Biblezoom Cloud / Псалтирь 2 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 2:1 - Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?
МБО2:1 - Зачем возмущаются народы, и язычники замышляют пустое?

LXX Септуагинта: ῞Ινα Для τί чего ἐφρύαξαν взволновались ἔθνη язычники καὶ и λαοὶ народы ἐμελέτησαν озаботились κενά; напрасно?

Масоретский:
לָ֭מָּה why רָגְשׁ֣וּ be in turmoil גֹויִ֑ם people וּ֝ and לְאֻמִּ֗ים people יֶהְגּוּ־ mutter רִֽיק׃ emptiness

Синодальный: 2:2 - Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его.
МБО2:2 - Восстают земные цари, и правители собираются вместе против Господа и против Его Помазанника.

LXX Септуагинта: παρέστησαν Предстали οἱ - βασιλεῖς цари τῆς - γῆς, земли, καὶ и οἱ - ἄρχοντες начальники συνήχθησαν были собраны ἐπὶ на τὸ - αὐτὸ одно (место) κατὰ против τοῦ - κυρίου Го́спода καὶ и κατὰ против τοῦ - χριστοῦ Христа αὐτοῦ Его διάψαλμα воспевание

Масоретский:
יִ֥תְיַצְּב֨וּ׀ stand מַלְכֵי־ king אֶ֗רֶץ earth וְ and רֹוזְנִ֥ים be weighty נֹֽוסְדוּ־ close יָ֑חַד gathering עַל־ upon יְ֝הוָה YHWH וְ and עַל־ upon מְשִׁיחֹֽו׃ anointed

Синодальный: 2:3 - "Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их".
МБО2:3 - «Цепи Их разорвем, - говорят. - Оковы Их сбросим!»

LXX Септуагинта: Διαρρήξωμεν Разорвём τοὺς - δεσμοὺς связи αὐτῶν их καὶ и ἀπορρίψωμεν отбросим ἀφ᾿ от ἡμῶν нас τὸν - ζυγὸν ярмо αὐτῶν. их.

Масоретский:
נְֽ֭נַתְּקָה pull off אֶת־ [object marker] מֹֽוסְרֹותֵ֑ימֹו band וְ and נַשְׁלִ֖יכָה throw מִמֶּ֣נּוּ from עֲבֹתֵֽימֹו׃ rope

Синодальный: 2:4 - Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.
МБО2:4 - Восседающий на небесах смеется, Владыка насмехается над ними.

LXX Септуагинта: - κατοικῶν Живущий ἐν в οὐρανοῖς небесах ἐκγελάσεται посмеётся αὐτούς, им, καὶ и - κύριος Господь ἐκμυκτηριεῖ будет высмеивать αὐτούς. их.

Масоретский:
יֹושֵׁ֣ב sit בַּ in the שָּׁמַ֣יִם heavens יִשְׂחָ֑ק laugh אֲ֝דֹנָ֗י Lord יִלְעַג־ mock לָֽמֹו׃ to

Синодальный: 2:5 - Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение:
МБО2:5 - Тогда скажет им в гневе Своем, и яростью Своею приведет их в смятение:

LXX Септуагинта: τότε Тогда λαλήσει скажет πρὸς к αὐτοὺς ним ἐν во ὀργῇ гневе αὐτοῦ Своём καὶ и ἐν в τῷ - θυμῷ ярости αὐτοῦ Своей ταράξει поколеблет αὐτούς их

Масоретский:
אָ֤ז then יְדַבֵּ֣ר speak אֵלֵ֣ימֹו to בְ in אַפֹּ֑ו nose וּֽ and בַ in חֲרֹונֹ֥ו anger יְבַהֲלֵֽמֹו׃ disturb

Синодальный: 2:6 - "Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею;
МБО2:6 - «Я поставил Царя Моего над Сионом, Моей святой горой».

LXX Септуагинта: ᾿Εγὼ Я δὲ же κατεστάθην поставлен βασιλεὺς царь ὑπ᾿ от αὐτοῦ Него ἐπὶ на Σιων Сионе ὄρος горе́ τὸ - ἅγιον святилище αὐτοῦ Его

Масоретский:
וַ֭ and אֲנִי i נָסַ֣כְתִּי pour מַלְכִּ֑י king עַל־ upon צִ֝יֹּ֗ון Zion הַר־ mountain קָדְשִֽׁי׃ holiness

Синодальный: 2:7 - возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;
МБО2:7 - Возвещу волю Господа: Он сказал Мне: «Ты Сын Мой, сегодня Я родил Тебя.

LXX Септуагинта: διαγγέλλων возвещая τὸ - πρόσταγμα повеление κυρίου Го́спода Κύριος Господь εἶπεν сказал πρός ко με Мне Υἱός Сын μου Мой εἶ есть σύ, Ты, ἐγὼ Я σήμερον сегодня γεγέννηκά родил σε· Тебя;

Масоретский:
אֲסַפְּרָ֗ה count אֶֽ֫ל to חֹ֥ק portion יְֽהוָ֗ה YHWH אָמַ֘ר say אֵלַ֥י to בְּנִ֥י son אַ֑תָּה you אֲ֝נִ֗י i הַ the יֹּ֥ום day יְלִדְתִּֽיךָ׃ bear

Синодальный: 2:8 - проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе;
МБО2:8 - Проси у Меня, и отдам народы Тебе в наследие, края земли - в Твое владение.

LXX Септуагинта: αἴτησαι проси παρ᾿ у ἐμοῦ, Меня, καὶ и δώσω дам σοι Тебе ἔθνη народы τὴν - κληρονομίαν наследство σου Твоё καὶ и τὴν - κατάσχεσίν обладание σου Твоё τὰ - πέρατα пределы τῆς - γῆς· земли;

Масоретский:
שְׁאַ֤ל ask מִמֶּ֗נִּי from וְ and אֶתְּנָ֣ה give גֹ֭ויִם people נַחֲלָתֶ֑ךָ heritage וַ֝ and אֲחֻזָּתְךָ֗ land property אַפְסֵי־ end אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 2:9 - Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника".
МБО2:9 - Сокрушишь их железным скипетром, как сосуд глиняный расколешь».

LXX Септуагинта: ποιμανεῖς будешь пасти αὐτοὺς их ἐν - ῥάβδῳ посохом σιδηρᾷ, железным, ὡς словно σκεῦος сосуд κεραμέως гончара συντρίψεις сокрушишь αὐτούς· их;

Масоретский:
תְּ֭רֹעֵם break בְּ in שֵׁ֣בֶט rod בַּרְזֶ֑ל iron כִּ as כְלִ֖י tool יֹוצֵ֣ר potter תְּנַפְּצֵֽם׃ shatter

Синодальный: 2:10 - Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!
МБО2:10 - Поэтому образумьтесь, цари, научитесь, земные судьи!

LXX Септуагинта: καὶ и νῦν, ныне, βασιλεῖς, цари, σύνετε· поймите; παιδεύθητε, научитесь, πάντες все οἱ - κρίνοντες судящие τὴν - γῆν. землю.

Масоретский:
וְ֭ and עַתָּה now מְלָכִ֣ים king הַשְׂכִּ֑ילוּ prosper הִ֝וָּסְר֗וּ admonish שֹׁ֣פְטֵי judge אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 2:11 - Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом.
МБО2:11 - Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом.

LXX Септуагинта: δουλεύσατε Служи́те τῷ - κυρίῳ Господу ἐν в φόβῳ страхе καὶ и ἀγαλλιᾶσθε веселитесь αὐτῷ Ему ἐν в τρόμῳ. трепете.

Масоретский:
עִבְד֣וּ work, serve אֶת־ [object marker] יְהוָ֣ה YHWH בְּ in יִרְאָ֑ה fear וְ֝ and גִ֗ילוּ rejoice בִּ in רְעָדָֽה׃ trembling

Синодальный: 2:12 - Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.
МБО2:12 - Целуйте Сына, чтобы Он не разгневался, и вы не погибли в пути, потому что гнев Его быстро вспыхивает. Блаженны все, кто у Него ищет прибежища.

LXX Септуагинта: δράξασθε Воспользуйтесь παιδείας, наставлением, μήποτε чтобы не ὀργισθῇ был разгневан κύριος Господь καὶ и не ἀπολεῖσθε погибнете ἐξ от ὁδοῦ пути δικαίας. праведного. ὅταν Когда ἐκκαυθῇ воспламенится ἐν - τάχει вскоре - θυμὸς ярость αὐτοῦ, Его, μακάριοι счастливы πάντες все οἱ - πεποιθότες уверенные ἐπ᾿ в αὐτῷ. Нём.

Масоретский:
נַשְּׁקוּ־ kiss בַ֡ר son פֶּן־ lest יֶאֱנַ֤ף׀ be angry וְ and תֹ֬אבְדוּ perish דֶ֗רֶךְ way כִּֽי־ that יִבְעַ֣ר burn כִּ as מְעַ֣ט little אַפֹּ֑ו nose אַ֝שְׁרֵ֗י happiness כָּל־ whole חֹ֥וסֵי seek refuge בֹֽו׃ in

Открыть окно