καὶ и ἰδὲ посмотри καὶ и κλῖνον приклони τὸ - οὖς ухо σου твоё καὶ и ἐπιλάθου забудь τοῦ - λαοῦ народ σου твой καὶ и τοῦ - οἴκου дом τοῦ - πατρός отца σου, твоего,

Масоретский:
שִׁמְעִי־ hear בַ֣ת daughter וּ֭ and רְאִי see וְ and הַטִּ֣י extend אָזְנֵ֑ךְ ear וְ and שִׁכְחִ֥י forget עַ֝מֵּ֗ךְ people וּ and בֵ֥ית house אָבִֽיךְ׃ father

Синодальный: 44:12 - И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему.
МБО44:12 - Царь возжелает твоей красоты, покорись Ему - Он твой Господь.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что ἐπεθύμησεν пожелал - βασιλεὺς Царь τοῦ - κάλλους красоты́ σου, твоей, ὅτι поскольку αὐτός Он ἐστιν есть - κύριός Господь σου. твой.

Масоретский:
וְ and יִתְאָ֣ו wish הַ the מֶּ֣לֶךְ king יָפְיֵ֑ךְ beauty כִּי־ that ה֥וּא he אֲ֝דֹנַ֗יִךְ lord וְ and הִשְׁתַּֽחֲוִי־ bow down לֹֽו׃ to

Синодальный: 44:13 - И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое.
МБО44:13 - Жители Тира придут с дарами, богатейшие из народа будут искать Твоей милости.

LXX Септуагинта: καὶ И προσκυνήσουσιν будут поклоняться αὐτῷ Ему θυγατέρες дочери Τύρου (города) Тира ἐν с δώροις, дарами, τὸ - πρόσωπόν перед лицом σου Твоим λιτανεύσουσιν будут просить οἱ - πλούσιοι богатые τοῦ этого λαοῦ. народа.

Масоретский:
וּ and בַֽת־ daughter צֹ֨ר׀ Tyrus בְּ֭ in מִנְחָה present פָּנַ֥יִךְ face יְחַלּ֗וּ become weak עֲשִׁ֣ירֵי rich עָֽם׃ people

Синодальный: 44:14 - Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом;
МБО44:14 - Внутри этих покоев - дочь царя, невеста, ее одежда золотом расшита.

LXX Септуагинта: πᾶσα Вся - δόξα слава αὐτῆς самой θυγατρὸς дочери βασιλέως Царя ἔσωθεν внутри ἐν в κροσσωτοῖς обшитой бахромами χρυσοῖς золотыми περιβεβλημένη одевшись πεποικιλμένη. была украшенная.

Масоретский:
כָּל־ whole כְּבוּדָּ֣ה what is valuable בַת־ daughter מֶ֣לֶךְ king פְּנִ֑ימָה within מִֽ from מִּשְׁבְּצֹ֖ות settings זָהָ֣ב gold לְבוּשָֽׁהּ׃ clothing

Синодальный: 44:15 - в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее,
МБО44:15 - В многоцветных одеждах выводят ее к Царю; девушек, ее подруг, ведут к Царю вслед за ней.

LXX Септуагинта: πᾶσα Вся - δόξα слава αὐτῆς самой θυγατρὸς дочери βασιλέως Царя ἔσωθεν внутри ἐν в κροσσωτοῖς обшитой бахромами χρυσοῖς золотыми περιβεβλημένη одевшись πεποικιλμένη. была украшенная.

Масоретский:
לִ to רְקָמֹות֮ woven stuff תּוּבַ֪ל bring לַ֫ to the מֶּ֥לֶךְ king בְּתוּלֹ֣ות virgin אַ֭חֲרֶיהָ after רֵעֹותֶ֑יהָ female companion מ֖וּבָאֹ֣ות come לָֽךְ׃ to

Синодальный: 44:16 - приводятся с весельем и ликованьем, входят в чертог Царя.
МБО44:16 - Их ведут с весельем и радостью; они вступают в Царский дворец.

LXX Септуагинта: ἀπενεχθήσονται будут подведены ἐν с εὐφροσύνῃ веселием καὶ и ἀγαλλιάσει, ликованием, ἀχθήσονται будут подведены εἰς в ναὸν святилище βασιλέως. Царя.

Масоретский:
תּ֖וּבַלְנָה bring בִּ in שְׂמָחֹ֣ת joy וָ and גִ֑יל rejoicing תְּ֝בֹאֶ֗ינָה come בְּ in הֵ֣יכַל palace מֶֽלֶךְ׃ king

Синодальный: 44:17 - Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями по всей земле.
МБО44:17 - Место предков Твоих, о Царь, займут Твои сыновья; по всей земле вождями Ты их поставишь.

LXX Септуагинта: ἀντὶ Вместо τῶν - πατέρων отцов σου твоих ἐγενήθησάν родятся σοι тебе υἱοί· сыновья;́ καταστήσεις поставишь αὐτοὺς их ἄρχοντας начальниками ἐπὶ по πᾶσαν всей τὴν - γῆν. земле.

Масоретский:
תַּ֣חַת under part אֲ֭בֹתֶיךָ father יִהְי֣וּ be בָנֶ֑יךָ son תְּשִׁיתֵ֥מֹו put לְ֝ to שָׂרִ֗ים chief בְּ in כָל־ whole הָ the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 44:18 - Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки.
МБО44:18 - Я сделаю памятным Имя Твое в поколениях, и народы будут славить Тебя вовек.

LXX Септуагинта: μνησθήσονται Вспомнят τοῦ - ὀνόματός имя σου Твоё ἐν во πάσῃ всяком γενεᾷ роде καὶ и γενεᾷ· поколении; διὰ через τοῦτο это λαοὶ народы ἐξομολογήσονταί воздадут хвалу σοι Тебе εἰς во τὸν - αἰῶνα веки καὶ и εἰς во τὸν - αἰῶνα веки τοῦ - αἰῶνος. вечные.

Масоретский:
אַזְכִּ֣ירָה remember שִׁ֭מְךָ name בְּ in כָל־ whole דֹּ֣ר generation וָ and דֹ֑ר generation עַל־ upon כֵּ֥ן thus עַמִּ֥ים people יְ֝הֹודֻ֗ךָ praise לְ to עֹלָ֥ם eternity וָ and עֶֽד׃ future

Открыть окно