Biblezoom Cloud / Псалтирь 40 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 40:1 - Начальнику хора. Псалом Давида.
МБО40:1 - Дирижеру хора. Псалом Давида.

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος· завершение; ψαλμὸς псалом τῷ - Δαυιδ. (с) Давидом.

Масоретский:
לַ to the מְנַצֵּ֗חַ prevail מִזְמֹ֥ור psalm לְ to דָוִֽד׃ David

Синодальный: 40:2 - Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]! В день бедствия избавит его Господь.
МБО40:2 - Блажен тот, кто о слабом заботится, во время беды избавит его Господь.

LXX Септуагинта: Μακάριος Счастлив - συνίων понимающий ἐπὶ о πτωχὸν нищем καὶ и πένητα· бедном; ἐν в ἡμέρᾳ день πονηρᾷ злой ῥύσεται избавит αὐτὸν Его - κύριος. Господь.

Масоретский:
אַ֭שְׁרֵי happiness מַשְׂכִּ֣יל prosper אֶל־ to דָּ֑ל poor בְּ in יֹ֥ום day רָ֝עָ֗ה evil יְֽמַלְּטֵ֥הוּ escape יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 40:3 - Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его на волю врагов его.
МБО40:3 - Господь сохранит его и сбережет ему жизнь, счастьем одарит его на земле и не отдаст его на произвол врагов.

LXX Септуагинта: κύριος Господь διαφυλάξαι да сохранит αὐτὸν Его καὶ и ζήσαι да оживит αὐτὸν Его καὶ и μακαρίσαι да прославит αὐτὸν Его ἐν на τῇ - γῇ земле καὶ и μὴ да не παραδῴη предаст αὐτὸν Его εἰς в χεῖρας ру́ки ἐχθροῦ врага αὐτοῦ. Его.

Масоретский:
יְהוָ֤ה׀ YHWH יִשְׁמְרֵ֣הוּ keep וִֽ֭ and יחַיֵּהוּ be alive י and אשׁר be happy בָּ in the אָ֑רֶץ earth וְ and אַֽל־ not תִּ֝תְּנֵ֗הוּ give בְּ in נֶ֣פֶשׁ soul אֹיְבָֽיו׃ be hostile

Синодальный: 40:4 - Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его.
МБО40:4 - Господь укрепит его на одре болезни, и с ложа недуга его поднимет.

LXX Септуагинта: κύριος Господь βοηθήσαι да поможет αὐτῷ Ему ἐπὶ на κλίνης ложе ὀδύνης страдания αὐτοῦ· Его; ὅλην всю τὴν - κοίτην постель αὐτοῦ Его ἔστρεψας растерзал ἐν в τῇ - ἀρρωστίᾳ болезни αὐτοῦ. Его.

Масоретский:
יְֽהוָ֗ה YHWH יִ֭סְעָדֶנּוּ support עַל־ upon עֶ֣רֶשׂ couch דְּוָ֑י illness כָּל־ whole מִ֝שְׁכָּבֹ֗ו couch הָפַ֥כְתָּ turn בְ in חָלְיֹֽו׃ sickness

Синодальный: 40:5 - Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою.
МБО40:5 - Я сказал: «Помилуй меня, Господь; исцели меня - я пред Тобой согрешил».

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я εἶπα сказал: Κύριε, Господи, ἐλέησόν помилуй με· Меня; ἴασαι искупи τὴν - ψυχήν душу μου, Мою, ὅτι потому что ἥμαρτόν они согрешили σοι. Тебе.

Масоретский:
אֲֽנִי־ i אָ֭מַרְתִּי say יְהוָ֣ה YHWH חָנֵּ֑נִי favour רְפָאָ֥ה heal נַ֝פְשִׁ֗י soul כִּי־ that חָטָ֥אתִי miss לָֽךְ׃ to

Синодальный: 40:6 - Враги мои говорят обо мне злое: "когда он умрет и погибнет имя его?"
МБО40:6 - Враги мои зло говорят обо мне: «Когда же умрет он и имя его погибнет?»

LXX Септуагинта: οἱ - ἐχθροί Враги μου Мои εἶπαν сказали κακά злое μοι (обо) Мне: Πότε Когда ἀποθανεῖται, Он умрёт, καὶ и ἀπολεῖται погибнет τὸ - ὄνομα имя αὐτοῦ; Его?

Масоретский:
אֹויְבַ֗י be hostile יֹאמְר֣וּ say רַ֣ע evil לִ֑י to מָתַ֥י when יָ֝מ֗וּת die וְ and אָבַ֥ד perish שְׁמֹֽו׃ name

Синодальный: 40:7 - И если приходит кто видеть меня, говорит ложь; сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует.
МБО40:7 - Если приходит кто навестить меня, то ложь говорит, а в сердце своем слагает злые слухи; потом он выходит и всем их рассказывает.

LXX Септуагинта: καὶ И εἰ если εἰσεπορεύετο входил τοῦ - ἰδεῖν, увидеть, μάτην ложно ἐλάλει· говорил; - καρδία сердце αὐτοῦ его συνήγαγεν собрало ἀνομίαν беззаконие ἑαυτῷ, себе самому, ἐξεπορεύετο выходил ἔξω наружу καὶ и ἐλάλει. говорил.

Масоретский:
וְ and אִם־ if בָּ֤א come לִ to רְאֹ֨ות׀ see שָׁ֤וְא vanity יְדַבֵּ֗ר speak לִבֹּ֗ו heart יִקְבָּץ־ collect אָ֥וֶן wickedness לֹ֑ו to יֵצֵ֖א go out לַ to the ח֣וּץ outside יְדַבֵּֽר׃ speak

Синодальный: 40:8 - Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло:
МБО40:8 - Все враги мои шепчутся против меня, думают худшее обо мне:

LXX Септуагинта: ἐπὶ За τὸ - αὐτὸ одно κατ᾿ против ἐμοῦ меня ἐψιθύριζον шептались на ухо πάντες все οἱ - ἐχθροί враги μου, Мои, κατ᾿ против ἐμοῦ Меня ἐλογίζοντο задумали κακά злое μοι, Мне,

Масоретский:
יַ֗חַד gathering עָלַ֣י upon יִ֭תְלַחֲשׁוּ whisper כָּל־ whole שֹׂנְאָ֑י hate עָלַ֓י׀ upon יַחְשְׁב֖וּ account רָעָ֣ה evil לִֽי׃ to

Синодальный: 40:9 - "слово велиала пришло на него; он слег; не встать ему более".
МБО40:9 - «Смертельный недуг его одолел; он слег и больше ему не встать».

LXX Септуагинта: λόγον слово παράνομον противозаконное κατέθεντο принесли они κατ᾿ против ἐμοῦ Меня: Μὴ Неужели - κοιμώμενος умирающий οὐχὶ и не προσθήσει встанет τοῦ - ἀναστῆναι; (чтобы) воскреснуть?

Масоретский:
דְּֽבַר־ word בְּ֭לִיַּעַל wickedness יָצ֣וּק pour בֹּ֑ו in וַ and אֲשֶׁ֥ר [relative] שָׁ֝כַ֗ב lie down לֹא־ not יֹוסִ֥יף add לָ to קֽוּם׃ arise

Синодальный: 40:10 - Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту.
МБО40:10 - Даже близкий друг, на которого я полагался, кто ест мой хлеб, поднял свою пяту против меня.

LXX Септуагинта: καὶ Однако γὰρ же - ἄνθρωπος человек τῆς - εἰρήνης мира μου, Моего, ἐφ᾿ на ὃν которого ἤλπισα, Я надеялся, - ἐσθίων вкушающий ἄρτους хлеба́ μου, Мои, ἐμεγάλυνεν усилил ἐπ᾿ на ἐμὲ Меня πτερνισμόν· пятку;

Масоретский:
גַּם־ even אִ֤ישׁ man שְׁלֹומִ֨י׀ peace אֲשֶׁר־ [relative] בָּטַ֣חְתִּי trust בֹ֖ו in אֹוכֵ֣ל eat לַחְמִ֑י bread הִגְדִּ֖יל be strong עָלַ֣י upon עָקֵֽב׃ heel

Синодальный: 40:11 - Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им.
МБО40:11 - Но Ты, Господи, помилуй меня; подними меня, и я воздам им!

LXX Септуагинта: σὺ Ты δέ, же, κύριε, Господи, ἐλέησόν помилуй με Меня καὶ и ἀνάστησόν воскреси με, Меня, καὶ и ἀνταποδώσω Я воздам αὐτοῖς. им.

Масоретский:
וְ and אַתָּ֤ה you יְהוָ֗ה YHWH חָנֵּ֥נִי favour וַ and הֲקִימֵ֑נִי arise וַֽ and אֲשַׁלְּמָ֥ה be complete לָהֶֽם׃ to

Синодальный: 40:12 - Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною,
МБО40:12 - Из того я узнаю, что угоден Тебе, если враг мой не превозможет меня,

LXX Септуагинта: ἐν Из τούτῳ этого ἔγνων узнал Я ὅτι что τεθέληκάς Ты возжелал με, Меня, ὅτι что οὐ нет μὴ не ἐπιχαρῇ возрадовался - ἐχθρός враг μου Мой ἐπ᾿ надо ἐμέ. Мной.

Масоретский:
בְּ in זֹ֣את this יָ֭דַעְתִּי know כִּֽי־ that חָפַ֣צְתָּ desire בִּ֑י in כִּ֤י that לֹֽא־ not יָרִ֖יעַ shout אֹיְבִ֣י be hostile עָלָֽי׃ upon

Синодальный: 40:13 - а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем Твоим на веки.
МБО40:13 - а меня Ты поддержишь за беспорочность мою и поставишь пред Собою навеки.

LXX Септуагинта: ἐμοῦ Меня δὲ же διὰ из-за τὴν - ἀκακίαν невинности ἀντελάβου, извлечёшь, καὶ и ἐβεβαίωσάς утвердишь με Меня ἐνώπιόν перед σου Тобою εἰς во τὸν - αἰῶνα. веки.

Масоретский:
וַ and אֲנִ֗י i בְּ֭ in תֻמִּי completeness תָּמַ֣כְתָּ grasp בִּ֑י in וַ and תַּצִּיבֵ֖נִי stand לְ to פָנֶ֣יךָ face לְ to עֹולָֽם׃ eternity

Синодальный: 40:14 - Благословен Господь Бог Израилев от века и до века! Аминь, аминь!
МБО40:14 - [Заключительное благословение первой книги]
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! Аминь и аминь!

LXX Септуагинта: Εὐλογητὸς Благословен κύριος Господь - θεὸς Бог Ισραηλ Израиля ἀπὸ от τοῦ - αἰῶνος ве́ка καὶ и εἰς до τὸν - αἰῶνα. века. γένοιτο Да будет γένοιτο. да будет.

Масоретский:
בָּ֘ר֤וּךְ bless יְהוָ֨ה׀ YHWH אֱלֹ֘הֵ֤י god(s) יִשְׂרָאֵ֗ל Israel מֵֽ֭ from הָ the עֹולָם eternity וְ and עַ֥ד unto הָ the עֹולָ֗ם eternity אָ֘מֵ֥ן׀ surely וְ and אָמֵֽן׃ surely

Открыть окно