Библия Biblezoom Cloud / Иов 7 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 7:1 - Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника?
МБО7:1 - [Скорбь и презрение Иова]
Не тяжкий ли труд уготовлен на земле человеку? Дни его - не дни ли батрака?

LXX Септуагинта: πότερον Разве οὐχὶ не πειρατήριόν испытание ἐστιν есть - βίος жизнь ἀνθρώπου человека ἐπὶ на τῆς - γῆς земле καὶ и ὥσπερ как μισθίου наемника αὐθημερινοῦ кратковременного - ζωὴ жизнь αὐτοῦ; его?

Масоретский:
הֲ [interrogative] לֹא־ not צָבָ֣א service לֶ to אֱנֹ֣ושׁ man על־ upon אָ֑רֶץ earth וְ and כִ as ימֵ֖י day שָׂכִ֣יר hired יָמָֽיו׃ day

Синодальный: 7:2 - Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей,
МБО7:2 - Как раб, который жаждет вечерней тени, как батрак, который ожидает платы,

LXX Септуагинта: Или ὥσπερ как θεράπων слуга δεδοικὼς убоявшийся τὸν - κύριον господина αὐτοῦ своего καὶ и τετευχὼς нашедший σκιᾶς тени или ὥσπερ как μισθωτὸς наёмник ἀναμένων ожидающий τὸν - μισθὸν плату αὐτοῦ. свою.

Масоретский:
כְּ as עֶ֥בֶד servant יִשְׁאַף־ gasp צֵ֑ל shadow וּ֝ and כְ as שָׂכִ֗יר hired יְקַוֶּ֥ה wait for פָעֳלֹֽו׃ doing

Синодальный: 7:3 - так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне.
МБО7:3 - так и я получил месяцы суеты, и горькие ночи отпущены мне.

LXX Септуагинта: οὕτως Так κἀγὼ и я ὑπέμεινα терпел μῆνας месяцы κενούς, пустые, νύκτες но́чи δὲ ведь ὀδυνῶν болей δεδομέναι отданы μοί мне εἰσιν. есть.

Масоретский:
כֵּ֤ן thus הָנְחַ֣לְתִּי take possession לִ֭י to יַרְחֵי־ month שָׁ֑וְא vanity וְ and לֵילֹ֥ות night עָ֝מָ֗ל labour מִנּוּ־ count לִֽי׃ to

Синодальный: 7:4 - Когда ложусь, то говорю: "когда-то встану?", а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета.
МБО7:4 - Ложась, размышляю: «Когда я встану?» - но тянется ночь, и я ворочаюсь до зари.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если бы κοιμηθῶ, лёг спать, λέγω говорю Πότε Когда ἡμέρα; день? ὡς Как δ᾿ ведь ἂν бы ἀναστῶ, встал, πάλιν снова Πότε Когда ἑσπέρα; вечер? πλήρης Преисполненный δὲ же γίνομαι делаюсь ὀδυνῶν болей ἀπὸ от ἑσπέρας ве́чера ἕως до πρωί. утра́.

Масоретский:
אִם־ if שָׁכַ֗בְתִּי lie down וְ and אָמַ֗רְתִּי say מָתַ֣י when אָ֭קוּם arise וּ and מִדַּד־ measure עָ֑רֶב evening וְ and שָׂבַ֖עְתִּי be sated נְדֻדִ֣ים restlessness עֲדֵי־ unto נָֽשֶׁף׃ breeze

Синодальный: 7:5 - Тело мое одето червями и пыльными струпами; кожа моя лопается и гноится.
МБО7:5 - Червями и язвами плоть одета, кожа потрескалась и гноится.

LXX Септуагинта: φύρεται Покрыто δέ ведь μου моё τὸ - σῶμα тело ἐν в σαπρίᾳ гнили σκωλήκων, червей, τήκω истощаю δὲ же βώλακας глыбы γῆς земли́ ἀπὸ от ἰχῶρος гноя ξύων. скобля.

Масоретский:
לָ֘בַ֤שׁ cloth בְּשָׂרִ֣י flesh רִ֭מָּה maggot ו and גישׁ crust עָפָ֑ר dust עֹורִ֥י skin רָ֝גַ֗ע stir וַ and יִּמָּאֵֽס׃ dissolve

Синодальный: 7:6 - Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды.
МБО7:6 - Бегут мои дни быстрее ткацкого челнока, и к концу устремляются без надежды.

LXX Септуагинта: - δὲ А βίος жизнь μού моя ἐστιν есть ἐλαφρότερος легче λαλιᾶς, речи, ἀπόλωλεν потеряна δὲ ведь ἐν в κενῇ пустой ἐλπίδι. надежде.

Масоретский:
יָמַ֣י day קַ֭לּוּ be slight מִנִּי־ from אָ֑רֶג weaver's bobbin וַ֝ and יִּכְל֗וּ be complete בְּ in אֶ֣פֶס end תִּקְוָֽה׃ hope

Синодальный: 7:7 - Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе.
МБО7:7 - Вспомни, Боже, что жизнь моя - лишь дуновение; уже не увидеть счастья моим глазам.

LXX Септуагинта: μνήσθητι Вспомни οὖν итак ὅτι что πνεῦμά дух μου мой - ζωὴ жизнь καὶ и οὐκέτι уже́ не ἐπανελεύσεται возвратится - ὀφθαλμός глаз μου мой ἰδεῖν увидеть ἀγαθόν. доброе.

Масоретский:
זְ֭כֹר remember כִּי־ that ר֣וּחַ wind חַיָּ֑י life לֹא־ not תָשׁ֥וּב return עֵ֝ינִ֗י eye לִ to רְאֹ֥ות see טֹֽוב׃ good

Синодальный: 7:8 - Не увидит меня око видевшего меня; очи Твои на меня, — и нет меня.
МБО7:8 - Око, что видит меня, не увидит меня вскоре; будешь искать меня, но меня больше нет.

LXX Септуагинта: οὐ Не περιβλέψεταί обозрит με меня ὀφθαλμὸς глаз ὁρῶντός видящего με· меня; οἱ - ὀφθαλμοί глаза́ σου Твои ἐν на ἐμοί, меня, καὶ и οὐκέτι уже́ не εἰμὶ есть я

Масоретский:
לֹֽא־ not תְ֭שׁוּרֵנִי regard עֵ֣ין eye רֹ֑אִי see עֵינֶ֖יךָ eye בִּ֣י in וְ and אֵינֶֽנִּי׃ [NEG]

Синодальный: 7:9 - Редеет облако и уходит; так нисшедший в преисподнюю не выйдет,
МБО7:9 - Как редеет облако и исчезает, так не выйдет и тот, кто спускается в мир мертвых.

LXX Септуагинта: ὥσπερ как νέφος облако ἀποκαθαρθὲν очищено ἀπ᾿ от οὐρανοῦ. неба. ἐὰν Если γὰρ ведь ἄνθρωπος человек καταβῇ сойдёт εἰς в ᾅδην, ад, οὐκέτι уже́ нет μὴ не ἀναβῇ поднимется

Масоретский:
כָּלָ֣ה be complete עָ֭נָן cloud וַ and יֵּלַ֑ךְ walk כֵּ֥ן thus יֹורֵ֥ד descend שְׁ֝אֹ֗ול nether world לֹ֣א not יַעֲלֶֽה׃ ascend

Синодальный: 7:10 - не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его.
МБО7:10 - Не возвратится он больше в свой дом, и не вспомнит о нем его местность.

LXX Септуагинта: οὐδ᾿ даже οὐ нет μὴ не ἐπιστρέψῃ возвратится ἔτι уже́ εἰς в τὸν - ἴδιον собственный οἶκον, дом, οὐδὲ и даже нет μὴ не ἐπιγνῷ узнает αὐτὸν он ἔτι больше - τόπος место αὐτοῦ. своё.

Масоретский:
לֹא־ not יָשׁ֣וּב return עֹ֣וד duration לְ to בֵיתֹ֑ו house וְ and לֹא־ not יַכִּירֶ֖נּוּ recognise עֹ֣וד duration מְקֹמֹֽו׃ place

Синодальный: 7:11 - Не буду же я удерживать уст моих; буду говорить в стеснении духа моего; буду жаловаться в горести души моей.
МБО7:11 - Поэтому я не стану молчать - выговорюсь в скорби духа, в муке души пожалуюсь.

LXX Септуагинта: ἀτὰρ Однако οὖν итак οὐδὲ также не ἐγὼ я φείσομαι буду щадить τῷ - στόματί устами μου, моими, λαλήσω я произнёс бы ἐν в ἀνάγκῃ нужде ὤν, будучи, ἀνοίξω открою πικρίαν горечь ψυχῆς души́ μου моей συνεχόμενος. теснённый.

Масоретский:
גַּם־ even אֲנִי֮ i לֹ֤א not אֶחֱשָׂ֫ךְ withhold פִּ֥י mouth אֲֽ֭דַבְּרָה speak בְּ in צַ֣ר narrow רוּחִ֑י wind אָ֝שִׂ֗יחָה be concerned with בְּ in מַ֣ר bitter נַפְשִֽׁי׃ soul

Синодальный: 7:12 - Разве я море или морское чудовище, что Ты поставил надо мною стражу?
МБО7:12 - Разве я море или чудовище бездны, что Ты окружил меня стражей?

LXX Септуагинта: πότερον Разве θάλασσά море εἰμι я есть или δράκων, дракон, ὅτι что κατέταξας выстроил Ты ἐπ᾿ на ἐμὲ меня φυλακήν; стражу?

Масоретский:
הֲֽ [interrogative] יָם־ sea אָ֭נִי i אִם־ if תַּנִּ֑ין sea-monster כִּֽי־ that תָשִׂ֖ים put עָלַ֣י upon מִשְׁמָֽר׃ guard

Синодальный: 7:13 - Когда подумаю: утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое,
МБО7:13 - Как подумаю: «Утешит меня постель, печаль мою ложе развеет»,

LXX Септуагинта: εἶπα Я сказал ὅτι что Παρακαλέσει Утешит με меня - κλίνη кровать μου, моя, ἀνοίσω вознесу δὲ же πρὸς по отношению к ἐμαυτὸν себе ἰδίᾳ особое λόγον слово τῇ - κοίτῃ (на) постели μου· моей;

Масоретский:
כִּֽי־ that אָ֭מַרְתִּי say תְּנַחֲמֵ֣נִי repent, console עַרְשִׂ֑י couch יִשָּׂ֥א lift בְ֝ in שִׂיחִ֗י concern מִשְׁכָּבִֽי׃ couch

Синодальный: 7:14 - ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня;
МБО7:14 - так Ты снами меня страшишь и ужасаешь видениями,

LXX Септуагинта: ἐκφοβεῖς устрашаешь Ты με меня ἐνυπνίοις сновидениями καὶ и ἐν в ὁράμασίν видениях με меня καταπλήσσεις. смущаешь.

Масоретский:
וְ and חִתַּתַּ֥נִי be terrified בַ in חֲלֹמֹ֑ות dream וּֽ and מֵ from חֶזְיֹנֹ֥ות vision תְּבַעֲתַֽנִּי׃ terrify

Синодальный: 7:15 - и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих.
МБО7:15 - и тогда мне лучше, чтобы прекратилось дыхание, и я умер, чем пребывать в этом теле.

LXX Септуагинта: ἀπαλλάξεις Освободишь ἀπὸ от πνεύματός духа μου моего τὴν - ψυχήν душу μου, мою, ἀπὸ от δὲ - θανάτου смерти τὰ - ὀστᾶ кости μου. мои.

Масоретский:
וַ and תִּבְחַ֣ר examine מַחֲנָ֣ק suffocation נַפְשִׁ֑י soul מָ֝֗וֶת death מֵֽ from עַצְמֹותָֽי׃ evil deed, pain

Синодальный: 7:16 - Опротивела мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета.
МБО7:16 - Я презираю жизнь - все равно мне не жить вечно. Отступи от меня - мои дни суета.

LXX Септуагинта: οὐ Не γὰρ ведь εἰς во τὸν - αἰῶνα век ζήσομαι, буду жить, ἵνα чтобы μακροθυμήσω· терпел бы; ἀπόστα отступи ἀπ᾿ от ἐμοῦ, меня, κενὸς напрасна γάρ ведь μου моя - βίος. жизнь.

Масоретский:
מָ֭אַסְתִּי retract לֹא־ not לְ to עֹלָ֣ם eternity אֶֽחְיֶ֑ה be alive חֲדַ֥ל cease מִ֝מֶּ֗נִּי from כִּי־ that הֶ֥בֶל breath יָמָֽי׃ day

Синодальный: 7:17 - Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое,
МБО7:17 - [Обращение Иова к Богу]
Кто такой человек, что Ты так его возвеличил, что обращаешь на него внимание,

LXX Септуагинта: τί Что γάρ ведь ἐστιν есть ἄνθρωπος, человек, ὅτι что ἐμεγάλυνας возвеличил αὐτὸν его или ὅτι что προσέχεις обращаешь Ты τὸν - νοῦν ум εἰς на αὐτὸν него

Масоретский:
מָֽה־ what אֱ֭נֹושׁ man כִּ֣י that תְגַדְּלֶ֑נּוּ be strong וְ and כִי־ that תָשִׁ֖ית put אֵלָ֣יו to לִבֶּֽךָ׃ heart

Синодальный: 7:18 - посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?
МБО7:18 - что каждое утро посещаешь его и поминутно испытываешь?

LXX Септуагинта: или ἐπισκοπὴν посещение αὐτοῦ ему ποιήσῃ оказал ἕως до τὸ - πρωῒ раннего утра́ καὶ и εἰς в ἀνάπαυσιν покой αὐτὸν его κρινεῖς; будешь судить?

Масоретский:
וַ and תִּפְקְדֶ֥נּוּ miss לִ to בְקָרִ֑ים morning לִ֝ to רְגָעִ֗ים moment תִּבְחָנֶֽנּוּ׃ examine

Синодальный: 7:19 - Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою?
МБО7:19 - Неужели не отступишь Ты от меня, не дашь сглотнуть слюну?

LXX Септуагинта: ἕως До τίνος которого οὐκ не ἐᾷς отпускаешь με меня οὐδὲ и не προίῃ выпускаешь με, меня, ἕως доколе ἂν бы καταπίω я проглатывал τὸν - πτύελόν слюну μου мою ἐν в ὀδύνῃ; болезни?

Масоретский:
כַּ֭ as מָּה what לֹא־ not תִשְׁעֶ֣ה look מִמֶּ֑נִּי from לֹֽא־ not תַ֝רְפֵּ֗נִי be slack עַד־ unto בִּלְעִ֥י swallow רֻקִּֽי׃ spittle

Синодальный: 7:20 - Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж человеков! Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость?
МБО7:20 - Если я согрешил, что Тебе я сделал, Тебе, о Страж человека? За что Ты поставил меня Своей мишенью? За что я стал Тебе в тягость?

LXX Септуагинта: εἰ Если бы ἐγὼ я ἥμαρτον, согрешил, τί что δύναμαί могу σοι Тебе πρᾶξαι, сделать, - ἐπιστάμενος знающий τὸν - νοῦν ум τῶν - ἀνθρώπων; человеков? διὰ Через τί что ἔθου положил με меня κατεντευκτήν обличителя σου, Тебя, εἰμὶ я есть δὲ ведь ἐπὶ перед σοὶ Тобой φορτίον; бремя?

Масоретский:
חָטָ֡אתִי miss מָ֤ה what אֶפְעַ֨ל׀ make לָךְ֮ to נֹצֵ֪ר watch הָ the אָ֫דָ֥ם human, mankind לָ֤מָה why שַׂמְתַּ֣נִי put לְ to מִפְגָּ֣ע target לָ֑ךְ to וָ and אֶהְיֶ֖ה be עָלַ֣י upon לְ to מַשָּֽׂא׃ burden

Синодальный: 7:21 - И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? ибо, вот, я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и меня нет.
МБО7:21 - Почему не отпустишь моих проступков и не простишь грехов? Скоро, скоро я лягу в землю; будешь искать меня, но меня уже не будет.

LXX Септуагинта: καὶ И διὰ через τί что οὐκ не ἐποιήσω сделал τῆς - ἀνομίας беззакония μου моего λήθην в забвении καὶ и καθαρισμὸν очищение τῆς - ἁμαρτίας греха μου; моего? νυνὶ Теперь δὲ же εἰς в γῆν землю ἀπελεύσομαι, отправлюсь, ὀρθρίζων встав рано δὲ ведь οὐκέτι уже́ не εἰμί. я есть.

Масоретский:
וּ and מֶ֤ה׀ what לֹא־ not תִשָּׂ֣א lift פִשְׁעִי֮ rebellion וְ and תַעֲבִ֪יר pass אֶת־ [object marker] עֲוֹ֫נִ֥י sin כִּֽי־ that עַ֭תָּה now לֶ to the עָפָ֣ר dust אֶשְׁכָּ֑ב lie down וְ and שִׁ֖חֲרְתַּ֣נִי look for וְ and אֵינֶֽנִּי׃ פ [NEG]

Открыть окно