Biblezoom Cloud / Псалтирь 43 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 43:1 - Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых.
МБО43:1 - Дирижеру хора. Наставление потомков Корея.

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος· завершение; τοῖς - υἱοῖς сыновьям Κορε Корея εἰς для σύνεσιν понимания ψαλμός. псалом.

Масоретский:
לַ to the מְנַצֵּ֬חַ prevail לִ to בְנֵי־ son קֹ֬רַח Korah מַשְׂכִּֽיל׃ [uncertain]

Синодальный: 43:2 - Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние:
МБО43:2 - Боже, своими ушами мы слышали, рассказали нам наши отцы о том, что Ты сделал в их дни, в дни стародавние.

LXX Септуагинта: ‛Ο - θεός, Бог, ἐν в τοῖς - ὠσὶν ушах ἡμῶν наших ἠκούσαμεν, услышали, οἱ - πατέρες отцы ἡμῶν наши ἀνήγγειλαν возвестили ἡμῖν нам ἔργον, дело, которое εἰργάσω Ты сделал ἐν в ταῖς - ἡμέραις дни αὐτῶν, их, ἐν в ἡμέραις дни ἀρχαίαις. древние.

Масоретский:
אֱלֹהִ֤ים׀ god(s) בְּ in אָזְנֵ֬ינוּ ear שָׁמַ֗עְנוּ hear אֲבֹותֵ֥ינוּ father סִפְּרוּ־ count לָ֑נוּ to פֹּ֥עַל doing פָּעַ֥לְתָּ make בִֽ֝ in ימֵיהֶ֗ם day בִּ֣ in ימֵי day קֶֽדֶם׃ front

Синодальный: 43:3 - Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил; поразил племена и изгнал их;
МБО43:3 - Рукою Твоей Ты изгнал народы, а наших отцов в земле насадил. Ты сокрушил народы и заставил оставить их землю.

LXX Септуагинта: - χείρ Рука σου Твоя ἔθνη язычников ἐξωλέθρευσεν, истребила, καὶ и κατεφύτευσας Ты насадил αὐτούς, их, ἐκάκωσας Ты разорил λαοὺς народы καὶ и ἐξέβαλες изгнал αὐτούς. их.

Масоретский:
אַתָּ֤ה׀ you יָדְךָ֡ hand גֹּויִ֣ם people הֹ֭ורַשְׁתָּ trample down וַ and תִּטָּעֵ֑ם plant תָּרַ֥ע be evil לְ֝אֻמִּ֗ים people וַֽ and תְּשַׁלְּחֵֽם׃ send

Синодальный: 43:4 - ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним.
МБО43:4 - Не мечом своим землю отцы добыли, и не сила их дала им победу, а Твоя правая рука и сила Твоя, и свет Твоего лица, потому что Ты возлюбил их.

LXX Септуагинта: οὐ Не γὰρ ведь ἐν - τῇ - ῥομφαίᾳ мечом αὐτῶν их ἐκληρονόμησαν унаследовали γῆν, землю, καὶ и - βραχίων рука αὐτῶν их οὐκ не ἔσωσεν спасла αὐτούς, их, ἀλλ᾿ но - δεξιά правая рука σου Твоя καὶ и - βραχίων мышца σου Твоя καὶ и - φωτισμὸς свет τοῦ - προσώπου лица σου, Твоего, ὅτι потому что εὐδόκησας одобрил Ты ἐν в αὐτοῖς. них.

Масоретский:
כִּ֤י that לֹ֪א not בְ in חַרְבָּ֡ם dagger יָ֥רְשׁוּ trample down אָ֗רֶץ earth וּ and זְרֹועָם֮ arm לֹא־ not הֹושִׁ֪יעָ֫ה help לָּ֥מֹו to כִּֽי־ that יְמִֽינְךָ֣ right-hand side וּ֭ and זְרֹועֲךָ arm וְ and אֹ֥ור light פָּנֶ֗יךָ face כִּ֣י that רְצִיתָֽם׃ like

Синодальный: 43:5 - Боже, Царь мой! Ты — тот же; даруй спасение Иакову.
МБО43:5 - Ты - Царь мой и Бог; даруй победы Иакову!

LXX Септуагинта: σὺ Ты εἶ есть αὐτὸς тот же - βασιλεύς царь μου мой καὶ и - θεός Бог μου мой - ἐντελλόμενος указывающий τὰς - σωτηρίας спасение Ιακωβ· Иакову;

Масоретский:
אַתָּה־ you ה֣וּא he מַלְכִּ֣י king אֱלֹהִ֑ים god(s) צַ֝וֵּ֗ה command יְשׁוּעֹ֥ות salvation יַעֲקֹֽב׃ Jacob

Синодальный: 43:6 - С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем ногами восстающих на нас:
МБО43:6 - С Тобой мы тесним врага и во Имя Твое попираем противника.

LXX Септуагинта: ἐν с σοὶ Тобой τοὺς - ἐχθροὺς врагов ἡμῶν наших κερατιοῦμεν избодаем рогами καὶ и ἐν во τῷ - ὀνόματί имя σου Твоё ἐξουθενώσομεν мы будем презирать τοὺς - ἐπανιστανομένους восстающих (на) ἡμῖν. нас.

Масоретский:
בְּ֭ךָ in צָרֵ֣ינוּ adversary נְנַגֵּ֑חַ gore בְּ֝ in שִׁמְךָ֗ name נָב֥וּס tread down קָמֵֽינוּ׃ arise

Синодальный: 43:7 - ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня;
МБО43:7 - Я не верю в свой лук, и не меч мой мне дарит победу.

LXX Септуагинта: οὐ Не γὰρ ведь ἐπὶ на τῷ - τόξῳ лук μου мой ἐλπιῶ, надеюсь, καὶ и - ῥομφαία меч μου мой οὐ не σώσει спасёт με· меня;

Масоретский:
כִּ֤י that לֹ֣א not בְ in קַשְׁתִּ֣י bow אֶבְטָ֑ח trust וְ֝ and חַרְבִּ֗י dagger לֹ֣א not תֹושִׁיעֵֽנִי׃ help

Синодальный: 43:8 - но Ты спасешь нас от врагов наших, и посрамишь ненавидящих нас.
МБО43:8 - Это Ты спасаешь нас от врагов, ненавидящих нас предаешь стыду.

LXX Септуагинта: ἔσωσας Ты спасёшь γὰρ ведь ἡμᾶς нас ἐκ от τῶν - θλιβόντων угнетающих ἡμᾶς нас καὶ и τοὺς - μισοῦντας ненавидящих ἡμᾶς нас κατῄσχυνας. Ты посрамишь.

Масоретский:
כִּ֣י that הֹ֭ושַׁעְתָּנוּ help מִ from צָּרֵ֑ינוּ adversary וּ and מְשַׂנְאֵ֥ינוּ hate הֱבִישֹֽׁותָ׃ be ashamed

Синодальный: 43:9 - О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек.
МБО43:9 - Богом мы хвалимся каждый день и Имя Твое будем славить вовек. Пауза

LXX Септуагинта: ἐν В τῷ - θεῷ Боге ἐπαινεσθησόμεθα будем хвалиться ὅλην всякий τὴν - ἡμέραν день καὶ и ἐν в τῷ - ὀνόματί имени σου Твоём ἐξομολογησόμεθα прославимся εἰς во τὸν - αἰῶνα. веки. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
בֵּֽ֭ in אלֹהִים god(s) הִלַּלְ֣נוּ praise כָל־ whole הַ the יֹּ֑ום day וְ and שִׁמְךָ֓׀ name לְ to עֹולָ֖ם eternity נֹודֶ֣ה praise סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 43:10 - Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими;
МБО43:10 - Но теперь Ты оставил нас и посрамил, и уже не выходишь с войсками нашими на битву.

LXX Септуагинта: νυνὶ Теперь δὲ же ἀπώσω Ты отверг καὶ и κατῄσχυνας посрамил ἡμᾶς нас καὶ и οὐκ не ἐξελεύσῃ выйдешь ἐν с ταῖς - δυνάμεσιν ополчениями ἡμῶν· нашими;

Масоретский:
אַף־ even זָ֭נַחְתָּ reject וַ and תַּכְלִימֵ֑נוּ humiliate וְ and לֹא־ not תֵ֝צֵ֗א go out בְּ in צִבְאֹותֵֽינוּ׃ service

Синодальный: 43:11 - обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас;
МБО43:11 - Ты обратил нас в бегство перед врагом, и ненавистники наши нас грабят.

LXX Септуагинта: ἀπέστρεψας Ты обратил в бегство ἡμᾶς нас εἰς в τὰ - ὀπίσω обратно παρὰ от τοὺς - ἐχθροὺς врагов ἡμῶν, наших, καὶ и οἱ - μισοῦντες ненавидящие ἡμᾶς нас διήρπαζον грабят ἑαυτοῖς. (для) себя.

Масоретский:
תְּשִׁיבֵ֣נוּ return אָ֭חֹור back(wards) מִנִּי־ from צָ֑ר adversary וּ֝ and מְשַׂנְאֵ֗ינוּ hate שָׁ֣סוּ spoil לָֽמֹו׃ to

Синодальный: 43:12 - Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами;
МБО43:12 - Ты отдал нас, как овец, на съедение, и рассеял нас между народами.

LXX Септуагинта: ἔδωκας Ты отдал ἡμᾶς нас ὡς как πρόβατα овец βρώσεως в пищу καὶ и ἐν между τοῖς - ἔθνεσιν язычниками διέσπειρας Ты рассеял ἡμᾶς· нас;

Масоретский:
תִּ֭תְּנֵנוּ give כְּ as צֹ֣אן cattle מַאֲכָ֑ל food וּ֝ and בַ in the גֹּויִ֗ם people זֵרִיתָֽנוּ׃ scatter

Синодальный: 43:13 - без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его;
МБО43:13 - За бесценок Ты продал народ Свой, ничего от продажи не выручив.

LXX Септуагинта: ἀπέδου Ты продал τὸν - λαόν народ σου Твой ἄνευ без τιμῆς, цены, καὶ и οὐκ не ἦν было πλῆθος множество ἐν за τοῖς - ἀλλάγμασιν вознаграждения αὐτῶν. их.

Масоретский:
תִּמְכֹּֽר־ sell עַמְּךָ֥ people בְ in לֹא־ not הֹ֑ון abundance וְ and לֹ֥א־ not רִ֝בִּ֗יתָ be many בִּ in מְחִירֵיהֶֽם׃ price

Синодальный: 43:14 - отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас;
МБО43:14 - Ты сделал нас глумлением для наших соседей; все окружающие смеются и издеваются над нами.

LXX Септуагинта: ἔθου Ты приготовил ἡμᾶς нас ὄνειδος (в) поношение τοῖς - γείτοσιν соседям ἡμῶν, нашим, μυκτηρισμὸν (в) презрение καὶ и καταγέλωτα издевательство τοῖς - κύκλῳ вокруг ἡμῶν· нас;

Масоретский:
תְּשִׂימֵ֣נוּ put חֶ֭רְפָּה reproach לִ to שְׁכֵנֵ֑ינוּ inhabitant לַ֥עַג derision וָ֝ and קֶ֗לֶס derision לִ to סְבִיבֹותֵֽינוּ׃ surrounding

Синодальный: 43:15 - Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками.
МБО43:15 - Ты сделал нас посмешищем для других народов; люди качают головой, глядя на нас.

LXX Септуагинта: ἔθου Ты положил ἡμᾶς нас εἰς в παραβολὴν притчу ἐν среди τοῖς - ἔθνεσιν, язычников, κίνησιν (в) кивание κεφαλῆς головы́ ἐν среди τοῖς - λαοῖς. народов.

Масоретский:
תְּשִׂימֵ֣נוּ put מָ֭שָׁל proverb בַּ in the גֹּויִ֑ם people מְנֹֽוד־ head-shaking רֹ֝֗אשׁ head בַּל־ not אֻמִּֽים׃ clan

Синодальный: 43:16 - Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице мое
МБО43:16 - Всякий день бесчестье мое предо мной, и лицо мое горит от стыда

LXX Септуагинта: ὅλην Всякий τὴν - ἡμέραν день - ἐντροπή стыд μου мой κατεναντίον напротив μού меня ἐστιν, есть, καὶ и - αἰσχύνη позор τοῦ - προσώπου лица μου моего ἐκάλυψέν покрыл με меня

Масоретский:
כָּל־ whole הַ֭ the יֹּום day כְּלִמָּתִ֣י insult נֶגְדִּ֑י counterpart וּ and בֹ֖שֶׁת shame פָּנַ֣י face כִּסָּֽתְנִי׃ cover

Синодальный: 43:17 - от голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя:
МБО43:17 - из-за насмешек тех, кто злословит меня и бранит, из-за мстительного врага.

LXX Септуагинта: ἀπὸ от φωνῆς го́лоса ὀνειδίζοντος упрекающего καὶ и παραλαλοῦντος, поносящего, ἀπὸ от προσώπου лица ἐχθροῦ врага καὶ и ἐκδιώκοντος. гонящего.

Масоретский:
מִ֭ from קֹּול sound מְחָרֵ֣ף reproach וּ and מְגַדֵּ֑ף blaspheme מִ from פְּנֵ֥י face אֹ֝ויֵ֗ב be hostile וּ and מִתְנַקֵּֽם׃ avenge

Синодальный: 43:18 - все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего.
МБО43:18 - Все это случилось с нами, хотя мы Тебя не забыли и не предали Твой завет.

LXX Септуагинта: ταῦτα Это πάντα всё ἦλθεν пришло ἐφ᾿ на ἡμᾶς, нас, καὶ но οὐκ не ἐπελαθόμεθά забыли мы σου Тебя καὶ и οὐκ не ἠδικήσαμεν поступили неправедно ἐν в διαθήκῃ завете σου, Твоём,

Масоретский:
כָּל־ whole זֹ֣את this בָּ֭אַתְנוּ come וְ and לֹ֣א not שְׁכַחֲנ֑וּךָ forget וְ and לֹֽא־ not שִׁ֝קַּ֗רְנוּ do falsely בִּ in בְרִיתֶֽךָ׃ covenant

Синодальный: 43:19 - Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего,
МБО43:19 - Не отступали наши сердца, наши стопы с пути Твоего не сходили.

LXX Септуагинта: καὶ и οὐκ не ἀπέστη отступило εἰς в τὰ - ὀπίσω обратно - καρδία сердце ἡμῶν· наше; καὶ и ἐξέκλινας Ты повернул в сторону τὰς - τρίβους доро́ги ἡμῶν наши ἀπὸ от τῆς - ὁδοῦ пути σου. Твоего.

Масоретский:
לֹא־ not נָסֹ֣וג turn אָחֹ֣ור back(wards) לִבֵּ֑נוּ heart וַ and תֵּ֥ט extend אֲשֻׁרֵ֗ינוּ step מִנִּ֥י from אָרְחֶֽךָ׃ path

Синодальный: 43:20 - когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною.
МБО43:20 - Но Ты сокрушил нас, превратил наши жилища в шакальи логова и облек нас непроглядной тьмой.

LXX Септуагинта: ὅτι Поскольку ἐταπείνωσας Ты смирил ἡμᾶς нас ἐν на τόπῳ месте κακώσεως, бедствия, καὶ и ἐπεκάλυψεν покрыла ἡμᾶς нас σκιὰ тень θανάτου. смерти.

Масоретский:
כִּ֣י that דִ֭כִּיתָנוּ crush בִּ in מְקֹ֣ום place תַּנִּ֑ים jackal וַ and תְּכַ֖ס cover עָלֵ֣ינוּ upon בְ in צַלְמָֽוֶת׃ darkness

Синодальный: 43:21 - Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к богу чужому,
МБО43:21 - Если бы забыли мы Имя нашего Бога и к чужому богу простерли руки,

LXX Септуагинта: εἰ Если бы ἐπελαθόμεθα забыли мы τοῦ - ὀνόματος имя τοῦ - θεοῦ Бога ἡμῶν нашего καὶ и εἰ если бы διεπετάσαμεν мы повернули χεῖρας ру́ки ἡμῶν наши πρὸς к θεὸν богу ἀλλότριον, чужому,

Масоретский:
אִם־ if שָׁ֭כַחְנוּ forget שֵׁ֣ם name אֱלֹהֵ֑ינוּ god(s) וַ and נִּפְרֹ֥שׂ spread out כַּ֝פֵּ֗ינוּ palm לְ to אֵ֣ל god זָֽר׃ strange

Синодальный: 43:22 - то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца.
МБО43:22 - неужели Бог не узнал бы об этом - Тот, Кто ведает тайны сердца?

LXX Септуагинта: οὐχὶ разве не - θεὸς Бог ἐκζητήσει взыщет ταῦτα; это? αὐτὸς Он γὰρ ведь γινώσκει знает τὰ - κρύφια скрытое τῆς - καρδίας. сердца.

Масоретский:
הֲ [interrogative] לֹ֣א not אֱ֭לֹהִים god(s) יַֽחֲקָר־ explore זֹ֑את this כִּֽי־ that ה֥וּא he יֹ֝דֵ֗עַ know תַּעֲלֻמֹ֥ות secret לֵֽב׃ heart

Синодальный: 43:23 - Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.
МБО43:23 - Ради Тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ἕνεκα ради σοῦ Тебя θανατούμεθα умерщвляемся ὅλην всякий τὴν - ἡμέραν, день, ἐλογίσθημεν мы были сочтены ὡς как бы πρόβατα о́вцы σφαγῆς. заклания.

Масоретский:
כִּֽי־ that עָ֭לֶיךָ upon הֹרַ֣גְנוּ kill כָל־ whole הַ the יֹּ֑ום day נֶ֝חְשַׁ֗בְנוּ account כְּ as צֹ֣אן cattle טִבְחָֽה׃ slaughtered meat

Синодальный: 43:24 - Восстань, что спишь, Господи! пробудись, не отринь навсегда.
МБО43:24 - Пробудись, Владыка! Почему Ты спишь? Восстань! Не отвергни нас навсегда.

LXX Септуагинта: ἐξεγέρθητι· Восстань; ἵνα для τί чего ὑπνοῖς, спишь, κύριε; Господи? ἀνάστηθι Встань καὶ и μὴ не ἀπώσῃ оттолкни εἰς до τέλος. конца.

Масоретский:
ע֤וּרָה׀ be awake לָ֖מָּה why תִישַׁ֥ן׀ sleep אֲדֹנָ֑י Lord הָ֝קִ֗יצָה pass summer אַל־ not תִּזְנַ֥ח reject לָ to נֶֽצַח׃ glory

Синодальный: 43:25 - Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше?
МБО43:25 - Почему Ты скрываешь лицо, забывая беду нашу и гонения?

LXX Септуагинта: ἵνα Для τί чего τὸ - πρόσωπόν лицо σου Твоё ἀποστρέφεις, отводишь в сторону, ἐπιλανθάνῃ забываешь τῆς - πτωχείας (в) бедности ἡμῶν нашей καὶ и τῆς - θλίψεως (в) притеснении ἡμῶν; нашем?

Масоретский:
לָֽמָּה־ why פָנֶ֥יךָ face תַסְתִּ֑יר hide תִּשְׁכַּ֖ח forget עָנְיֵ֣נוּ poverty וְֽ and לַחֲצֵֽנוּ׃ oppression

Синодальный: 43:26 - ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле.
МБО43:26 - Сведена наша жизнь во прах, и тела наши льнут к земле.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ἐταπεινώθη унижена εἰς до χοῦν пыли - ψυχὴ душа ἡμῶν, наша, ἐκολλήθη приклеился εἰς к γῆν земле - γαστὴρ желудок ἡμῶν. наш.

Масоретский:
כִּ֤י that שָׁ֣חָה melt away לֶ to the עָפָ֣ר dust נַפְשֵׁ֑נוּ soul דָּבְקָ֖ה cling, cleave to לָ to the אָ֣רֶץ earth בִּטְנֵֽנוּ׃ belly

Синодальный: 43:27 - Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей.
МБО43:27 - Поднимись, помоги нам; спаси нас по Твоей милости.

LXX Септуагинта: ἀνάστα, Воскресни, κύριε, Господи, βοήθησον помоги ἡμῖν нам καὶ и λύτρωσαι избавь ἡμᾶς нас ἕνεκεν ради τοῦ - ὀνόματός имени σου. Твоего.

Масоретский:
ק֭וּמָֽה arise עֶזְרָ֣תָה help לָּ֑נוּ to וּ֝ and פְדֵ֗נוּ buy off לְמַ֣עַן because of חַסְדֶּֽךָ׃ loyalty

Открыть окно