Biblezoom Cloud / Иов 5 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 5:1 - Взывай, если есть отвечающий тебе. И к кому из святых обратишься ты?
МБО5:1 - [Обвинение Елифаза]
Если хочешь, зови, только кто ответит? Кого из святых позовешь на помощь?

LXX Септуагинта: ἐπικάλεσαι Призови δέ, же, εἴ если τίς кто σοι тебе ὑπακούσεται, прислушается, или εἴ ли τινα кого ἀγγέλων (из) ангелов ἁγίων святых ὄψῃ. увидишь.

Масоретский:
קְֽרָא־ call נָ֭א yeah הֲ [interrogative] יֵ֣שׁ existence עֹונֶ֑ךָּ answer וְ and אֶל־ to מִ֖י who מִ from קְּדֹשִׁ֣ים holy תִּפְנֶֽה׃ turn

Синодальный: 5:2 - Так, глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность.
МБО5:2 - Гнев погубит глупого, а зависть убьет простака.

LXX Септуагинта: καὶ Также γὰρ ведь ἄφρονα безрассудного ἀναιρεῖ уничтожает ὀργή, гнев, πεπλανημένον блуждающего δὲ же θανατοῖ убивает ζῆλος. зависть.

Масоретский:
כִּֽי־ that לֶֽ֭ to אֱוִיל foolish יַהֲרָג־ kill כָּ֑עַשׂ grief וּ֝ and פֹתֶ֗ה seduce תָּמִ֥ית die קִנְאָֽה׃ jealousy

Синодальный: 5:3 - Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его.
МБО5:3 - Я видел сам, как глупец укоренился, но нежданно его дом был проклят.

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я δὲ же ἑώρακα увидел ἄφρονας неразумных ῥίζαν корень βάλλοντας, бросающих, ἀλλ᾿ но εὐθέως тотчас ἐβρώθη съедено αὐτῶν их - δίαιτα. жилище.

Масоретский:
אֲֽנִי־ i רָ֭אִיתִי see אֱוִ֣יל foolish מַשְׁרִ֑ישׁ root וָ and אֶקֹּ֖וב curse נָוֵ֣הוּ pasture פִתְאֹֽם׃ suddenly

Синодальный: 5:4 - Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника.
МБО5:4 - У детей его нет защитника, их бьют в суде, но некому их спасти.

LXX Септуагинта: πόρρω Вдали γένοιντο да родятся οἱ - υἱοὶ сыны αὐτῶν их ἀπὸ от σωτηρίας, спасения, κολαβρισθείησαν да будут высмеяны δὲ же ἐπὶ у θύραις дверей ἡσσόνων, (из) побежденных, καὶ и οὐκ не ἔσται будет - ἐξαιρούμενος· освобождающий;

Масоретский:
יִרְחֲק֣וּ be far בָנָ֣יו son מִ from יֶּ֑שַׁע help וְ and יִֽדַּכְּא֥וּ oppress בַ֝ in the שַּׁ֗עַר gate וְ and אֵ֣ין [NEG] מַצִּֽיל׃ deliver

Синодальный: 5:5 - Жатву его съест голодный и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его.
МБО5:5 - Голодный пожирает их урожай, и даже то, что растет среди терна; жаждущий уносит его добро.

LXX Септуагинта: что γὰρ ведь ἐκεῖνοι те συνήγαγον, собрали, δίκαιοι праведные ἔδονται, съедят, αὐτοὶ сами δὲ же ἐκ из κακῶν зол οὐκ не ἐξαίρετοι изъятые ἔσονται, будут, ἐκσιφωνισθείη да будет опустошена αὐτῶν их - ἰσχύς. сила.

Масоретский:
אֲשֶׁ֤ר [relative] קְצִירֹ֨ו׀ harvest רָ֘עֵ֤ב hungry יֹאכֵ֗ל eat וְ and אֶֽל־ to מִ from צִּנִּ֥ים [uncertain] יִקָּחֵ֑הוּ take וְ and שָׁאַ֖ף gasp צַמִּ֣ים [uncertain] חֵילָֽם׃ power

Синодальный: 5:6 - Так, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда;
МБО5:6 - Беда не появляется из земли, и несчастье не вырастает из почвы,

LXX Септуагинта: οὐ Нет γὰρ ведь μὴ не ἐξέλθῃ пусть выйдет ἐκ из τῆς - γῆς земли́ κόπος, страдание, οὐδὲ и не ἐξ из ὀρέων гор ἀναβλαστήσει возникнет πόνος· скорбь;

Масоретский:
כִּ֤י׀ that לֹא־ not יֵצֵ֣א go out מֵ from עָפָ֣ר dust אָ֑וֶן wickedness וּ֝ and מֵ from אֲדָמָ֗ה soil לֹא־ not יִצְמַ֥ח sprout עָמָֽל׃ labour

Синодальный: 5:7 - но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх.
МБО5:7 - но человек рожден для несчастий, как искры - чтобы улетать ввысь.

LXX Септуагинта: ἀλλὰ но ἄνθρωπος человек γεννᾶται рождается κόπῳ, страданием, νεοσσοὶ птенцы δὲ ведь γυπὸς коршуна τὰ - ὑψηλὰ высоко πέτονται. парят.

Масоретский:
כִּֽי־ that אָ֭דָם human, mankind לְ to עָמָ֣ל labour יוּלָּ֑ד bear וּ and בְנֵי־ son רֶ֝֗שֶׁף flame יַגְבִּ֥יהוּ be high עֽוּף׃ fly

Синодальный: 5:8 - Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу,
МБО5:8 - [Совет Елифаза доверить свое дело Богу]
Что до меня, я бы воззвал к Богу, Богу бы доверил свое дело.

LXX Септуагинта: οὐ Не μὴν менее δὲ ведь ἀλλὰ тем ἐγὼ я δεηθήσομαι буду обращаться κυρίου, (к) Господу, κύριον Го́спода δὲ же τὸν - πάντων всех δεσπότην Владыку ἐπικαλέσομαι я призову

Масоретский:
אוּלָ֗ם but אֲ֭נִי i אֶדְרֹ֣שׁ inquire אֶל־ to אֵ֑ל god וְ and אֶל־ to אֱ֝לֹהִ֗ים god(s) אָשִׂ֥ים put דִּבְרָתִֽי׃ cause

Синодальный: 5:9 - Который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа,
МБО5:9 - Он творит великое и непостижимое, бессчетные чудеса.

LXX Септуагинта: τὸν - ποιοῦντα делающего μεγάλα великие καὶ и ἀνεξιχνίαστα, неисповедимые, ἔνδοξά славное τε как καὶ и ἐξαίσια, страшное, ὧν которых οὐκ не ἔστιν есть ἀριθμός· число;

Масоретский:
עֹשֶׂ֣ה make גְ֭דֹלֹות great וְ and אֵ֣ין [NEG] חֵ֑קֶר exploration נִ֝פְלָאֹ֗ות be miraculous עַד־ unto אֵ֥ין [NEG] מִסְפָּֽר׃ number

Синодальный: 5:10 - дает дождь на лице земли и посылает воды на лице полей;
МБО5:10 - Он посылает на землю дождь, Он орошает поля;

LXX Септуагинта: τὸν - διδόντα дающего ὑετὸν дождь ἐπὶ на τὴν - γῆν, землю, ἀποστέλλοντα посылающего ὕδωρ воду ἐπὶ на τὴν ту, которая ὑπ᾿ под οὐρανόν· небом;

Масоретский:
הַ the נֹּתֵ֣ן give מָ֭טָר rain עַל־ upon פְּנֵי־ face אָ֑רֶץ earth וְ and שֹׁ֥לֵֽחַ send מַ֝יִם water עַל־ upon פְּנֵ֥י face חוּצֹֽות׃ outside

Синодальный: 5:11 - униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение.
МБО5:11 - Он возвышает униженных, и возносятся плачущие к спасению.

LXX Септуагинта: τὸν - ποιοῦντα делающего ταπεινοὺς униженных εἰς на ὕψος высоту καὶ и ἀπολωλότας погибших ἐξεγείροντα· пробуждая;

Масоретский:
לָ to שׂ֣וּם put שְׁפָלִ֣ים low לְ to מָרֹ֑ום high place וְ֝ and קֹדְרִ֗ים be dark שָׂ֣גְבוּ be high יֶֽשַׁע׃ help

Синодальный: 5:12 - Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия.
МБО5:12 - Он разрушает замыслы хитрецов, чтобы не было успеха их рукам,

LXX Септуагинта: διαλλάσσοντα различающего βουλὰς желания πανούργων, коварных, καὶ и οὐ нет μὴ не ποιήσουσιν сделают αἱ - χεῖρες ру́ки αὐτῶν их ἀληθές. истинное.

Масоретский:
מֵ֭פֵר break מַחְשְׁבֹ֣ות thought עֲרוּמִ֑ים shrewd וְֽ and לֹא־ not תַעֲשֶׂ֥ינָה make יְ֝דֵיהֶ֗ם hand תּוּשִׁיָּֽה׃ effect

Синодальный: 5:13 - Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным:
МБО5:13 - Он ловит мудрых их же лукавством, и замыслы коварных рушатся.

LXX Септуагинта: - καταλαμβάνων Уловляя σοφοὺς мудрых ἐν в τῇ - φρονήσει, мышлении, βουλὴν совет δὲ же πολυπλόκων лукавых ἐξέστησεν· привёл в замешательство;

Масоретский:
לֹכֵ֣ד seize חֲכָמִ֣ים wise בְּ in עָרְמָ֑ם be cunning וַ and עֲצַ֖ת counsel נִפְתָּלִ֣ים twist נִמְהָֽרָה׃ hasten

Синодальный: 5:14 - днем они встречают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью.
МБО5:14 - В дневное время мрак ляжет на них; и в полдень они пойдут, как ночью, на ощупь.

LXX Септуагинта: ἡμέρας днём συναντήσεται встретится αὐτοῖς им σκότος, тьма, τὸ - δὲ а μεσημβρινὸν полдень ψηλαφήσαισαν пусть ощупают ἴσα словно νυκτί. ночью.

Масоретский:
יֹומָ֥ם by day יְפַגְּשׁוּ־ meet חֹ֑שֶׁךְ darkness וְ֝ and כַ as the לַּ֗יְלָה night יְֽמַשְׁשׁ֥וּ grope בַֽ in the צָּהֳרָֽיִם׃ noon

Синодальный: 5:15 - Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного.
МБО5:15 - Он спасает бедного от меча их уст; Он спасает его от руки могучих.

LXX Септуагинта: ἀπόλοιντο Да погибнут δὲ же ἐν на πολέμῳ, войне, ἀδύνατος немощный δὲ же ἐξέλθοι пусть уйдёт ἐκ от χειρὸς руки́ δυνάστου· сильного;

Масоретский:
וַ and יֹּ֣שַׁע help מֵ֭ from חֶרֶב dagger מִ from פִּיהֶ֑ם mouth וּ and מִ from יַּ֖ד hand חָזָ֣ק strong אֶבְיֹֽון׃ poor

Синодальный: 5:16 - И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои.
МБО5:16 - И есть надежда у нищего, и неправда сомкнет уста свои.

LXX Септуагинта: εἴη пусть будет δὲ же ἀδυνάτῳ немощному ἐλπίς, надежда, ἀδίκου неправедного δὲ же στόμα рот ἐμφραχθείη. да заграждён.

Масоретский:
וַ and תְּהִ֣י be לַ to the דַּ֣ל poor תִּקְוָ֑ה hope וְ֝ and עֹלָ֗תָה wickedness קָ֣פְצָה draw together פִּֽיהָ׃ mouth

Синодальный: 5:17 - Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителева не отвергай,
МБО5:17 - Как блажен тот, кого вразумляет Бог; не презирай наставления Всемогущего.

LXX Септуагинта: μακάριος Счастлив δὲ же ἄνθρωπος, человек, ὃν которого ἤλεγξεν обличил - κύριος· Господь; νουθέτημα наставление δὲ же παντοκράτορος Всесильного μὴ не ἀπαναίνου. отвергай.

Масоретский:
הִנֵּ֤ה behold אַשְׁרֵ֣י happiness אֱ֭נֹושׁ man יֹוכִחֶ֣נּֽוּ reprove אֱלֹ֑והַּ god וּ and מוּסַ֥ר chastening שַׁ֝דַּ֗י Almighty אַל־ not תִּמְאָֽס׃ retract

Синодальный: 5:18 - ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют.
МБО5:18 - Он поранит, но Сам перевяжет; Он поражает, но рука Его исцеляет.

LXX Септуагинта: αὐτὸς Он γὰρ ведь ἀλγεῖν страдать ποιεῖ делает καὶ и πάλιν опять ἀποκαθίστησιν· восстанавливает; ἔπαισεν, поразил, καὶ и αἱ - χεῖρες ру́ки αὐτοῦ Его ἰάσαντο. исцелили.

Масоретский:
כִּ֤י that ה֣וּא he יַכְאִ֣יב be in pain וְ and יֶחְבָּ֑שׁ saddle יִ֝מְחַ֗ץ break ו and ידו hand תִּרְפֶּֽינָה׃ heal

Синодальный: 5:19 - В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло.
МБО5:19 - От шести несчастий тебя избавит; в седьмой не коснется тебя беда.

LXX Септуагинта: ἑξάκις Шесть раз ἐξ из ἀναγκῶν страданий σε тебя ἐξελεῖται, избавит, ἐν в δὲ ведь τῷ - ἑβδόμῳ седьмой οὐ нет μὴ не ἅψηταί настигнет σου тебя κακόν. зло.

Масоретский:
בְּ in שֵׁ֣שׁ six צָ֭רֹות distress יַצִּילֶ֑ךָּ deliver וּ and בְ in שֶׁ֓בַע׀ seven לֹא־ not יִגַּ֖ע touch בְּךָ֣ in רָֽע׃ evil

Синодальный: 5:20 - Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне — от руки меча.
МБО5:20 - В голод избавит тебя от смерти, в сражении - от удара меча.

LXX Септуагинта: ἐν В λιμῷ голоде ῥύσεταί избавит σε тебя ἐκ от θανάτου, смерти, ἐν на πολέμῳ войне δὲ же ἐκ от χειρὸς руки σιδήρου меча λύσει освободит σε. тебя.

Масоретский:
בְּ֭ in רָעָב hunger פָּֽדְךָ֣ buy off מִ from מָּ֑וֶת death וּ֝ and בְ in מִלְחָמָ֗ה war מִ֣ from ידֵי hand חָֽרֶב׃ dagger

Синодальный: 5:21 - От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет.
МБО5:21 - Ты будешь укрыт от бича языка и не будешь бояться прихода беды.

LXX Септуагинта: ἀπὸ От μάστιγος бича γλώσσης языка σε тебя κρύψει, скроет, καὶ и οὐ нет μὴ не φοβηθῇς убоишься ἀπὸ от κακῶν зол ἐρχομένων. приходящих.

Масоретский:
בְּ in שֹׁ֣וט whip לָ֭שֹׁון tongue תֵּחָבֵ֑א hide וְֽ and לֹא־ not תִירָ֥א fear מִ֝ from שֹּׁ֗ד violence כִּ֣י that יָבֹֽוא׃ come

Синодальный: 5:22 - Опустошению и голоду посмеешься и зверей земли не убоишься,
МБО5:22 - Над бедой и голодом посмеешься и не будешь бояться диких зверей.

LXX Септуагинта: ἀδίκων Неправедных καὶ и ἀνόμων беззаконных καταγελάσῃ, осмеёшь, ἀπὸ от δὲ ведь θηρίων зверей ἀγρίων диких οὐ нет μὴ не φοβηθῇς· убоишься;

Масоретский:
לְ to שֹׁ֣ד violence וּ and לְ to כָפָ֣ן hunger תִּשְׂחָ֑ק laugh וּֽ and מֵ from חַיַּ֥ת wild animal הָ֝ the אָ֗רֶץ earth אַל־ not תִּירָֽא׃ fear

Синодальный: 5:23 - ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою.
МБО5:23 - Ты будешь в союзе с камнями на поле, и дикие звери будут в мире с тобой.

LXX Септуагинта: θῆρες хищные звери γὰρ ведь ἄγριοι дикие εἰρηνεύσουσίν будут жить в мире σοι. (с) тобой.

Масоретский:
כִּ֤י that עִם־ with אַבְנֵ֣י stone הַ the שָּׂדֶ֣ה open field בְרִיתֶ֑ךָ covenant וְ and חַיַּ֥ת wild animal הַ֝ the שָּׂדֶ֗ה open field הָשְׁלְמָה־ be complete לָֽךְ׃ to

Синодальный: 5:24 - И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь.
МБО5:24 - Ты узнаешь, что шатер твой в безопасности, осмотришь владения свои - ничего не пропало.

LXX Септуагинта: εἶτα Затем γνώσῃ узнаешь ὅτι что εἰρηνεύσει будет жить в мире σου твой - οἶκος, дом, - δὲ а δίαιτα жилище τῆς - σκηνῆς шатра σου твоего οὐ нет μὴ не ἁμάρτῃ. согрешит.

Масоретский:
וְֽ֭ and יָדַעְתָּ know כִּי־ that שָׁלֹ֣ום peace אָהֳלֶ֑ךָ tent וּֽ and פָקַדְתָּ֥ miss נָ֝וְךָ pasture וְ and לֹ֣א not תֶחֱטָֽא׃ miss

Синодальный: 5:25 - И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле.
МБО5:25 - Ты узнаешь, что твое потомство многочисленно, и потомков твоих, как травы на земле.

LXX Септуагинта: γνώσῃ Узнаешь δὲ ведь ὅτι что πολὺ многочисленно τὸ - σπέρμα семя σου, твоё, τὰ - δὲ а τέκνα детей σου твоих ἔσται будет ὥσπερ как τὸ - παμβότανον вся трава τοῦ - ἀγροῦ. по́ля.

Масоретский:
וְֽ֭ and יָדַעְתָּ know כִּי־ that רַ֣ב much זַרְעֶ֑ךָ seed וְ֝ and צֶאֱצָאֶ֗יךָ offspring כְּ as עֵ֣שֶׂב herb הָ the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 5:26 - Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время.
МБО5:26 - Ты сойдешь в могилу достигнув зрелости, словно сноп на гумно в должный срок.

LXX Септуагинта: ἐλεύσῃ Пойдёшь δὲ ведь ἐν в τάφῳ гробницу ὥσπερ как σῖτος хлебный злак ὥριμος созревший κατὰ во καιρὸν время θεριζόμενος пожиная или ὥσπερ как θιμωνιὰ груда ἅλωνος гумна́ καθ᾿ во ὥραν время συγκομισθεῖσα. собрано.

Масоретский:
תָּבֹ֣וא come בְ in כֶ֣לַח vigour אֱלֵי־ to קָ֑בֶר grave כַּ as עֲלֹ֖ות ascend גָּדִ֣ישׁ heap בְּ in עִתֹּֽו׃ time

Синодальный: 5:27 - Вот, что мы дознали; так оно и есть: выслушай это и заметь для себя.
МБО5:27 - Вот так, мы исследовали это - все верно. Выслушав это, сам всему научись.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот ταῦτα это οὕτως так ἐξιχνιάσαμεν, отыскав, ταῦτά это ἐστιν есть которое ἀκηκόαμεν· мы услышали; σὺ ты δὲ же γνῶθι познай σεαυτῷ себя εἴ если τι что-нибудь ἔπραξας. сделал.

Масоретский:
הִנֵּה־ behold זֹ֭את this חֲקַרְנ֥וּהָ explore כֶּֽן־ thus הִ֑יא she שְׁ֝מָעֶ֗נָּה hear וְ and אַתָּ֥ה you דַֽע־ know לָֽךְ׃ פ to

Открыть окно