Biblezoom Cloud / Псалтирь 4 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 4:1 - Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Давида.
МБО4:1 - Дирижеру хора. На струнных инструментах. Псалом Давида.

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος, завершение, ἐν в ψαλμοῖς· псалмах; ᾠδὴ воспевание τῷ - Δαυιδ. (с) Давидом.

Масоретский:
לַ to the מְנַצֵּ֥חַ prevail בִּ in נְגִינֹ֗ות music מִזְמֹ֥ור psalm לְ to דָוִֽד׃ David

Синодальный: 4:2 - Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою.
МБО4:2 - Ответь мне, когда я взываю к Тебе, Бог мой, оправдывающий меня. Когда мне было тесно, Ты вывел меня на простор. Помилуй меня и молитву мою услышь.

LXX Септуагинта: ᾿Εν Во время τῷ - ἐπικαλεῖσθαί призывания με мной εἰσήκουσέν услышал μου меня - θεὸς Бог τῆς - δικαιοσύνης правосудия μου· моего; ἐν в θλίψει притеснении ἐπλάτυνάς расширил μοι· для меня; οἰκτίρησόν пожалей με меня καὶ и εἰσάκουσον услышь τῆς - προσευχῆς молитву μου. мою.

Масоретский:
בְּ in קָרְאִ֡י call עֲנֵ֤נִי׀ answer אֱלֹ֘הֵ֤י god(s) צִדְקִ֗י justice בַּ֭ in the צָּר narrow הִרְחַ֣בְתָּ be wide לִּ֑י to חָ֝נֵּ֗נִי favour וּ and שְׁמַ֥ע hear תְּפִלָּתִֽי׃ prayer

Синодальный: 4:3 - Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? доколе будете любить суету и искать лжи?
МБО4:3 - Люди, как долго вы будете меня чернить? Как долго будете любить пустое, искать ложь? Пауза

LXX Септуагинта: υἱοὶ Сыновья́ ἀνθρώπων, человеков, ἕως до πότε когда βαρυκάρδιοι; отягощённые сердца? ἵνα Для τί чего ἀγαπᾶτε лю́бите ματαιότητα суету καὶ и ζητεῖτε ищете ψεῦδος; ложь? διάψαλμα Воспевание.

Масоретский:
בְּנֵ֥י son אִ֡ישׁ man עַד־ unto מֶ֬ה what כְבֹודִ֣י weight לִ֭ to כְלִמָּה insult תֶּאֱהָב֣וּן love רִ֑יק emptiness תְּבַקְשׁ֖וּ seek כָזָ֣ב lie סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 4:4 - Знайте, что Господь отделил для Себя святаго Своего; Господь слышит, когда я призываю Его.
МБО4:4 - Знайте, праведника Господь Себе отделил. Господь услышит, когда я к Нему воззову.

LXX Септуагинта: καὶ И γνῶτε познайте ὅτι что ἐθαυμάστωσεν удивил κύριος Господь τὸν - ὅσιον благочестивых αὐτοῦ· Своих; κύριος Господь εἰσακούσεταί услышит μου меня ἐν во время τῷ - κεκραγέναι вопля με моего πρὸς к αὐτόν. Нему.

Масоретский:
וּ and דְע֗וּ know כִּֽי־ that הִפְלָ֣ה be special יְ֭הוָה YHWH חָסִ֣יד loyal לֹ֑ו to יְהוָ֥ה YHWH יִ֝שְׁמַ֗ע hear בְּ in קָרְאִ֥י call אֵלָֽיו׃ to

Синодальный: 4:5 - Гневаясь, не согрешайте: размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь;
МБО4:5 - Гневаясь, не грешите; задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь! Пауза

LXX Септуагинта: ὀργίζεσθε Гневайтесь καὶ но μὴ не ἁμαρτάνετε· грешите; λέγετε говорите ἐν в ταῖς - καρδίαις сердцах ὑμῶν ваших καὶ и ἐπὶ на ταῖς - κοίταις постелях ὑμῶν ваших κατανύγητε. сокрушитесь. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
רִגְז֗וּ quake וְֽ and אַל־ not תֶּ֫חֱטָ֥אוּ miss אִמְר֣וּ say בִ֭ in לְבַבְכֶם heart עַֽל־ upon מִשְׁכַּבְכֶ֗ם couch וְ and דֹ֣מּוּ rest סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 4:6 - приносите жертвы правды и уповайте на Господа.
МБО4:6 - Приносите жертвы правды и уповайте на Господа.

LXX Септуагинта: θύσατε Заколите θυσίαν жертву δικαιοσύνης правды καὶ и ἐλπίσατε надейтесь ἐπὶ на κύριον. Го́спода.

Масоретский:
זִבְח֥וּ slaughter זִבְחֵי־ sacrifice צֶ֑דֶק justice וּ֝ and בִטְח֗וּ trust אֶל־ to יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 4:7 - Многие говорят: "кто покажет нам благо?" Яви нам свет лица Твоего, Господи!
МБО4:7 - Многие спрашивают: «Кто покажет нам благо?» Пусть воссияет нам, Господи, свет Твоего лица!

LXX Септуагинта: πολλοὶ Многие λέγουσιν говорят: Τίς Кто δείξει покажет ἡμῖν нам τὰ - ἀγαθά; добро? ἐσημειώθη Обозначил ἐφ᾿ на ἡμᾶς нас τὸ - φῶς свет τοῦ - προσώπου лица́ σου, Твоего, κύριε. Господи.

Масоретский:
רַבִּ֥ים much אֹמְרִים֮ say מִֽי־ who יַרְאֵ֪נוּ֫ see טֹ֥וב good נְֽסָה־ lift עָ֭לֵינוּ upon אֹ֨ור light פָּנֶ֬יךָ face יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 4:8 - Ты исполнил сердце мое веселием с того времени, как у них хлеб и вино <и елей> умножились.
МБО4:8 - Ты наполнил мое сердце радостью большей, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии.

LXX Септуагинта: ἔδωκας Ты дал εὐφροσύνην веселье εἰς в τὴν - καρδίαν сердце μου· моё; ἀπὸ от καιροῦ срока σίτου пшеницы καὶ и οἴνου вина́ καὶ и ἐλαίου ма́сла αὐτῶν их ἐπληθύνθησαν. были умножены.

Масоретский:
נָתַ֣תָּה give שִׂמְחָ֣ה joy בְ in לִבִּ֑י heart מֵ from עֵ֬ת time דְּגָנָ֖ם corn וְ and תִֽירֹושָׁ֣ם wine רָֽבּוּ׃ be much

Синодальный: 4:9 - Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
МБО4:9 - Я лягу и с миром засну, потому что, Господи, только Ты даешь мне жить в безопасности.

LXX Септуагинта: ἐν В εἰρήνῃ мире ἐπὶ за τὸ - αὐτὸ одно κοιμηθήσομαι лягу спать καὶ и ὑπνώσω, засну, ὅτι потому что σύ, Ты, κύριε, Господи, κατὰ - μόνας отдельно ἐπ᾿ в ἐλπίδι надежде κατῴκισάς поселил με. меня.

Масоретский:
בְּ in שָׁלֹ֣ום peace יַחְדָּו֮ together אֶשְׁכְּבָ֪ה lie down וְ and אִ֫ישָׁ֥ן sleep כִּֽי־ that אַתָּ֣ה you יְהוָ֣ה YHWH לְ to בָדָ֑ד alone לָ֝ to בֶ֗טַח trust תֹּושִׁיבֵֽנִי׃ sit

Открыть окно