Библия Biblezoom Cloud / Псалтирь 38 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 38:1 - Начальнику хора, Идифуму. Псалом Давида.
МБО38:1 - Дирижеру хора, Идуфуну. Псалом Давида.

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος, завершение, τῷ - Ιδιθουν· Идифуну; ᾠδὴ воспевание τῷ - Δαυιδ. (с) Давидом.

Масоретский:
לַ to the מְנַצֵּ֥חַ prevail ל to ידיתון [uncertain] מִזְמֹ֥ור psalm לְ to דָוִֽד׃ David

Синодальный: 38:2 - Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною.
МБО38:2 - Я сказал: «Я буду следить за своими путями и язык удерживать от греха, буду обуздывать уста, пока нечестивые предо мною».

LXX Септуагинта: Εἶπα Я сказал Φυλάξω Буду охранять τὰς - ὁδούς пути μου мои τοῦ - μὴ чтобы не ἁμαρτάνειν грешить ἐν - γλώσσῃ языком μου· моим; ἐθέμην сохранил τῷ - στόματί рту μου моему φυλακὴν стражу ἐν когда τῷ - συστῆναι восставал τὸν - ἁμαρτωλὸν грешный ἐναντίον передо μου. мной.

Масоретский:
אָמַ֗רְתִּי say אֶֽשְׁמְרָ֣ה keep דְרָכַי֮ way מֵ from חֲטֹ֪וא miss בִ in לְשֹׁ֫ונִ֥י tongue אֶשְׁמְרָ֥ה keep לְ to פִ֥י mouth מַחְסֹ֑ום muzzle בְּ in עֹ֖ד duration רָשָׁ֣ע guilty לְ to נֶגְדִּֽי׃ counterpart

Синодальный: 38:3 - Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и скорбь моя подвиглась.
МБО38:3 - Но когда я был нем и безмолвен, и даже о добром молчал, усилилась моя скорбь

LXX Септуагинта: ἐκωφώθην Я сделался немым καὶ и ἐταπεινώθην сделался смиренным καὶ и ἐσίγησα я молчал ἐξ о ἀγαθῶν, добром, καὶ и τὸ - ἄλγημά боль μου моя ἀνεκαινίσθη. возобновилась.

Масоретский:
נֶאֱלַ֣מְתִּי bind ד֭וּמִיָּה silence הֶחֱשֵׁ֣יתִי be silent מִ from טֹּ֑וב good וּ and כְאֵבִ֥י pain נֶעְכָּֽר׃ taboo

Синодальный: 38:4 - Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся огонь; я стал говорить языком моим:
МБО38:4 - и сердце мое загорелось. Пока я размышлял, вспыхнул огонь, и тогда я сказал своими устами:

LXX Септуагинта: ἐθερμάνθη Разгорячилось - καρδία сердце μου моё ἐντός внутри μου, меня, καὶ также и ἐν в τῇ - μελέτῃ учении μου моём ἐκκαυθήσεται воспламенится πῦρ. огонь. ἐλάλησα Я возвестил ἐν - γλώσσῃ языком μου моим:

Масоретский:
חַם־ be hot לִבִּ֨י׀ heart בְּ in קִרְבִּ֗י interior בַּ in הֲגִיגִ֥י groaning תִבְעַר־ burn אֵ֑שׁ fire דִּ֝בַּ֗רְתִּי speak בִּ in לְשֹֽׁונִי׃ tongue

Синодальный: 38:5 - скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой.
МБО38:5 - «Покажи мне, Господи, кончину мою и число моих дней скажи; дай мне знать, сколь жизнь моя быстротечна.

LXX Септуагинта: Γνώρισόν Дай знать μοι, мне, κύριε, Господи, τὸ - πέρας конец μου мой καὶ и τὸν - ἀριθμὸν число τῶν - ἡμερῶν дней μου, моих, τίς какое ἐστιν, оно есть, ἵνα чтобы γνῶ я узнал τί зачем ὑστερῶ пришёл ἐγώ. я.

Масоретский:
הֹודִ֘יעֵ֤נִי know יְהוָ֨ה׀ YHWH קִצִּ֗י end וּ and מִדַּ֣ת measured stretch יָמַ֣י day מַה־ what הִ֑יא she אֵ֝דְעָ֗ה know מֶה־ what חָדֵ֥ל ceasing אָֽנִי׃ i

Синодальный: 38:6 - Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета — всякий человек живущий.
МБО38:6 - Да, Ты дал мне дней лишь на ширину ладони; мой век как ничто пред Тобой. Поистине, всякая жизнь - лишь пар. Пауза

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот παλαιστὰς соперников ἔθου Ты положил τὰς - ἡμέρας (во) дни μου, мои, καὶ и - ὑπόστασίς твердость μου моя ὡσεὶ будто οὐθὲν ничто ἐνώπιόν перед σου· Тобой; πλὴν разве что τὰ - σύμπαντα в целом ματαιότης, суета, πᾶς всякий ἄνθρωπος человек ζῶν. живущий. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
הִנֵּ֤ה behold טְפָחֹ֨ות׀ span נָ֘תַ֤תָּה give יָמַ֗י day וְ and חֶלְדִּ֣י duration of life כְ as אַ֣יִן [NEG] נֶגְדֶּ֑ךָ counterpart אַ֥ךְ only כָּֽל־ whole הֶ֥בֶל breath כָּל־ whole אָ֝דָ֗ם human, mankind נִצָּ֥ב stand סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 38:7 - Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то.
МБО38:7 - Поистине, всякий человек подобен тени: напрасно он суетится, копит, не зная, кому все это достанется.

LXX Септуагинта: μέντοιγε Конечно ἐν согласно εἰκόνι видению διαπορεύεται проходит ἄνθρωπος, человек, πλὴν только μάτην напрасно ταράσσονται· волнуясь; θησαυρίζει накапливает καὶ и οὐ не γινώσκει знает τίνι кому συνάξει соберёт αὐτά. это.

Масоретский:
אַךְ־ only בְּ in צֶ֤לֶם׀ image יִֽתְהַלֶּךְ־ walk אִ֗ישׁ man אַךְ־ only הֶ֥בֶל breath יֶהֱמָי֑וּן make noise יִ֝צְבֹּ֗ר heap וְֽ and לֹא־ not יֵדַ֥ע know מִי־ who אֹסְפָֽם׃ gather

Синодальный: 38:8 - И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя — на Тебя.
МБО38:8 - И теперь, Владыка, чего ожидать мне? Надежда моя в Тебе.

LXX Септуагинта: καὶ И νῦν теперь τίς что - ὑπομονή терпение μου; моё? οὐχὶ Разве не - κύριος; Господь? καὶ И - ὑπόστασίς твердость μου моя παρὰ рядом с σοῦ Тобой ἐστιν. есть.

Масоретский:
וְ and עַתָּ֣ה now מַה־ what קִּוִּ֣יתִי wait for אֲדֹנָ֑י Lord תֹּ֝וחַלְתִּ֗י hope לְךָ֣ to הִֽיא׃ she

Синодальный: 38:9 - От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному.
МБО38:9 - Избавь меня от всех моих беззаконий, не предай безумцам на поругание.

LXX Септуагинта: ἀπὸ От πασῶν всех τῶν - ἀνομιῶν беззаконий μου моих ῥῦσαί избавь με, меня, ὄνειδος поношению ἄφρονι безрассудному ἔδωκάς предал με. меня.

Масоретский:
מִ from כָּל־ whole פְּשָׁעַ֥י rebellion הַצִּילֵ֑נִי deliver חֶרְפַּ֥ת reproach נָ֝בָ֗ל stupid אַל־ not תְּשִׂימֵֽנִי׃ put

Синодальный: 38:10 - Я стал нем, не открываю уст моих; потому что Ты соделал это.
МБО38:10 - Я молчу; я не открываю уст, потому что Ты это сделал.

LXX Септуагинта: ἐκωφώθην Я сделался немым καὶ и οὐκ не ἤνοιξα открывал τὸ - στόμα рта μου, моего, ὅτι потому что σὺ Ты εἶ действительно это ποιήσας сделал με. мне.

Масоретский:
נֶ֭אֱלַמְתִּי bind לֹ֣א not אֶפְתַּח־ open פִּ֑י mouth כִּ֖י that אַתָּ֣ה you עָשִֽׂיתָ׃ make

Синодальный: 38:11 - Отклони от меня удары Твои; я исчезаю от поражающей руки Твоей.
МБО38:11 - Отклони от меня удары Свои; гибну я от ударов Твоей руки.

LXX Септуагинта: ἀπόστησον Отврати ἀπ᾿ от ἐμοῦ меня τὰς - μάστιγάς мучения σου· Твои; ἀπὸ от τῆς - ἰσχύος могущества τῆς - χειρός руки́ σου Твоей ἐγὼ я ἐξέλιπον. изнемог.

Масоретский:
הָסֵ֣ר turn aside מֵ from עָלַ֣י upon נִגְעֶ֑ךָ stroke מִ from תִּגְרַ֥ת irritation יָ֝דְךָ֗ hand אֲנִ֣י i כָלִֽיתִי׃ be complete

Синодальный: 38:12 - Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступления, то рассыплется, как от моли, краса его. Так, суетен всякий человек!
МБО38:12 - Ты коришь и наказываешь людей за грех; Ты губишь сокровища их, как губит моль. Поистине, всякий смертный - лишь пар. Пауза

LXX Септуагинта: ἐν В ἐλεγμοῖς обличение ὑπὲρ за ἀνομίας беззакония ἐπαίδευσας Ты наказываешь ἄνθρωπον человека καὶ и ἐξέτηξας Ты растворяешь ὡς как ἀράχνην паутину τὴν - ψυχὴν душу αὐτοῦ· его; πλὴν однако μάτην напрасно ταράσσεται взволнуется πᾶς всякий ἄνθρωπος. человек. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
בְּֽ in תֹוכָ֘חֹ֤ות rebuke עַל־ upon עָוֹ֨ן׀ sin יִסַּ֬רְתָּ admonish אִ֗ישׁ man וַ and תֶּ֣מֶס melt כָּ as the עָ֣שׁ moth חֲמוּדֹ֑ו desire אַ֤ךְ only הֶ֖בֶל breath כָּל־ whole אָדָ֣ם human, mankind סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 38:13 - Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои.
МБО38:13 - Услышь молитву мою, Господи; внемли моему крику о помощи; не будь безмолвен к моим слезам. Ведь я скиталец у Тебя, чужеземец, как все мои предки.

LXX Септуагинта: εἰσάκουσον Услышь τῆς - προσευχῆς молитву μου, мою, κύριε, Господи, καὶ и τῆς - δεήσεώς молению μου моему ἐνώτισαι· внемли; τῶν - δακρύων (ради) слёз μου моих μὴ не παρασιωπήσῃς, умолчи, ὅτι потому что πάροικος пришелец ἐγώ я εἰμι есть παρὰ перед σοὶ Тобой καὶ и παρεπίδημος пришелец καθὼς как πάντες все οἱ - πατέρες отцы μου. мои.

Масоретский:
שִֽׁמְעָ֥ה־ hear תְפִלָּתִ֨י׀ prayer יְהוָ֡ה YHWH וְ and שַׁוְעָתִ֨י׀ cry הַאֲזִינָה֮ listen אֶֽל־ to דִּמְעָתִ֗י tear אַֽל־ not תֶּ֫חֱרַ֥שׁ be deaf כִּ֤י that גֵ֣ר sojourner אָנֹכִ֣י i עִמָּ֑ךְ with תֹּ֝ושָׁ֗ב sojourner כְּ as כָל־ whole אֲבֹותָֽי׃ father

Синодальный: 38:14 - Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня.
МБО38:14 - Отвернись от меня, чтобы мне вновь улыбнуться, прежде чем я уйду и меня не станет».

LXX Септуагинта: ἄνες Отпусти μοι, меня, ἵνα чтобы ἀναψύξω отдохнуть πρὸ прежде (нежели) τοῦ - με мне ἀπελθεῖν уйти καὶ и οὐκέτι уже́ нет μὴ не ὑπάρξω. существовал бы.

Масоретский:
הָשַׁ֣ע look מִמֶּ֣נִּי from וְ and אַבְלִ֑יגָה gleam בְּ in טֶ֖רֶם beginning אֵלֵ֣ךְ walk וְ and אֵינֶֽנִּי׃ [NEG]

Открыть окно