Библия Biblezoom Cloud / Иов 38 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 38:1 - [Когда Елиуй перестал говорить,] Господь отвечал Иову из бури и сказал:
МБО38:1 - [Господь отвечает Иову]
И Господь ответил Иову из бури. Он сказал:

LXX Септуагинта: Μετὰ После δὲ ведь τὸ - παύσασθαι прекращения Ελιουν Елиуя τῆς - λέξεως слова εἶπεν сказал - κύριος Господь τῷ - Ιωβ Иову διὰ из λαίλαπος бури καὶ и νεφῶν облаков

Масоретский:
וַ and יַּֽעַן־ answer יְהוָ֣ה YHWH אֶת־ [object marker] אִ֭יֹּוב Job מן from ה the סערה storm וַ and יֹּאמַֽר׃ say

Синодальный: 38:2 - кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?
МБО38:2 - - Кто ты, что в невежестве Мой замысел омрачаешь словами, в которых нет знания?

LXX Септуагинта: Τίς Кто οὗτος этот - κρύπτων скрывающий με (от) Меня βουλήν, совет, συνέχων непрекращающий δὲ ведь ῥήματα слова́ ἐν в καρδίᾳ, сердце, ἐμὲ (от) Меня δὲ ведь οἴεται полагает κρύπτειν; скрывать?

Масоретский:
מִ֤י who זֶ֨ה׀ this מַחְשִׁ֖יךְ be dark עֵצָ֥ה counsel בְ in מִלִּ֗ין word בְּֽלִי־ destruction דָֽעַת׃ knowledge

Синодальный: 38:3 - Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:
МБО38:3 - Препояшь себя, как мужчина; Я буду спрашивать, а ты отвечай.

LXX Септуагинта: ζῶσαι Опояшь ὥσπερ как ἀνὴρ мужчина τὴν - ὀσφύν бедро σου, твоё, ἐρωτήσω спрошу δέ ведь σε, тебя, σὺ ты δέ же μοι мне ἀποκρίθητι. отвечай.

Масоретский:
אֱזָר־ put on נָ֣א yeah כְ as גֶ֣בֶר vigorous man חֲלָצֶ֑יךָ loins וְ֝ and אֶשְׁאָלְךָ֗ ask וְ and הֹודִיעֵֽנִי׃ know

Синодальный: 38:4 - где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.
МБО38:4 - [О земле и море]
Где ты был, когда Я землю утверждал? Если ты знаешь, то отвечай Мне.

LXX Септуагинта: ποῦ Где ἦς ты был ἐν во время τῷ - θεμελιοῦν утверждения με Мной τὴν - γῆν; земли? ἀπάγγειλον Сообщи δέ же μοι, мне, εἰ если ἐπίστῃ владеешь σύνεσιν. знание.

Масоретский:
אֵיפֹ֣ה where הָ֭יִיתָ be בְּ in יָסְדִי־ found אָ֑רֶץ earth הַ֝גֵּ֗ד report אִם־ if יָדַ֥עְתָּ know בִינָֽה׃ understanding

Синодальный: 38:5 - Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?
МБО38:5 - Кто положил ей предел? Конечно, ты знаешь! Кто протянул над ней мерную нить?

LXX Септуагинта: τίς Кто ἔθετο положил τὰ - μέτρα меры αὐτῆς, её, εἰ если οἶδας; знаешь? Или τίς кто - ἐπαγαγὼν проведший σπαρτίον веревку ἐπ᾿ на αὐτῆς; ней?

Масоретский:
מִי־ who שָׂ֣ם put מְ֭מַדֶּיהָ measurement כִּ֣י that תֵדָ֑ע know אֹ֤ו or מִֽי־ who נָטָ֖ה extend עָלֶ֣יהָ upon קָּֽו׃ line

Синодальный: 38:6 - На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее,
МБО38:6 - На чем покоится земное основание, и кто заложил ее краеугольный камень,

LXX Септуагинта: ἐπὶ На τίνος чём οἱ - κρίκοι ко́льца αὐτῆς её πεπήγασιν; утверждены? τίς Кто δέ же ἐστιν есть - βαλὼν опустивший λίθον камень γωνιαῖον угловой ἐπ᾿ на αὐτῆς; ней?

Масоретский:
עַל־ upon מָ֭ה what אֲדָנֶ֣יהָ pedestal הָטְבָּ֑עוּ sink אֹ֥ו or מִֽי־ who יָ֝רָ֗ה cast אֶ֣בֶן stone פִּנָּתָֽהּ׃ corner

Синодальный: 38:7 - при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?
МБО38:7 - когда вместе пели все звезды утра, и сыны Божьи ликовали от радости?

LXX Септуагинта: ὅτε Когда ἐγενήθησαν были сделаны ἄστρα, звёзды, ᾔνεσάν восхвалили με Меня φωνῇ голосом μεγάλῃ громким πάντες все ἄγγελοί ангелы μου. Мои.

Масоретский:
בְּ in רָן־ cry of joy יַ֭חַד gathering כֹּ֣וכְבֵי star בֹ֑קֶר morning וַ֝ and יָּרִ֗יעוּ shout כָּל־ whole בְּנֵ֥י son אֱלֹהִֽים׃ god(s)

Синодальный: 38:8 - Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева,
МБО38:8 - Кто запер воротами море, когда оно вышло исторглось, как бы из чрева,

LXX Септуагинта: ἔφραξα Я оградил δὲ ведь θάλασσαν море πύλαις, воротами, ὅτε когда ἐμαίμασσεν жаждало ἐκ из κοιλίας утробы μητρὸς матери αὐτῆς её ἐκπορευομένη· исходящее;

Масоретский:
וַ and יָּ֣סֶךְ block בִּ in דְלָתַ֣יִם door יָ֑ם sea בְּ֝ in גִיחֹ֗ו burst forth מֵ from רֶ֥חֶם womb יֵצֵֽא׃ go out

Синодальный: 38:9 - когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его,
МБО38:9 - когда сделал Я тучи его одеждой и обвил его пеленами мглы,

LXX Септуагинта: ἐθέμην положил Я δὲ ведь αὐτῇ ему νέφος облако ἀμφίασιν, одеянием, ὁμίχλῃ туманом δὲ ведь αὐτὴν его ἐσπαργάνωσα· окутал Я;

Масоретский:
בְּ in שׂוּמִ֣י put עָנָ֣ן cloud לְבֻשֹׁ֑ו clothing וַ֝ and עֲרָפֶ֗ל darkness חֲתֻלָּתֹֽו׃ swaddling band

Синодальный: 38:10 - и утвердил ему Мое определение, и поставил запоры и ворота,
МБО38:10 - когда Я назначил ему рубежи, и поставил ворота его и запоры,

LXX Септуагинта: ἐθέμην положил Я δὲ ведь αὐτῇ ему ὅρια пределы περιθεὶς поставив кругом κλεῖθρα запоры καὶ и πύλας· ворота;

Масоретский:
וָ and אֶשְׁבֹּ֣ר break עָלָ֣יו upon חֻקִּ֑י portion וָֽ֝ and אָשִׂ֗ים put בְּרִ֣יחַ bar וּ and דְלָתָֽיִם׃ door

Синодальный: 38:11 - и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим?
МБО38:11 - когда Я сказал: «До этого места дойдешь, но не дальше, здесь предел для гордых твоих валов?»

LXX Септуагинта: εἶπα сказал Я δὲ же αὐτῇ ему Μέχρι До τούτου этого ἐλεύσῃ пойдёшь καὶ и οὐχ не ὑπερβήσῃ, переступишь, ἀλλ᾿ но ἐν в σεαυτῇ тебе самом συντριβήσεταί будут растирать σου твои τὰ - κύματα. во́лны.

Масоретский:
וָ and אֹמַ֗ר say עַד־ unto פֹּ֣ה here תָ֭בֹוא come וְ and לֹ֣א not תֹסִ֑יף add וּ and פֹ֥א־ here יָ֝שִׁ֗ית put בִּ in גְאֹ֥ון height גַּלֶּֽיךָ׃ wave

Синодальный: 38:12 - Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место ее,
МБО38:12 - [О заре, тьме и мире мертвых]
Случалось тебе приказывать утру и указывать место заре,

LXX Септуагинта: Или ἐπὶ при σοῦ тебе συντέταχα Я учредил φέγγος свет πρωινόν, утренний, ἑωσφόρος утренняя звезда δὲ ведь εἶδεν увидела τὴν - ἑαυτοῦ своё τάξιν устройство

Масоретский:
הְֽ֭ [interrogative] מִ from יָּמֶיךָ day צִוִּ֣יתָ command בֹּ֑קֶר morning ידעת know ה the שׁחר dawn מְקֹמֹֽו׃ place

Синодальный: 38:13 - чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых,
МБО38:13 - чтоб она охватила края земли и стряхнула с нее злодеев?

LXX Септуагинта: ἐπιλαβέσθαι (чтобы) поймать πτερύγων крыльев γῆς, земли, ἐκτινάξαι отряхнуть ἀσεβεῖς нечестивых ἐξ с αὐτῆς; неё?

Масоретский:
לֶ֭ to אֱחֹז seize בְּ in כַנְפֹ֣ות wing הָ the אָ֑רֶץ earth וְ and יִנָּעֲר֖וּ shake off רְשָׁעִ֣ים guilty מִמֶּֽנָּה׃ from

Синодальный: 38:14 - чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда,
МБО38:14 - И земля обретает свое лицо, как глина под печатью, и расцвечивается, как риза.

LXX Септуагинта: Или σὺ ты λαβὼν взяв γῆν земли πηλὸν глину ἔπλασας образовал ζῷον живое существо καὶ и λαλητὸν говорящего αὐτὸν его ἔθου ты положил ἐπὶ на γῆς; земле?

Масоретский:
תִּ֭תְהַפֵּךְ turn כְּ as חֹ֣מֶר clay חֹותָ֑ם seal וְ֝ and יִֽתְיַצְּב֗וּ stand כְּמֹ֣ו like לְבֽוּשׁ׃ clothing

Синодальный: 38:15 - и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась?
МБО38:15 - Но у злодеев отнят их свет и надменная мышца разорвана.

LXX Септуагинта: ἀφεῖλας Ты отнял δὲ также ἀπὸ от ἀσεβῶν нечестивых τὸ - φῶς, свет, βραχίονα мышцу δὲ а также ὑπερηφάνων высокомерных συνέτριψας; разбил?

Масоретский:
וְ and יִמָּנַ֣ע withhold מֵ from רְשָׁעִ֣ים guilty אֹורָ֑ם light וּ and זְרֹ֥ועַ arm רָ֝מָ֗ה be high תִּשָּׁבֵֽר׃ break

Синодальный: 38:16 - Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны?
МБО38:16 - Доходил ли ты до истоков моря и ходил ли по дну пучины?

LXX Септуагинта: ἦλθες Дошёл ты δὲ ведь ἐπὶ в πηγὴν источник θαλάσσης, мо́ря, ἐν по δὲ ведь ἴχνεσιν следам ἀβύσσου бездны περιεπάτησας; проходил кругом ты?

Масоретский:
הֲ֭ [interrogative] בָאתָ come עַד־ unto נִבְכֵי־ sandy ground יָ֑ם sea וּ and בְ in חֵ֥קֶר exploration תְּ֝הֹ֗ום primeval ocean הִתְהַלָּֽכְתָּ׃ walk

Синодальный: 38:17 - Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?
МБО38:17 - Открывались ли тебе двери смерти? Видел ли ты врата мрака?

LXX Септуагинта: ἀνοίγονται Отворяются δέ же σοι тебе φόβῳ страхом πύλαι воро́та θανάτου, смерти, πυλωροὶ стражи δὲ же ᾅδου ада ἰδόντες увидев σε тебя ἔπτηξαν; устрашились?

Масоретский:
הֲ [interrogative] נִגְל֣וּ uncover לְ֭ךָ to שַׁעֲרֵי־ gate מָ֑וֶת death וְ and שַׁעֲרֵ֖י gate צַלְמָ֣וֶת darkness תִּרְאֶֽה׃ see

Синодальный: 38:18 - Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это.
МБО38:18 - Обозрел ли ты широту земли? Скажи Мне, если все это знаешь.

LXX Септуагинта: νενουθέτησαι Уразумел ты δὲ ведь τὸ - εὖρος ширину τῆς которая ὑπ᾿ под οὐρανόν; небом? ἀνάγγειλον Скажи δή же μοι мне πόση какой длины τίς какой ἐστιν. она есть.

Масоретский:
הִ֭תְבֹּנַנְתָּ understand עַד־ unto רַחֲבֵי־ expanse אָ֑רֶץ earth הַ֝גֵּ֗ד report אִם־ if יָדַ֥עְתָּ know כֻלָּֽהּ׃ whole

Синодальный: 38:19 - Где путь к жилищу света, и где место тьмы?
МБО38:19 - Где путь к обители света? Где пребывает тьма?

LXX Септуагинта: ποίᾳ (В) какой δὲ ведь γῇ земле αὐλίζεται находится под небом τὸ - φῶς, свет, σκότους тьмы δὲ ведь ποῖος какое - τόπος; место?

Масоретский:
אֵי־ where זֶ֣ה this הַ֭ the דֶּרֶךְ way יִשְׁכָּן־ dwell אֹ֑ור light וְ֝ and חֹ֗שֶׁךְ darkness אֵי־ where זֶ֥ה this מְקֹמֹֽו׃ place

Синодальный: 38:20 - Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее.
МБО38:20 - Ты, верно, в пределы ее входил и знаешь путь к ее дому?

LXX Септуагинта: εἰ Разве ἀγάγοις приведёшь με меня εἰς в ὅρια пределы αὐτῶν; их? εἰ Разве δὲ ведь καὶ также ἐπίστασαι знаешь τρίβους доро́ги αὐτῶν; их?

Масоретский:
כִּ֣י that תִ֭קָּחֶנּוּ take אֶל־ to גְּבוּלֹ֑ו boundary וְ and כִֽי־ that תָ֝בִ֗ין understand נְתִיבֹ֥ות path בֵּיתֹֽו׃ house

Синодальный: 38:21 - Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико.
МБО38:21 - Конечно же знаешь, ведь ты тогда родился, и прожил так много лет!

LXX Септуагинта: οἶδα Я узнал ἄρα таким образом ὅτι что τότε тогда γεγέννησαι, родился ты, ἀριθμὸς число δὲ же ἐτῶν лет σου твоих πολύς. многое.

Масоретский:
יָ֭דַעְתָּ know כִּי־ that אָ֣ז then תִּוָּלֵ֑ד bear וּ and מִסְפַּ֖ר number יָמֶ֣יךָ day רַבִּֽים׃ much

Синодальный: 38:22 - Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокровищницы града,
МБО38:22 - [О небесах]
Входил ли ты в кладовые снега и видел ли хранилища града?

LXX Септуагинта: ἦλθες Пришёл ты δὲ же ἐπὶ в θησαυροὺς сокровищницы χιόνος, снега, θησαυροὺς сокровищницы δὲ же χαλάζης града ἑόρακας. видел ты.

Масоретский:
הֲ֭ [interrogative] בָאתָ come אֶל־ to אֹצְרֹ֣ות supply שָׁ֑לֶג snow וְ and אֹצְרֹ֖ות supply בָּרָ֣ד hail תִּרְאֶֽה׃ see

Синодальный: 38:23 - которые берегу Я на время смутное, на день битвы и войны?
МБО38:23 - На смутное время Я их берегу, на дни войны и побоищ.

LXX Септуагинта: ἀπόκειται Запасается δέ же σοι (при) тебе εἰς на ὥραν время ἐχθρῶν, врагов, εἰς в ἡμέραν день πολέμου войны́ καὶ и μάχης. сражения.

Масоретский:
אֲשֶׁר־ [relative] חָשַׂ֥כְתִּי withhold לְ to עֶת־ time צָ֑ר narrow לְ to יֹ֥ום day קְ֝רָ֗ב fight וּ and מִלְחָמָֽה׃ war

Синодальный: 38:24 - По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле?
МБО38:24 - По какому пути разливается свет, и мчится на землю восточный ветер?

LXX Септуагинта: πόθεν Откуда δὲ же ἐκπορεύεται исходит πάχνη иней или διασκεδάννυται рассеян νότος южный ветер εἰς на τὴν которой ὑπ᾿ под οὐρανόν; небом?

Масоретский:
אֵי־ where זֶ֣ה this הַ֭ the דֶּרֶךְ way יֵחָ֣לֶק divide אֹ֑ור light יָפֵ֖ץ disperse קָדִ֣ים east עֲלֵי־ upon אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 38:25 - Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии,
МБО38:25 - Кто устроил проток для ливня и путь проложил грозе,

LXX Септуагинта: τίς Кто δὲ ведь ἡτοίμασεν приготовил ὑετῷ дождю λάβρῳ бурное ῥύσιν, течение, ὁδὸν путь δὲ ведь κυδοιμῶν вызывающий смятение

Масоретский:
מִֽי־ who פִלַּ֣ג divide לַ to the שֶּׁ֣טֶף flood תְּעָלָ֑ה channel וְ֝ and דֶ֗רֶךְ way לַ to חֲזִ֥יז storm-cloud קֹלֹֽות׃ sound

Синодальный: 38:26 - чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека,
МБО38:26 - чтобы землю безлюдную оросить, пустыню, где нет людей,

LXX Септуагинта: τοῦ (чтобы) ὑετίσαι послать дождь ἐπὶ на γῆν, землю, οὗ где οὐκ нет ἀνήρ, мужа, ἔρημον, пустыню, οὗ где οὐχ не ὑπάρχει пребывает ἄνθρωπος человек ἐν в αὐτῇ, ней,

Масоретский:
לְ֭ to הַמְטִיר rain עַל־ upon אֶ֣רֶץ earth לֹא־ not אִ֑ישׁ man מִ֝דְבָּ֗ר desert לֹא־ not אָדָ֥ם human, mankind בֹּֽו׃ in

Синодальный: 38:27 - чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию?
МБО38:27 - дикую степь напитать водой, и взрастить из земли траву?

LXX Септуагинта: τοῦ (чтобы) χορτάσαι насытить ἄβατον непроходимую καὶ и ἀοίκητον необитаемую καὶ и τοῦ (чтобы) ἐκβλαστῆσαι произрастить ἔξοδον исход χλόης; травы?

Масоретский:
לְ to הַשְׂבִּ֣יעַ be sated שֹׁ֖אָה trouble וּ and מְשֹׁאָ֑ה desolation וּ֝ and לְ to הַצְמִ֗יחַ sprout מֹ֣צָא issue דֶֽשֶׁא׃ young grass

Синодальный: 38:28 - Есть ли у дождя отец? или кто рождает капли росы?
МБО38:28 - Есть ли отец у дождя? Кто капли росы родит?

LXX Септуагинта: τίς Кто ἐστιν есть ὑετοῦ дождя πατήρ; отец? τίς Кто δέ же ἐστιν есть - τετοκὼς создавший βώλους почвы δρόσου; росы́?

Масоретский:
הֲ [interrogative] יֵשׁ־ existence לַ to the מָּטָ֥ר rain אָ֑ב father אֹ֥ו or מִי־ who הֹ֝ולִ֗יד bear אֶגְלֵי־ drop טָֽל׃ dew

Синодальный: 38:29 - Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, — кто рождает его?
МБО38:29 - Из чьей утробы выходит лед? Кто на свет производит небесный иней,

LXX Септуагинта: ἐκ Из γαστρὸς утробы δὲ ведь τίνος чей ἐκπορεύεται исходит - κρύσταλλος; кристалл? πάχνην Иней δὲ ведь ἐν в οὐρανῷ небе τίς кто τέτοκεν, рожает,

Масоретский:
מִ from בֶּ֣טֶן belly מִ֭י who יָצָ֣א go out הַ the קָּ֑רַח frost וּ and כְפֹ֥ר hoar frost שָׁ֝מַיִם heavens מִ֣י who יְלָדֹֽו׃ bear

Синодальный: 38:30 - Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает.
МБО38:30 - когда воды, как камень, крепнут, и твердеет лицо морей?

LXX Септуагинта: который καταβαίνει сходит ὥσπερ как ὕδωρ вода ῥέον; текущая? πρόσωπον Лицо δὲ ведь ἀβύσσου бездны τίς кто ἔπηξεν; воздвиг?

Масоретский:
כָּ֭ as the אֶבֶן stone מַ֣יִם water יִתְחַבָּ֑אוּ hide וּ and פְנֵ֥י face תְ֝הֹ֗ום primeval ocean יִתְלַכָּֽדוּ׃ seize

Синодальный: 38:31 - Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?
МБО38:31 - Властен ли ты связать узел Плеяд, и развязать узы Ориона?

LXX Септуагинта: συνῆκας Ты свёл δὲ ведь δεσμὸν связанность Πλειάδος Плеяды καὶ и φραγμὸν ограду ᾿Ωρίωνος Орион ἤνοιξας; ты открыл?

Масоретский:
הַֽ֭ [interrogative] תְקַשֵּׁר tie מַעֲדַנֹּ֣ות reluctance כִּימָ֑ה pleiads אֹֽו־ or מֹשְׁכֹ֖ות cords כְּסִ֣יל orion תְּפַתֵּֽחַ׃ open

Синодальный: 38:32 - Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми?
МБО38:32 - Ты можешь созвездия вывести в срок и вести Большую Медведицу с медвежатами?

LXX Септуагинта: Или διανοίξεις раскроешь μαζουρωθ созвездие ἐν во καιρῷ время αὐτοῦ его καὶ и ῞Εσπερον Вечернюю звезду ἐπὶ за κόμης волос αὐτοῦ её ἄξεις приведёшь αὐτά; их?

Масоретский:
הֲ [interrogative] תֹצִ֣יא go out מַזָּרֹ֣ות constellations בְּ in עִתֹּ֑ו time וְ֝ and עַ֗יִשׁ lioness עַל־ upon בָּנֶ֥יהָ son תַנְחֵֽם׃ lead

Синодальный: 38:33 - Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?
МБО38:33 - Известны тебе уставы небес? Ты можешь их власть утвердить на земле?

LXX Септуагинта: ἐπίστασαι Знаешь δὲ ведь τροπὰς пути οὐρανοῦ неба или τὰ которое ὑπ᾿ под οὐρανὸν небом ὁμοθυμαδὸν единодушно γινόμενα; делаемое?

Масоретский:
הֲ֭ [interrogative] יָדַעְתָּ know חֻקֹּ֣ות regulation שָׁמָ֑יִם heavens אִם־ if תָּשִׂ֖ים put מִשְׁטָרֹ֣ו writing בָ in the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 38:34 - Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя?
МБО38:34 - Можешь ли ты возвысить свой голос к тучам чтобы вода в обилии покрыла тебя?

LXX Септуагинта: καλέσεις Призовёшь δὲ ведь νέφος мрак φωνῇ, голосом, καὶ и τρόμῳ (с) трепетом ὕδατος воды́ λάβρῳ бурной ὑπακούσεταί послушается σου; тебя?

Масоретский:
הֲ [interrogative] תָרִ֣ים be high לָ to the עָ֣ב cloud קֹולֶ֑ךָ sound וְֽ and שִׁפְעַת־ mass מַ֥יִם water תְּכַסֶּֽךָּ׃ cover

Синодальный: 38:35 - Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы?
МБО38:35 - Велишь ли ты молниям в путь пойти, чтобы они сказали тебе: «Вот мы»?

LXX Септуагинта: ἀποστελεῖς Ты пошлёшь δὲ ведь κεραυνοὺς молнии καὶ и πορεύσονται; отправятся? ἐροῦσιν Скажут δέ итак σοι тебе Τί Что ἐστιν; есть?

Масоретский:
הַֽ [interrogative] תְשַׁלַּ֣ח send בְּרָקִ֣ים lightning וְ and יֵלֵ֑כוּ walk וְ and יֹאמְר֖וּ say לְךָ֣ to הִנֵּֽנוּ׃ behold

Синодальный: 38:36 - Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму?
МБО38:36 - Кто ибиса мудростью наделил? Кто дал разумение петуху?

LXX Септуагинта: τίς Кто δὲ ведь ἔδωκεν дал γυναιξὶν женщинам ὑφάσματος ткания σοφίαν мудрость или ποικιλτικὴν вышивание ἐπιστήμην; умение?

Масоретский:
מִי־ who שָׁ֭ת put בַּ in the טֻּחֹ֣ות [uncertain] חָכְמָ֑ה wisdom אֹ֤ו or מִֽי־ who נָתַ֖ן give לַ to the שֶּׂ֣כְוִי cock בִינָֽה׃ understanding

Синодальный: 38:37 - Кто может расчислить облака своею мудростью и удержать сосуды неба,
МБО38:37 - Кто настолько мудр, чтобы сосчитать облака? Кто может сосуды небес опрокинуть,

LXX Септуагинта: τίς Кто δὲ ведь - ἀριθμῶν исчисляющий νέφη тучи σοφίᾳ, мудростью, οὐρανὸν небо δὲ ведь εἰς к γῆν земле ἔκλινεν; склонил?

Масоретский:
מִֽי־ who יְסַפֵּ֣ר count שְׁחָקִ֣ים dust בְּ in חָכְמָ֑ה wisdom וְ and נִבְלֵ֥י jar שָׁ֝מַ֗יִם heavens מִ֣י who יַשְׁכִּֽיב׃ lie down

Синодальный: 38:38 - когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются?
МБО38:38 - чтобы пыль превратилась в топь и комья земли слипались?

LXX Септуагинта: κέχυται Распространилось δὲ же ὥσπερ как γῆ земля κονία, прах, κεκόλληκα Я скрепил δὲ ведь αὐτὸν его ὥσπερ словно λίθῳ камню κύβον. куб.

Масоретский:
בְּ in צֶ֣קֶת pour עָ֭פָר dust לַ to the מּוּצָ֑ק casting וּ and רְגָבִ֥ים clod יְדֻבָּֽקוּ׃ cling, cleave to

Синодальный: 38:39 - Ты ли ловишь добычу львице и насыщаешь молодых львов,
МБО38:39 - [О жизни диких зверей]
Ты ли ловишь добычу львице и насыщаешь молодых львов,

LXX Септуагинта: θηρεύσεις Будешь ловить δὲ ведь λέουσιν львицам βοράν, пищу, ψυχὰς души δὲ ведь δρακόντων драконов ἐμπλήσεις; наполнишь?

Масоретский:
הֲ [interrogative] תָצ֣וּד hunt לְ to לָבִ֣יא lion טָ֑רֶף prey וְ and חַיַּ֖ת life כְּפִירִ֣ים young lion תְּמַלֵּֽא׃ be full

Синодальный: 38:40 - когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде?
МБО38:40 - когда они прячутся в своих логовах или лежат под кустом в засаде?

LXX Септуагинта: δεδοίκασιν Устрашились γὰρ ведь ἐν в κοίταις ложах αὐτῶν, своих, κάθηνται сидят δὲ же ἐν в ὕλαις лесах ἐνεδρεύοντες. подстерегающие.

Масоретский:
כִּי־ that יָשֹׁ֥חוּ bow down בַ in the מְּעֹונֹ֑ות hiding place יֵשְׁב֖וּ sit בַ in the סֻּכָּ֣ה cover of foliage לְמֹו־ to אָֽרֶב׃ ambush

Синодальный: 38:41 - Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?
МБО38:41 - Кто посылает ворону корм, когда птенцы его взывают к Богу, бродя без пищи?

LXX Септуагинта: τίς Кто δὲ ведь ἡτοίμασεν приготовил κόρακι во́рона βοράν; пищу? νεοσσοὶ Птенцы γὰρ ведь αὐτοῦ его πρὸς к κύριον Господу κεκράγασιν кричат πλανώμενοι блуждающие τὰ - σῖτα корма ζητοῦντες. ищущие.

Масоретский:
מִ֤י who יָכִ֥ין be firm לָ to the עֹרֵ֗ב raven צֵ֫ידֹ֥ו provision כִּֽי־ that ילדו boy אֶל־ to אֵ֣ל god יְשַׁוֵּ֑עוּ cry יִ֝תְע֗וּ err לִ to בְלִי־ destruction אֹֽכֶל׃ food

Открыть окно