Библия Biblezoom Cloud / Псалтирь 37 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 37:1 - Псалом Давида. В воспоминание [о субботе].
МБО37:1 - Псалом Давида. Мольба.

LXX Септуагинта: Ψαλμὸς Псалом τῷ - Δαυιδ· (с) Давидом; εἰς в ἀνάμνησιν напоминание περὶ для σαββάτου. субботы.

Масоретский:
מִזְמֹ֖ור psalm לְ to דָוִ֣ד David לְ to הַזְכִּֽיר׃ remember

Синодальный: 37:2 - Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня,
МБО37:2 - Господи, не в ярости упрекай меня и не в гневе наказывай.

LXX Септуагинта: Κύριε, Господи, μὴ не τῷ - θυμῷ яростью σου Твоей ἐλέγξῃς Ты обличай με меня μηδὲ и не τῇ - ὀργῇ гневом σου Твоим παιδεύσῃς Ты наказывай με. меня.

Масоретский:
יְֽהוָ֗ה YHWH אַל־ not בְּ in קֶצְפְּךָ֥ anger תֹוכִיחֵ֑נִי reprove וּֽ and בַ in חֲמָתְךָ֥ heat תְיַסְּרֵֽנִי׃ admonish

Синодальный: 37:3 - ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне.
МБО37:3 - Ведь стрелы Твои пронзили меня, и рука Твоя на мне тяжела.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что τὰ - βέλη стрелы σου Твои ἐνεπάγησάν были воткнуты μοι, (в) меня, καὶ и ἐπεστήρισας Ты поднял ἐπ᾿ на ἐμὲ меня τὴν - χεῖρά руку σου· Твою;

Масоретский:
כִּֽי־ that חִ֭צֶּיךָ arrow נִ֣חֲתוּ descend בִ֑י in וַ and תִּנְחַ֖ת descend עָלַ֣י upon יָדֶֽךָ׃ hand

Синодальный: 37:4 - Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих,
МБО37:4 - От гнева Твоего нет на теле моем здорового места. От греха моего не осталось здоровья в костях моих.

LXX Септуагинта: οὐκ нет ἔστιν - ἴασις исцеления ἐν во τῇ - σαρκί плоти μου моей ἀπὸ перед προσώπου лицом τῆς - ὀργῆς гнева σου, Твоего, οὐκ нет ἔστιν - εἰρήνη мира τοῖς - ὀστέοις костям μου моим ἀπὸ перед προσώπου лицом τῶν - ἁμαρτιῶν грехов μου. моих.

Масоретский:
אֵין־ [NEG] מְתֹ֣ם sound spot בִּ֭ in בְשָׂרִי flesh מִ from פְּנֵ֣י face זַעְמֶ֑ךָ curse אֵין־ [NEG] שָׁלֹ֥ום peace בַּ֝ in עֲצָמַ֗י bone מִ from פְּנֵ֥י face חַטָּאתִֽי׃ sin

Синодальный: 37:5 - ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне,
МБО37:5 - Грехи мои меня поглотили; они как бремя, слишком тяжкое для меня.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что αἱ - ἀνομίαι беззакония μου мои ὑπερῆραν захватили τὴν - κεφαλήν голову μου, мою, ὡσεὶ будто φορτίον бремя βαρὺ тяжёлое ἐβαρύνθησαν отяготели ἐπ᾿ надо ἐμέ. мной.

Масоретский:
כִּ֣י that עֲ֭וֹנֹתַי sin עָבְר֣וּ pass רֹאשִׁ֑י head כְּ as מַשָּׂ֥א burden כָ֝בֵ֗ד heavy יִכְבְּד֥וּ be heavy מִמֶּֽנִּי׃ from

Синодальный: 37:6 - смердят, гноятся раны мои от безумия моего.
МБО37:6 - Мои раны смердят и гноятся из-за безумия моего.

LXX Септуагинта: προσώζεσαν Засмердели καὶ и ἐσάπησαν загноились οἱ - μώλωπές язвы μου мои ἀπὸ перед προσώπου лицом τῆς - ἀφροσύνης неразумия μου· моего;

Масоретский:
הִבְאִ֣ישׁוּ stink נָ֭מַקּוּ putrefy חַבּוּרֹתָ֑י bruise מִ֝ from פְּנֵ֗י face אִוַּלְתִּֽי׃ foolishness

Синодальный: 37:7 - Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу,
МБО37:7 - Я согбен и совсем поник; весь день хожу скорбя.

LXX Септуагинта: ἐταλαιπώρησα я претерпел καὶ и κατεκάμφθην согбен ἕως до τέλους, конца, ὅλην весь τὴν - ἡμέραν день σκυθρωπάζων будучи мрачным ἐπορευόμην. я шёл.

Масоретский:
נַעֲוֵ֣יתִי do wrong שַׁחֹ֣תִי bow down עַד־ unto מְאֹ֑ד might כָּל־ whole הַ֝ the יֹּ֗ום day קֹדֵ֥ר be dark הִלָּֽכְתִּי׃ walk

Синодальный: 37:8 - ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей.
МБО37:8 - Палящей болью полны мои бедра, нет на теле моем здорового места.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что αἱ - ψύαι поясница μου моя ἐπλήσθησαν исполнена ἐμπαιγμῶν, глумлений, καὶ и οὐκ нет ἔστιν - ἴασις исцеления ἐν во τῇ - σαρκί плоти μου· моей;

Масоретский:
כִּֽי־ that כְ֭סָלַי loin מָלְא֣וּ be full נִקְלֶ֑ה roast וְ and אֵ֥ין [NEG] מְ֝תֹ֗ם sound spot בִּ in בְשָׂרִֽי׃ flesh

Синодальный: 37:9 - Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу от терзания сердца моего.
МБО37:9 - Я изнемог и полностью сокрушен, и от муки сердца кричу.

LXX Септуагинта: ἐκακώθην я измучен καὶ и ἐταπεινώθην унижен ἕως до σφόδρα, крайне, ὠρυόμην реву ἀπὸ от στεναγμοῦ стона τῆς - καρδίας се́рдца μου. моего.

Масоретский:
נְפוּגֹ֣ותִי grow numb וְ and נִדְכֵּ֣יתִי crush עַד־ unto מְאֹ֑ד might שָׁ֝אַ֗גְתִּי roar מִֽ from נַּהֲמַ֥ת growling לִבִּֽי׃ heart

Синодальный: 37:10 - Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
МБО37:10 - Все мои желания перед Тобой, Владыка, и вздохи мои от Тебя не скрыты.

LXX Септуагинта: κύριε, Господи, ἐναντίον перед σου Тобою πᾶσα всякое - ἐπιθυμία пожелание μου, моё, καὶ и - στεναγμός стон μου мой ἀπὸ от σοῦ Тебя οὐκ не ἐκρύβη. был сокрыт.

Масоретский:
אֲֽדֹנָי Lord נֶגְדְּךָ֥ counterpart כָל־ whole תַּאֲוָתִ֑י desire וְ֝ and אַנְחָתִ֗י sigh מִמְּךָ֥ from לֹא־ not נִסְתָּֽרָה׃ hide

Синодальный: 37:11 - Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей моих, — и того нет у меня.
МБО37:11 - Сердце мое колотится, силы мне изменили, даже свет в глазах моих меркнет.

LXX Септуагинта: - καρδία Сердце μου моё ἐταράχθη, было встревожено, ἐγκατέλιπέν покинула με меня - ἰσχύς сила μου, моя, καὶ и τὸ - φῶς свет τῶν - ὀφθαλμῶν глаз μου моих καὶ и αὐτὸ его οὐκ нет ἔστιν - μετ᾿ передо ἐμοῦ. мной.

Масоретский:
לִבִּ֣י heart סְ֭חַרְחַר go about עֲזָבַ֣נִי leave כֹחִ֑י strength וְֽ and אֹור־ light עֵינַ֥י eye גַּם־ even הֵ֝֗ם they אֵ֣ין [NEG] אִתִּֽי׃ together with

Синодальный: 37:12 - Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.
МБО37:12 - Мои друзья и те, кто любит меня, из-за язв меня избегают, и соседи мои стоят вдалеке.

LXX Септуагинта: οἱ - φίλοι Друзья μου мои καὶ и οἱ - πλησίον ближние μου мои ἐξ по ἐναντίας вражески μου (ко) мне ἤγγισαν приблизились καὶ но ἔστησαν, остановились, καὶ и οἱ - ἔγγιστά близкие μου мои ἀπὸ из μακρόθεν далека ἔστησαν· встали;

Масоретский:
אֹֽהֲבַ֨י׀ love וְ and רֵעַ֗י fellow מִ from נֶּ֣גֶד counterpart נִגְעִ֣י stroke יַעֲמֹ֑דוּ stand וּ֝ and קְרֹובַ֗י near מֵ from רָחֹ֥ק remote עָמָֽדוּ׃ stand

Синодальный: 37:13 - Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни;
МБО37:13 - Те, кто хочет убить меня, ставят мне сети; те, кто хочет мне зла, говорят о моей погибели; целый день они строят козни.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐξεβιάσαντο одолели οἱ - ζητοῦντες ищущие τὴν - ψυχήν души́ μου, моей, καὶ и οἱ - ζητοῦντες ищущие τὰ - κακά зла μοι мне ἐλάλησαν произнесли ματαιότητας пустое καὶ и δολιότητας самое коварное ὅλην (на) весь τὴν - ἡμέραν день ἐμελέτησαν. надумали.

Масоретский:
וַ and יְנַקְשׁ֤וּ׀ ensnare מְבַקְשֵׁ֬י seek נַפְשִׁ֗י soul וְ and דֹרְשֵׁ֣י inquire רָ֭עָתִי evil דִּבְּר֣וּ speak הַוֹּ֑ות destruction וּ֝ and מִרְמֹ֗ות deceit כָּל־ whole הַ the יֹּ֥ום day יֶהְגּֽוּ׃ mutter

Синодальный: 37:14 - а я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих;
МБО37:14 - А я, как глухой, не слышу, как немой, не размыкаю уст.

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я δὲ же ὡσεὶ будто κωφὸς немой οὐκ не ἤκουον слышал καὶ так же ὡσεὶ будто ἄλαλος безмолвный οὐκ не ἀνοίγων открывающий τὸ - στόμα рта αὐτοῦ своего

Масоретский:
וַ and אֲנִ֣י i כְ֭ as חֵרֵשׁ deaf לֹ֣א not אֶשְׁמָ֑ע hear וּ֝ and כְ as אִלֵּ֗ם speechless לֹ֣א not יִפְתַּח־ open פִּֽיו׃ mouth

Синодальный: 37:15 - и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа,
МБО37:15 - Да, я стал как тот, кто не слышит, в чьих устах не найти ответа.

LXX Септуагинта: καὶ но ἐγενόμην стал ὡσεὶ будто ἄνθρωπος человек οὐκ не ἀκούων слышащий καὶ и οὐκ не ἔχων имеющий ἐν во τῷ - στόματι рту αὐτοῦ своём ἐλεγμούς. доказательств.

Масоретский:
וָ and אֱהִ֗י be כְּ֭ as אִישׁ man אֲשֶׁ֣ר [relative] לֹא־ not שֹׁמֵ֑עַ hear וְ and אֵ֥ין [NEG] בְּ֝ in פִ֗יו mouth תֹּוכָחֹֽות׃ rebuke

Синодальный: 37:16 - ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи, Боже мой.
МБО37:16 - На Тебя я, Господи, уповаю; Ты ответишь, Владыка, мой Бог.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ἐπὶ на σοί, Тебя, κύριε, Господи, ἤλπισα· понадеялся; σὺ Ты εἰσακούσῃ, послушаешь, κύριε Господи - θεός Бог μου. Мой.

Масоретский:
כִּֽי־ that לְךָ֣ to יְהוָ֣ה YHWH הֹוחָ֑לְתִּי wait, to hope אַתָּ֥ה you תַ֝עֲנֶ֗ה answer אֲדֹנָ֥י Lord אֱלֹהָֽי׃ god(s)

Синодальный: 37:17 - И я сказал: да не восторжествуют надо мною [враги мои]; когда колеблется нога моя, они величаются надо мною.
МБО37:17 - Я сказал: «Не дай им торжествовать и кичиться передо мной, когда мои ноги колеблются».

LXX Септуагинта: ὅτι Потому εἶπα сказал я: Μήποτε Чтобы не ἐπιχαρῶσίν порадовались μοι (обо) мне οἱ - ἐχθροί враги μου· мои; καὶ и ἐν когда τῷ - σαλευθῆναι поколебались πόδας но́ги μου Мои ἐπ᾿ надо ἐμὲ мной ἐμεγαλορρημόνησαν. они похвалились.

Масоретский:
כִּֽי־ that אָ֭מַרְתִּי say פֶּן־ lest יִשְׂמְחוּ־ rejoice לִ֑י to בְּ in מֹ֥וט totter רַ֝גְלִ֗י foot עָלַ֥י upon הִגְדִּֽילוּ׃ be strong

Синодальный: 37:18 - Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною.
МБО37:18 - Я близок к падению, и боль моя передо мной всегда.

LXX Септуагинта: ὅτι Поэтому ἐγὼ я εἰς к μάστιγας ударам бича ἕτοιμος, приготовлен, καὶ так же - ἀλγηδών страдание μου моё ἐνώπιόν передо μου мной διὰ во παντός. всё время.

Масоретский:
כִּֽי־ that אֲ֭נִי i לְ to צֶ֣לַע stumbling נָכֹ֑ון be firm וּ and מַכְאֹובִ֖י pain נֶגְדִּ֣י counterpart תָמִֽיד׃ continuity

Синодальный: 37:19 - Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем.
МБО37:19 - Я признаю мое беззаконие и скорблю о моем грехе.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что τὴν - ἀνομίαν отсутствие законов μου (предо) Мной ἐγὼ я ἀναγγελῶ объявлю καὶ также μεριμνήσω исследую ὑπὲρ о τῆς - ἁμαρτίας изъяне μου. моём.

Масоретский:
כִּֽי־ that עֲוֹנִ֥י sin אַגִּ֑יד report אֶ֝דְאַ֗ג be afraid מֵֽ from חַטָּאתִֽי׃ sin

Синодальный: 37:20 - А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно;
МБО37:20 - Могущественны и крепки те, кто враждует со мной; умножились ненавидящие меня без причины.

LXX Септуагинта: οἱ - δὲ Однако ἐχθροί враги μου Мои ζῶσιν живут καὶ и κεκραταίωνται укрепляются ὑπὲρ более ἐμέ, Меня, καὶ и ἐπληθύνθησαν были умножены οἱ - μισοῦντές ненавидящие με Меня ἀδίκως· несправедливо;

Масоретский:
וְֽ֭ and אֹיְבַי be hostile חַיִּ֣ים alive עָצֵ֑מוּ be mighty וְ and רַבּ֖וּ be much שֹׂנְאַ֣י hate שָֽׁקֶר׃ lie

Синодальный: 37:21 - и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру.
МБО37:21 - Злом воздающие мне за добро враждуют со мною за то, что добру я следую.

LXX Септуагинта: οἱ - ἀνταποδιδόντες воздающие κακὰ злом ἀντὶ за ἀγαθῶν добро ἐνδιέβαλλόν изгоняют με, Меня, ἐπεὶ когда κατεδίωκον преследовали δικαιοσύνην, праведность, [καὶ ἀπέρριψάν отвергли с презрением με Меня τὸν - ἀγαπητὸν возлюбленного ὡσεὶ будто νεκρὸν мёртвого ἐβδελυγμένον.] издающего зловоние.]

Масоретский:
וּ and מְשַׁלְּמֵ֣י be complete רָ֭עָה evil תַּ֣חַת under part טֹובָ֑ה what is good יִ֝שְׂטְנ֗וּנִי bear grudge תַּ֣חַת under part רדופי־ pursue טֹֽוב׃ good

Синодальный: 37:22 - Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня;
МБО37:22 - Господи, не оставь меня! Не удаляйся от меня, мой Бог.

LXX Септуагинта: μὴ Не ἐγκαταλίπῃς покинь με, Меня, κύριε· Господи; - θεός Бог μου, Мой, μὴ не ἀποστῇς отступи Ты ἀπ᾿ от ἐμοῦ· Меня;

Масоретский:
אַל־ not תַּֽעַזְבֵ֥נִי leave יְהוָ֑ה YHWH אֱ֝לֹהַ֗י god(s) אַל־ not תִּרְחַ֥ק be far מִמֶּֽנִּי׃ from

Синодальный: 37:23 - поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!
МБО37:23 - Поспеши мне на помощь, Владыка, мой Спаситель!

LXX Септуагинта: πρόσχες поспеши εἰς на τὴν - βοήθειάν помощь μου, Мне, κύριε Господи τῆς - σωτηρίας спасения μου. Моего.

Масоретский:
ח֥וּשָׁה make haste לְ to עֶזְרָתִ֑י help אֲ֝דֹנָ֗י Lord תְּשׁוּעָתִֽי׃ salvation

Открыть окно